Фокусът върху социалната, а не върху енергийната бедност

Секторът трябва да се развива на пазарен принцип