Счетоводно и данъчно третиране на въпросите свързани с оценките на дълготрайните материални активи, във връзка с прилагането на новото счетоводно законодателство, в сила от 01.01.2002 г.

viewkind4uc1pardfs16 I Становище на Министерство на финансите и на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България по отношение на оценките на дълготрайните материални активи (ДМА) във връзка с прилагането на новото счетоводно законодателство

Настоящото становище е първото по рода си разработено съвместно от Министерството на финансите и Института на дипломираните експерт-счетоводители след влизане в сила на новото счетоводно законодателство от началото на 2002. Целта на подобни становища е да се представи професионално мнение относно практическото решение на особено сложни счетоводни въпроси при прилагането на Националните счетоводни стандарти (НСС) и имайки предвид прехода към прилагането на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) съгласно параграф 5 от ПЗР на Закона за счетоводството.

Авторите на становището считат, че приложението на НСС 16, респективно МСС 16 е най-важния и в същото време труден проблем, поради което той е обект на специално внимание от страна на Министерството на финансите и на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Разработването му се основава не само на цитирания стандарт, но и на общите принципи в МСФО и на тенденцията за все по широко използване на справедливата цена при изготвянето на финансовите отчети. Беше проведена широка дискусия с ясното съзнание, че успешното решаване на проблема на практика ще бъде свързано с много трудности. Правилата, които са включени в него са продиктувани от необходимостта за по-кардинално решение на въпроса за достоверността на финансовите отчети по отношение на дълготрайните активи.

Предвид оставащото време до окончателното изготвяне на финансовите отчети за 2002, много от предприятията е възможно да не успеят да изпълнят предложеното решение. В случая е важно да се даде възможност да се приложи от тези които биха искали да го направят. Останалите следва да го изпълнят по изключение за следващия отчетен период – 2003. Както е посочено и в самото становище, следва да се има предвид, че всякакви последици от недостоверност на отчетите, произтичаща от несигурност в оценката на дълготрайните активи е отговорност на ръководството на предприятието.

В становището не се разглеждат данъчните последици от приложението на което и да е решение изразено в него. Те ще бъдат разгледани в самостоятелно становище на Министерството на финансите, което ще бъде съвместно публикувано с настоящото (виж част II).

Проблеми по отношение на оценката на дълготрайните материални активи,

в резултат на промените в Националното счетоводно законодателство и прехода към Международните стандарти за финансови отчети

Въведение: До края на 2001 година съгласно изискванията на действащия Закон за счетоводството и по-конкретно чл. 33 (1) се регламентираше ежегодната преоценка на дълготрайните материални активи без земите и горите, с процент не по-висок от процента на увеличаване на цените на производител, обявен от Националния статистически институт. Съгласно чл. 33 (2) земите и горите следваше да бъдат преоценявани по справедливата им цена. Тези разпоредби бяха в отговор на преживяната в България до средата на 1997 година инфлация и не представляват някакво непознато за световната счетоводна практика решение за подобни случаи. При условие, че регламентираната възможност се прилага механично, без да се анализира състоянието на отделните активи, получените резултати биха могли да се отличават съществено от възстановимата стойност на дълготрайните активи към датата на преоценката. Едновременно с това в България почти повсеместно се прилагаха амортизационни норми, които не са определени на основата на полезния срок на употреба на конкретните активи в отделното предприятие, а на основата на тези норми, които са регламентирани с данъчния закон. Това обстоятелство също оказва влияние върху достоверността на балансовата (преносната) стойност на дълготрайните материални активи. Като обобщение на горното може да се посочи, че за значима част от дълготрайните активи в българските предприятия няма достатъчна сигурност относно тяхната достоверна оценка, дължащо се на два основни фактора:

– непоследователност и неадекватност в преоценките извършени в предходните периоди;

– немотивирана амортизационна политика, следваща данъчно допустимите срокове за амортизация.

От началото на 2002 година в България бе приет нов Закон за счетоводството, чиято основна цел е да създаде предпоставки за пълно и повсеместно прилагане МСФО не по-късно от началото на 2005 година. Приетите с този Закон НСС по замисъл и по изпълнение са изключително близки до МСФО, поради което се налага да бъдат преосмисляни някои принципи, възприети и прилагани до края на 2001 година. В резултат на възприетия курс към МСФО от новия Закон за счетоводството беше премахната нормативната разпоредба за ежегодна преоценка на базата на статистически проценти, както и самото законово задължение за преоценка. Нормите и духът на международните стандарти не допускат прилагане на статистически коефициенти към оценката на какъвто и да е било актив, нито пък предполагат законово изискване за преоценка. В съответствие с МСФО 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване и в НСС 16 Дълготрайни материални активи бяха приети двата подхода за последващо оценяване на дълготрайните материални активи – препоръчителен и алтернативен. Изборът на един от двата е в зависимост от решението на ръководството на съответното предприятие. Определено може да се каже, че българските ръководители и счетоводители все още не са готови сами да вземат подобни решения, който фактор допълнително затруднява създалата се ситуация около оценката на дълготрайните материални активи като елемент на счетоводната политика на предприятия.

Постановка на проблема: В резултат на приложението на вече отменените нормативни актове, към началото на 2002 година оценката на голяма част от дълготрайните материални активи на предприятията в повечето случаи не отразява достоверно тяхната балансова (преносна) стойност. Това се отнася преди всичко до тези дълготрайни материални активи, които са закупувани и съответно преоценявани преди и по време на инфлацията до 1997. Механичното прилагане на чл. 33 от стария Закон за счетоводството вероятно е довело до неправилна оценка и на някои от ново придобитите дълготрайни материални активи в периода от 1 януари 1998 до 31 декември 2001. При действието на новите НСС, а особено с влизане в сила на МСФО, неправилната оценка на дълготрайните материални активи се превръща в сериозен проблем. Това е така, защото при тези стандарти принципът за достоверност в представянето е основна качествена характеристика на финансовите отчети в контекста на надеждността на информацията и всяко съществено отклонение от него се приема като тяхна сериозна слабост. Нещо повече, предложеният проект за МСФО Прилагане на МСФО за първи път, обръща специално внимание на оценката на дълготрайните материални активи, като особено значим въпрос. Проблемът, който стои за разрешаване пред голяма част от предприятията е по-какъв начин да се постъпи за да има сигурност, че балансовата стойност на дълготрайните им активи към 1 януари 2002 отразява достоверно тяхната оценка към същата дата?

Възможности за решаване на проблема:

_. Като се има предвид, че препоръчителният подход за оценка на дълготрайните активи е подчинен на формулата цена на придобиване минус амортизацията и минус евентуалната обезценка на актива, е възможно някои предприятия да установят цената на придобиване за целите на приложението на този подход в своите отчети. Това с достатъчна сигурност може да се окаже само за тези от тях, които са създадени след 1 януари 1998 година. В случаите когато предприятието не е преоценявало активите си по чл. 33 от отменения Закон за счетоводството и е определило нормален полезен живот и амортизационни норми, независещи от данъчните норми, единственото което следва да се направи е да се извърши обезценка по реда на НСС 36, ако е необходимо. В случаите когато е извършвана преоценка по реда на отменения Закон за счетоводството се налага сторниране на преоценъчния резерв от стойността на активите, както и коригиране на начислената амортизация върху увеличената стойност като увеличение на неразпределената печалба. Освен това, при неподходяща амортизационна политика трябва да се извърши корекция на натрупаната амортизация чрез увеличание/намаление на неразпределената печалба. Както се вижда този подход е ограничен по обхват на приложение и практически ще възникнат трудности по извършването на редица преизчисления на салда от предходни периоди. Този подход не може да се прилага избирателно за отделни активи или групи активи, а само за всички активи на предприятието. Независимо от това, че горепосочените предприятия могат да го приложат, настоящото становище акцентира и препоръчва подхода изложен по долу.

__. Изходното предположение на предлаганото решение се основа на разбирането, че ако бъдат извършени определени корекции, то те трябва да са насочени към решаване на проблема от тук нататък, а не чрез връщане назад и коригиране на решения, които са били вземани в изпълнение на тогава действащите нормативни актове. Считаме, че подобен подход е достатъчно прагматичен и ако бъде приложен разумно ще осигури съпоставимост на финансовите отчети на дружествата считано от 2002 година, което ще бъде основа за прехода към МСФО, независимо дали те ще се приложат за първи път през 2003 или 2005 година. Следва да се има пред вид, че при този подход се осигурява и покриване на изискването на проекта за МСФО Прилагане на МСФО за първи път.

Изложеното по-долу възможно решение се основа не на отделни текстове или конкретни нормативни постановки. То се базира преди всичко на някои общоприети счетоводни принципи, които са залегнали в рамката на МСФО и на правилата предвидени в цитирания по-горе проект на МСФО Прилагане на МСФО за първи път. То е продиктувано и от необходимостта в България да се извърши преход от един начин на счетоводно представяне към друг. Касае се до еднократно решение, което се основава в много голяма степен на прагматичност и на общотеоретичното разбиране, как в подобни случаи следва да се третират общите изисквания за достоверност. За бъде решен въпросът е необходимо да бъдат изпълнени следните два етапа:

1. Дружествата следва да направят преглед на балансовата (преносната) стойност на всички значими за дейността им дълготрайни материални активи към 01.01.2002, респективно към 01.01.2003 по изключението посочено в началото на становището (от тук нататък в изложението следва да се подразбира, че всичко което се извършва към 01.01.2002 се извършва към 01.01.2003 от предприятията които ще го приложат по изключение към втората възможно дата). В случая под значими се разбират такива активи, които активно участват в производствения и в търговския процес – земи, сгради, оборудване, машини и т.н., а се изключват активи от рода на офис-обзавеждане, стопански инвентар и др. под. При извършването на този преглед участие следва да вземат лица с техническа компетентност по отношение на съответния актив. Крайната цел на прегледа е да се разделят активите на две групи – такива, чиято балансова стойност не се различава или няма признаци да се различава съществено от справедливата им стойност към посочената дата и такива, чиято балансова стойност се различава съществено от възможната им справедлива стойност, независимо в каква посока. Вероятно към първата група ще попаднат най-вече дълготрайните материални активи, които са закупувани след периода на инфлация и, които не са били механично преоценявани по реда на отменения Закон за счетоводството. Не се изключва възможността в тази група да попаднат и активи, които са придобити значително по-рано, но които са били преоценявани по-внимателно. Позоваването на справедливата стойност следва да се извърши на основата на най-различни достоверни и надеждни източници – активен пазар, ценови листи, предлагани оферти, сключени сделки, експертни оценки и т. н. В случай, че дадено дружество има изготвена оценка на дълготрайните материални активи по справедлива стойност в последните 2 – 3 години, тя също би могла да се използва като надежда информация, като се вземе пред вид определяне на натрупаната амортизация на база на разумен полезен живот.

Някои от активите, които попаднат в първата група, може да са по историческа стойност, а други би могло да са били преоценявани, поради което за тях да има създаден преоценъчен резерв. По отношение на поставената основна цел, това различие няма значение. И в двата случая тези активи следва да се третират като такива, чиято оценка към 01 януари 2002 е достоверна. Те следва да продължат да се отчитат по тази си стойност, като от началото на 2002 година към тях се приложат изискванията на НСС 16 Дълготрайни материални активи и НСС 36 Обезценка на активи. При оповестяване на счетоводната политика във финансовия отчет за 2002 година следва подробно да се посочи, че от началото на годината е в сила ново счетоводно законодателство и на тази база да се разграничи преоценъчният резерв, който е възникнал до края на 2001 година, от преоценъчния резерв, който би възникнал занапред в резултат на прилагането на алтернативния подход по НСС 16 Дълготрайни материални активи. Последното е валидно само в случай, че ръководството на съответното дружество възприеме алтернативния подход.

2. По отношение на втората група дълготрайни материални активи, тези чиято балансова стойност към 1 януари 2002 вероятно значително се различава от справедливата им стойност, предприятията следва да вземат решение за преоценка по тяхната справедлива стойност към 1 януари 2002 година. Основанието за подобна преоценка е промяната в националното счетоводно законодателство, което от своя страна се комбинира с изискването на бъдещия МСФО Прилагане на МСФО за първи път. При извършването на преоценката по справедлива стойност следва да се имат пред вид изискванията за прилагането на алтернативния подход, регламентиран с МСФО 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване, респективно НСС 16 Дълготрайни материални активи. Това е техническата, а не съдържателната страна на въпроса.

Вероятно активите от тази група са били преоценявани, поради което за тях има отчетен преоценъчен резерв, въпреки че е възможно и да не са били преоценявани. Независимо от това дали за тях има, или няма създаден преоценъчен резерв, то след извършването на преоценката към 1 януари 2002 година ще се формира нова стойност на подобен резерв. Вариантите биха могли да бъдат различни – увеличаване на вече отчетения резерв, създаване на нов, намаляване на резерва и/или отчитане на разходи от преоценката. Всичко ще зависи от справедливата стойност на съответния актив към датата на преоценката и балансовата стойност на актива.

В случай, че това се постигне, както активите от първата група, така и активите от втората група ще бъдат представени в началния баланс за 2002 година по техните справедливи стойности. Дружествата следва да изготвят амортизационните си планове считано от 1 януари 2002, съобразявайки се с новите стойности на дълготрайните активи и с оставащия им полезен срок на употреба, без да се влияят от данъчно-допустимите амортизационни норми.

Както вече беше посочено, целта на подобен подход е да даде възможност да се получи съпоставимост на данните, считано от началото на 2002 година, поради настъпилите концептуални промени в счетоводното законодателство. Това означава, че независимо от извършената преоценка по справедлива стойност дружествата следва да преценят дали да приемат препоръчителния или алтернативния подход по отношение на оценката на дълготрайните материални активи. Приложението на тази преоценка не следва да се третира като приемане на алтернативния подход, а като извънредна мярка, която е в духа на изискванията на новия Закон за счетоводството, новите НСС и МСФО, в частност Прилагане на МСФО за първи път.

Предлаганото по-горе решение игнорира възможността за преоценка на активите към 1 януари 2001. Погледнато чисто теоретично това би дало възможност за получаване на съпоставимост на начислените амортизации по отчета за приходите и разходите за 2002 година, със сравнимата (но, вече преизчислена) информация, представена в същия отчет за 2001. От практически аспект обаче в случая ще се получи ефекта на това, че вложените разходи за изпълнението на подобно решение ще бъдат по-големи от ефекта на неговото изпълнение. Убедени сме, че това не е необходимо.

Всякакви различия между новите балансови стойности на дълготрайните материални активи и тяхната данъчна база следва да се третират по реда на НСС 12 Данъци от печалбата.

Резюме на предложения подход

1. Предприятията следва да изберат подхода за преоценка по справедлива цена на дълготрайните материални активи само веднъж – или към 1 януари 2002 или към 1 януари 2003.

2. Целта на предложеното професионално становище е преодоляване на натрупаните негативни ефекти от съществуващите до края на 2001 година законодателство и практика.

3. Възможни са следните варианти на решение на отделното предприятие:

* Преглед на всички активи, преоценка на тези, които се различават значимо от справедливите цени и избор на препоръчителния подход за последващо представяне във финансовите отчети.

* Преглед на всички активи, преоценка на тези, които се различават значимо от справедливите цени и избор на алтернативния подход за последващо представяне във финансовите отчети.

* Преглед на всички активи, преоценка на тези, които се различават значимо от справедливите цени и избор на препоръчителния подход за определени групи сходни активи, и избор за останалите групи активи на алтернативния подход за последващо представяне във финансовите отчети.

Трябва да се има предвид, че приложението на алтернативния подход не може да се отнася до отделни активи, а най малко за една група активи със сходен характер и употреба. Следователно евентуалното приложение на този подход в бъдеще, изисква предприятието отново да направи преглед и оценка по справедливи цени на активите спрямо цялата група. В резултат на това, за някои от активите може да се наложи намаление на балансовата (преносната) стойност, за други увеличение, а за трети да останат по балансовата си стойност към датата на прегледа. Групирането на активите за целите на този подход може да бъде: земи, сгради, машини, машини и производствено оборудване, кораби, самолети, товарни автомобили, съоръжения, пътища, преносители на ел. енергия, съобщителни линии и т.н. Изборът за формиране на групите зависи от спецификата на предприятието и е негово решение.

Аспекти на отговорността от страна на ръководството и отговорността на одитора:

Ръководството на всяко търговско дружество е отговорно за правилното прилагане на промените в счетоводното законодателство и в частност за достоверното представяне на дълготрайните материални активи и тяхната амортизация във финансовия отчет. Поради факта на настъпилите промени, необходимо е в оповестяването на счетоводната политика за 2002 година ръководството да декларира съобразяването с тези промени. Добрата практика е наложила някои текстове, които са примерни и биха могли да се използват. Следващият абзац представлява подобен текст, който е част от оповестяването на счетоводната политика:

Извлечение от счетоводната политика, оповестена във финансовия отчет на дружество Х към 31 декември 2002

ь…. Счетоводна политика

ь…. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. От началото на 2002 година в България са в сила нов Закон за счетоводството и нови Национални счетоводни стандарти. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и/или пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, както това е посочено на съответните места. Всички данни за 2002 и за 2001 са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

ь …. Сравнителни данни

До края на 2001 година дружествата изготвяха финансов отчет по предварително зададени формати. С влезлия в сила от началото на 2002 година Закон за счетоводството дружествата сами определят формата и съдържанието на финансовите си отчети съобразно спецификата на дейността и решенията на ръководството. Във тази връзка някои от перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2001 година, които са сравнителни данни, в настоящия отчет са рекласифицирани с цел да се получи по добра съпоставимост с данните за 2002 година.

ь…. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на новите счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

ь… Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки. Някои от дълготрайните материални активи са били преоценявани с проценти обявени от НСИ на България въз основа на действащото законодателство до края на 2001 година, при което е формиран преоценъчен резерв.

В съответствие с промените в счетоводното законодателство ръководството е извършили преглед на всички значими дълготрайни материални активи към 1 януари 2002 с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност. За тези от тях, за които са получени съществени различия е извършена преоценка до размера на справедливата им стойност към същата дата. Разликите от извършените преоценки са формирали преоценъчен резерв, който е докладван заедно с преоценъчния резерв, получен в резултат на действащото към 31 декември 2001 счетоводно законодателство.

След горния текст според избрания подход за представяне на дълготрайните материални активи може да има следните три варианта:

1. Ако предприятието възприеме препоръчителния подход за последваща оценка следва да прибави текста:

Считано от 1 януари 2002 предприятието е възприело дълготрайните материални активи да се представят съгласно НСС 16 Дълготрайни материални активи по препоръчителния подход – цена на придобиване минус натрупаната амортизация и минус евентуалната обезценка на активите. За наличните активи към 1 януари 2002 за цена на придобиване е възприета оценката им по справедливи цени.

2. Ако предприятието е приело да използва алтернативния подход за последваща оценка на всички дълготрайни активи следва да включи текста:

Считано от 1 януари 2002 предприятието е възприело дълготрайните материални активи да се представят съгласно НСС 16 Дълготрайни материални активи по алтернативния подход – преоценена стойност, която е справедливата им стойност към датата на баланса минус натрупаната амортизация и минус евентуалната им обезценка.

