ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ се споразумяха за над 30 законопроекта

След като по-рано днес, на 18 април, стана известно, че първите две парламентарни групи – на ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ са се разбрали за двамата ключови председатели – на Народното събрание, и на правната комисия, вечерта до медиите бе разпратена и законодателната програма, около която двете коалиции са се обединили.

Тя е обособена в три отделни части – първата е свързана с Националния план за възстановяване и устойчивост, втората – с приемането на България в Шенген и в еврозоната, а третата е озаглавена „Други важни за страната законопроекти“, като на първо място са промените в Закона за защита от домашното насилие.  

I. Законопроекти свързани с реализиране на реформите, предвидени в НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ:

1.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО- ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Влизане в сила на законодателни изменения за гарантиране на ефективността на наказателно производство. Повишаване на отчетността и отговорността на главния прокурор с цел ефективна борба с корупцията и организираната престъпност и защита правата на гражданите.

2.ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Структурна и организационна реформа в системата за противодействие на корупцията; разделяне на комисията на две и придаване на разследващи функции;

3.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Засилване на контрола, конкуренцията и прозрачността и намаляване на корупционния риск, ограничаване на практиката за превъзлагане на подизпълнители по инхаус процедури;

4.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

5.ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Укрепване на процедурата по несъстоятелност;

Създаването на ново дружество, което би дало по-голяма гъвкавост на бизнеса в България.

6.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт.

7.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (След изработване от МЕ)

Разработване на дефиниция и критерии за “енергийна бедност” за домакинствата.

Уредба на режима за либерализацията на пазара, отпадане квотите на регулирания пазар и финансирането на проекти за енергийна ефективност.

8.ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ (След изработване от МЕ и МРРБ)

Развитие на използването на геотермална енергия в България за производство на електрическа и топлинна енергия.

9.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

10.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

11.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

12.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата.

13.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

14.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ (След изработване от МС)

Цялостна дългосрочна визия за устойчива национална и градска електромобилност и свързаност.

15.ЗАКОНОПРОЕКТ    ЗА     ИЗМЕНЕНИЕ     И      ДОПЪЛНЕНИЕ     НА      ЗАКОНА ЗА

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА (След изработване от МС)

Въвеждане на единни условия за качество на услугата и критерии за ефективност, на които трябва да отговарят всички ВиК оператори и прилагането им спрямо всички оператори на територията на страната.

  16.ЗАКОНОПРОЕКТ    ЗА     ИЗМЕНЕНИЕ     И      ДОПЪЛНЕНИЕ     НА      ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (След изработване от МОН)

  Модернизирана нормативна рамка в сферата на професионалното образование и обучение.

  17.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ (След изработване от МОН)

  Създаване на условия за пълноценна и ефективна координация на политиката във всички фази от подготовката и изпълнението на мерките, свързани с постигането на водещите цели в научните изследвания, иновациите и растежа.

  18.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА (След изработване от МС)

  Уредба на Националния фонд за декарбонизация;

  II. Законопроекти свързани с приемането на Република България в Шенген и приемане в еврозоната:

  19.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (След изработване от МС)

  укрепването на рамката за борба с изпирането на пари съгласно Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II.

  20.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО (След изработване от МС)

  21.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (След изработване от МС)

  22.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО (След изработване от МС)

  III.Други важни за страната законопроекти

  23.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

  24.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

  Промени, свързани с постановени от Европейския съд по правата на човека осъдителни решения срещу България.

  25.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

  Транспониране на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор.

  26.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

  27.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

  Съкращаването на броя дни, в които обезщетението за временна неработоспособност се заплаща от работодателя-осигурител, от три на два.

  28.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

   Засилване на граничния контрол, чрез ограничаване на възможността задължителният граничен лабораторен контрол да се извършва от други субекти, различни от лабораториите на Българската агенция за безопасност на храните в обекти от значение за националната сигурност.

   29.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

   Приемане на мерки за ограничаване на застрояването на българското Черноморие;

   30.ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

   Промени в режима на осиновяване и правото на достъп до информация за произхода на лицата;

   Накрая законодателната програма завършва с думата “Конституцията”, но без да се уточнява какво по-конкретно народните представители искат да променят в нея.

   източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

   Министерството на туризма отличи ректора на УХТ проф. Пламен Моллов за принос в развитието на устойчивия туризъм

   Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе работна среща, посветена на темата за кадрите в туризма и устойчивото развитие на сектора, с проф. ...