Търговията с биткойн надхвърли 4.2 трилиона щ.д. през първото полугодие

биткойн

Обемът на търговия с биткойни през първата половина на годината възлиза на 4.27 трилиона долара, според BitcoinCasinos, позовавайки се на данни от CoinMarketCap. Тази сума обаче е доста под 5.12 трилиона долара, регистрирани през същия период на 2022 година.

След трудна година за целия пазар на криптовалута през миналата година интересът на инвеститорите към търговията с цифрови пари започна да се възстановява в началото на 2023-а. Въпреки това, след като достигна връх през март (близо 1.2 трилиона долара), обемът на търговията с най-популярната криптовалута биткойн забележимо намаля. Средният месечен обем на търговия през второто тримесечие е 481.8 млрд. долара.

За сравнение, миналата година месечният обем на търговия за същия период никога не е падал под 830 млрд. долара, а през май 2022 г. достигна 1.09 трилиона долара.

Като цяло активността на инвеститорите корелира с покачването на цената на биткойн. Така пикът през март съвпадна с ръста на курса на криптовалутата с 21 процента, а обемът на търговия този месец се е увеличил с 43.5 процента в сравнение с миналата година.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Държавните пари за 2023 – 2025 година – какво предвижда правителството

По-малък максимален размер на новия държавен дълг, който ще бъде поеман за една година - до 7,5 млрд. лв., включително поетият нов държавен дълг от 2,9 млрд. лв. за изплащане на стар дълг - това е крайъгълният камък на новата Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2023-2025 година. Стратегията беше приета на днешното редовно правителствено заседание на кабинета "Денков". Държавният дълг като процент от брутния вътрешен продукт остава на приблизително същото ниво като 2022 година - 22%. Основната цел на политиката по управление на държавния дълг за периода 2023-2025 година е насочена към осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв. Държавен бюджет 2023 - официалният проект 2023-2024 година ще бъде с дефицит 3% от БВП. За 2025 година вече дефицитът ще се увеличи до 3,6% - заради закупуването на изтребителите F-16 от САЩ. Тогава се чака те да бъдат доставени, съответно - отчетени като пари. Ако не се брои този разход, бюджетният дефицит ще е 2,8%. Държавната прогноза е през 2023 година България да има 1,8% икономически растеж т.е. БВП да стане 184,5 млрд. лв. Догодина (2024 година) икономическият растеж се очаква да е 3,3%, а през 2025 година - 3,2%. Очакванията са в края на 2023 г. инфлацията да се понижи до 5,6%, а средногодишната да бъде 8,7%, което се дължи на намалението на цените на храните и енергийните стоки. През 2024 г. прогнозата е инфлацията да продължи да се забавя, като в края на годината ще достигне 3,2%, а средногодишната – 3,8%. Прогнозата за 2025 г. е средногодишната инфлация е отново да спадне, до 2,8%. Очаква се за тригодишния период да има постоянна тенденция на поевтиняване на енергийните продукти. Минималният размер на фискалния резерв към 31.12.2023 г. е предвиден да остане непроменен - 4,5 млрд. лв. Въз основа на допусканията за периода 2023-2025 г. се предвижда максималният размер на държавния дълг към края на 2023 г. да не надвишава 40,6 млрд. лв. – с 6 млрд. лв. по-малко в сравнение с проектобюджета на служебния кабинет. В края на 2024 г. и 2025 г. държавният дълг се очаква да достигне съответно до 49,6 млрд. лв. и 59,5 млрд. лв. Съотношението на държавния дълг към БВП от 22,5% към края на 2021 г. намалява до 21,8% в края на 2022 г. и се очаква да достигне до 22% в края на 2023 г. В резултат на предвиденото значително увеличение на капиталовите разходи през 2024 г. и 2025 г., които достигат съответно 13,4 млрд. лв. и 12,7 млрд. лв. (в сравнение с 5,6 млрд. лв. отчетени през 2022 г.), се очаква държавният дълг да достигне 25,1% в края на 2024 г. и 28,3% от БВП в края на 2025 г. Приходите по Консолидираната фискална програма (КФП) за 2023 година спрямо тази за 2022 година ще се увеличат с 9,8 млрд. лева, а разходите - с 8,2 млрд. лева. При приходите в настоящата прогноза се наблюдава ръст в номинално изражение за целия тригодишен период – 69,471,8 млрд. лв. за 2023 г., 75,443,3 млрд. лв. за 2024 г. и 77,798,9 млрд. лв. за 2025 година. Като относителен дял от БВП за 2023 г. те са 37,7%, за 2024 г. – 38,2% и за 2025 г. – 37%. Разходите за периода 2023-2025 г. като дял от БВП са съответно 74,051,8 млрд. лв. (40,1%) през 2023 г., 82,783,9 млрд. лв. (41,9%) през 2024 г. и 85,955,9 млрд. лв. (40,9 %) през 2025 година. В средносрочен план разходите по КФП (без разходите, извършвани от сметки за средства от ЕС и по други международни програми и договори, приравнени към тях, вкл. свързаното с тях