3. Ако предприятието е приело алтернативния подход само за някои групи активи следва да добави например:

Считано от 1 януари 2002 предприятието е възприело земите, сградите и съоръженията да се представят съгласно НСС 16 Дълготрайни материални активи по алтернативния подход – преоценена стойност, която е справедливата им стойност към датата на баланса минус натрупаната амортизация минус евентуалната им обезценка. За всички останали активи – по препоръчителния подход – цена на придобиване минус натрупаната амортизация и минус евентуална обезценка на активите. За наличните активи към 1 януари 2002 за цена на придобиване е възприета оценката по справедливи цени.

ь…. Преоценъчен резерв

Като Преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършваните през предходни години, включително до 2001, преоценки по действащото до края на 2001 счетоводно законодателство на част от притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи, както и извършената към 1 януари 2002 преоценка на някои дълготрайни активи до справедливата им стойност с цел съобразяване с изискванията на промените в националното счетоводно законодателство. Преоценъчният резерв се признава като неразпределена печалба след изваждането от употреба на съответния актив.

………………………………………………………………………………

Оповестяването на сумите възникнали от преоценката на активите към 1 януари 2002 се извършва в отчета за движението на собствения капитал.

Одиторите на дружествата носят отговорност за изразяването на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне на финансовото им състояние, финансовите резултати и движението на паричните потоци. Конкретно по отношение на финансовите отчети за 2002 година, одиторите имат допълнително задължение да удостоверят правилната промяна в счетоводната политика на съответното дружество от аспект на новото счетоводно законодателство. Това от своя страна включва и проверка на правилността на оценката на дълготрайните материални активи към 31 декември 2002, размера на начислената амортизация и адекватното оповестяване на счетоводната политика в тази област. В случай, че одиторът има достатъчни основания да се съмнява в оценката на представените дълготрайни материални активи, той следва да уведоми за това ръководството и да обсъди с него своите съображения за конкретна промяна. В случай, че ръководството не се съгласи с констатациите на одитора и не коригира данните в отчета, той следва да обмисли своите бъдещи действия като има пред вид изискванията на Национален одиторски стандарт 6 Одиторски доклад относно счетоводния отчет.

II Становище на Министерство на финансите относно данъчно третиране на стопанските операции за промени по отношение на оценките на ДМА, във връзка с прилагането на новото счетоводно законодателство

Новият Закон за счетоводството и приложимите НСС (в сила от 1.01.2002 г.) поставиха множество въпроси относно определянето и отразяването на достоверна балансова стойност на ДМА. Наред с това, възникват множество въпроси с оглед възникващите данъчни ефекти при решаването на счетоводните проблеми свързани с намирането на справедлива стойност на ДМА с оглед общите изисквания за достоверност.

Възможностите за решаване на проблема със счетоводното отразяване са разгледани в изразено професионално становище на Министерство на финансите и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (виж част I).

Настоящото становище има за цел разясняване на данъчните ефекти от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Данъчно третиране на стопанските операции за оценка на ДМА при прилагането на препоръчителния подход по НСС 16 – Дълготрайни материални активи

При прилагането на препоръчителен подход за 2002 г., считаме, че са налице двe основни хипотези, чието наличие определя съответно данъчно третиране:

* Първа, когато ДМА не са преоценявани по чл. 33 от ЗСч (отм.), определен им е полезен живот при начислявани амортизации, независещи от данъчните амортизационни норми и/или при ползвани данъчни амортизационни норми;

* Втора, когато ДМА са преоценявани по чл. 33 от ЗСч (отм.), определен е полезен живот при начислявани амортизации, чрез които са приложени данъчните амортизационни норми по чл. 22, ал. 3 от ЗКПО и/или при независещи от годишните данъчни амортизации. Принципно, тук следва да попаднат всички ДМА, чиято балансова (преносна) стойност съществено се различава от справедливата цена към 1.01.2002 година.

I. При първата хипотеза са налице следните случаи:

1. Ако предприятието направи преоценка на 1.01.2002 г., в резултат от която увеличи амортизируемата стойност на ДМА, то тази преоценка ще бъде третирана като извънредна (няма да е нормативно обоснована). Следователно, за данъчни цели увеличението в разходите за амортизации, произтичащо от по-високата преоценена стойност, няма да се признава и ще третира по реда на чл. 23, ал. 2, т. 13 от ЗКПО;

2. Ако предприятието направи преоценка на 1.01.2002 г., в резултат от която намали амортизируемата стойност на ДМА и в резултат от нея са начислени разходи в намаление на финансовия резултат, при определяне на облагаемата печалба за 2002 г. тези разходи се посочват за преобразуване по чл. 23, ал. 2, т. 9 от ЗКПО;

3. Ако се коригира полезния срок на ДМА е възможно да се появи за 2002 г. разлика между счетоводната и данъчната амортизация, определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗКПО. При условие, че сумите на счетоводните амортизационни квоти превишат данъчно признатия размер на амортизациите на предприятието като цяло, за превишението следва да бъде приложен чл. 23, ал. 2, т. 3 от ЗКПО.

Предприятието е необходимо да създаде счетоводна и данъчна информация относно размера на натрупаната амортизация и данъчно признатите разходи за амортизация. В този случай ако е налице разлика между счетоводната и данъчната база за целите на ДАП, активът следва бъде заведен по реда на 15 64 от ПЗР на ЗКПО (на 1.01.2003 г.) като се включи цялата сума на признатата до момента на завеждането му данъчна амортизация, независимо, че натрупаната амортизация е била счетоводно коригирана. За целите на данъчното облагане ще бъдат признати разходи за данъчна амортизация само върху разликата между амортизируемата сума на актива и признатите до момента на завеждането му (в ДАП) разходи за амортизации.

II. При втората хипотеза

1. Налице са описаните в т. I., случаи 1, 2 и 3 като данъчното третиране е аналогично. За случай 2 следва да се има предвид, че разходи от обезценка ще са налице след изчерпване на натрупания преоценъчен резерв за същия ДМА;

2. Налице е случай 4. Ако при избор на препоръчителен подход се извърши елиминиране на направените преоценки от минали отчетни периоди, предприятието е необходимо:

– да сторнира (намали) натрупания резерв от стойността на активите;

– да коригира начислената амортизация върху увеличената стойност – като увеличение на неразпределената печалба.

С размера на отписания преоценъчен резерв може да се извърши преобразуване по реда на чл. 23, ал. 2, т. 23 от ЗКПО (независимо, че ДМА не е отписан). При условие, че това преобразуване е извършено за 2002 г., предприятията следва да създадат информация за липса на преоценъчен резерв, подлежащ на данъчна регулация през следващи данъчни периоди. По този начин ще се предотврати повторно увеличение на финансовия резултат със същия преоценъчен резерв при отписване на ДМА.

При условие, че не е извършено увеличение на финансовия резултат по чл. 23, ал. 2, т. 23 от ЗКПО за 2002 г.(при отписване на резерва), това увеличение следва да се извърши през следващ отчетен период, когато ДМА попадне в обхвата на хипотезите на чл.23, ал.2, т.16 от ЗКПО, действащ за 2003г. При условие, че данъчно преобразуване не е извършено за 2002 г., предприятията задължително следва да създадат информация за размера на преоценъчния резерв (по счетоводен път и чрез ДАП), подлежащ на данъчна регулация през следващи данъчни периоди. По този начин ще се определи правилно сумата и данъчния период, за които следва да се извърши увеличение на финансовия резултат със същия преоценъчен резерв.

Данъчно третиране на стопанските операции за оценка на ДМА при прилагането на допустимия ал

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Указания относно годишното счетоводно и данъчно приключване за 2002 г.

viewkind4uc1pardfs16С извършените значими промени в счетоводното законодателство от 1.01.2002 година и приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, действащ за периода 1.01 – 31.12 2002г., пред предприятията възникват различни сложни въпроси и казуси. В тази връзка Министерство на финансите създаде работна група в чиято работа се включиха представители на Института на дипломираните експерт – счетоводители, Съюза на счетоводителите в България, Асоциацията на счетоводните къщи в България, Главна данъчна дирекция и Дирекция Данъчна политика при Министерство на финансите. Целта на групата е да се обобщят всички важни и значими групи проблеми за дружествата в страната и да се даде принципна професионална насока за тяхното решаване в счетоводен и данъчен аспект. Следва да се има предвид, че съобразно конкретната фактическа обстановка във всеки отделен случай е възможно да има различни нюанси на изложените становища. Въпросите в настоящите указания са групирани в две тематични направления – Счетоводство (разглежда се приложението на новото счетоводно законодателство) и Данъци (разглеждат се проблемни казуси, възникващи по повод предстоящото годишно данъчно приключване по ЗКПО за 2002 г.).

I Рубрика Счетоводство

1. Описание на статиите от годишния финансов отчет за 2001 г., които трябва да се рекласифицират с цел сравнимост на информацията от предходния период с тази за 2002 г.

Рекласифицирането на сравнителната информация в Годишния финансов отчет (ГФО) за 2002 г. следва да се извърши съобразно възприетите за отчетната 2002 г. от ръководството на предприятието счетоводна политика и формат на отделните елементи на ГФО, с цел осигуряване на съпоставимост на показателите в отчета за двете представени в него години.

2. Отчитане на текущите и отсрочените данъци върху печалбата съгласно НСС 12 Данъци от печалбата и тяхното представяне в Счетоводния баланс и Отчета за приходите и разходите.

Българският НСС 12 е разработен на база правилата и методите, заложени в МСС 12, но са допуснати определени неточности и пропуски. В този смисъл е препоръчително неговото приложение да бъде преразглеждано през призмата на изискванията, подходите, правилата и насоките на МСС12. По-долу са представени основните от тях:

* Изчисленията на текущите данъци върху печалбата се извършват на база годишната данъчна декларация, изготвена по правилата на действащия ЗКПО. Дължимият за годината данък (облагаема печалба х текуща ставка = текущ данък) се посочва в отчета за приходи и разходи, в група Разходи за данъци.

* Задължението (вземането) по текущи данъци, получено след приспадане на платените авансови вноски, се представя към текущите задължения (вземания) в счетоводния баланс – балансова статия Данъчни задължения, респ. Данъци за възстановяване.

* Отсрочените данъци се изчисляват за всички временни разлики – облагаеми и намаляеми. Облагаемите разлики водят до отсрочени данъчни пасиви, а намаляемите – до отсрочени данъчни активи (следва да се има предвид, че в т. 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 от НСС 12 са допуснати технически грешки). При признаването на отсрочените данъчни активи следва да се прецени вероятността за обратно проявление на тези разлики и доколко съответното предприятие ще е в състояние в бъдеще да генерира достатъчно печалба, от която те да могат да бъдат приспаднати.

* Отсрочените данъци върху печалбата се изчисляват чрез прилагането на балансовия пасивен метод. Чрез този метод се определя салдото на отсрочените данъци към датата на баланса. Балансовият метод е представен в илюстриращ пример по-долу.

* Изменението на отсрочените данъци за периода (годината) представлява разликата между началното и крайно салдо на отсрочените данъци, изчислени по балансовия метод. Това изменение се посочва също в отчета за приходи и разходи, като втори компонент, към група Разходи за данъци. Ако характерът на изменението е икономия (намаление на данъка), то тази икономия се посочва със знак минус, а ако е разход (увеличение на данъка) – със знак плюс. Представянето в отчета за приходи и разходи би могло да бъде: или текущият данък и изменението на отсрочените данъци да се посочат нетно на лицевата страна на отчета; или към група Разходи за данъци да се обособят две статии, Текущ данък и Изменение в отсрочените данъци. Важно е да се има предвид, че в т.16.15 на НСС 1 е направен пропуск, като се казва, че по статия Данъци върху печалбата се посочва данъкът по данъчна декларация, а не се споменава нищо за представянето на отсрочените данъци. Без уточняването по-горе на направения пропуск не би се постигнало равенство между нетната печалба за периода в отчета за приходи и разходи и в счетоводния баланс.

* Допълнителните оповестявания на връзката между данъчен и счетоводен резултат и данъчен разход (в двата му компонента) следва да се направи в приложението.

* Отсроченият данък, породен от обект, който се отразява директно в собствения капитал (преоценъчен резерв), също се посочва директно за сметка на този обект, без да намира отражение в отчета за приходи и разходи.

* Отсрочените данъци, породени от облагаеми и намаляеми временни разлики се посочват нетно, ако подлежат на единен режим на облагане (както е по ЗКПО). Отсрочените данъчни активи или пасиви се представят в баланса към дългосрочните активи или пасиви, по отделна статия, с наименование Отсрочени данъчни активи и респеспективно Отсрочени данъчни пасиви.

Пример за приложението на НСС12

В предприятие XYZ салдото на отсрочените данъци към 01.01.2002 г. е 1690 лв. През периода част от настъпилите операции в дружеството са (за целите на демонстриране на правилата на НСС12) :

* е преоценило към 31.12.2002 г. дълготрайните си активи като е формирало преоценъчен резерв в размер на 24500 лв.;

* е обезценило налични към 31.12. материални запаси, като размерът на начислените разходи за обезценка е 6000 лв.;

* продадени са МЗ, които са били обезценени в предходен период. Стойността на начислената в предходния период обезценка е 2000 лв.;

* дружеството е извършило анализ на просрочените си вземания и е установило, че вземане от клиент в размер на 6000 лв., което към 01.01.2002 г. е било провизирано 50% няма очаквания да бъде събрано. Съответно, вземането е обезценено до 0;

* през периода са изплатени на служители суми във връзка с неизползвани отпуски от предходни години, за които към 01.01. 2002 г. са били начислени осигуровки в размер на 1000 лв. Едновременно с това са начислени задължения за неизползвани отпуски от 2002 г. в размер на 1500 лв.;

* през периода са отчетени платени разходи за гаранционни ремонти в размер на 500 лв., за които към 01.01.2002 г. е била начислена провизия. Към 31.12.2002 г. са начислени допълнително провизии за гаранционно обслужване в размер на 1000 лв.

* отчетеният финансов резултат за периода е счетоводна печалба в размер на 18000 лв.

* отчетени са непризнати разходи за брак, глоби и лихви, разходи без документ и др. в размер на 3200 лв.

Отсрочените данъци към 01.01.2002 г. са изчислени по балансовия пасивен метод по следния начин:

Балансови обекти

Счетоводен баланс преди отсрочени данъци

Данъчна основа

Временни разлики

Земи и сгради

33500

33500

0

Машини и оборудване

52000

52000

0

Други ДА

16500

16500

0

Материални запаси

22000

25000

-3000

Вземания

21000

21900

-900

Парични средства

16500

16500

0

Активи по отсрочени данъци

0

Общо активи

161500

165400

-3900

Банкови заеми

11000

11000

0

Търговски задължения

24500

24500

0

Други задължения

10000

10000

0

Начисления за неизползван платен годишен отпуск, вкл. ДОО

4300

3000

-1300

Провизии

2000

0

-2000

Пасиви по отсрочени данъци

Общо пасиви

51800

48500

-3300

Основен капитал

90000

90000

Неразпределена печалба

19700

19700

Собствен капитал

109700

109700

Временни разлики към 01.01.2002 г.:

А) облагаеми разлики (преоценъчен резерв) 0

Б) намаляеми разлики -7200 лв.

В резултат на описаните по-горе операции облагаемата печалба съгласно данъчната декларация на дружеството е формирана, както следва:

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Счетоводна печалба 18000

Увеличения:

Непризнати разходи 3200

Обезценка МЗ 6000

Обезценка вземания 3000

Начисление за отпуски 1500

Начислени провизии 1000

Общо увеличения 14700

Намаления:

Реализирани разлики от обезценки на МЗ (2000)

Изплатени суми за отпуски (1000)

Разходи за гаранции, провизирани през 2001 (500)

Общо намаления (3500)

Облагаема печалба 29200

Дължими корпоративни данъци по данъчна

декларация (текущ данък) 6860

Отсрочените данъци към 31.12.2002 г. са изчислени по балансовия пасивен метод по следния начин:

Балансови обекти

Счетоводен баланс преди данъци

Данъчна основа

Временни разлики

Земи и сгради

50000

33500

16500

Машини и оборудване

60000

52000

8000

Други ДА

16500

16500

0

Материални запаси

17000

24000

-7000

Вземания

18000

21000

-3000

Парични средства

25000

25000

0

Активи по отсрочени данъци

1690

1690

0

Общо активи

188190

173690

14500

Банкови заеми

9500

9500

0

Търговски задължения

24500

24500

0

Други задължения

10000

10000

0

Начисления за неизползван платен годишен отпуск, вкл. ДОО

1800

0

-1800

Провизии

2500

0

-2500

Пасиви по отсрочени данъци

Общо пасиви

48300

44000

-4300

Основен капитал

90000

90000

Неразпределена печалба

7390

7390

Преоценъчен резерв

24500

24500

Печалба от текущия период

18000

18000

Собствен капитал

139890

139890

Временни разлики към 31.12.2002 г.:

А) облагаеми разлики (преоценъчен резерв) 24500 лв.

Б) намаляеми разлики -14300 лв.

Отсрочени данъци върху облагаемите временни разлики

(отсрочени данъчни пасиви) 5760 лв.

Отсрочени данъци върху намаляемите временни разлики

(отсрочени данъчни активи) -3360 лв.

Салдо на отсрочения данък към 31.12.2002 г. 2400 лв.

Салдо на отсрочение данък към 01.01.2002 г. -1690 лв.

Разлика за счетоводно отразяване през 2002 г. : 4090 лв.

– за сметка на преоценъчния резерв 5760 лв.

– за сметка на печалбата в ОПР -1670 лв.

Представянето на разходите за данъци в ОПР е следното:

Счетоводна печалба -18000

Разходи за данъци 5190

В т.ч.текущ данък 6860

Изменение на отсрочени данъци -1670

Печалба за периода -12810

Забележка: На лицевата страна на ОПР може да се посочи нетната сума на ефектите от текущите и отсрочените данъци, а в приложенията да се представят по-детайлни пояснения.

Счетоводните операции по отразяването на данъците са:

-Текущ данък по данъчна декларация

Дт 123 / Кт 452 6860

– Отсрочени данъци за сметка на печалбата в ОПР

Дт 497 / Кт 123 1670

– Отсрочени данъци за сметка на преоценъчния резерв

Дт 112 / Кт 497 5760

Счетоводен баланс

към 31.12.2002 г. (след отразяване на текущите и отсрочените данъци)

Балансови обекти

Сума

Земи и сгради

50000

Машини и оборудване

60000

Други ДА

16500

Материални запаси

17000

Вземания

18000

Парични средства

25000

Активи по отсрочени данъци

Общо активи

186500

Банкови заеми

9500

Търговски задължения

24500

Други задължения

16860

Начисления за неизползван платен годишен отпуск, вкл. ДОО

1800

Провизии

2500

Пасиви по отсрочени данъци

2400

Общо пасиви

57560

Основен капитал

90000

Неразпределена печалба

7390

Преоценъчен резерв

18740

Печалба от текущия период

12810

Собствен капитал

128940

3. След като отпадна ограничението за стойностния праг, над който активите се считаха за дълготрайни, много компании ще променят размера му. Така активи, които до началото на годината са се водили като дълготрайни, вече няма да покриват критериите за такива. Как трябва да се постъпи с тези активи и да се признават ли те за дълготрайни материални активи при съставянето на финансовия отчет за тази година?

