“Север-холдинг” ще увеличава капитала с нови акции и облигации

Пари

Промени в устава на „Север-холдинг“ АД – Варна ще се гласуват на редовното годишно общо събрание на бившия приватизационен фонд, което ще се състои на 26 юни.

Предвижда се съветът на директорите да има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000 лева. То ще става чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани поименни безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции в следващите пет години.

Другата промяна в устава е свързана с възможността съветът на директорите да има право да взема решение за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми. Става въпрос за емисия в общ размер до 30 000 000 евро или равностойността им в друга валута.

Общото събрание ще обсъди и докладите /индивидуален и консолидиран/ за сейността на дружеството и одитираните годишни финансови отчети /индивидуален и консолидиран/за 2022 година. Заедно с това ще се вземе и решение за разпределение на финансовия резултат.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]