национално съфинансиране) са в рамките на 40%-то правило по ЗПФ, като бележат спад от 37,1 % от БВП през 2023 г. до 35,9 % от БВП през 2025 година. Спрямо внесения от служебното правителство проектобюджет в НС, разходите за 2023 г. са намалени общо с 3,6 млрд. лв. по КФП. Заложените разходи за издръжка са намалени с 1,4 млрд. лв. и въпреки това са с близо 2 млрд. лв. повече от отчетените през 2022 г. Капиталовите разходи са прецизирани на принципа инвестиционната дейност да продължава, като проектите, които имат избрани изпълнители и започната дейност, се изпълняват по план, а тези, по които не се очаква да започнат дейности и разплащания до края на 2023 г., не са бюджетирани. Така капиталовата програма намалява с 1,9 млрд. лв., но въпреки това достига рекордното ниво от общо 8,2 млрд. лв. През периода 2023-2025 г. данъчната политика ще е ориентирана към подобряване на събираемостта на приходите, предотвратяването на възможности за укриване и невнасяне на данъци и осигуровки и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. През 2023 г. се очаква да постъпят 4,7 млрд. лв. повече данъчни приходи спрямо отчета за 2022 г., в т.ч. 1,7 млрд. лв. повече от ДДС. Запазва се действащото данъчно облекчение за предоставяне на социални разходи в размер до 200 лв. месечно на наетите лица под формата на ваучери за храна, като се предвижда общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна да бъде увеличена от 1 млрд. лв. на 1,4 млрд. лв. Правителството иска парламентът да одобри въвеждане на електронни ваучери за храна от 1 януари 2024 г. Предвижда се шестмесечен преходен период, през който да функционират както ваучерите за храна на хартиен носител, така и ваучерите за храна на електронен носител, като окончателното преминаване само към ваучери на електронен носител ще бъде от 1 юли 2024 г. По отношение на политиката по доходите в проекта на бюджета за 2023 г. е отразено увеличението на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2023 г. – от 710 лв. на 780 лв., като ефектите от размера на прогнозната минимална работна заплата за 2024 г. и 2025 г. са разчетени в индикативен размер, в съответствие с чл. 244 от Кодекса на труда, като 50% от прогнозната средна заплата в съответния референтен период. За предучилищното и училищното образование за 2023 г. са осигурени допълнително 558,6 млн. лв., в т.ч. 465 млн. лв. за предвиденото нарастване на средствата за делегираните дейности в образованието във връзка със запазване на заплатите на педагогическите специалисти на ниво 125 процента от средната работна заплата за страната (считано със задна дата от 01.01.2023 г.). Осигурени са в целогодишен размер за 2023 г. и следващите години средства в резултат от направени увеличения на разходите за персонал през 2022 г. на отделни разпоредители с бюджет. Предвидено е увеличение на разходите за персонал с 10% за структурите, които не са получили такова увеличение през 2022 г и 15% за структурите в общинската администрация. За 2023 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията. Предвидено е и увеличение на основните месечни възнаграждения в структурите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието, като към вече осигурените 125 лв. през 2022 г., от 01.08.2023 г. са разчетени допълнителни 175 лв. в бюджета на министерството за 2023 г. 1. Социална политика. По бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г. за помощи и обезщетения са предвидени допълнителни разходи на база оценка на изпълнението за 2022 г. в размер на: - 111,1 млн. лв. във връзка с определения нов размер на линията на бедност за 2023 г. от 504 лв. при определяне на финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания; - 131 млн. лв. по Механизма лична помощ по Закона за личната помощ (ЗЛП), като е отчетен достигнатият обхват на ползвателите и личните асистенти, както и ефектът за възнагражденията на асистентите от промяната на МРЗ от 710 на 780 лв., считано от 1 януари 2023 г.; - 50,1 млн. лв., като е отчетено поетапното нарастване на индивидуалните коефициенти на месечните помощи по Закона за социално подпомагане, като се отчита преминаването от сега действащия механизъм към обвързването на месечните социални помощи с линията на бедност, както и определения нов размер от 504 лв. на линията на бедност за 2023 г.; - 30 млн. лв. по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) за обезпечаване в целогодишен размер на увеличението от 01.04.2022 г. на доходния критерий от 410 лв. на 510 лв. за месечните семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (чл. 7 от ЗСПД), както и диференцираното увеличаване на размера на този вид помощи; - 2,5 млн. лв. за възнаграждения за професионалните приемни семейства по Закона