С отмяната на НСС 4 Отчитане на дълготрайните материални активи (в сила до 31.12.2001 г.) и приемането на НСС 16 Дълготрайни материални активи отпадна фиксираният стойностен праг на същественост на дълготрайните материални активи от 150 лв. Във връзка с това всяко предприятие следва да определи в счетоводна си политика стойностен праг на същественост, под който материалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни по функция, се отчитат като текущ разход в момента на придобиването им. Прагът на същественост следва да се определи в разумни граници, на база определени критерии така, че той да може да бъде защитен и обоснован пред потребителите на финансовия отчет и органите на последващия външен контрол. Този праг трябва да бъде оповестен в приложението за счетоводната политика.

Всяко предприятие, изхождайки от принципите на същественост, разбираемост, уместност и вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние и на формирания финансов резултат, следва да направи преглед на своите дълготрайни материални активи към 31.12.2002 г. и да прецени дали следва да отпише тези, придобити преди 01.01.2002 г., които са под възприетия стойностен праг на същественост (следва да се изхожда от тяхната историческа отчетна, а не балансова цена). В случаите, когато ръководството на дружеството вземе професионално управленско решение, че е необходимо да бъдат отписани балансовите стойности на разглежданите активи към 31.12.2002 г., следва да се има предвид съществуването на два подхода за счетоводно отчитане на тази стопанска операция.

* Съгласно препоръчителният подход посочен в НСС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика /т.8.3.1/, балансовите стойности на посочените по-горе ДМА следва да се отразят като намаление на салдото на неразпределената печалба от минали години (в началото на отчетния период, т.е към 01.01.2002 г.). В случаите, в които началното салдо (към 01.01.2002 г.) на неразпределената печалба от минали години през течение на отчетния период (2002 г.) е разпределенo изцяло, или частично в резервите на предприятието, то разглежданата корекция следва да бъде направена за сметка на тези резерви до размера на направеното разпределение. Когато намалението на неразпределената печалба е по-голямо от салдото на неразпределената печалба преди намалението, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години. Следва да се има предвид, че сравнителната информация (за предходния отчетен период – 2001 г.) трябва да бъде преизчислена, така все едно определеният стойностен праг винаги се е прилагал, т.е корекциите, които се отнасят за периодите преди 01.01.2001 г. следва да бъдат представени кумулативно, чрез корекция на салдото на неразпределената печалба от минали години към 01.01.2001 г. Информацията в ОПР за предходния отчетен период също следва да бъде преизчислена, така сякаш тази счетоводна политика е била прилагана винаги.

* При допустимия алтернативен подход /т.8.4.1/ балансовата стойност на ДМА трябва да се включи в отчета за приходи и разходи, към други разходи или на отделен ред ефекти от промяна на счетоводната политика при определянето на печалбата или загубата за текущия период (2002 г.). Допълнително се изготвят проформа отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал, в които позициите от предходния и текущия период се посочват във вид, като че ли определеният стойностен праг е бил прилаган винаги.

Обръщаме внимание, че промяната в счетоводната политика независимо от избрания счетоводен подход за представяне, се прилага без обратна сила, когато корекцията на салдото на неразпределената печалба от минали години не може да бъде надеждно определена, т.е корекцията не е определима в разумни граници. Съгласно т.9 от НСС 8, фактът че сравнителната информация за предходните периоди практически не може да бъде преизчислена задължително следва да се оповести.

Също така изборът на един от двата подхода по НСС 8 (препоръчителен или допустим алтернативен подход) следва да бъде приложен за всички отчетни обекти, за които от началото на 2002 г. с влизането в сила на новите счетоводни стандарти следва да бъде направена промяна в счетоводната политика.

4. До 01.01.2002 г., на основание на отменения НСС 3 Отчитане на провизиите, разходите за бъдещи периоди и приходите за бъдещи периоди, предприятията начисляваха провизии за вземания. В редица предприятия към 01.01.2002 година е останало кредитно салдо по сметка 252 Провизии за вземания от продажби. Възниква въпрос какво да направят предприятията, в които по сметка 252 Провизии за вземания от продажби има салда при трансформиране на индивидуалните им сметкопланoве.

В счетоводен аспект понятието провизии за вземания (в сила до 31.12.2001 г.) по предишните национални счетоводни стандарти е аналогично на понятието обезценки на вземания (в сила от 1.01.2002 г.) по смисъла на новите счетоводни стандарти, поради което те следва да се разглеждат и третират еднакво. В тази връзка натрупаните към 01.01.2002 г. провизии за вземания, следва да запазят своя размер непроменен и, ако е необходимо, в последствие съобразно възприетата счетоводната политика от предприятието да се актуализира размерът на натрупаните загуби от обезценка.

Ако дружествата при изготвяне на индивидуалните си сметкопланове преценят, че ще променят начина на счетоводно отчитане на разходите за обезценка на вземания спрямо прилагания до 31.12.2001 г. подход, те следва да предприемат действия за прехвърляне на натрупаното кредитно салдо по счетоводна сметка 252 Провизии за вземания от продажби съобразно възприетата политика за организиране на текущото счетоводно отчитане.

При действащото от 01.01.2002 г. счетоводно законодателство са допустими два различни подхода за счетоводно отчитане по сметки и следене на информацията за натрупаните загуби от обезценки на вземанията в предприятията, което следва да се има предвид при съставянето на индивидуалния сметкоплан на всяко предприятие.

Първият подход предвижда запазването на счетоводна сметка 252 Провизии за вземания от продажби или създаването на корективни (контраактивни) счетоводни сметки към всяка счетоводна сметка, по която се отчитат отделните видове вземанията (например към счетоводна сметка Клиенти, да се създаде подобна контраактивна сметка за отчитане на обезценките на вземанията от клиенти). Последното налага натрупаното кредитно салдо по счетоводна сметка 252 към 31.12.2001 г. да се прехвърли по съответната новосъздадена от 1.01.2002 г. корективна сметка. Ако се възприеме този подход след 1.01.2002 г. загубите от обезценка на вземанията следва да се отчитат като разход и по кредита на новосъздадените контраактивни счетоводн сметки за всеки вид вземания. Корективните сметки ще се дебитират при изписване на вземания или реинтегриране на заделени провизии за обезценка на вземания.

Вторият подход е свързан с директно намаляване на дебитните салда по сметките за отчитане на вземания с размера на натрупаните провизии за обезценка на вземания към 31.12.2001 г. и последващо отчитане на загубите от обезценка за сметка на намаление на балансовата стойност на вземанията. Недостатък на този подход е липсата на информация за първоначалния размер в исторически аспект, по който е възникнало дадено вземане, което може да създаде трудности в практиката.

Независимо от избрания счетоводен подход за отчитане на загубите от обезценка на вземанията в крайна сметка балансовата стойност на вземанията (компенсираната сума между отчетната стойност на вземанията и начислените разходи за обезценка по повод на тях), представена в годишния финансов отчет на дружествата следва да бъде една и съща и да представя вярно и честно имущественото и финансово състояние на предприятието и отчетения финансов резултат.

Обръщаме внимание на факта, че по действащия до 31.12.2001 г. НСС 3 се провизираха само вземания, които преди това са били отразени като приходи за дружеството. С влизането в сила на новия НСС 32 Финансови инструменти в кръга са финансовите активи се включват всички вземания, възникнали първоначално в предприятието, посредством предоставянето на пари, стоки или услуги на контрагенти на дружеството. Съгласно т.6.4. от НСС 32 всички финансови активи, т.е. всички вземания (не само търговските вземания) подлежат на проверка за обезценка по време на изготвяне на годишния финансов отчет и при наличие на доказателства за такава – тя трябва да се отрази в отчета за приходи и разходи.

5. В много предприятия по счетоводна сметка 107, която беше определена в действащия до началото на годината Национален сметкоплан като Сметка на собственика, има налични салда към 1.01.2002 г и към 31.12.2002 г. Как следва да се представи в ГФО за 2002 г. салдото по счетоводна сметка Сметка на собственика.

Съществуват две възможности за представяне в ГФО на салдата по тази счетоводна сметка. При преценката на представянето всяко предприятие следва да има предвид преди всичко икономическото съдържание, същността и финансовата реалност на крайното салдо по разглежданата счетоводна сметка.

* Когато счетоводната сметка е използвана за уреждане на разчетите между дружествата и техните собственици, тя следва да се третира по-скоро като разчетна сметка и да бъде представена в счетоводния баланс като задължение, респективно вземане (дългосрочно – със срок на погасяване над 12 месеца след датата на баланса и/или краткосрочно – със срок на погасяване до 12 месеца след датата на баланса). Аналогичен е случаят, при който собствениците са предоставили средства на дружеството за един по – дълъг период от време, но в един последващ момент същите подлежат на връщане.

* Независимо, че би следвало да е рядко срещано явление в определени случаи собствениците са предоставили средства на дружествата, за които няма решение да бъдат връщани, а по-скоро намерението (решението) е да се използват за бъдещо увеличение на капитала и/или на капиталов принцип и да не се връщат, а дългосрочно да финансират дейността на предприятието. Считаме, че в тези случаи предоставените средства би могло да се представят като резерви в капиталовата секция на счетоводния баланс на предприятието /чл.20, ал.3 от Закона за счетоводството/.

6. Как следва да се представи салдото по сметка 102 Допълнителен капитал в счетоводния баланс?

Аналогично на изложеното по въпрос 5 становище, съществуват две възможности за представяне на салдата по тази счетоводна сметка. За правилна преценка всяко предприятие следва да се има предвид преди всичко икономическото и финансово съдържание на крайното салдо по разглежданата счетоводна сметка, за да се прецени подходът за най-точното и достоверното му представяне в ГФО.

В повечето случаи, най-вероятно ще бъде необходимо салдото на счетоводна сметка 102 Допълнителен капитал да бъде третирано като капитал и да бъде представено като резерви в капиталовата секция на счетоводния баланс на предприятието /чл. 20, ал. 3 от Закона за счетоводството/. В случаите, когато допълнителният капитал е формиран от допълнителни вноски по реда на чл.134 от Търговския закон или от други специални случаи, при които направените вноски подлежат на възстановяване, салдото по счетоводната сметка следва да се третира като разчет и да бъде представено в счетоводния баланс като задължение (дългосрочно – със срок на погасяване над 12 месеца след датата на баланса и/или краткосрочно – със срок на погасяване до 12 месеца след датата на баланса).

7. Как следва да се отчитат текущо и да се представят в ГФО разходите за бъдещи периоди?

Съществуват два подхода за текущо счетоводно отчитане на разходите за бъдещи периоди, които обуславят и начина на тяхното представяне в ОПР.

* Първият подход, който е познат в практиката досега, предвижда при възникването им разходите да се отчитат по икономически елементи и след това да се отнасят по функционално направление в сметката за отчитане на разходите за бъдещи периоди. В периода в който предприятието черпи изгода от така направените разходи, съгласно изготвен погасителен план разходите за бъдещи периоди се признават като текущи чрез отнасянето им по дебита на съответните счетоводни сметки от група Разходи за дейността (група 61 от отменения Национален сметкоплан). При тази хипотеза на отчитане в годината на възникване на разходите за бъдещи периоди е необходимо в ОПР изготвени на база класификация на приходите и разходите по видове (примерни схеми са посочена в приложение ь 3 и 4 от НСС 1), разходите да се посочат в групата на разходите по икономически елементи и в групата на статиите с корективен характер на реда Други суми с корективен характер като отрицателна величина (в скоби). В годината на признаване на така формираните разходи, намалението на разходите за бъдещи периоди също се посочва на реда Други суми с корективен характер, но този път като положителна величина.

* При втория подход при възникването им разходите за бъдещи периоди се отнасят директно по счетоводната сметка за отчитане на разходите за бъдещи периоди. В периода, в който съгласно погасителен план предприятието признава разходите за бъдещи периоди като текущи разходи за дейността същите се отразяват съобразно спецификата си по дебита на съответните счетоводни сметки от група Разходи по икономически елементи (група 60 от отменения Национален сметкоплан). Поради това в периода на възникването им разходите за бъдещи периоди не намират директно отражение в ОПР, изготвен на база класификация на приходите и разходите по видове (каквато беше практиката до 01.01.2002 г.). В периода, в който разходите за бъдещи периоди се признават като текущи разходи за дейността и се отразяват по дебита на сметките от гр. 60 Разходи по икономически елементи, същите намират отражение и в ОПР съобразно характера на конкретния вид разход.

Когато предприятието избере втория подход, с оглед спазването на посочените изисквания за представяне разходите за бъдещи периоди във финансовите отчети на предприятията, те следва да направят преизчисление и на сравнителните данни за предходния отчетен период.

Необходимо е да се отбележи, че при изготвянето на ОПР с класификация на разходите по функционален признак (примерна схема е посочена в приложение ь 5 от НСС 1) разглежданият проблем не стои, тъй като разходите за бъдещи периоди не се представят при подобен начин на изготвяне на ОПР.

Обръщаме внимание, че от 01.01.2002 г. разходите за бъдещи периоди могат да бъдат класифицирани и представяни в счетоводния баланс като дългосрочни и/или краткосрочни активи – в зависимост от срока, за който се очаква същите да бъдат включени в текущия финансов резултат на база изготвен от дружеството погасителен план и възприета и оповестена счетоводна политика за признаване на тези разходи.

8. Множество фирми предлагат стоките си, поемайки ангажимент за последващото им гаранционно обслужване. До началото на тази година този ангажимент се отчиташе като приход за бъдещ период. Как е най-коректно да се отчитат ангажиментите за гаранционно обслужване? Как следва да се трансформират и представят в ГФО резервираните до 31.12.2001 г. суми за последващи гаранции. Как следва да се отчитат стопанските операции извършени по повод на настъпило събитие попадащо в обхвата на предоставената гаранция?

С приемането на новото счетоводно законодателство от 01.01.2002 г., поетите ангажименти за последващо гаранционно обслужване представляват правно и/или конструктивно задължение по смисъла на НСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи. В тази връзка приходът от продажбата на продукция или стоки следва да бъде признат изцяло като текущ приход в периода на възникването (реализацията) му съгласно принципа за текущото начисляване и правилата на НСС 18 Приходи. Поетите ангажименти за гаранционно обслужване и гаранционни ремонти предполагат начисляване на провизия (задължение) по смисъла на НСС 37. Счетоводното отчитане на тази провизия води до отчитане на текущи разходи в отчета за приходи и разходи и задължение (пасив) със сума равна на най-добрата приблизителна оценка на размера на разходите, необходими за покриването на настоящото задължение към датата на баланса, като се отчита и времевия фактор .

По повод направени запитвания бихме искали да обърнем внимание на необходимостта да се направи разграничение между задължение за последващо гаранционно обслужване за определен период, което задължение възниква заедно и в резултат на направената продажба и включен ангажимент в общо определена цена за продадена стока, продукция или права, за услуга под формата на последващо обслужване. Определеният размер на прихода срещу услугата за последващо обслужване е необходимо да бъде отделен от общата продажна цена и да бъде отчетен (представен, отсрочен) като приход за бъдещ период. Съгласно принципа на съпоставимост между приходите и разходите, така разсрочения приход следва да се признае като текущ за периода, през който са направени разходите за неговото получаване, т.е. по извършването на услугата последващо обслужване и поддръжка. (НСС18, Приложение, гл.Б, т.2)

Трансформирането и представянето на отсрочените суми за гаранционно обслужване до 31.12 2001г. представлява промяна в счетоводна политика. Считаме, че в конкретния случай настъпилата промяна в счетоводната политика по силата на промяната на счетоводното законодателство е най – удачно да бъде представена още в сравнителната информация на ГФО за 2002 г. (т.е в данните за предходна година) като се приложи препоръчителният подход описан в НСС 8. Ще бъде необходимо в счетоводния баланс, салдото на приходите за бъдещи периоди възникнали по повод на разглежданата стопанска операция да се рекласифицират като провизии, признати като пасиви и в ОПР приходите за бъдещи периоди възникнал през 2001 г. по повод на ангажименти за гаранционно обслужване да бъдат включени като текущи приходи и със същия размер да бъдат отчетени разходи за провизии. Посочената стопанска операция не засяга текущото данъчно облагане на предприятията за 2002 г.

Във връзка с казаното по – горе обръщаме внимание и на следните две изисквания на НСС 37:

* в края на всеки отчетен период размерът на провизираните задължения се преразглежда и при необходимост и известни нови факти и обстоятелства – се актуализира чрез доначисляване на провизии или чрез намаляване на вече отчетени провизии;

* начислените провизии се отчитат към задълженията и се представят на отделна балансова статия от останалите текущи или дългосрочни задължения на предприятието

Направените фактически разходи при гаранционното о

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

II. Рубрика Данъци

viewkind4uc1pardfs16 1. Относно данъчното третиране на отчетените разходи -в резултат на отписване на дълготрайни активи поради промяна в стойностния праг на същественост съгласно приетата счетоводна политика за 2002 г.

Отписването на дълготрайните активи поради промяната на стойностния праг поставя два основни проблема във връзка с прилагането на действащите разпоредби на ЗКПО за 2002 година:

1.1. данъчно третиране на разходите, свързани с отписването на дълготрайните материални активи (ДМА) при прилагане на новото счетоводно законодателство и съответната промяна в счетоводната политика;

1.2. данъчно третиране на освободения преоценъчен резерв, чиито носители са отписаните ДМА.

1.1. Данъчно третиране на разходите, свързани с отписването на ДМА при прилагане на новото счетоводно законодателство и съответната промяна в счетоводната политика

1.1.1. Данъчно третиране на отписването на ДМА при прилагането на препоръчителния подход по НСС 8 Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

През 2002 г. отписването на ДМА (поради промяната в стойностния праг на същественост) за сметка на неразпределената печалба/непокрита загуба от минали години, няма да повлияе върху размера на финансовия резултат, подлежащ на данъчното преобразуване, за текущия период. Доколкото разпоредбите на ЗКПО, в сила за 2002 година, имат за цел да регулират признаването за данъчни цели на стопански операции, които се отразяват във финансовия резултат преди данъчното преобразуване за текущия период, то не следва да се извършва увеличението му на основание чл. 23, ал. 2 от ЗКПО с размера на балансовата стойност на отписаните ДМА.

1.1.2. Данъчно третиране на разходите от отписване на ДМА при прилагането на допустим алтернативен подход по НСС 8 Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Отчетените разходи от отписването на ДМА поради промяната на стойностния праг намаляват финансовия резултат и съответно, облагаемата печалба по ЗКПО. Данъчният закон регламентира специфични правила за данъчното третиране и преобразуване на финансовия резултат, чиято основна цел е да се определи една и съща стойност на данъчната основа и еднакви данъчни ефекти, независимо от избрания счетоводен подход в различните предприятия. В този смисъл, възприетият подход при данъчното облагане следва да осигури справедливо и еднакво формиране на данъчната основа за всички предприятия в зависимост от техните резултати за текущия период. За постигането на същият данъчен ефект, както при прилагането на препоръчителния метод по НСС 8 Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика, следва да се използват съществуващите в ЗКПО разпоредби за преобразуване на финансовия резултат с разходи от минали отчетни периоди като разходите, произтичащи от отписване през 2002 г. на ДМА, придобити през предходни отчетни/данъчни периоди се третират като такива разходи. Съгласно чл. 27, т. 2 от ЗКПО разходите от минали отчетни периоди не се признават за данъчни цели през текущия период само когато за съответния отчетен период финансовият резултат преди данъчното преобразуване е отрицателен или положителният финансов резултат е по-малък от тези разходи.

