Електронните административни услуги вече ще са с по-ниски такси

Държавната администрация често наема външни фирми да й вършат работата.

Народното събрание прие Законопроект за изменение и допълнение Закона за електронното управление. То бе прието със 172 гласа „За“, 0 гласа „ Против“ и 39 гласа „Въздържал се“.

С решението се задължават административните органи да предоставят административните услуги по електронен път с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне. Процент на намаление на таксата ще е 10 на сто. 

Предвижда се също за предоставяне на административни услуги по електронен път да не се изисква прилагане на документ за платена такса в случаите, когато таксата е платена по електронен път. 

Също така се уреждат по-детайлно начините за електронна идентификация. Предвижда се административните органи да изпращат уведомления по електронен път за изтичащи срокове за документи.

Регламентира се по-подробно дейността на посредниците на електронни административни услуги и изискванията към Системата за сигурно електронно връчване. 

Също така се създава ред за връчване на електронни фишове и наказателни постановления през системата.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]