Нови факти за живота на Васил Левски

Нови факти за живота и революционното дело на Васил Левски бяха разкрити на
научна конференция в Софийския университет под надслов „150 години
безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“.

Последната снимка на Левски, открита в архив в Истанбул

Събитието, посветено на 150-атата годишнина от гибелта на Апостола, бе организирано от
Института за исторически изследвания при БАН и Софийския университет.
В доклада си на тема “Васил Левски, Арабаконашкото приключение и комитетското дело (нови историографски прочити и предизвикателства)”, проф. д-р Пламен Митев от Софийския университет посочи, че откритите през последните две-три години непознати досега
документални материали от Османския архив в Истанбул, дават основание за
преосмисляне на досегашната хронология за началото на интереса на турските власти
към личността на Апостола и към осъществяваната от него конспиративна дейност.

Проф. Митев посочи, че в новооткрита телеграма на управителя на Търновския санджак до
Великото везирство от 28 декември, в която за първи път се съобщава за залавянето на Левски, изрично е отбелязано, че Дяконът е издирван от седем-осем месеца, т.е. от пролетта на 1872 г. и, че властите са прихванали вече 60 – 70 писма и документи, които той е получавал през тези месеци от революционните клетки в Русия, Влашко и Сърбия.
Така се разкрива, че не обирът при Арабаконак, и не издайничеството на Димитър Общи и арестуваните преди него комитетски дейци са подтикнали властите да почнат издирването на Васил
Левски. Става ясно от думите на професор Митев, че интересът на властите към Васил Левски може да се датира няколко месеца по-рано, през пролетта на 1872 година.
Проф. Орлин Събев от Института по балканистика с център по тракология (ИБЦТ) при БАН представи нови данни, открити в дигиталната база на Османския архив в Истанбул.
Според неизвестен доскоро доклад от управителя на Дунавския вилает до Великия везир Мидхад паша от 16 септември 1872 г. се оказва, че османските власти имат една сравнително добра представа за организацията, която Васил Левски основава и организира на територията на българските земи.
Особено внимание заслужава един новооткрит, непубликуван досега подробен доклад
на съдебната комисия, която съди Левски. По думите на проф. Събев, в този доклад е направен преглед на арабаконашкия обир, издирването на извършителите му, разкриването на комитетската мрежа, хода на съдебния процес, дадените присъди.
Той представя и анализ на ситуацията в българските земи, от който става ясно, че проблемите, които са причинили създаването на комитетската организация, са социално-икономически.

Събев отбеляза, че с екзекуцията на Левски интересът към него от страна на османските и впоследствие на турските власти по време на Турската република не престава. Те са заинтригувани от неговото издигане в национален герой, но вече на дипломатическо ниво. Много документи от Османския архив свидетелстват за притеснението на османската държава от превръщането на Левски в национален герой след Освобождението и от това, че се почита паметта му чрез
спомени, чествания, издания, разпространение на негови биографии и фотографии,
поставяне на театрални постановки, прожектиране на филми.

През 1898 г. е отбелязана 25-годишнината от гибелта на Левски, чиято кулминация е на 6 февруари.
Професорът Събев отбеляза интересен детайл при разменената кореспонденция между османския комисар и властите в Истанбул, отнасящ се до паметника на Васил Левски в столицата. Комисарят изтъква, че по времето на Стамболов не е било възможно да бъде допуснато паметникът да бъде официално открит. По негово време недовършеният паметник е бил покрит с дъсчена преграда, но след смъртта на Стамболов е бил официално открит през 1895 г. и се е превърнал, според комисаря, в място не само за посещение, но и за поклонение.
Историкът посочи, че заради тази церемония, комисарят е получил “мъмрене” от правителството в Истанбул, защото не е направил постъпки пред правителството на България да бъде отменено отбелязването. Събев разказа още, че на 7 февруари същата година – през 1895 г. комисарят отправя и нота до тогавашния български министър-председател Константин Стоилов да се спре разпространението в много български градове на фотографии и издания с лика на Левски.
Проф. д-р Пламен Павлов от Великотърновския университет (ВТУ) в доклада си на тема “Васил Левски и така наречената “средна класа” в българското възрожденско общество”, отбеляза, че е очевидно, че Левски е бил лидер на средната класа. Той посочи, че когато Апостолът е бил заловен, той се е държал със самочувствието на политически лидер пред търновския управител, какъвто всъщност е. Ученият допълни, че през цялото време към Левски се отнасят като към лидер – “не се знае дали утре не трябва да преговарят с него”.