Предвид горното, в случай, че е възприет алтернативният подход по НСС 8 и активите са отписани в текущите разходи за 2002 година, лицата, формиращи данъчна основа по реда на ЗКПО, следва да направят сравнение на резултатите за миналите отчетни периоди и балансовата стойност на придобитите през съответната година ДМА, които се отписват през 2002 г. поради промяната на стойностния праг (например, сравняваме финансов резултат за 1999 г. с балансовата стойност на отписваните ДМА, придобити през 1999 г.). Целта на това сравнение е да се установи необходимостта от прилагането на чл. 27, т. 2 от ЗКПО, както и сумата, с която следва да се увеличи финансовият резултат при данъчното преобразуване.

За целите на данъчното облагане е необходимо предприятията да изготвят:

* справка за активите, отписването на които ще бъде обект на данъчно преобразуване по реда на чл. 27, т. 2 от ЗКПО като сумата на всички отчетени през 2002 г. разходи за отписване на ДМА поради промяна в стойностния праг следва да бъдат разграничени по години (например, за 2001 г, за 2000 г.; за 1999 г., за 1998 г., за 1997 г. и обща сума).

* сравнителна таблица за установяване изпълнението на критериите по чл. 27, т. 2 от ЗКПО, в която се посочват финансовия резултат за съответната година и отчетените разходи, свързани с отписването на активи, придобити през същата година.

Предприятия, които в определен отчетен период са реализирали отрицателен финансов резултат (счетоводна загуба) ще увеличат финансовия си резултат за 2002 г. с пълния размер на разходите, свързани с отписването на ДМА, придобити през същия период. Ако за съответния минал отчетен период е отчетен положителен финансов резултат, който е по-малък от разходите за отписване на ДМА, придобити през същия период, предприятието следва да увеличи финансовия си резултат при преобразуването с превишението на разходите над печалбата за периода.

На база гореизложеното и при прилагане на тези указания във връзка с Раздел III от глава втора на ЗКПО, преобразуването на финансовия резултат (печалба или загуба) се извършва с балансовата стойност на отписаните ДМА на основание чл. 23, ал. 2, т. 16 от ЗКПО.

Ако се прилага чл. 23, ал. 2, т. 16 от ЗКПО за 2002 г., то като резултат от него счетоводно отчетените разходи от предприятието (в резултат от отписването на ДМА) ще бъдат частично или изцяло компенсирани в хода на данъчното преобразуване.

За елиминиране на данъчните ефекти от промяната в стойностния праг на същественост и с цел да се осигури еднакво данъчно третиране независимо от това дали при отписването на ДМА е приложен препоръчителен или допустим алтернативен счетоводен подход съгласно НСС 8, следва всички отписани дълготрайни активи да бъдат включени в данъчния амортизационен план /ДАП/ от 1.01.2003 г., съставен на основание чл. 22, ал. 5 от ЗКПО по амортизуема стойност и призната до момента данъчна амортизация.

Изключение от горното правило (включване в ДАП) са случаите, при които е налице кумулативно:

– ползване на допустимия алтернативен подход по НСС 8; и

– неизпълнение на критериите на чл. 27, т. 2 от ЗКПО, поради което не е извършено увеличение по чл. 23, ал. 2, т. 16 от ЗКПО.

Нагледно представяне на предложената схема за данъчно третиране по реда на действащите текстове за 2002 г. на ЗКПО е показано в таблицата по-долу:

Използван счетоводен

подход по

НСС 8

Наличие на

критериите по

чл. 27, т. 2 от ЗКПО

Данъчно третиране

/преобразуване/

Отражение в данъчния

амортиз. план

Признаване на

разход за целите

на ЗКПО

1.

Препоръчителен

подход

Не са налице, тъй като финансовият резултат преди данъчното преобразуване не е

засегнат (намален)

Не се извършва

Отписаните ДМА

се включват в

ДАП при

спазване изискванията на

15 64 от ПЗР на ЗКПО

Чрез данъчните амортизации по

реда на чл. 23,

ал. 3, т. 11 от ЗКПО

за 2003 г. и

следващите години

извънсчетоводно

2.

Допустим алтернативен

подход

Финансовият резултат преди данъчното преобразуване е

намален, като:

2.1.

За цялата сума на разходите (в т. ч. по години) от отписване

на ДМА са налице критериите на чл. 27, т. 2 от ЗКПО

С цялата сума

на разходите

се извършва преобразуване по реда на чл. 23,

ал. 2, т. 16 от ЗКПО

Отписаните ДМА

се включват в

ДАП при

спазване изискванията на

15 64 от ПЗР на ЗКПО

Чрез данъчните амортизации по

реда на чл. 23,

ал. 3, т. 11 от ЗКПО

за 2003 г. и

следващите години

извънсчетоводно

2.2.

За цялата сума на разходите (в т. ч. по години) от отписване

на ДМА не са налице критериите на чл. 27,

т. 2 от ЗКПО

Не се

извършва

Отписаните ДМА не се включват в

ДАП

Чрез признаване на начислените

разходи във финансовия

резултат

(счетоводна

печалба или загуба)

за 2002 г.

счетоводно

2.3.

За една част от

разходите (в т.ч. по години) са налице, а за друга – не са налице критериите на чл. 27,

т. 2 от ЗКПО

Прилагат се едновременно,

пропорционално за съответната част

от разходите:

* правилата, посочени на

ред 2.1.;

* правилата, посочени на

ред 2.2.

правилата,

посочени на ред

2.1.;

правилата,

посочени на ред

2.2.

извънсчетоводно /р.2.1./ за 2003 г. и следващи години;

счетоводно

/р. 2.2./ за 2002 година

Предвид измененията в данъчните механизми, третиращи признаването на разходите за амортизации и наличието на чл. 22, ал. 7 от ЗКПО от 1.01.2003 година, независимо от факта, че няма да се начисляват счетоводни разходи за амортизации, за целите на определянето на облагаемата печалба ще се признават данъчните амортизации до пределно допустимите размери, определени с чл. 22, ал. 3 от ЗКПО (в случаите на извънсчетоводно признаване на разходи – в таблицата).

Считаме, че в тези случаи са приложими разпоредбите на 15 64 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 119/2002 г.) в частта: за целите на този закон, при изготвянето за първи път на данъчен амортизационен план, амортизуемите активи се завеждат по тяхната амортизируема стойност и призната до момента данъчна амортизация за тях.

Тук е особено важно да се подчертае, че данъчни амортизации по реда на ЗКПО ще се признават само до размера на неамортизираната стойност в предходни периоди (балансовата стойност на ДМА към датата на завеждането в ДАП).

Пример за прилагането на разписания механизъм за данъчно третиране на разходите от отписани ДМА, поради промяна в стойностния праг на същественост съгласно новите НСС и предвид промените в текстовете на ЗКПО съответно за 2002 г. и за 2003 г.

Допускания:

На 31.12.2002 г. се отписва ДМА(отчетен е разход) с отчетна стойност 150 лв.

ДМА е придобит през м. 12.1999г. и е с характер на стопански инвентар

Счетоводната и данъчната амортизационна норма съвпадат (за категория IV) 15 %

Финансов резултат за 2000 г. – счетоводна загуба

Начислени и данъчно признати разходи за амортизация

за 2000 г., 2001 г. и 2002 г. (150 х 15% х 3 г.) 67.50 лв.

Избран е допустим алтернативен подход по НСС 8

Балансова стойност на 31.12.2002 г. 82.50 лв.

Финансов резултат за 2002 г. преди отписването (счетоводна печалба) 482.50 лв.

2002 година

Финансов резултат за 2002 г. след отписването (счетоводна печалба) 400 лв.

Извършва се преобр. по чл. 23, ал. 2, т. 16, във връзка с чл. 27, т. 2 от ЗКПО +82.50 лв.

Облагаема печалба към 31.12.2002 г. 482.50 лв.

2003 година

Финансов резултат за 2003 г. преди дан. преобразуване

(счетоводна печалба) 200 лв.

Отписаният ДМА се включва в ДАП съгласно 15 64 от ПЗР на ЗИДЗКПО

с амортизируема стойност и 150 лв.

призната до момента на отписването данъчна амортизация 67.50 лв.

Счетоводни амортизации за 2003 г. не се начисляват

Данъчни амортизации по ДАП – 15% х 150 лв. 22.50 лв.

Преобразуване по чл. 23, ал. 2, т. 19 от ЗКПО 0 лв.

Преобразуване по чл. 23, ал. 3, т. 11 от ЗКПО – 22.50 лв.

Облагаема печалба към 31.12.2003 г. 177.50 лв.

Амортиз. ст/ст на актива

Дан. аморт.

норма

Счетов.

и

дан.

амортиз.

2000 г.

Счетов.

и

дан.

амортиз.

2001 г.

Счетов.

и

дан.

амортиз.

2002 г.

Данъч. амортиз.

по ДАП

2003 г.

Данъч. амортиз.

по ДАП

2004 г.

Данъч. амортиз.

по ДАП

2005 г.

Данъчна

амортиз.

по ДАП

2006 г.

150 лв.

15 %

22.50 лв.

22.50 лв.

22.50 лв.

22.50 лв.

22.50 лв.

22.50 лв.

15.00 лв.

Забележка: С таблицата е илюстрирано универсалното за ДЗЛ и за бюджета признаване на амортизационните разходи в размери (150 лв.) и срокове (от 2000 г. до 2006 г.), определени с данъчните разпоредби, и без ефект на промяна на данъчната основа поради промяната в счетоводното законодателство и възприетия счетоводен подход.

1.2. Данъчно третиране на освободения преоценъчен резерв към 31.12.2002 г., чиито носители са отписаните поради промяна в стойностния праг на същественост ДМА

Данъчното третиране на освободения през 2002 г. резерв от преоценка (формиран след 1.01.1998 г.) е регламентирано с чл. 23, ал. 2, т. 23 от ЗКПО, а именно: финансовият резултат при данъчното преобразуване се увеличава със сумата на резерва от преоценка на дълготраен материален актив в случаите на отписване, освен когато дълготрайният материален актив е отписан за сметка на капитала.

При действащия текст на разпоредбата следва да се разграничат две основни хипотези, предполагащи различно данъчно третиране:

* Първа – отписване на преоценения ДМА за сметка на финансовия резултат за 2002г.;

* Втора – отписване на преоценения ДМА за сметка на капитала.

1.2.1. Когато отписването на преоценения ДМА е за сметка на финансовия резултат (първата хипотеза) преди данъчното преобразуване, с натрупания за същия актив резерв от преоценка (формиран след 01.01.1998 г.) се извършва увеличение на облагаемата печалба по реда на чл. 23, ал. 2, т. 23 от ЗКПО.

1.2.2. При втората хипотеза (отписване на ДМА за сметка на капитала), доколкото при отписването на актива не е намален финансовият резултат с неговата балансова стойност, то няма основание да се извършва и данъчно преобразуване по реда на чл. 23, ал. 2 от закона с частта от преоценъчния резерв, която съответства на балансова стойност.

Доколкото, обаче, в предходните периоди са начислявани и данъчно признавани разходи за амортизации върху увеличената в резултат на преоценките отчетна стойност на ДМА, с начислените в повече разходи за амортизации (върху по-високата преоценена стойност) следва да се извърши преобразуване по реда на чл. 23, ал. 2, т. 23 от ЗКПО към момента на отписването на преоценените ДМА през 2002 г. за сметка на капитала. В този смисъл е и разпоредбата, регламентираща същата хипотеза за 2003 г., а именно: увеличение се извършва с частта от преоценъчния резерв, съответстваща на увеличението в размера на разходите за амортизации до момента на отписване на актива (чл. 23, ал. 2, т. 16, б. д от ЗКПО, в сила от 1.01.2003 г.).

2. Относно данъчно третиране на отписването на отчетените към 1.01.2002 г. разходи за учредяване и разширяване в съответствие с новото счетоводно законодателство (НСС 38 Нематериални активи)

Данъчното третиране е аналогично на това, описано по-горе във връзка с отписването на ДМА поради промяна в стойностния праг на същественост (виж т. 1).

3. Относно признаването по чл. 23, ал. 3 на обратно проявление през 2002 г. на временната разлика от провизии на вземания, които са били обложени по реда на чл. 23, ал. 2 от ЗКПО преди 1.01.2002 г.

3.1. До 31.12.2001 г. на данъчно преобразуване по реда на чл. 23, ал. 2, т. 22 от ЗКПО подлежаха тридесет на сто от начислените разходи за провизии във всички предприятия, с изключение на банките. Това данъчно третиране се прилагаше спрямо разходите за провизии, отчетени на основание НСС 3 Отчитане на провизиите, разходите за бъдещи периоди и приходите за бъдещи периоди (в сила до 31.12.2001 г.). Регулирането на разходите за провизии е с характер на данъчна временна разлика. В чл. 23, ал. 3, т. 10 от ЗКПО за 2001 г. е налице възможност за обратно проявление на разликата в следващи данъчни периоди в случаите на реинтегриране на провизията в печалбата.

3.2. Във връзка с промяната на ЗСч и НСС от 1.01.2002 г., с разходите за обезценка на вземания, в резултат на отчитането на които е бил намален финансовият резултат, следва да бъдат посочени като увеличение по реда на чл. 23, ал. 2, т. 9 от ЗКПО при преобразуването за данъчни цели.

Запазен е подходът за третиране на загубите (разходите) от обезценка на вземания като данъчна временна разлика като в чл. 23, ал. 3, т. 4 от ЗКПО е предвиден ред за намаление на финансовия резултат при данъчното преобразуване, а именно с приходите от въстановяване на загубите от обезценка на активи, когато в предходен период е извършвано увеличение и само до размера на това увеличение.

Тъй като провизиите по икономическия си смисъл са аналогични на обезценките на вземания и подходът на ЗКПО е те да бъдат третирани като данъчна временна разлика, считаме, че ако през 2002 г. бъде събрано (погасено) вземане, което е било провизирано в минали периоди (до 31.12.2001 г.), следва да бъде извършено намаление на финансовия резултат по реда на чл. 23, ал. 3, т. 4 от ЗКПО със сумата на вече обложената (по реда на чл. 23, ал. 2 от закона) част от провизиите, начислени за това вземане през предходните периоди.

4. Данъчно третиране на провизиите за задължения за гаранционно обслужване съгласно действащото законодателство (ЗКПО) за 2002 година

Признаването на провизии се извършва при изпълнение на критериите, определени с действащото счетоводно законодателство (т. 4.1 от НСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи), тъй като данъчният закон не съдържа разпоредби в това отношение. Признаването на провизия е свързано с отчитане (признаване) на пасив (текущо задължение на предприятието, произтичащо от минали събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от поток от ресурси на предприятието, включващ икономически ползи и изгоди).

Пример за начисляване през 2002 г. на провизии за задължения за гаранционно обслужване, които се третират за данъчни цели по реда на чл. 23, ал. 2, т. 11 от ЗКПО (в сила за 2002 г.) и признаването им за данъчни цели през 2003 г. по реда на чл. 23, ал. 3, т. 17 от ЗКПО (в сила от 1.01.2003 г.)

Допускания:

– Предприятие продава готова продукция (единичната стойност

на всяко изделие е 10 лв.) с двугодишна гаранция, съгласно която

предприятието поема всички разходи по отстраняване на дефекти,

тоест налице е правно задължение

– Стойност на продадени изделия за годината – 2002 г.

(10 000 бр. по 10 лв.) 100 000 лв.

– На база минал опит и бъдещи очаквания е установено, че:

80 % от изделията нямат дефекти в срока на гаранцията

18 % от изделията показват минимални дефекти (средно по 2 лв. разход на изделие)

2 % от изделията имат сериозни дефекти и/или ще бъдат върнати (средно по 9 лв. р-д на изделие)

2002 година

* Финансов резултат (счетоводна печалба)

преди начисляване на провизиите 10 000 лв.

* Извършена е оценка на размера на провизиите,

като са отчетени разходи за провизии по задължения за гаранции

(18 % от 10 000 бр.) х 2 лв. + (2 % от 10 000 бр.) х 9 лв. 5 400 лв.

* Финансов резултат след начисляване на провизии (10 000 – 5 400) 4 600 лв.

* Извършва се преобразуване по чл. 23, ал. 2, т. 11 +5 400 лв.

* Облагаема печалба (4 600 + 5 400) 10 000 лв.

2003 година

* Финансов резултат (счетоводна печалба) 8 000 лв.

* Отчетени са фактически изразходвани суми

за гаранции за продадените изделия и за сметка на

начислените провизии на задължения през 2002 година

без влияние (намаление) върху фин. резултат 5 200 лв.

* Извършва се преобразуване по чл. 23, ал. 3, т. 17 – 5 200 лв.

* Облагаема печалба (8 000 – 5 200) 2 800 лв.

Забележка: Примерът показва практическото приложение на принципа за включване на определен разход в намаление на данъчната основа (облагаемата печалба) не в периода на счетоводното му начисляване, а в момента (периода) на ефективното изтичане на ресурси от патримониума на предприятието – ДЗЛ, и само до реалния размер на формираните разходи (в конкретния пример – за гаранционни задължения).

Съгласно чл. 23, ал. 3, т. 17 от ЗКПО (в сила от 01.01.2003 г.) обложените по чл. 23, ал. 2 провизии за задължения се посочват като намаление на финансовия резултат:

– в случаите на реинтегриране в печалбата или;

– при изплащане на задълженията, за които са начислени провизиите.

С други думи, през 2003 г. разпоредбите на закона третират равнопоставено и аналогично проявлението на двете хипотези. Считаме, че същият подход и третиране са напълно приложими и по отношение на провизиите, които през 2002 г. са били реинтегрирани в печалбата или са били изплатени задълженията, по повод на които са били начислени.

5. Прилагане на данъчните амортизационни норми в случаите на промяната им (например, нормата за автомобилите е променена от 15 % на 20 %, респективно – 30 %, считано от 1.01.2002 г.).

ЗКПО е материален данъчен закон. За неговите разпоредби е приложим принципът, че фактът се регулира от закона, действащ по време на проявлението му (tempus regit faktum), т.е. има действие само занапред. Следователно, при определяне на данъчната основа по реда на ЗКПО всички нейни елементи, в т.ч. на годишните данъчно признати амортизационни норми, следва да бъдат разглеждани и прилагани с оглед действащите данъчни разпоредби за конкретния период (в случая на автомобилите – от 1.01.2002 до 31.12.2002 година).

Максималните данъчно признати разходи за амортизации по години съгласно действащите законови разпоредби на ЗКПО за автомобилите са:

Амортиз. ст/ст на

ДМА

Данъчна амортиз.

