България е достигнала целевите нива за възобновяема енергия до 2020 г.

През 2017 година делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление в рамките на Европейския съюз достигна 17,5%,...

източник : econ.bg - Новини