за закрила на детето (ЗЗД) от промяната в размера на МРЗ от 710 на 780 лв., считано от 1 януари 2023 г.; - 31,2 млн. лв. във връзка с въведената нова еднократна помощ за учениците от втори, трети, четвърти и пети клас без доходен тест, независимо от вида на училището по Закона за семейни помощи за деца за първия срок на учебната 2023/2024 г.; - по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. са предвидени 34,8 млн. лв. за увеличение на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 710 лв. на 780 лв., считано от 1 януари 2023 г.: Увеличение на част от детските с бюджет 2023, ако бъде приет Заради вдигането на всички пенсии с 12% от 1 юли, разходите за пенсии по бюджета на ДОО за 2023 година се увеличават с 3,657,4 млрд. лв. спрямо 2022 г. През 2024 г. и 2025 г. тези ръстовете спрямо предходната година са съответно 2,145,9 млн. лв. и 1,812,3 млн. лв. ОЩЕ по темата: Средната пенсия през 2023 година: Ето какво предвиди правителството 2. В областта за образованието са предвидени средства, както следва: - 37,9 млн. лв. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития - 80 млн. лв. за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, в т.ч. дофинансиране на ремонт на училищата по Оперативна програма „Региони в растеж“ - 45 млн. лв. за повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик; допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения - 5 млн. лв. за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата - 20 млн. лв. за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски ясли и градини и училища за предучилищно образование - 16 млн. лв. за финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища от 1 август 2023 г. - 1,7 млн. лв. за допълващ стандарт за 2023 г. за месечна помощ за ученици, настанени в социални услуги за резидентна грижа, така че месечната помощ да достигне 90 лв., а дневната – 3 лв 3. В областта на здравеопазването продължават усилията за подобряване на профилактиката и превенцията на здравето с цел гарантиране на качествени и ефективни здравни грижи. По бюджета на НЗОК за 2023 г. са предвидени допълнително над 900 млн. лв. за подобряване на достъпа и осигуряване на здравните потребности на населението. 4. В областта на спорта и младежките дейности са предвидени 10 млн. лв. за реализиране на национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти. 5. В областта на културата и изкуствата са предвидени 30 млн. лв. за реализиране на културни инициативи, целеви програми и творчески проекти в областта на културата на проектен принцип. 6. Разходите за отбрана за 2023 г. възлизат на 1,88% от БВП (с 0,03% повече от референтния процент от 1,85% от БВП), като през 2024 г. достигат до 2% от БВП съобразно референтните разходи по "Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Република България до 2024 г.", одобрен с РМС № 3/2018 година. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за модернизация на Българската армия. По отношение на средствата от ЕС стойността на приходите е съобразена с профила на плащанията към одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) при допускане, че има забавяне в изпълнението на дейностите, съответно в постигането на заложените в Решението за изпълнение на Плана етапи и цели. Поради тази причина вторият транш (първи за тази година) в размер на 1,416 млрд. лв. се залага да бъде получен в края на 2023 г., а третият - да бъде отложен за 2024 г. Срещу втория транш трябва да бъдат отчетени 66 етапи и цели до края на м. септември 2023 г., в т.ч. и законодателни промени. ОЩЕ по темата: Финансовият министър за новия бюджет: Увеличението на пенсиите е гарантирано Проектобюджетът на НЗОК за 2023 година Предвидени са 7 027 213,6 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 6 847 563,2 хил. лв., от които 4 286 530,0 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 561 033,2 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Общо разходите за 2023 г. са в размер на 7 027 213,6 хил. лв., което е с 910 908,7 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 6 553 676,4 хил. лв., което представлява увеличение с 821 605,3 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. През 2023 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер - 153 282,6 хил. лв. за дейности извън задължителното здравно осигуряване. Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 година е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8 %. Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г. предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно. Заложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2023 г. създават стабилна финансова рамка за функционирането на системата на здравното осигуряване.