2000 г.

Данъчна амортиз.

2001 г.

Данъчна амортиз.

2002 г.

Данъчна амортиз.

2003 г.

Данъчна амортиз.

2004 г.

Данъчно признати разходи за

амортизация

ОБЩО:

15 %

15 %

30 %

25 %

10 000

1 500

1 500

3 000

2 500

1 500

10 000

6. Какъв финансов отчет следва да бъде приложен при подаването на годишната данъчна декларация за 2002 година? Може ли към декларацията да бъде подаден финансов отчет, предоставен от Националния статистически институт (НСИ)?

Формулярите на НСИ имат за цел набиране на статистическа информация, чието предоставяне и разпространение е предмет на Закона за статистиката (ЗСт). Едновременно с това, годишният финансов отчет на предприятията в неговите съставни части – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения, са регламентирани в счетоводното законодателство.

От своя страна, за целите на ЗКПО се използва информацията, събрана и систематизирана по реда и при спазване на действащото счетоводното законодателство (Закон за счетоводството и Национални счетоводни стандарти) за съответния отчетен/данъчен период.

Съгласно чл. 51, ал. 2 от ЗКПО годишната данъчна декларация се подава от данъчно задължените лица в териториалната дирекция по данъчна регистрация до 31 март на следващата календарна година. Заедно с годишната данъчна декларация се представя годишният финансов отчет (ГФО) по смисъла на ЗСч., включително приложенията към него. Съставните части на годишния финансов отчет са определени с чл. 26 от Закона за счетоводството (ЗСч).

Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит съгласно ЗСч, подават с годишната данъчна декларация по чл. 51 от ЗКПО и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит. Ако независимият финансов одит не е завършил до 31 март, одиторският доклад се подава допълнително, но не по-късно от един месец от датата на съставянето му (чл.51, ал.2 от ЗКПО).

Предвид гореизложеното, следва да се има предвид, че изискванията на чл. 51, ал. 2 от ЗКПО за представяне на ГФО (по смисъла на ЗСч) заедно с годишната данъчна декларация, не елиминират възможността предприятията да подават и формите, предоставени от НСИ.

Годишната данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗКПО за 2002 г. се подава до 31.03.2003 г., поради което е необходимо заедно с нея да се подадат ГФО за 2002 г. (заедно с приложенията към него), както и копие от доклада по ЗНФО (когато ГФО подлежи на финансов одит по ЗНФО).

7. Какъв следва да е обхватът на приходите от лихви при прилагането на чл. 26, ал. 1 от ЗКПО за 2002 година?

Текстът на чл. 26, ал. 1 от ЗКПО гласи :

При определяне на облагаемата печалба максималният размер на разходите за лихви, намалени с приходите от лихви, по заеми от търговци, съдружници и други лица (без банкови заеми), както и по финансов лизинг, не може да превишава 75 на сто от счетоводната печалба, без да се смятат лихвите. При загуба се регулира целият размер на компенсирания разход за лихви.

Видно от текста, при определяне на максимално допустимия размер на разходите за лихви, подлежащи на регулация не е уточнен обхватът на приходите от лихви, с които тези разходи се компенсират. При определянето на облагаемата печалба разходите за лихви по заеми от източниците, изброени в закона, не могат да бъдат по-големи от 75 на сто от счетоводната печалба, без влиянието на лихвите. Разходите за лихви трябва да се съпоставят с всички приходи от лихви, независимо от източника им. От обхвата на всички приходи се изключва единствено приходът от лихви, изплатени от данъчната администрация за надвнесени данъци (чл. 23, ал. 3, т. 10 от ЗКПО, действащ за 2002 г.).

За да бъде елиминирано влиянието на лихвите по гореописания ред, се извършват следните изчисления:

1. Финансов резултат (печалба) 1 200 лв.

2. Разходи за лихви 200 лв.

3. Приходи от лихви 400 лв.

4. Счетоводна печалба без влиянието на лихвите (1 200+200-400) 1 000 лв.

Пример за данъчно регулиране на лихвите при слаба капитализация (чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗКПО) за 2002 г., когато финансовият резултат на данъчно задълженото лице е положителна величина (печалба) или нула

ь по ред

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

1

2

3

1

Разходи за лихви по заеми, подлежащи на регулация, посочени в чл.26, ал.1

10 000

2

Приходи от лихви, с изключение на

тези, посочени в чл.23, ал.3, т.10 от ЗКПО

500

3

Разходите за лихви по р. 1, намалени с

приходите от лихви по р. 2

9 500

4

Счетоводна печалба по отчета за приходите и

разходите

800

5

Приходи от всички лихви по отчета за

приходите и разходите

1 000

6

Разходи от всички лихви по отчета за

приходите и разходите

10 500

7

Печалба без влиянието на лихвите ( р.4-р.5 +р.6 )

10 300

8

75 % от печалбата без влиянието на всички лихви

( 0,75 х ред 7)

7 725

9

Максимален размер на признатите за разход лихви

при данъчното облагане (р.8)

7 725

10

Превишение на разхода за лихви над максимално

признатия размер (р.3-р.9)

1 775

Извод: Финансовият резултат следва да бъде увеличен с 1775лв.

Пример за данъчно регулиране на лихвите при слаба капитализация (чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗКПО) за 2002 г., когато финансовият резултат на данъчно задълженото лице е отрицателна величина (загуба)

ь по ред

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

1

2

3

1

Разходи за лихви по заеми,

подлежащи на регулация, посочени в

чл.26, ал.1

6 000

2

Счетоводна загуба по отчета за

приходите и разходите

– 3 000

3

Приходи от лихви, с изключение на

тези, посочени в чл.23, ал.3, т.10 от ЗКПО

5 000

4

Компенсиран разход за лихви (р.1-р.3)

1 000

Извод: Финансовият резултат следва да бъде увеличен с 1000лв.

Пример за обратно проявление (признаване) през 2003 г. на данъчната временна разлика от лихвите, регулирани при слаба капитализация (чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗКПО) за предходен период

_ вариант __ вариант

ь по ред

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

СУМА

1

2

3

4

1

Разходи за лихви по заеми, подлежащи на регулация, посочени в чл.26, ал.1

1 250

6000

2

Приходи от лихви, с изключение на

тези, посочени в чл.23, ал.3, т.10 от ЗКПО

5 000

5000

3

Разходите за лихви по р. 1, намалени с

приходите от лихви по р. 2

-3 750

1000

4

Счетоводна печалба по отчета за

приходите и разходите

6 500

6500

5

Приходи от всички лихви по отчета за

приходите и разходите

8 000

8000

6

Разходи от всички лихви по отчета за

приходите и разходите

4 500

6000

7

Печалба без влиянието на лихвите

( р.4-р.5 +р.6 )

3 000

4500

8

75 % от печалбата без влиянието на всички

лихви ( 0,75 х ред 7)

2 250

3375

9

Максимален размер на признатите за разход

лихви при данъчното облагане (р.8)

2 250

3375

10

Превишение на разхода за лихви над

максимално признатия размер/икономия

(р.3-р.9)

(-3 750-2 250) или (1000 – 3375)

– 6 000

-2375

Извод: При реализирана икономия (ред 10) от лихви по реда на слабата капитализация, ДЗЛ може да ползва обратно проявление на данъчната временна разлика от лихви по слаба капитализация като намали финансовия си резултат по реда на чл. 23, ал. 3, във връзка с чл. 26 от ЗКПО.

8. През 2001 г. фирмата е посочила в увеличение лихви по банков кредит. През 2002 г. тези лихви не се регулират. Може ли да се ползва обратно проявление за обложената за 2001 г. част от лихвите по този кредит след като банковите з

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

разни

viewkind4uc1pardfs16Хора, пътища, дупки

Министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев се срещна тази седмица с директора на сектор Енергетика и инфраструктура в Световната банка Хосеин Разави. В рамките на срещата Ковачев представи постигнатото в енергийния бранш за 2002 г., акцентирайки върху промените в законодателството, ценовата политика и финансовата стабилизация на отрасъла като цяло. През май международната финансова институция и енергийното ведомство ще организират форум за среща с донорите, на който ще бъдат обсъдени приоритетните проекти в сектора.

За четиринадесети път български фирми от хранително-вкусовата промишленост и земеделието ще вземат участие в Международното изложение Зелена седмица 2003, което ще се проведе от 17 до 26 януари в Берлин. Националното участие ще бъде съсредоточено на колективен щанд от 50 кв.м. и ще е под патронажа на Министерството на земеделието и горите. В рамките на форума министър Мехмед Дикме ще участва в традиционната среща на земеделските министри от европейските страни.

Проблемите на икономическата среда у нас пред присъединяването ни към Европейския съюз ще бъдат обсъдени на 12 февруари в рамите на конференцията Бъдещето на българската икономика. На форума, който се организира от Българската стопанска камара и фондация Конрад Аденауер ще присъстват представители на парламента, Министерския съвет, синдикатите и бизнеса.

На 15 януари 2003 Европейският съюз ще въведе новата система ЮРОДАК (EURODAC) за сравнение на отпечатъци на кандидати за убежище, както и такива на определени групи нелегални емигранти. Първоначално тя ще функционира само в страните членки, с изключение на Дания, както и в Норвегия и Исландия.

Икономическото министерство е готово с изискванията за представителите на правителството в ръководството на държавните дружества, към ведомството. Извършена е и проверка на сегашните мениджъри, заемащи ръководни длъжности в предприятията за това дали отговарят на новите критерии.

Със 156 млн. евро е намалял търговският дефицит на България за миналата година, сочат данните на Министерството на икономиката. Износът за деветмесечието на 2002 г. се е увеличил с 5,2 %, а вносът – 1,2 процента. Най-голям ръст (45%) нележи износът на мебели.

България ще получи 10 000 разрешителни за превози до Русия, стана ясно по време на седмото редовно годишно заседание на Постоянната българско-руска работна група по транспорт, което приключи в началото на седмицата. На него представители на двете страни обсъдиха възможностите за подобряването на взаимоотношения в областта на транспорта.

Представители на Варненска транспортна компания и общинската фирма Градски транспорт се обявиха против увеличаването на цените на автобусите в морската столица. Позицията им беше разпространена през седмицата в отговор на искането на Националния съюз на превозвачите към Обединение Промяна за по-високи цени на билетчетата. Кметът на града Кирил Йорданов също се е обявил против повишението.

Гръцката компания за клетъчи услуги КосмОТЕ, в която мажоритарен собственик е националния телеком на южната ни съседка е обявила намеренията си да придобие дъщерните мобилни оператори на ОТЕ в България и Македония. От телекомуникационния гигант се надяват това да доведе до по-високи печалби за бизнеса им в региона.

Агенцията за малки и средни предприятия, заедно с БТПП и Американската агенция за международно развитие ще открие този месец първите информационни пунктове за предприемачи. В края на март пък ще бъде организирана кръгла маса по проблемите на малкия и среден бизнес у нас.

Участниците на осмия форум на емитентите и инвеститорите за Централна и Източна Европа определиха България като район на стабилност. По време на провелата се във Виена конференция министърът на финансите участва в дискусия за последиците от конфликта с Ирак.

СИМЕОН НОМИНИРАН ЗА НАГРАДА ГОЛЕМИЯТ БРАТ У НАС

Министър-председателят Симеон Сакскобургготски е сред номинираните в категорията Личност на първото издание на българските награди Големия Брат (Big Brother). Освен премиера, в същата категория ще мерят сили главният секретар на Министерството на вътрешните работи Бойко Борисов за предложението му полицията на прихваща ИНТЕРНЕТ-трафика, изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Апостол Апостолов заради водене на противоречиви преговори от името на АП по продажбата на БТК, Цветелина Узунова за неадекватна медийна политика, вътрешният министър Георги Петканов за скандала с подслушването и кмета на София Стефан Софиянски за подписването на голям брой анекси към договора със Софийска вода без знанието на общинските съветници.

Това е първото издание у нас на призовете, които се присъждат за постижения в нарушаване на личната неприкосновеност в демократичното общество. Наградите вече се раздават в десетки страни по света, включително САЩ, Канада, Германия, Австрия, Франция, Великобритания, Швейцария, Белгия, Испания, Финландия, Холандия, Унгария и Дания. Организатор на проявата е международната организация за човешки права Прайвъси Интернешънъл (Privacy International), чиито председател Симон Дейвис лично е одобрил присъединяването на България. У нас събитието се провежда под егидата на Интернет Общество България, Асоциацията за развитие на информационните технологии, и двете председателствани от небезизвестния Вени Марковски, както и програма Достъп до информация.

Традиционно призовете се връчват на различни правителствени структури, частни и държавни компании или отделни личности. Освен категорията, в която е номиниран премиерът, наградите ще имат още три раздела. Във втория от тях Технологии и комуникации кандидати за приза са Българската телекомуникационна компания, Майкрософт и варненската компания Регистър БГ, която контролира регистрацията на националните ИНТЕРНЕТ-домейни. По-интересна е обаче категорията Бизнес. Щастливците да попаднат в нея са Топлофикация София, компанията за топлинно счетоводство Техем (за неадекватно обслужване на клиентите и информационно затъмнение за начина на калкулиране на цените за парното), МобилТел за съхраняване на SMS-съобщенията на потребителите, както и Софийска вода за надписване на потребителски сметки и увеличение на цените на водата, въпреки концесионните договорености.

В категорията Управление пък са включени Министерството на транспорта и съобщенията за предложения от него проект на Закон за далекосъобщенията, медийната и правната комисия в Народното събрание за приемането на Европейската конвенция за киберпрестъпленията, Министерството на околната среда и водите за конкретно нарушение на Закона за достъп до обществена информация, РДВР Шумен за изземване на компютър на 17-годишен ученик за притежаване на нелегален софтуер и Национална служба Борба с организираната престъпност.

Церемония по награждаването ще се проведе на 18 януари, като нейното място тепърва се уточнява. Победителите ще получат статуетки, дело на скулптора Иво Арнаудов, изобразяващи едно голямо зъбчато колело, което смачква едно по-малко. Сред журито пък ще бъдат Александър Арабаджиев, бивш член на Конституционния съд, Гергана Жулева, изпълнителен директор на програма Достъп до информация, Вени Марковски, юристът Александър Кашъмов и други.

Подробна информация за наградите може да бъде намерена на електронния сайт на конкурса www.bigbrotherawards.org, както и на сайта на Прайвъси Интернешънъл www.privacyinternational.org.

колонки

Резервните мощности в ТЕЦ Марица Изток 2, ТЕЦ Марица Изток 3, ТЕЦ Варна и ТЕЦ Бобов дол ще бъдат достатъчни за да предотвратят опасност от срив в енергийната ни система след спирането на първите два блока на АЕЦ Козлодуй. Това съобщиха представители на НЕК, според които по всяка вероятност ще се използват мощностите на двете централи от комплекса Марица Изток, на принципа на икономически най-изгодната възможност.

Вечерта на 28 декември АЕЦ Козлодуй достигна рекордно годишно производство на електроенергия. От началото на 2002 г. шестте блока на централата са произвели около 20 млрд. киловатчаса. Годишният производствен план пък е изпълнен още на 15 декември и възлиза на 19 085 538 000 киловатчаса. През последните дни на годината I-ви блок работеше със 100% от своя капацитет, а II-ри блок – с 56% от максималната си мощност.

По интересен начин стимулира към коректност своите абонати Електроразпределение Пловдив. Дружеството разиграва томбула сред всичките си клиенти, които са погасили навреме задълженията си и нямат стари дългове за ток. Петимата победители от лотарията пък ще получат обратно месечните си вноски за ноември.

България Ер получи най-много гласове в конкурса за име на новия национален авиопревозвач, организиран от Министерството на транспорта и съобщенията. Поради приблизително равния брой гласове за първите няколко предложеия беше направено финално допитване от агенция Галъп, в което езните се наклониха в полза на България Ер.

На 1 януари 2003 г. пък ще стартира конкурс за изработване на графично лого на новата авиокомпания, а резултатите ще бъдат обявени в края на месеца.

Венцислав Христов, специалист от Главна дирекция ГРАО бе избран за технологичен мениджър на 2002 година. В конкурса бяха номинирани общо 54 ръководители на значими ИТ-проекти, сред които Владимир Богоев от БНБ, Кристин Крумов от БУЛБАНК, Николай Малезанов от БТК, Владимир Милушев от МобилТел и Александрос Гаврилидис от Глобул.

104 договора по проект Професионално обучение по програма ФАР 2000 бяха подписани през седмицата. По схемата за безвъзмездна помощ ще бъдат подпомогнати 104 организации, които ще обучат и преквалифицират общо 13 400 лица в неравностойно положение. Общата сума от фонда за безвъзмездна финансова помощ, предвидена за разпределение по индивидуалните проекти е 5 951 млн. евро.

СЛУХОВЕ ЗАКРИВАТ АГEНЦИЯ БАЛКАН

В разгара на промените в Българската телеграфна агенция изненадващо дойде новината, че нейният частен конкурент – Информационна агенция Балкан е пред закриване. Според запознати агенцията, чиито служители са в коледна почивка от 20 декември, нямало да започне отново работа след празниците. Причините за за това били финансови затруднения.

Първата частна информационна агенция в България съществува от 1993 година. За близо десет години тя се наложи като сериозен конкурент на БТА, доставяйки новини за повече от 150 печатни и електронни издания. Сред услугите, предлагани от Балкан досега бяха доставяне на актуална информация за политическия, икономическия и обществен живот в страната, интервюта, анализи, организиране на пресконференции, PR, медиапланиране и други.

Според информация, поместена на електронния сайт на фирмата, към момента собствеността в АГЕНЦИЯ БАЛКАН 94 АД е разпределена между частни лица, както следва: 92 % на Дончо Иванов и 8 % на Румяна Дойчинова.

ИНФОРМАЦИОННА АГEНЦИЯ БАЛКАН

Първата частна информационна агенция в България

СОБСТВЕНОСТ: Акционерно дружество АГЕНЦИЯ БАЛКАН 94: 92% – Дончо Иванов, 8 % – Румяна Дойчинова, създадено през 1993 г. като Агенция Балкан ООД

ДЕЙНОСТ:

* ПРЕСКЛУБ zanas1.html – Съвременно оборудвана конферентна зала. Организира и провежда пресконференции, семинари, събрания, срещи, коктейли, ревюта, промоции, търгове, шоу-програми, изложби.

* НОВИНИ zanas1.html- собствен репортерски екип и широка кореспондентска мрежа в страната осигуряват предварителна, справочна и актуална информация по политически, икономически и обществени проблеми.

* КОМЕНТАРИ zanas1.html- интервюта, анализи, прогнози от видни обществени и политически личности и изявени публицисти.

Новините и коментарите на АГЕНЦИЯ БАЛКАН се разпространяват чрез абонамент до българските медии в София и страната.

* РЕКЛАМА

– медиаизкупуване, медиапродажби, медиапланиране

– PR в периодичните издания и електронните медии

– Реклама в Пресклуба на АГЕНЦИЯ БАЛКАН

– Изработка на рекламни карета, видео и аудиоклипове

– Пресклипинг на 100 български вестника

Информационните продукти и дейност на АГЕНЦИЯ БАЛКАН са патентовани от Патентно ведомство.