Самата власт го признава, но това е функция именно на факта, че той е лидер на социални сили, а не просто някакъв фантазьор, който е тръгнал да прави комитети и да сее пропаганда, която е щяла да пропадне, ако е нямало “социална почва”, по думите на Павлов. Той отбеляза, че Левски е един много широко скроен човек – нещо характерно за онези социални среди, от които произлиза.
Доц. Тодор Радев от Пловдивския университет (ПУ) напомни, че трябва да отчетем в какво време живее Левски, за да разберем как мисли, каква е неговата идеология, как действа за реализацията на своите програми. С други думи Левски е човек на ХIХ в., а това е векът на европейските национализми, отбеляза Радев. Според него това е времето, когато в основни линии се формират почти всички европейски модерни нации. Той поясни, че разделя българския възрожденски национализъм на две основни направления – консервативен, и от друга страна – радикалният или революционният национализъм. При Левски случаят е специфичен, защото той преминава и през двата етапа, отбеляза ученият.

Той посочи, че времето, в което Левски е духовник, съвпада с един възход на църковно-националното движение. Но очевидно това за него е недостатъчно и той извършва постепенен преход към онова, което можем да наричаме радикален или революционен национализъм, посочи Радев и допълни, че най-вероятно окончателно това става факт с четническото движение през 1867 – 1868 година.
Конференцията продължи с представянето на докладите и на други български учени, които обсъдиха различни аспекти от живота и делото на Васил Левски в контекста на европейското политическо мислене през ХIХ в. и на българското националноосвободително движение през 60-те и 70-те години на ХІХ век.
Събитието е част от Националната програма за отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски, които се навършват на 18 февруари 2023 година.

Росица Рускова

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

„Ел Би Булгарикум“: Много високите надценки на търговските вериги е основната причина за поскъпването на млечните продукти

Цената на млякото, сиренето и кашкавала в магазина би била поносима, ако не са изискванията на търговските вериги при доставките, твърди Николай ...

ЕК определи пет цели за повишаване на устойчивостта при бедствия

Днес (8 февруари) Европейската комисия прие препоръка и съобщение за определяне на общи цели за повишаване на устойчивостта при бедствия в областта на гражданската защита. 

Това включва начини европейските държави да бъдат по-добре подготвени за настъпването на природни бедствия, включително земетресения, наводнения и горски пожари. 

Целите на Европейски съюз (ЕС) за устойчивост при бедствия служат за подобряване на капацитета на ЕС, държавите членки и държавите, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, да предвиждат и устояват на последиците от бъдещи големи бедствия и извънредни ситуации. Затова в тясно сътрудничество с държавите членки Европейската комисия определи пет цели, които да бъдат следвани колективно.

Петте европейски цели за устойчивост при бедствия са следните:

– Предвиждане – подобряване на оценката на риска, предвиждането и планирането на управлението на риска от бедствия. Поради сложността и взаимозависимостта на рисковете, пред които е изправен ЕС, е важно да се идентифицират слабостите в критичните сектори и да се предвиждат опасностите и заплахите.

– Подготовка – повишаване на осведомеността за рисковете и готовността на населението, което ще допринесе за намаляване на въздействието на бедствията.

– Предупреждаване — засилване на ранното предупреждаване, което гарантира, че предупредителните съобщения на национално, регионално и местно равнище достигат навреме до правилните хора.

– Реагиране – повишаване на способността за реагиране на Механизма за гражданска защита на Съюза. Чрез допълнително укрепване на капацитета за реагиране на Механизма за гражданска защита на ЕС Съюзът може да предоставя повече помощ за запълване на критични пропуски и за избягване на по-нататъшно влошаване на положението, когато капацитетът на дадена държава е претоварен.

– Сигурност – гарантиране на стабилна система за гражданска защита. Системите за гражданска защита трябва да продължат да функционират денонощно по време на бедствия. Актуализирането на плановете и процедурите за обмен на информация между секторите, включително с доставчиците на критична инфраструктура, ще помогнат на системите за гражданска защита да функционират по всяко време.

За да започне изпълнението на тези цели, Европейската комисия стартира пет водещи инициативи — по една за всяка цел. Например водеща инициатива ще бъде стартирането на preparEU -паневропейска програма за повишаване на осведомеността относно устойчивостта при бедствия, насочена към европейските граждани.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Станимир Илчев: Борисов поискал от Царя да му подари НДСВ, за да не прави ГЕРБ

ГЕРБ е мускулест гущер и само с рязане на опашката няма да се мине

Освен опашка, гущерът има и други органи. Призивът за рязане на опашката беше конюнктурен за 1990-те г. и по своему далновиден – изискваше мимикрия, камуфлаж. Позволявам си да оприлича самата партия ГЕРБ на един добре развит мускулест гущер. И да кажа най-категорично, че само с рязане на опашка общата ситуация в страната няма да се подобри. От този гущер трябва да се отделят онези части, които имат здрава тъкан, онези органи, които могат да функционират според законите на модерната демокрация. Ако ГЕРБ остане в сегашното си състояние и със сегашния си ръководител, ще си имаме работа с неофеодална система, която е обхванала с пипалата си цялата държава.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на партия НДСВ Станимир Илчев.

