КФН прие насоки за стрес-тестовете за фондовете на паричния пазар – Финансов дневник

Изискването бе въведено с промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

източник : Банкеръ