НОВИНИ И КОМЕНТАРИ

АГЕНЦИЯ БАЛКАН е единствената частна информационна агенция в България, която разполага със собствен екип от журналисти, широка кореспондентска мрежа, двустранна електронна връзка с всички държавни структури, обществени и политически организации и абонати във всички градове на страната.

Ежедневно новините на АГЕНЦИЯ БАЛКАН се получават от над 150 печатни и електронни издания в България и чужбина. Разпространението им става чрез абонамент.

Основните принципи при създаване на новините на АГЕНЦИЯ БАЛКАН са достоверност, разнопосочност, уникалност, оперативност, желание за удовлетворяване изискванията на информационния пазар и пълен обзор на обществено-политическата ситуация в България днес.

Бюлетин Политика

Актуална информация за работата на държавните институции и администрация, на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Новини от сферата на националната сигурност, партийния живот, неправителствените организации, органите за местно самоуправление.

Бюлетин Икономика

Актуална информация от сферата на банковото и застрахователното дело, търговията промишлеността, транспорта, туризма, селското стопанство и екологията. Съдържа новини за развитието на големите инфраструктурни проекти в областта на строителството, енергетиката, телекомуникациите, водоснабдяването и др.

Бюлетин Общество

Актуална информация от социалната сфера – трудова заетост, безработица, здравеопазване, образование и синдикати. Акцентира се върху проблеми на етнообщностите, вероизповеданията, медиите, новостите в науката и техниката, защитата на интелектуалната собственост и музейното дело.

Бюлетин Култура

Подробна информация за културния живот в страната – книгоиздаване, филмопроизводство, театрални спектакли, изложби, концерти и др.

Бюлетин Шоу

Развлекателиа информации за VIP-личности и любопитни житейски случки. Предлагаме интересни новини от всекидневието на писатели, художници, актьори, певци, музиканти, фолкизпълнители и др.

Бюлетин Коментари – ежедневен

Анализи, коментари и прогнози от всички сфери на обществено-политическия живот, културата и бизнеса, интервюта и преводи от страниците на най-авторитетните световни издания и информационни агенции.

Най-популярната и съвременно оборудвана зала за пресконференции в София. Разполага с 80 седящи места, видеостена, аудиоуредба, записваща видеокамера, собствен бар и климатик. Екип от PR-специалисти осигурява персоналното присъствие на ресорни журналисти от всички софийски и регионални печатни и електронни средства за масова информация, представители на чуждестранни медии, акредитирани в София. Пресклубът на АГЕНЦИЯ БАЛКАН е организирал над 8 000 пресконференции от създаването си през 1993 г.

Медии, отразяващи проявите в пресклуба: Демокрация, Дума, Стандарт, Новинар, Сега, Монитор, Труд, 24 часа, Пари, Земя, 168 часа, Кеш, Капитал, Банкеръ, специализирани печатни издания в областта на икономиката, селското стопанство, модата, музиката и др., БНР Хоризонт, БНР За чужбина, БНР Радио България, Дарик радио, Радио Експрес, Радио Витоша, Радио ФМ+, Радио Тангра, Радио 99, БНТ, bTV, НТВ, ТВ 7 дни, Евроком, Канал 3, Демо, Центрум груп, Век ТВ, Верея кабел, Топ ТВ, МСАТ, Центрум груп, България кабел, Ден, ЮТВ, Телекабел, СКАТ, Асошиейтед прес, Франс прес, Свободна Европа, Ройтерс, ВВС, Анадолска агенция, Дойче веле, RFI, ДПА – Германия, Агенция Синхуа, ИТАР-ТАСС, Агенция ИРНА

КЛИЕНТИ, ДАВАЩИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ в пресклуба

Политически партии: СДС, БСП, ДПС, БББ, ОМО ИЛИНДЕН, ВМРО, БСДП и др.

Посолства на държавите: Русия, Италия, Германия, Великобритания, Испания, Ливан, Ирак, Либия, Афганистан, Беларус, Армения, Куба, Перу, Венецуела, Бразилия, Аржентина, Египет, Либия, Дания, Швеция

Държавни институции: МОСВ, МК, Национална полиция, Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Национални центрове по изкуствата към МК, Институтите към БАН, Главно управление на местата за лишаване от свобода и др.

Фирми: Плама, Агрополихим, Химко, Видахим, Кремиковци, Бороспорт, София филм, корабостроителници, охранителни фирми и др.

Обществени организации и фондации: КТ Подкрепа, КНСБ, НПС, Промяна, БЛС, Полицейски синдикат, ФНСО в БА, спортни организации и клубове, формации за музика и мода, театри, галерии, продуцентски къщи и др.

ДЪРЖАВАТА ЗАВЗЕ ВЪЗЛОВИТЕ ПОСТОВЕ В ЗДРАВНАТА КАСА

Хора на изпълнителната власт завзеха възловите постове в управлението на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) след избори, проведени с явно гласуване на общото й събрание в петък (13 деквмри). С пълно мнозинство от по 32 гласа бе избран за председател на управителния съвет заместник-финансовият министър Кирил Ананиев, а за председател на контролния съвет – главният секретар на Министерския съвет Севдалин Мавров. В управителния съвет влязоха още от квотата на държавата заместник-здравният министър Славчо Богоев, досегашният шеф на касата професор Генчо Начев, съветникът на здравната комисия в парламента и бивш син депутат д-р Димитър Петров, заместник-кметът на Търговище Решат Мехмедов, главният секретар на Столична община Асен Дюлгеров и д-р Виктор Златков от Транспортна болница.

В представителството на осигурените бяха избрани синдикалистът от Подкрепа Евгений Душков и конфедералният секретар на КНСБ Чавдар Христов, а от страна на работодателите – Петър Денев от Българската търговско-промишлена палата.

Председателят на Съюза на частните предприемачи и собственик на застрахователния холдинг Орел Добромир Гущеров също бе кандидат за член на управителния съвет. Той обаче оттегли кандидатурата си и до гласуване не се стигна, след като му бе припомнено, че Законът за здравното осигуряване не позволява на заети в застрахователния бизнес да бъдат избирани в управителните органи на здравната каса. За временно изпълняващ длъжността директор на НЗОК на мястото на професор Начев бе определена досегашната му съветничка по финансовите въпроси Надежда Генева. В понеделник (16 декември) новият управителен съвет ще се събере за да обмисли и гласува правила за избор на нов директор на институцията.

Директор ще има още през първата половина на 2003 г., за да може той да подпише рамковия договор, който ще определи безплатните медицински услуги и лекарства за болните догодина – каза новият председател на управителния съвет Кирил Ананиев. Той обеща преговорите с лекарския и стоматологичния съюзи, които бяха замразени, да бъдат възобновени още през следващата седмица.

Здравната каса още не е показала, че изпълнява предназначението, за което е създадена – заяви пък новият председател на Контролния съвет Севдалин Мавров – тя не успя да се справи с бюджета.

Мисъл на броя

Хората не биха съжителствали дълго в общество, ако не се мамеха взаимно. Ларошфуко

Ако някой те измами веднъж, вината е негова. ИЗмами ли те повторно, вината е твоя. анонимна поговорка

Нито един мошеник не е толкова глупав, че да не намери основание за своите подлости.

Много е забавно да гледаш как един мошеник се старае да измами друг. арабска поговорка

ХОРА, ПЪТИЩА И ДУПКИ

Износът на селскостопанска продукция през 2001 г. е нарастнал с 3% спрямо 2000 г., съобщи през седмицата Бойко Боев, заместник-министър на земеделието и горите. Той добави, че според неокончателните данни за тази година ръстът се е увеличил с 10% спрямо 2001 година. Боев напомни също, че осигурените средства за подпомагане на земеделските производители през 2003 г. са над 900 000 лева.

Министър-председателят Симеон Сакскобургготски получи седмото издание на Бялата книга, изготвена от Асоциацията на чуждестранните инвеститори в България (БИБА). Документът съдържа съвети на чуждестранния бизнес към българските управляващи, както и конкретни мерки за подобряване на икономиката ни. той беше връчен на премиера от председателя на браншовата организация Кирко Кирков.

Българската стопанска камара и Столична община организираха първия по рода си коледен салон София предпочита българското, който се провежда от 14 до 28 декември в Международния изложбен център София. Според организаторите целта на изложението е то да стане традиционно и по този начин да се насърчат софиянци да купуват продукцията на българските производители. Входът е безплатен, а за посетителите са осигурени 300 безплатни места за паркиране на личните автомобили.

КНСБ ще иска промени в подоходната политика на управляващите, заяви през седмицата лидерът на синдикалната организация Желязко Христов. Той посочи като негативно явление нарастаналата междуфирмена задлъжнялост в страната, която според него вече е достигнала 37 млрд. лв., при 16 млрд. лв. през 1998 година. Христов намекна, че подготените предложения към правителството ще бъдат последен опит на организацията му за диалог с правителството, но не каза какво ще последва след това.

България и Хърватска подписаха съвместна спогодба за облекчаване на вносните мита за промишлените стоки, по време на посещението на председателя на парламента Огнян Герджиков в Загреб. Според Герджиков това ще спомогне за повишаване на стокообмена ни с хърватските компании, който към момента бил над шест пъти по-голям от този между Македония и Хърватска.

С 2.9% са се увеличили приходите от търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството през януари – октомври 2002 г., спрямо същия период на 2001 година. Ръстът при търговията на едро е 3.2%, а при търговията на дребно – 2.9 процента. Със 7.7% е нарастнал обемът на търговията с текстил, облекло и обувки, а този на стоките за домакинство и битова техника – със 7.2 процента.

Главната инспекция по труда и Центърът за независим живот ще си сътрудничат в съблюдаването на трудовото законодателство. Двете организации подписаха протокол, според който ще си обменят информация и сигнали за нарушения на Закона за насърчаване на заетостта, както и за евентуални промени в нормативната рамка.

Представители на изпълнителната власт, Народното събрание, Агенцията за малките и средни предприятия, общините и бизнеса обсъдиха през седмицата проектозакон за създаване на икономически зони в Република България. По време на дискусията бяха обменени мнения по позициите на заинтересованите страни, които ще бъдат обобщени и предоставени на вниманието на Министерството на икономиката.

Синдикалните организации на железничарите към КНСБ и КТ Подкрепа, както и Синдикатът на локомотивния персонал водят активни преговори за провеждане на безсрочни стачни действия. Причините за планираните протести според представителите на профсъюзите са неизплатените заплати, както и лошите условия на труд за железничарите през зимния сезон.

Европейската банка за възстановяване и развитие ще отпусне кредит в размер на 30 млн. евро по проекта Рехабилитация и модернизация на Топлофикация София ЕАД. Очаква се неговата реализация да подобри ефективността на централизираното топлоснабдяване в София, като намали разходите за гориво, електрическа енергия, а съответно и субсидиите от държавата.

България ще сключи с Украйна споразумение за защита на класифицираната информация, обменяна между двете страни. В документа, чието подписване беше одобрено тази седмица от кабинета, ще бъдат определени нивата на класификация, които са строго секретно, секретно и поверително. С него ще се определят и процедурите по предаване на класифицирана информация и мерки за защитата й.

От началото на следващата година месечното възнаграждение на кадровите военослужещи ще се определя само от званието им. Правителството одобри промените в определянето на основната заплата, която до сега се определяше като сбор от възнагражденията, получавани за звание и длъжност.

Приходите на Националната здравноосигурителна каса за 2001 г. са 613.7 млн. лв., от които 585.5 млн. лв. са от здравноосигурителни вноски, стана ясно от отчета на НЗОК за изпълнението на бюджета й. Разходите на касата през посочения период са 458.9 млн. лв., а годишният й резерв е в размер на 67.7 млн. лева.

колонки – енергетика

Около 1.7 млрд. щ. долара ще инвестира Овъргаз през следващите 10 години по програмата си за газификация на битовия сектор в страната. Компанията предвижда да вложи около 400 млн. щ. долара в магистралния пренос на газ, а останалите средства ще бъдат инвестирани в изграждането и поддържането на дистрибуторската си мрежа.

Профсъюзните организации в АЕЦ Козлодуй предложиха през седмицата експлоатацията на I-ви и II-ри блок на атомната ни централа до продължи до приключването на тяхната горивна кампания през март 2003 година. Според организациите на служителите от централата по този начин ще се изразходи гориво на стойност над 10 млн. лв., тоест около 1.6 млрд. киловатчаса електроенергия. Ядрените профсъюзи предложиха електроенергията да бъде предоставена безплатно на социалните заведения, болници и училища.

Енергийната система на страната да работи 72 часа експериментално без първите четири реактора на АЕЦ Козлодуй, поискаха през седмицата енергетици в открито писмо до министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев. Според експерти това се налагало поради включеното в енергийната ни стратегия изискване да бъде извършен комплексен анализ преди да се вземе окончателно решение за затварянето на блокове.

Генералният директор на Световната ядрена асоциация Джон Рич подкрепи усилията на страната ни за спасяване на III-ти и IV-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Според Рич ако успеем да защитим двата реактора, това ще създаде нови възможности за модернизация на I-ви и II-ри блок на централата. Той проведе срещи с президента на страната Георги Първанов, с председателя на Агенцията за ядрено регулиране Емил Вапирев и посети атомната електроцентрала.

Мини Марица Изток ще извърши проучване на енергийния пазар, съвместно с германската компания РВЕ Рейнбраун, стана ясно през седмицата след постигнато споразумение между ръководствата на двете компании. Целта на тяхното проучване е да се определят възможностите на добив на въглища от комплекса през следващите 30 години, както и перспективите за бъдещето на сектора като цяло.

За колонки

6 мерки за стимулиране на икономиката предлагат от БИБА

Шест мерки за стимулиране на българската икономика предлага БИБА на премиера и правителството в седмото издание на Бялата книга за 2003 година, съобщиха от международната асоциация. Те включват прилагане на мерки, които ще подобрят работата на съда – налагане на бързо арбитражно производство, реален контрол върху действията на магистратите, генерален ремонт на Гражданско-процесуалния кодекс и реалното му приложение.

Според членовете на БИБА, въпреки значителното подобрение след привличането на Краун ейджънтс, неадекватният митнически контрол все още пречи на дребните и средни инвеститори и ограничава допълнителни инвестиции в страната, затова са нужни и мерки за подобряване дейността на митническите власти.

Сред другите предложения са създаване на експортно-импортна банка EXIM с цел насърчаване на експорта и последващо намаляване дефицита по текущата сметка; значително повишаване ефективността на данъчната администрация чрез законодателни и административни промени; съгласуване степента на готовност на данъчната администрация да реагира компетентно при преминаването на публичните дружества към Международните счетоводни стандарти, което влиза в сила от 1 януари 2003 година; ефективен модел за постепенна децентрализация на бюджета в полза на общините, изготвен въз основа на консенсус между общините, правителството, бизнеса.

Членовете на БИБА са на мнение, че правителството трябва да определи конкретни отговорници за големите инфраструктурни проекти, като Горна Арда, Дунав мост и други, за да се ускори тяхната реализация. Правителството трябва също да диференцира и подхода си към тези големи инфраструктурни проекти и да ги планира във времето и с участието на местния и чуждия бизнес.

Подобен подход би следвало да се прилага и във хармонизирането на законодателството ни с ЕС, за да се минимизират разходите на бизнеса по неговото прилагане. Едновременно с това членовете на БИБА препоръчват на правителството да бъде по-умерено при въвеждането на европейските изисквания в българската бизнес практика.

Седмото издание на Бялата книга за бизнес-климата в България ще бъде връчено от президента на БИБА г-н Кирко Кирков на министър-председателя Симеон Сакскобургготски в 18 часа днес, в Аулата на СУ Климент Охридски.

17:13ч. 10.12.2002г. FOCUS

Синдикатът на железничарите към КНСБ търси подкрепа за безсрочна стачка

Координационният съвет на Синдиката на железничарите към КНСБ реши да предложи на Железничарската федерация на КТ Подкрепа и на Синдиката на локомотивния персонал да продължи процедурата по закон и да се проведат безсрочни стачни действия, предаде БНР. КНСБ посочва, че работодателят все още не е изплатил дължимите суми. Не са осигурени и нормални условия за труд през зимния сезон. От синдиката твърдят, че в същото време са отделени 10 млн. лева за погасяване на заем към Световната банка.

17:01ч. 10.12.2002г. FOCUS

Синдикатите ще искат в открито писмо коригиране на подоходната политика

На 14 декември на форум на НДСВ КНСБ и КТ Подкрепа ще внесат открито писмо с копие до държавните институции, в което ще направят своите предложения за коригиране на подоходната политика, каза в Бургас председателят на КНСБ Желязко Христов, цитиран от БНР. Това ще е нашият последен опит да бъдем чути, каза председателят на КНСБ. Той изрази тревога и от нарастващата междуфирмена задлъжнялост, която вече е достигнала 37 милиарда лева, при 16 милиарда през 1998 година.

16:19ч. 10.12.2002г. FOCUS

Подписахме търговска спогодба за облекчаване на вносните промишлени мита с Хърватия

Вече е подписана съвместна спогодба за търговия между България и Хърватия, която да облекчи вносните мита за промишлените стоки, съобщи в интервю за предаването 12 плюс 3 на БНР председателят на Народното събрание Огнян Герджиков, който е на официално посещение в Хърватия. Председателят на парламента изтъкна, че стокообменът между България и Хърватия все още е твърде малък. За сравнение, стокообменът между Хърватия и Македония е около 100 млн. долара, а между Хърватия и България е 15 млн. долара, каза Герджиков и добави: Известно е, че македонската икономика не е по-силна от българската. В това отношение трябва да се работи.

15:10ч. 10.12.2002г. FOCUS

Хасково и Луганск обсъждат бизнес-идеи

Златка Михайлова

Правим конкретни стъпки за икономическо сътрудничество между Хасковска област и Луганска област. Това каза областният управител на Хасковска област Георги Зарчев, който бе на едноседмична визита в Украйна. Обсъдени са възможности за изграждане на линия за бутилиране на вина от хасковския Винпром. За гарантиране на съвместни проекти се предвижда създаване на банков консорциум, в който да бъдат поканени и банки от Молдова и Турция. Договорът за сътрудничество между Хасково и Луганск датира от месец май тази година.

КОЛЕДЕН САЛОН

СОФИЯ ПРЕДПОЧИТА БЪЛГАРСКОТО

(14-28 декември 2002 г.)

На 13 декември, петък, в 16.00 часа, в Международния изложбен център-София (бул. Цариградско шосе 147), официално ще бъде открит Коледен салон София предпочита българското.

Изложението се организира със съвместните усилия на Българската стопанска камара, Столична община и Международния изложбен център, и цели насърчаване на софиянци и гостите на столицата да предпочетат продукцията на българските производители.

Идеята е този вид изложения да се превърнат в традиционни, да се провеждат няколко пъти в годината (за 8-ми март – всичко за жената, за Еньовден – фармация и козметика, за 15-ти септември – всичко за ученика, и за Коледа) и да дават възможност при преференциални условия българските стоки да достигат до по-широк кръг потребители.

