Германски съд отказа на майка достъп до акуанта във Фейсбук на починалата й дъщеря

В постановлението, с което се отхвърля решение на съд от по-ниска инстанция, апелативният съд в Берлин посочва, че правото на лични телекомуникации обхваща и електронната комуникация, предназначена само за определени хора