Ясни са приоритетите ни по време на Шведското председателство

С Решение на Министерския съвет бе приета Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Шведското председателство на Съвета на Европейския съюз за периода от 1 януари – 30 юни 2023 година.

Програмата е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на Европейския съюз по време на шестте месеца на новото председателство.

Шестмесечната програма включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите „Общи въпроси“, „Икономически и финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство“, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Социална политика, заетост и здравеопазване“, „Образование, младеж, култура и спорт“ в областта на аудиовизията и медиите, „Конкурентоспособност“ и „Околна среда“.

В Шестмесечната програма са включени общо 52 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите шест месеца по време на Шведското председателство на Съвета на Европейския съюз. По тях България в максимална степен ще се стреми да защити националния си интерес. 

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]