text

Любомир Кючуков: Най-дълбоките причини за ситуацията във Франция се крият в три обществени дефицита

Във Франция има три много видими обществени дефицита - дефицитът на сигурност, дефицитът на справедливост и дефицитът на доверие, което се чувства в ...

Средната пенсия през 2023 година: Ето какво предвиди правителството

Средната пенсия през 2023 г. ще достигне 788,10 лв. Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., който беше одобрен от правителството. Съгласно прокетът, от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2022 година, се вдигат с 12%. Пак от 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 467 лв. на 523,04 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 3 400 лв. Социалната пенсия за старост ще се увеличи на 276,64 лв. През 2023 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавки са предвидени близо 19,2 млрд. лв. Предвидените разходи са с над 3,6 млрд. лв. или с 23,6% повече в. сравнение с планираните за миналата година. Общият размер на планираните разходи за пенсии, краткосрочни обезщетения и службите по социално осигуряване за 2023 г. е близо 21,8 млрд. лв. ОЩЕ: Обявиха кога изплащат осъвременените пенсии и за кои пенсионери увеличението не важи  

text

Кулеба: Съжалявам, когато българи с проруски чувства не осъзнават, че се борим за независимостта си

Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба коментира пред NOVA помощта, която България оказва на страната му както днес, така и в първите ...

Правната комисия отхвърли провеждането на национален референдум за българския лев

Парламент Народно събрание сграда

След повече от три часа дебати правната комисия в НС отхвърли предложението за провеждане на национален референдум за запазване на българския лев, иницииран от партия “Възраждане”.

Експерти по конституционно право посочиха, че парламентът е компетентен да разгледа въпроса за националното допитване, но не е задължен да го проведе.

Управителят на БНБ Димитър Радев допълни, че подобен референдум ще разклати сериозно постигнатия напредък на България за приемането ѝ в Еврозоната. Единствено от парламентарните групи на ПП-ДБ и “Възраждане” участваха в дебата. Явор Божанков от ПП-ДБ посочи, че този референдум е противоконституционен и незаконен. А Надежда Йорданова допълни, че страната ни не може да нарушава международните договори.

“Аз считам, че не е допустимо българското Народно събрание да задължава или да казва, че България няма да изпълнява добросъвестно своите задължения по поети вече международни договори. Мисля, че това е абсолютно недопустимо”, посочи тя.

В отговор лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов беше категоричен, че въпросът отговаря изцяло на изискванията на закона и че има 470 хиляди валидни подписа. Той призова членовете на комисията да спазят закона и дори да се обърнат към Конституционния съд.

“Искам да ви призова следното нещо. Вие като смятате, че този закон в момента е нарушен от Инициативния комитет и като твърдите без да го докажете в момента, че има основание този референдум да не бъде допуснат, сезирайте Конституционния съд след като си вземе решението. Това ви е дадено като възможност от законодателя точно в тази посока”, заяви той.