Още от интервюто:

Защо НДСВ реши да се възстанови точно в този момент?

Има ли шансове закрит политически проект да бъде реанимиран?

Каква сделка е предложил Борисов на Симеон Втори?

Послужи ли като трамплин някогашното НДСВ за председателя на младежката си организация Делян Пеевски?

Кои са възможните и невъзможните партньори на НДСВ при влизане в парламента?

Кои са инсталаторите на Борисов?

Вижте други събеседници на СТУДИО БАНКЕР

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

В името на финансовата свобода: Шефовете на Zoom, Intel, Alphabet и Apple намалиха заплатите си

Край на високите заплати. Направи го директорът на Apple Тим Кук, на Intel Пат Гелсингер, както и председателят на компанията майка на Google Alphabet Сундар Пичай. И тримата обявиха, че ще се откажат от голяма част от многомилионните си заплати, за да дадат на компаниите си повече финансова свобода. Високата инфлация и заплахата от рецесия се отразяват негативно на американската технологична индустрия, която е свикнала да има успех. Сега обаче следва болезнено отрезвяване, пише в свой анализ n-tv. Как три технологични гиганта пострадаха от икономическата криза? Много компании предприемат съкращения в подготовка за по-тежки години. Според уебсайта Layoffs.fyi от началото на 2023 година са уволнени над 55 000 технологични служители, включително 12 000 в компанията майка на Google Alphabet, 10 000 в Microsoft и 11 000 в компанията майка на Facebook Meta. За да смекчат ситуацията, директорите на някои технологични гиганти реагираха. След разочароващите резултати за последното тримесечие по-рано този месец ръководителят на Intel Пат Гелсингер обяви, че ще се откаже от 25% от основната си заплата, за да свие разходите и да избегне съкращения. Другите ръководители в групата ще получат съкращения със средно между 5% и 15%. Голям производител на чипове оряза заплатите на шефове и служители "Промените целят да подпомогнат инвестициите и работната сила", цитира порталът Business Insider говорител на Microsoft. Компанията тази година планира да съкрати разходите си с 3 млрд. долара. А през октомври 2022 г. Bloomberg прогнозира, че хиляди служители може да останат без работа. В началото на февруари ръководителят на Alphabet Сундар Пичай също обяви, че висшите ръководители на компанията майка Google ще трябва да приемат "значително намаление на годишния си бонус". Той не съобщи с колко и за колко време ще продължи то. Малко преди това компанията съкрати около 12 000 служители, или 6% от работната си сила. Главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук също свива разходите. Той обаче започва със собствената си заплата. Според документите, подадени в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC), той доброволно се отказва от 40% през 2023 г. – което все пак му оставя годишна заплата от 49 млн. долара. Колко обаче ще получи Кук през 2023 г., зависи и от пакета му от акции. "Въпреки разочароващите данни групата искам да се въздържа от уволнения засега. Гледам на съкращенията като крайна мярка. Никога не можеш да кажеш никога. Искаме да контролираме разходите по други начини, доколкото е възможно", цитира думите му Wall Street Journal. Apple намалява драстично заплатата на шефа си Последната компания, засегната от тази негативна тенденция, е Zoom. Услугата за видеоконферентни разговори обяви значителни съкращения на работни места заради несигурната икономическа ситуация. "Взехме трудното, но необходимо решение да намалим екипа си с около 15%", заяви главният изпълнителен директор Ерик Юан в блога и пред служителите си. Около 1300 служители трябва да напуснат технологичната компания. Юан също обяви намаляване на заплатите и отмяна на бонусите за висшия мениджмънт. Самият той ще намали заплатата си с 98% през следващата финансова година. Основателят на базираната в Сан Хосе, Калифорния компания, заяви, че основната му заплата, която за 2022 г. е била 301 731 долара, ще бъде намалена с 98% и ще се откаже от корпоративен бонус за тази финансова година. Общото му възнаграждение за фискалната 2022 г. е било 1,1 млн. долара, според подаденото през май 2022 г. регулаторно заявление. Останалите мениджъри ще получат 20% намаление на основните си заплати.  Европа е следващата Като правило технологичните компании оправдават решенията за съкращения с това, че са се разраснали много бързо през пандемията и са наели много хора. Посочват се и опасностите от инфлация и рецесия. "Масовите съкращения не са преувеличена опасност. Много компании трябва да правят икономии. Причината е комбинация от разходи и перспективи", смята Марен Фрайберг от консултантската компания за човешки ресурси Dwight Cribb в интервю за германския Capital. Тя не смята, че европейските компании ще се отърват леко. Вълната ще продължи да ги залива, Европа просто изостава. SAP е първата известна европейска технологична компания, която масово съкращава служители. Тази вълна достигна и до пазарния лидер сред услугите за стрийминг на музика Spotify, който обяви, че ще освободи около 6% от служителите си. Базираният в Швеция доставчик планира да съкрати около 600 служители. При последното преброяване на служителите на компанията в света, те са били малко под 10 000, показва последният ѝ годишен доклад. "Мисля, че ще има още. Но това зависи и от промените в макросредата. И особено в Европа това зависи от войната в Украйна", посочва Фрайберг. Пореден технологичен гигант предприема съкращения Въпреки това Олаф Грот, професор по икономика в Американския университет в Бъркли, не вижда основания за безпокойство. По думите му пандемията е предизвикала мегабум. "Доставчиците на цифрови услуги доста бързо поеха тази вълна", споделя той в интервю за Deutschlandfunk. Да се говори за голяма криза обаче той смята за преувеличено. Компании като Alphabet, Apple, Meta или Amazon имат парични резерви за милиарди и още реализират високи печалби. Amazon измести Apple и вече е най-ценната марка в света ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Подготовка за кризата: Технологичните компании съкращават хиляди служители Meta и Apple отпаднаха от топ 100 на най-добрите места за работа Amazon с най-голямото съкращение на работници в историята на компанията