В периода 14-28 декември, всеки ден от 10.00 до 19.00 часа, посетителите на първия Коледен салон София предпочита българското ще имат възможност да разгледат и закупят стоките на над 60 български произв

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

ЗОП

viewkind4uc1pardfs16ВЕДОМСТВАТА ПЕЧЕЛЯТ ОТ ПРОДАЖБА НА ТРЪЖНИ КНИЖА

Поредните изменения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), които ще се обсъждат идващата пролет, за пореден път привклякоха вниманието на българските фирми. Кандидати да оправят несъвършенствата в текстовете на нормативния акт или пък желаещи просто да улеснят живота си при бъдещото разпределяне на държавните средства вече подготвят новите си предложения, които да предложат на съответните браншови организации. И въпреки че по-опитните бизнесмени не са готови да се впуснат в спорове какви да бъдат новите текстове, напомняйки, че законът си е добър, лошото е, че ведомствата масово го нарушават, то ръководствата на различните фирмени обединения вече обмислят своите поредни предложения.

Безспорно е обаче, че някои от текстовете на сега действащия закон създават реални проблеми в практиката и имат нужда от хирургическа намеса. Според експертите в сферата на обществените поръчки например има нужда от регулиране на цените, които ведомствата определят за конкурсната документация при процедурите.

Проблемът с произволните цени на книжата по търговете съществува отдавна и предизвиква недоволството на не една или две фирми, кандидатстващи за държавни поръчки. Той беше поставен още през есента на 2001 г. от Българската асоциация за информационни технологии, чиито представители в поредица от пресконференции се включиха в обсъждането на предстоящите тогава промени в Закона за обществените поръчки.

И до днес обаче управляващите не са се вслушали в исканията на бизнеса. А липсата на критерии за това колко да струва документацията при даден търг продължава да се сочи от ръководството на БАИТ като един от проблемите пред компютърните фирми, кандидатстващи за благоволение при разпределянето на държавни пари. И то не по-малък от неясните изисквания към кандидатите и още по-неясните методи за оценка на техните оферти.

Според представителите на бранша често цената на документите (която след това не се възстановява на фирмите, загубили търга) не е съизмерима с потенциалната печалба от поръчката. Не може например при малък търг за доставка на принтери да се искат 100 лв. за конкурсните документи – смятат хора от БАИТ – а аналогични случаи има не един и два. Понякога парите, искани от ведомствата достигат 150, 200 и дори сумата от 300 лева, колкото струваха документите при процедура за компютърна техника, организирана от Министерството на външните работи. Още повече, че сами по себе си документите имат много малка себестойност и няма причина министерствата и другите ведомства да си определят произволни цени за тях.

Лошото обаче е, че в текстовете на Закона за обществените поръчки не е вписан и ред за това колко трябва да струват тръжните книжа. Което пък дава свобода на съответното ведомство само да посочи за колко ще продава ценните бланки за своите търгове. После му остава само да прибере същата сума, умножена по броя на кандидатите, желаещи да закупят тръжна документация. Ако в цитирания по-горе търг за принтери например са се явили десет фирми, приходите за организиралата го институция ще достигнат 1000 лева. Така само от продажбата на тръжна документация ведомството (ако е било предвидливо при определянето на нейната цена) може да избие значителна част от парите си за самата поръчка. Което обаче ще е за сметка на фирмите. И по никакъв начин няма да оправдава целите на закона, посочени в неговия чл.2 – Този закон има за цел повишаване на ефективността при използването на бюджетните и обществените средства чрез: 1. установяване на прозрачност; 2. осъществяване на ефективен контрол при изразходването им. Да не говорим за намеренията на правителството Законът за обществените поръчки да се превърне в инструмент за подкрепа на малкия и среден бизнес.

Дори бегъл поглед върху регистъра на обществените поръчки показва, че малко институции са започнали да се съобразяват с тъжбите на българските фирми. Пресен пример е публикуваната в броя на Държавен вестник от 14 януари тази година покана за процедура по Закона за обществените поръчки, органзирана от дъщерното предприятие на Националната електрическа компания – Мрежи високо напрежение. Предметът на поръчката е наем на компютърна техника (52 персонални компютъра, 15 сървъра и 28 печатащи устройства) за срок от три години. Конкурс, който едва ли ще впечатли много от фирмите у нас, още повече, че след три години, когато наетите машини ще бъдат върнати, те няма да струват нищо. Или както обясниха врели и кипели в технологичния бранш, след като си получат обратно компютрите, те ще трябва да ги продадат на безценица. Въпреки това кандидатите да се впуснат в надпреварата ще трябва да заплатят в касата на дружеството или по банков път 120 лв. без данък добавена стойност.

Все повече фирми, запознати с тръжните процедури пък предупреждават, че ведомствата са започнали да подобряват своите идеи за печалба от продажба на конкурсна документация. Нова практика е например един търг да се разделя на няколко по-малки процедури, вместо просто да се проведе с повече лотове. По този начин фирмите – кандидатки са принудени да заплащат за няколко комплекта тръжни книжа, въпреки че става въпрос за един цялостен проект. Възложителят пък от своя страна се презастрахова срещу обжалване на процедурата от недоволни бизнесмени, които по този начин ще могат да забавят само отделна процедура.

Така например създадената към Министерството на транспорта и съобщенията Агенция за развитие на съобщенията, информационните и комуникационни технологии публикува през 2002 г. поредица от шест покани, които според бизнесмените от бранша са можели да минат в един единствен търг. Цената за всеки комплект документи обаче е на стойност 150 лева.

И ПРАВОСЪДНОТО ВЕДОМСТВО ЗАГАЗИ С ПОРЪЧКИ ПО ЗОП

В навечерието на коледните празници се зададе и поредният скандал с нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), и то… от страна на изпълнителната власт. Става въпрос за шест от общо осемте търга, обявени от Министерството на правосъдието. Поканите са публикувани в бр.103 на Държавен вестник от 5 ноември 2002 г., а 45-дневният срок за подаване на офертите изтича на 20 декември. Поръчките са за доставка на персонални компютри, мрежови сървъри, окабеляване, непрекъсваеми токозахранващи устройства, софтуер и мрежови принтери.

Още при запознаването с конкурсната документация обаче повечето заинтересовани компютърни фирми (на практика почти всички, тъй като шестте търга включват всички основни технологични сектори) се сблъскаха с редица неточности в книжата. Появиха се и първите оплаквания срещу правосъдното ведомство, което като блюстител на закона би трябвало най-стриктно да следи за спазването на нормативния акт. Ръководството на Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) пък изпрати официално писмо до министъра на правосъдието Антон Станков, опитвайки се да привлече вниманието му върху ставащото в неговото ведомство.

Причина за намесата на браншовата организация, според експерти от нейната Комисия по търговете, е огромният брой различни нарушения, присъстващи в тръжната документация. Както и голямата миза – поредицата от търгове представлява сериозна част от модернизацията на информационната система на съдебното ведомство. Което значи, че победителят ще получи добър и доходоносен ангажимент. Безпокойството на компютърния бранш не е само заради факта, че, подобно на много други търгове, и в споменатите шест методиката ще си остане известна само на възложителя. Конкурсната документация е на обща стойност 800 лв. (по 100 лв. за всеки от обявените осем търга). Затова и недоволните от неясните правила за провеждане на търговете не са никак малко.

Според представителите на БАИТ, и в тази процедура за компютърна техника, подобно на повечето провеждани през последната година, възложителите не са сметнали за нужно да включат в конкурсната документация методика за оценяване. Тоест не е фиксирано каква точно ще е тежестта на отделните критерии – като предлагана цена, качество и срок на доставката, в крайната класация. Още повече че последните изменения на ЗОП от тази пролет задължават възложителите да включват такава методика в документите по търга. Друг е въпросът, че и преди промените на закона методиката бе задължителен елемент от тръжната процедура, въпреки че институциите не бяха задължени да я включват в книжата си.

Недоволни бизнесмени споделиха за в. БАНКЕРЪ, че са обезпокоени от липсата на ясни критерии за оценка на предложенията. Според тях, еднозначно формулиран е само критерият цена. Критерият качество е дефиниран фриволно, а срокът на доставка се манипулира много лесно – твърдят експерти от БАИТ. Според тях, би било по-добре и по-ясно да се запише строго регламентиран срок за доставката. По наличните данни за кандидатстващите фирми пък лесно може да се прецени кои от тях имат достатъчно средства, за да го спазят.

Бизнесмените възроптаха и срещу включеното в заданието понятие утвърдени производители. Според тях е трудно, дори невъзможно (с малки изключения) да се докаже дали една фирма е утвърдена, или не. Това изискване не защитава по никакъв начин възложителя и няма практически смисъл – твърдят експерти по обществените поръчки от БАИТ.

Един от най-показателните примери за нарушения, според браншовите експерти, може да се намери в спецификацията на търга за структурно окабеляване, която не била достатъчно добре дефинирана и не позволявала без допълнителна информация да се разработи добра оферта. Така че отново фаворизирани биха били участници в търга, които разполагат с вътрешна информация.

Според нас, заданията не са подготвени професионално, което е предпоставка за ненормалното им протичане. Настояваме тръжното задание да се приведе в съответствие с действащите норми на ЗОП, за което нашите експерти могат да ви окажат съдействие – се казва в писмото, изпратено до министър Станков от председателя на БАИТ Милчо Боров.

От държавното ведомство обаче не са съгласни с много от обвиненията на компютърния бранш. Фирмите можеха поне да изчакат резултата от търга и тогава да недоволстват – заяви специално за в. БАНКЕРЪ главният секретар на Министерството на правосъдието Мариян Абрашев. И допълни: Аз съм сигурен, че след като стане ясен резултатът, ще има само един доволен и много недоволни.

В писмо до Милчо Боров министър Антон Станков изрично посочва, че ведомството е следвало изискванията на Закона за обществените поръчки. Критерият качество е определен с относителна тежест в рамките на общата оценка на всяка оферта и предполага задълбочен анализ на предложенията и сравнението им едно с друго – пояснява в отговора си до Боров министърът. От БАИТ обаче напомниха огромния брой процедури по ЗОП, опорочени именно поради липсата на ясни и еднозначно формулирани критерии. И допълниха: С изключение, разбира се, на избрани фирми, които по правило печелят съответните търгове.

Александър Александров

На първо място, съгласно чл. 36, ал. 1, т.3 от ЗОП техническите условия за изпълнение на поръчката, включително за суровини, материали, окомплектовка, машини и съоръжения не могат да бъдат свързани с определено предприятие, патенти, полезни модели, търговски марки и марки за произход. Следователно възложителят няма право да изисква доставка на техника (чипове), произвеждана само от едно предприятие, както в случая е направил в т.2.,2 Компютърна система, посочвайки чипсет на определен производител – Интел. В този смисъл нашето предложение не е длъжно да се съобразява с предварително обявени условия, които противоречат на императивни разпоредби на закона.

На второ място, отчитайки горепосочената норма и указанието в т.2 от Техническото задание, озаглавено Минимални технически характеристики, ние възприехме изричното посочване в Техническото задание на поръчката на Chipset Intel 845D като указание да се оферира техника с не по-ниски технически характеристики от така посочения чип.

Моля потвърдете до 12.00 ч. на 10 януари съгласието си за удължаване на срока на валидност на вашата оферта. Моля също да предприемете необходими банкови мерки, за да удължите съответно валидността на гаранцията за офертата, която е част от вашата оферта. Моля, имайте предвид, че гаранцията на офертата трябва да бъде удължена съгласно изискванията на клауза 15.3 а от тръжните документи, т.е. тя трябва да бъде валидна 30 дни повече от валидността на офертата и трябва да бъде изпратена до горепосочиня краен срок на следня адрес

БАИТ КРИТИКУВА МИНИСТЪР СТАНКОВ ЗА ШЕСТ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

Поредният скандал с нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от страна на сериозна институция от изпълнителната власт е на път да се разрази пред новогодишните празници. Става въпрос за поредица от шест процедури по нормативния акт, обявени от Министерството на правосъдието, което иначе е сред ведомствата, които би трябвало най-стриктно да следят за спазването на нормативния акт. Поръчките са за доставка на персонални компютри, мрежови сървъри, окабеляване, непрекъсваеми токозахранващи устройства, софтуер и мрежови принтери. Шестте покани за тях са публикувани в брой 103 на Държавен вестник от 5 ноември 2002 година, а предложенията за участие в процедурата се завеждат в деловодството на правосъдното ведомство в срок от 45 дни, тоест до 20 декември.

Още при запознаването с конкурсната документация обаче повечето заинтересовани компютърни фирми (на практика почти всички, тъй като шестте търга включват всички основни технологични сектори) се сблъскаха с редица неточности в книжата. Появиха се и първите оплаквания, които изкристализираха в поредния опит на Българската асоциация за информационни технологии да влезе в диалог с държавната администрация по повод спазването на Закона за обществените поръчки при търговете за компютърна техника. Ръководството на БАИТ веднага реагира на недоволството на своите членове и изпрати официално писмо до министъра на правосъдието Антон Станков, опитвайки се да привлече вниманието му върху ставащото в неговото ведомство.

Причината за намесата на браншовата организация според експерти от нейната Комисия по търговете, е огромният брой различни нарушения, присъстващи в документите по търга. Както и голямата миза – поредицата от търгове представлява сериозна част от модернизацията на информационната система на съдебното водемство, а само конкурсната документация е на обща стойност 800 лева (по 100 лв., за всичките осем търга, обявени от ведомството в Държавен вестник на 5 ноември). Затова и недоволните от неясните правила за провеждане на търговете не са никак малко.

Според представителите на БАИТ и в тази процедура, подобно на повечето провеждани през последната година конкурси за компютърна техника, възложителите не са сметнали за нужно да включат в конкурсната документация методика за оценяване. Последните изменения на нормативния акт обаче задължават възложителите да включват такава в документите. Друг е въпросът, че и преди промените на закона методиката винаги е била задължителен елемент от тръжната процедура, въпреки че институциите не бяха задължени да я включват в книжата.

Така или иначе, подобно на много други търгове и в споменатите шест процедури методиката ще си остане известна само на възложителя. От Министерството на правосъдието обясниха, че по смисъла на ЗОП има включена методика за оценка на предложенията и е посочена тежестта на критериите в тази методика. От БАИТ обаче контраатакуваха с аргумента, че методика за оценка означава алгоритъма, по който се разпределят точките по различните критерии, а не произволно посочени цифри и формули. Методиката е задължителна съгласно чл. 36, ал. 3, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

В този случай обаче методиката не е единствения проблем на кандидатстващите фирми. Недоволни бизнесмени споделиха за в. БАНКЕРЪ, че са обезпокоени и от липсата на ясни критерии за оценка на предложенията. Според тях от формулираните три критерия за оценка, еднозначно формулиран е само критерият цена. Критерият качество е фриволно дефиниран, а срокът на доставка се манипулира много лесно – смятат експертите от асоциацията. Според тях по правилно е да се дефинира необходимият срок и по данни за фирмите участнички да се прецени кои от тях имат достатъчно ресурси, за да го спазят.

Бизнесмените възроптаха и срещу включеното в заданието понятие утвърдени производители, което според тях не е нееднозначно дефинирано, тъй като трудно може да се докаже, че една фирма е утвърдена или не. То не защитава по никакъв начин възложителя и няма практически смисъл – напомниха експерти по обществените поръчки от БАИТ.

Според тях спецификацията по търга за структурно окабеляване не е достатъчно добре дефинирана и не позволява разработването на добра оферта, без допълнителна информация, което е в разрез с основните принципи на ЗОП за равнопоставеност и конкуренция.

Според нас заданията не са подготвени професионално, което обстоятелство е предпоставка за ненормалното им протичане. Като имаме предвид изложеното, настояваме тръжното задание да се приведе в съответствие с действащия ЗОП, за което нашите експерти могат да ви окажат съдействие – се казва в писмото изпратено до министър Станков от председателя на БАИТ Милчо Боров.

От държавното ведомство обаче не се съгласиха с много от обвиненията на компютърния бранш. Фирмите можеха поне да изчакат резултата от търга и тогава да недоволстват – заяви специално за в. БАНКЕРЪ главният секретар на Министерството на правосъдието Мариян Абрашев – аз съм сигурен, че след като стане ясен резултатът, ще има само един доволен и много недоволни. Той добави, че при организирането на процедурата ведомството е спазило Закона за обществените поръчки.

Още по ясно е посочено отношението на държавната институция в писмо от министър Антон Станков, изпратено до Милчо Боров в отговор на жалбата на БАИТ. В него изрично е посочено, че ведомството е следвало изискванията на ЗОП. Критерият качество е определен с относителна тежест в рамките на общата оценка на всяко едно предложение и предполага задълбочен анализ на предложенията и сравнението им едно с друго – се обяснява също в писмото на министъра. От БАИТ обаче напомниха огромния брой процедури по ЗОП, опорочени именно поради липсата на ясни критерии за исканото съотношение между цена и качество. Повечето от които оставили съмнение, че критериите са ясни, но само за избрани фирми.

Поредният скандал с нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от страна на сериозна институция към изпълнителната власт е на път да се разрази пред новогодишните празници. Става въпрос за поредица от шест процедури по ЗОП, обявени от Министерството на правосъдието, което иначе е сред ведомствата, най-отговорни за спазването на нормативния акт. Те са за доставка на персонални компютри, мрежови сървъри, окабеляване, софтуер и мрежови принтери.

Жалба на вниманието на министър Антон Станков от Комисията по търговете на БАИТ:

За 6 открити процедури по ЗОП за доставка на компютърна техника, софтуер, непрекъсваеми токозахранващи устройства, окабеляване и др., обявени в ДВ бр. 103 от 05.11.2002 година. Според нас заданията за същите не са подготвени професионално, което обстоятелство е предпоставка за ненормалното им протичане.

1. От формулираните три критерия за оценка, еднозначно формулиран е само критерият цена.

2. Критерият качество е фриволно дефиниран при отсъствие на методика за оценка, която определя алгоритъма за разпределение на точките вътре в критерия.

3. Критерият срок на доставка лесно се манипулира. По правилно е да дефинирате срока, който Ви е необходим и по данни за фирмите участнички да прецените кои от тях имат необходимите ресурси, за да го спазят.

4. В заданието липсва методика на оценка, която е задължителна за такава процедура съгласно чл. 36, ал. 3, т. 6 на ЗОП. Това е алгоритъма, по който се разпределят точките по различните критерии.

Освен изброените слабости на заданието не липсват и много други, като например:

1. Изисква се сертификат ISO 9000 за изделията, което е неправилно. Този сертификат се издава на фирмите, които са доказали, че работят по стандарта, т.е. трябва да се изисква сертификат за фирмата производител и/или фирмата участник, а не за определено изделие.

2. От практиката на вашето ведомство е известно, че се предпочита закупуването на качествени т.н. маркови компютри. Ако имате и сега такова предпочитание, то по никакъв начин не личи от заданието. Единственото ограничение е наличието на ISO сертификат, който не е достатъчна гаранция за успешен избор още повече, че сте избрали за най-силен критерия ниска цена.

3. Понятието утвърдени производители е нееднозначно дефинирано, т.е. то не ви защитава по никакъв начин от нищо и няма практически смисъл.