Така Народното събрание трябва да реши окончателно дали да допусне или не провеждането на националното допитване. Очаква се това да стане по време на пленарното заседание в петък.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

МС с проект на Съвместна декларация България – Украйна за евроатлантическата интеграция на Киев

Министерски съвет сграда

МС одобри проект на Съвместна декларация между България и Украйна относно евроатлантическата интеграция на Украйна

Министерският съвет одобри проект на Съвместна декларация между Република България и Украйна относно евроатлантическата интеграция на Украйна, съобщиха от правителствената пресслужба.

“В двустранна декларация за евроатлантическата интеграция на Украйна се потвърждава нашата силна политическа подкрепа за страната в борбата й срещу руската агресия за защита на независимостта, суверенитета и териториалната й цялост, и по пътя й към членство в НАТО тогава, когато условията позволяват това”, пишат от МС.

От там припомнят, че “България е дългогодишен, последователен и явен поддръжник на политиката на отворени врати на НАТО, както и на евроатлантическите аспирации на Украйна. България ще продължи подкрепата си за членството на Украйна в НАТО”.

България и Украйна ще засилят сътрудничеството помежду си и в енергийната област въз основа на принципа на взаимна изгода и като се вземат предвид общите интереси и цели на двете страни. Основната цел на проекта на меморандум за разбирателство между енергийните министерства на двете страни, одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание, е да създаде основна рамка за задълбочаване на това сътрудничество, съобщиха от правителствената пресслужба.

Документът изразява желанието на двете страни за обмен на научно-технически, инженерен и оперативен опит в областта на използването и трансфера на знания и ноу-хау, свързани с по-ефективното използване на възобновяеми енергийни източници и нови енергийни технологии.

Потенциалните сфери на сътрудничество са свързани с подобряване на енергийната ефективност, увеличаване на съхранението на енергия, стартиране на интелигентни мрежи, насърчаване на цифровизацията, както и сътрудничество в областта на ядрената енергетиката. Съвместна работна група ще развие формите на сътрудничество в посочените области. Предвидено е действието на меморандума да бъде пет години, с възможност за автоматично подновяване за нови три години.

По информация на БНР украинският президент Володимир Зеленски е поканен от кабинета на визита у нас. Засега официално потвърждение за такава няма, но според различни медии тя може да е утре.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Сарафов разпореди проверка на преписки и досъдебни производства за “Осемте джуджета”

Борислав Сарафов

Изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на екип от прокурори от Апелативната прокуратура-София проверка на всички прокурорски преписки и досъдебни производства, свързани с казуса “Осемте джуджета”.

Това ще включва и проверка на правилността и законосъобразността на постановление от 5 май 2021 година, с което е било отказано образуване на досъдебно производство.

От прокуратурата съобщиха, че Сарафов е изпратил на Висшия съдебен съвет справка за извършена преди 3 години проверка от инспектората на Върховната касационна прокуратура, която е констатирала “допуснати груби закононарушения” от страна на наблюдаващите прокурори по две досъдебни производства на Специализираната прокуратура, свързани с “Осемте джуджета”.

Тя е била изпратена на бившия главен прокурор Иван Гешев, но не са били предприети никакви действия, уточняват от държавното обвинение.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Димитър Гърдев: Напрежението във Франция е от десетилетие – модел на френското общество и по времето на Ширак, и на Саркузи 

Димитър Гърдев, дипломат и бивш председател на Комисията по външна политика, в интервю за предаването "България, Европа и светът на фокус" ...

Енергийната комисия одобри преговори с Украйна за продажбата на 2-та реактора за “Белене”

Енергийната комисия прие предложението на група депутати от ГЕРБ, ПП – ДБ и ДПС да се възложи на енергийния министър Румен Радев да преговаря с Украйна за продажбата на двата реактора за АЕЦ “Белене”.

Според решението минималната цена, за която трябва да се преговаря, е 1,2 млрд. лева, но енергийният министър Румен Радев, който присъства на комисията, посочи, че екипът му ще търси по-висока цена.