text

Борисов: При управление на ГЕРБ ще говорим за участие на БЕХ в търсенето на газ в блок “Хан Аспарух”

При следващо управление на ГЕРБ ще стартираме преговори с „Тотал“ и ОМВ за участие на държавния Български енергиен холдинг като акционер с до 20% в проучването на блок „Хан Аспарух“ в Черно море.

По този начин ще продължим работата си по осигуряване на енергийната сигурност и независимост на България.

Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалната мрежа Фейсбук след среща с управителя на „Тотал Енерджис ЕП България БВ“ Ив Лю Стънф.

Бойко Борисов заяви, че се чувства обнадежден от последните новини от Турция, където само преди месец бе намерено голямо газово находище на 5 км от морската граница с България.

“Горди сме, че консорциума на “Тотал” и ОМВ спечелиха конкурса за проучване на блок „Хан Аспарух“ през 2012 г. по време на първия кабинет „Борисов“, в заключение заяви Борисов. 

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Испания взема милиарди от банките, дава ги на бедните

Големите банки в Испания ще платят над 1,1 милиарда евро тази година заради новия данък, въведен от правителството. Така управляващите социалисти се опитват да съберат за две години около 3 милиарда евро, които да използват за социални програми за подпомагане на най-бедните слоеве на населението, съобщава БНР. Новият данък от 4.8% ще се начислява върху нарасналия нетен доход от увеличените лихви, а така също и върху нетните приходи от такси и комисионни на банковия бизнес в Испания. Преди въвеждането му големите банки в страната отчетоха рекордна печалба за 2022 година от 20,85 милиарда евро. Най-голяма сума сега ще внесе CaixaBank - около 450 милиона евро, следвана от Santander и BBVA с по 225 милиона евро, Sabadell със 170 милиона, Bankinter с около 100 милиона и Unicaja с 85 милиона евро. Първото плащане трябва да е тази събота, като някои от банките вече обявиха, че ще обжалват правителственото решение в съда. В случай, че размерът на сумата от нетните приходи от лихви и комисиони, съответстващи на предходната календарна година, не е окончателно известен, той ще бъде временно изчислен на базата на одитната оценка на отчетите. Окончателната самооценка ще бъде представена от 1 до 20 септември. Размерът на данъка и авансовото му плащане няма да се считат за разход и с тях няма да се намалява данъчната основа за облагане с корпоративния данък. Неизпълнението на задължението за облагане на свръхпечалбата ще се счита за много тежко нарушение и ще бъде санкционирано с глоба от 150% от прехвърлената сума. Националната комисия по пазарите и конкуренцията ще следи плащането на данъка и ще налага глобите на нарушителите. ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Създадоха още един банков гигант в Испания Втора банка в Испания затваря офиси и уволнява хиляди служители Испанската CaixaBank съкращава 8300 служители, закрива 1500 клона

text