Над 35% от местата за настаняване със спад в приходите

Едва 23% от управителите отчитат ръст за декември