“Факт е, че този проект е на близо 40 години”, каза един от вносителите на предложението – депутатът от ГЕРБ Делян Добрев и аргументира предложението.

“Ние имаме едно оборудване, което или ще го продадем един ден на скръб, или трябва да му намерим някакво предназначение. В същото време се оказва, че в Украйна още от съветско време е почнало изграждането на 3-ти и 4-ти блок на тяхната Хмелницка ядрена централа. Уникалното в ситуацията е, че в тази ядрена централа им липсва само оборудването, което пък ние имаме и се чудим какво да го правим. Украйна е единственият купувач в света на това наше оборудване като оборудване”, посочи той.

Несъгласни с предложението бяха народните представители на “Възраждане” и БСП с аргумента, че няма анализ, че не е ясно какъв ще бъде ефектът от продажбата на руското оборудването и че няма сигурност, че страната ни ще си получи парите от Украйна.

“Това е поредно решение, което бързооборотни правителства и народни събрания, от които и ние сме част, ще вземем, без в България да има адекватна Национална енергийна стратегия”, каза Искра Михайлова от “Възраждане”.

“Да търсим пазарна цена за пазар, който има един купувач и един продавач, за мен изглежда наивно”, напомни пък А Радослав Рибарски от ПП–ДБ.

От своя страна министър Румен Радев заяви, че ще се търси по-висока цена за продажба на оборудването и постави акцент върху площадката на АЕЦ “Белене”.

“Има ли ядрена перспектива площадката в Белене? Краткият ми отговор на този въпрос е “да”. Какво има смисъл да направим адекватно там – анализираме и работим по това. При всички положения не го виждаме в посоката с големи блокове, още повече пък в контекста на стари такива”, посочи енергийният министър Румен Радев.

Предстои предложението да бъде гласувано в пленарната зала.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Нидерландия слага край на ровенето в телефона по време на час

От 1 януари 2024 г. Нидерландия слага ред с нова образователна наредба, която забранява мобилни телефони, таблети и смарт часовници в класната стая. Идеята се обсъжда от доста време и по нея двама министри са положили немалко усилия преди да стане факт Единственото изключение ще се допуска за деца със смарт часовници само по медицински причини. След влизането в сила от догодина, наредбата ще има 6-месечен гратисен период, за да се прецени ефективността ѝ и дали ще са необходими още мерки. На този етап това е само наредба, но може да се превърне в закон, приет от парламента, уточняват от министерството. По въпроса за телефона в час училища и родители обсъждат отдавна мярката и дебатите са завършили с подписване на споразумение. 30% от училищата вече са затегнали мерките през последните месеци, казва пред обществената медия NOS Хенк Хагоорт от училищната организация VO-raad. „Никой не иска разсеяни ученици в класната стая и затова мобилните телефони трябва да се използват само в моменти, когато това е от полза за урока и помага на учителя.“ Студентският съюз смята, че мобилният телефон е станал незаменим за учениците, но все пак подкрепя директивата, тъй като е договорено, че мобилният телефон може да се използва за образователни цели. Фондация „Родители и образование“ вижда директивата като подкрепа за родителите, които предпочитат да забранят на детето си да използва мобилния телефон по време на час. „Трудно е за родителите да направят нещо подобно сами, да кажат: „Не можеш да направиш това, дори приятелите ти да могат“. Доволни сме от решението“, споделя директорът Лобке Вламинг. Образователният синдикат AOb е провел проучване сред учителите по-рано тази година. „Никога не съм виждал анкета, попълнена толкова бързо“, заяви членът на борда Джелмър Евърс. Не по-малко от 73% от членовете на средните училища искат национална забрана на мобилните телефони в класната стая. В началното образование 54% подкрепят забраната на мобилните телефони. Разговорите са в начална фаза и още не е ясно дали ще се стигне до колективно споразумение. През есента ще стане ясно дали и най-малките ще останат без телефона си, докато учителят преподава. ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Защо почти половината ученици у нас няма да работят това, за което са учили?  С таймер: В Нидерландия ограничават времето за къпане до 5 минути

text