4. Спецификацията по търга за структурно окабеляване не е достатъчно добре дефинирана и не позволява разработването на добра оферта, без допълнителна информация, което е в разрез с основните принципи на ЗОП за равнопоставеност, конкуренция и т.н.

Като имаме предвид изложеното, настояваме тръжното задание да се приведе в съответствие с действащия ЗОП, за което нашите експерти могат да в укажат съдействие.

Писмо до Милчо Боров, от Антон Станков:

По повод вашето писмо, с което посочвате някои слабости в документацията за възлагане на обществени поръчки, ви уведомяваме следното:

Уверени сме във вашите професионални умения и професионалното ниво на вашите членове и приемаме Вашите препоръки като израз на стремежа ви да окажете подкрепа на Министерството на правосъдието. В тази връзка изразяваме благодарност за изразената готовност за помощ при изготвянето на документация за възлагане на общестени поръчки.

Г-жа Тончовска, дирекция Информационни технологии:

Нарушения на ЗОП в Министерството на правосъдието. Шест процедури за доставка на компютърна техника, софтуер, токозахранващи устройства, окабеляване и др., обявени в ДВ бр. 103 от 05.11.2002 г.

– процедура

– Жалба от БАИТ на вниманието на Антон Станков;

– нарушения: нееднозначно формулирани критерии, сро на доставка, качество; постоянният проблем с липсата на методика; изискване на маркова техника, което е недопустимо по ЗОП; включване на понятия, като утвърдени производители.

(- припомняне на предишния скандал с правосъдното ведомство, за който в. БАНКЕРЪ писа пръв и който беше свързан със сходни проблеми);

– Отговор на Министерството на правосъдието;

Мариян Абрашев, главен секретар на МП: Поне да изчакат резултата от търга и тогава да недоволстват. Аз съм сигурен, че след като стане ясен резултатът, ще има само един доволен и много недоволни. Ние сме спазили закона, организирали сме прроцедура, може би трябваше да не правим търг.

Агенция Пътища:

– Проблем с лошо направен търг за компютри;

– процедура;

– нарушения;

– позиция на агенцията;

Сметна палата

ВМЕИ

КАЛЧЕВ ДАВА РАМО НА БАИТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Министърът на държавната администрация Димитър Калчев е обещал подкрепата си на Българската асоциация за информационни технологии за изчистване на многото проблеми при търговете за компютърна техника по Закона за обществените поръчки.

На среща с висшия чиновник, в присъствието на шефа на дирекция Обществени поръчки към Министерския съвет Пламен Немчев, представители на БАИТ са напомнили за драстично увеличилите се нарушения на нормативния акт при организирани от държавните институции търгове за технологични продукти. Според хора от браншовата организация сред институциите, които не се съобразяват с изискванията на Закона за обществените поръчки са Народното събрание, Сметната палата, Върховният административен съд, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната и други. Повечето от посочените ведомства бяха включени и в разпространения преди около година от ръководството на БАИТ списък на най-сериозните нарушители на закона.

Министърът на държавната администрация е подходил с разбиране към исканията на компютърния бранш и е отговорил, че ще направи това, което зависи от него. Както научи в. БАНКЕРЪ той е изпратил писма до всички членове на кабинета, в които им е обърнал внимание за постъпилата информация за нарушения при търговете за информационни технологии. В писмото Калчев е предложил на своите колеги от Министерския съвет да канят като съветници експерти от БАИТ когато процедурите са за компютри или софтуер.

Според запознати с практиката при подобни обществени поръчки обаче експертите най-често не са желани, въпреки че като такива браншът обикновено предлага хора необвързани с конкретна фирма, а заемащи консултантски или преподавателски длъжности. Най-често срещаните нарушения на станалия печално известен закон пък, според БАИТ са непълните тръжни досиета, липсата на методики или други важни за коректното протичане на търга компоненти, както и на задължителна според ЗОП информация в протоколите.

КОМПЮТЪРНИТЕ ФИРМИ НЕДОВОЛНИ ОТ ТЪРГ НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО

Министерството на здравеопазването стана поредното държавно ведомство, което предизвика недоволството на Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) по повод своя процедура за закупуване на компютри. Този път членовете на браншовата организация дори изпратиха официално писмо на вниманието на министъра на здравеопазването доцент д-р Божидар Финков.

В него бизнесмените от компютърния сектор изразиха недоволството си от обявения в Държавен вестник от 8 октомври 2002 г. търг на здравното министерство за Доставка на компютърна техника и хардуер за нуждите на хигиенно-епидемиологичните инспекции, националните центрове и дирекция Здравна профилактика и държавен санитарен контрол. Според експертите на компютърната асоциация тръжната процедура и заданието освен че имат много технически неточности, не са съобразени с клаузите на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Според нас заданието за търга не е подготвено професионално, което обстоятелство е предпоставка за ненормално протичане на същия – е написано в писмото до министър Финков, с копие от което в. БАНКЕРЪ разполага.

Недоволството на представители от бранша произтича преди всичко от неясните критерии за оценка, включени в заданието, както и липсата на методика за оценяване, каквато трябва да има задължително според изискванията на Закона за обществените поръчки и по-специално на неговия чл. 36, ал. 3, точка шеста.

Критериите за оценка на конкурса са три: срок на доставка, време за реакция и време за отстраняване на повредите, както и цената, която е единствения конкретен показател. Изискванията за времето за реагиране при повреда не са формулирани както трябва и съществува опасност да бъдат класирани очевидно неизпълними оферти – смятат запознати с практиката в бранша – ако потърсим аналогия в медицината, смятате ли за реална оферта от жена да забременее и роди (здраво дете) в съкратени срокове – например три месеца, а друга да спечели, защото е обещала два месеца?

Отсъствието на методика от заданието пък поставя под въпрос обективността при процеса на оценяване на офертите. Методиката представлява алгоритъма, по който се разпределят точките по различните критерии и според закона е задължителна част от документацията за възлагане на обществена поръчка.

Представителите на технологичния бранш възразиха и срещу цитирането на конкретни марки и модели компютри в заданието на здравното ведомство. Експертите на БАИТ напомниха, че това също е нарушение на Закона за обществените поръчки и добавиха, че при това посочените модели отдавна са морално остарели.

Хората на министър Финков веднага подготвиха писмен отговор до технологичната асоциация. В него се казва: … за посочените, според Вас слабости в заданието, Министерството на здравеопазването Ви благодари за проявената гражданска инициатива. След което обаче се заявява в прав текст, че предвид краткия срок до подаване на предложенията (който приключи на 6 ноември) и необходимостта от въпросното оборудване, ведомството щяло да вземе предвид предложенията на асоциацията при бъдещи процедури с подобен характер.

Тоест тъй като няма време да се спази законът, той ще бъде нарушен – нещо меко казано недопустимо в правова държава, в каквато претендираме, че живеем. Затова и от асоциацията категорично настояха търгът да бъде спрян и след основна преработка на заданието да се преобяви наново. Това естествено не стана, офертите бяха отворени на предварително обявената в поканата дата, а в момента се чака решението на тръжната комисия. Не е ясно обаче какво ще родят нейните членове, при положение че методиката за оценяване все още е известна единствено на тях. И дали няма случаят да бъде повторение на многото появили се в публичното пространство скандали с процедури по ЗОП, при които единствено възложителите си знаят защо избират определената за победител фирма.

КАЛЧЕВ ПОЕМА КОНТРОЛА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Предложението за създаване на Държавна агенция по обществени поръчки беше отхвърлено от народните представители тази седмица при разглеждането на второ четене на измененията в ЗОП. С това те в последния момент промениха цялата философия на подготвяните промени, включваща обособяване на нов регулаторен орган, който да контролира процедурите по изразходване на бюджетни средства от ведомствата, както и изпълнението на подписаните от тях договорености. Именно в този си вид законът беше подкрепен от Народното събрание на първо четене.

При второто му разглеждане в комисията по икономическа политика обаче министърът на държавната администрация Димитър Калчев изненадващо поиска да получи правомощията по контрола върху спазването на ЗОП. Именно това предложение депутатите подкрепиха и при обсъждането на закона в пленарната зала, пренебрегвайки всички експертни становища, че Европейската комисия изисква създаването на регулаторен орган и че той ще ограничи възможностите за корупция при изразходването на бюджетни средства.

Създаването на Държавна агенция по обществени поръчки обаче беше посрещнато с противоречиви чувства от фирмите и браншовите организации, участвали в дискусиите по изготвянето на проектозакона. Много от бизнесмените още с внасянето му в Народното събрание изразиха тревога от концентрирането на цялата власт при регулирането на обществените поръчки в една институция с ограничен персонал. Други пък се усъмниха, че подобна агенция ще може да следи едновременно всички процедури по ЗОП в страната, които към настоящия момент са над 10 000 и да се намесва когато възникнат спорове.

Така или иначе текстът просъществува до второто четене на законопроекта, когато най-неочаквано беше отменен по предложение на Калчев. Правомощията, предвидени за председателя на агенцията пък ще останат в министъра на държавната администрация, в когото са и според сега действащия закон.

Аз също не съм въодушевен от тази перспектива, тъй като знаете, че става въпрос за сериозни решения. Предвид предстоящото създаване на Министерство на държавната администрация, което ще стане този или следващия четвъртък, обаче ще е по-добре в него да се концентрират дейностите по регулиране на обществените поръчки – обясни министърът. Получавайки контрола върху спазването на ЗОП обаче на него ще се налага да пази от злоупотреби сам собственото си нововъзникващо ведомство, което се очаква да е сред най-активните при организирането на търгове. Само по ръководения от Калчев проект Електронно правителство държавата през следващите години ще даде милиони долари за компютърно оборудване, информационни системи и консултации.

Предложението на Калчев беше прието въпреки възраженията на синия депутат Никола Николов, че не може да се променя философията на закона между първо и второ четене и въпреки настояванията на експертите от външно министерство, че евросъюзът иска да бъде създаден отделен регулаторен орган. В крайна сметка въпросът опира до това дали е целесъобразно да се увеличават щатовете при наличието на толкова нови комисии и агенции – обясни Ралица Агайн мотивите на мнозинството. От думите й обаче не стана ясно защо законопроектът беше внесен в Народното събрание и приет на първо четене в своя нецелесъобразен вариант и едва сега управляващите решиха, че новата агенция ще се яви в тежест на бюджета.

Не без напрежение премина и гласуването на другите предложения за промени в закона. Настояването от страна на Меглена Кунева, заместник-министър на външните работи и главен преговарящ с Европейския съюз, за по-бързо п

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

процедури по ЗОП на МОН за компютъризиране на училищата

viewkind4uc1pardfs16 Държавен вестник 13 април 2001 г., стр. Доставка и оборудване на училища в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Враца, Монтана и Видин с персонални компютри, принтери, скенери и изграждане на локални мрежи Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков 2А, тел.: 981 0488 и 987 4672, на основание чл.14 и 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква б ЗОП в изпълнение на Инвестиционна програма на МОН за 2001 г. кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание решение bc 07 от 3.IV.2001 г. Предмет на откритата процедура: възлагане доставката и оборудването за училища на територията на области Благоевград, Кюстендил, Перник, Враца, Монтана и Видин с 588 бр. високонадеждни персонални компютри – работни станции за ученик, 98 бр. високонадеждни персонални компютри – работни станции за учител, 98 бр. принтери, 98 бр. скенери и 98 бр. изграждане на локална мрежа за 9 работни места със следните минимални технически характеристики: Минимални технически характеристики

1. Персонален компютър –

работна станция за ученик 588 бр.

Mainboard: Intel Pentium III, Pentium II and Celeron compatible; ATX Form Size.

Chipset: Intel’s BX-class 440 AGP set 66/100 MHz.

Processor: Intel Celeron 633MHz

RAM: 64 MB SDRAM 168p PC100

FDD: 3,5 1,44 MB

HDD: 10GB Ultra ATA IDE Interface

Video Card:

AGP 2x with 8 MB Video RAM, AGP 2x with 16 MB Video RAM 486 бр., 102 бр.

Network Card: 10/100 TX, PCI

Sound Card: Headphones Microphone

Case: ATX Case Power Supply – TUV approval

Keyboard: 104/105 keys PS/2 LAT/CYR Windows 95/98 compatible

Mouse: PS/2 w/Pad

Monitor:

15 Color Monitor, TCO ’99 certified 486 бр.

Resolutions: Minimum: 800 X 600/85 Hz NI

Monitor:

17 Color Monitor, TCO ’99 certified 102 бр.

Resolutions: Minimum: 1280 X 1024/75 Hz NI

Software: MS Windows 2000 (OLP), MS Office Pro 2000(OLP), кирилизация и проверка на правопис на български език

Други изисквания HDD да бъде от един от следните производители: IBM, Fujitsu, Western Digital, Seagate, Maxtor, Quantum

2. Персонален компютър –

работна станция за учител 98 бр.

Mainboard: Intel Pentium III, Pentium II and Celeron compatible; ATX Form Size.

Chipset: Intel’s BX-class 440 AGP set 66/100 MHz.

Processor: Intel Celeron 800MHz

RAM: 128 MB SDRAM 168p PC100

FDD: 3,5 1,44 MB

HDD: 20GB Ultra ATA IDE Interface

DVD: 8x

Video Card:

AGP 2x with 8 MB Video RAM, AGP 2x with 16 MB Video RAM 81 бр., 17 бр.

Network Card: 10/100 TX, PCI Active Sound System, Microphone Camera

Case: ATX Case Power Supply – TUV approval

Keyboard: 104/105 keys PS/2 LAT/CYR Windows 95/98 compatible

Mouse: PS/2 w/Pad

Monitor:

15 Color Monitor, TCO ’99 certified 81 бр.

Resolutions: Minimum: 800 X 600/85 Hz NI

Monitor:

17 Color Monitor, TCO ’99 certified 17 бр.

Resolutions: Minimum: 1280 X 1024/75 Hz NI

Software: MS Windows NT 4.0 Server (OLP), MS Office Pro 2000(OLP), кирилизация и проверка на правопис на български език

Други изисквания: HDD да бъде от един от следните производители: IBM, Fujitsu, Western Digital, Seagate, Maxtor, Quantum

3. Локален принтер

Laser printer 2MB RAM, 600 dpi 6 ppm 98 бр.

4. Скенер

Flatbed 600 dpi optical Scanner 98 бр.

5. Изграждане на локална мрежа

за 9 работни места 10/100 Mbps мрежа, използваща min. 12-портов Switch в типова класна стая с размери 6 X 9 метра. 98 бр.

Общи условия за участие в процедурата: предлаганите технически и програмни средства трябва да съответстват на посочения обем и изискванията съгласно документацията по тази процедура, като техническите показатели се потвърждават за съответствие със сертификат и/или подробен технически проспект от фирмата производител. Предлаганите технически средства трябва да бъдат с 3-годишен гаранционен срок. Оферирането на технически средства с по-ниски от исканите или недоказани параметри декласира участника в процедурата. В рамките на предложените единични цени е възможно да бъде допълнително възложена доставката на допълнителен брой технически средства до 20 % от договорената цена. Срок за изпълнение: до 60 дни от авансовото плащане по график, подаден от възложителя. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите и техните предложения трябва да отговарят на условията и изискванията по чл. 24 и 27 ЗОП; кандидатите да декларират фирмата производител на техническите средства; да представят гаранции, че предлаганото изделие е в производствената листа на производителя за 2001/2002 г.; да представят информация и декларации за доказване на ресурсни, организационни и сервизни (гаранционни и извънгаранционни) възможности на територията на областите; кандидатите, предлагащи от и/или представляващи производител, да представят копие от документ за упълномощен представител (дистрибутор) или от юридически упълномощен дистрибутор на производителя; кандидатите да представят референтна листа за реализирани подобни доставки в подобни проекти. Изисквания за качество: съоръженията да отговарят на изискванията за качество по международно приети стандарти. Кандидатите да представят копие от сертификати ISO 9001 за производителите на основните възли и устройства, включени в състава на предлаганата конфигурация. Начин на образуване на предлаганата цена: цените следва да се предложат в левове франко училища на територията на области Благоевград, Кюстендил, Перник, Враца, Монтана и Видин, чиито адреси ще бъдат посочени при сключването на договора, и да не включват ДДС. Предложението следва да съдържа единични и общи цени на техническите средства по позиции, които да включват: стойността на предлаганите технически и програмни средства, опаковката и маркировката им, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки (вкл. тези до училищата), без включен ДДС. В предлаганата цена трябва да бъде предвидена и пълна 3-годишна сервизна гаранция на мястото на използване на предлаганите технически средства. Начин на плащане: плащането ще се извършва в левове по следния начин: 1. първоначално плащане: чрез авансово плащане на стойност до 30 % от стойността на поръчката в срок 30 дни след подписване на договор за доставка и предоставяне на проформа фактура; 2. плащане след доставка: до 60 % от стойността на поръчката срещу представена проформа фактура и двустранен констативен протокол за цялостно извършени доставка и инсталиране, платима до 10 дни от датата на проформа фактурата; 3. разликата до пълната стойност на поръчката е платима от купувача в срок до 30 дни от датата на предходното плащане. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни. Вид и размер на гаранцията за участие: банкова гаранция, издадена от първокласна банка в България в полза на Министерството на образованието и науката, в размер 20 000 лв. Банковата гаранция за посочената сума да се приложи в предложението. Спечелилият поръчката кандидат се задължава да открие в полза на Министерството на образованието и науката банкова гаранция за изпълнение на договора в размер 30 % от общата стойност на договора, която се освобождава след приключването на договора. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: 1. Дисквалификационни условия: предложението не съответства на някое от изискванията на глава трета, раздел II от ЗОП; предложението не съответства точно на изискванията съгласно документацията по тази процедура. 2. Оценка на ценовото предложение: определя се най-ниската предложена цена от допуснатите до оценка предлжения – Cmin. Забележка. В случай, че Cmin е с повече от 20 % по-ниска от втората по стойност цена, възложителят изисква от предложилия я участник доказването в срок 5 дни на тази цена с цел да се предотвратят опитите за дъмпинг, включване на нискокачествени компоненти, невключване на необходими дейности и разходи и други непочтени действия, използвани при участие в процедури по ЗОП. 3. Оценка на техническото предложение: техническата оценка на всяко предложение се определя по следните параметри (критерии): а) съответствие с технически параметри, изисквани от тръжните условия: SТа = 0 – 85 т.; степента на съответствие на предложението с техническите изисквания се оценява, както следва: за персоналния компютър – 0 – 55 т., в т.ч. за M/B, CPU, RAM – 20 т., за HDD – 20 т., за монитор – 10 т., за останалото – 5 т.; за лазерния принтер – 0 – 10 т.; за скенер – 0 – 10 т.; за локална мрежа – 0 – 10 т.; б) организационни и сервизни възможности на кандидата: SТб = 0 – 30 т.: срок за доставка – 0 – 8 т.; срок за изграждане на локалната мрежа – 0 – 7 т.; сертификат ISO 9001 на кандидата – 0 – 5 т.; брой сервизни офиси и персонал на кандидата, ангажиран пряко в сервизната дейност 0 – 10 т. Общата техническа оценка е: Т = SТа + SТб. Определя се предложението с най-висока техническа оценка Тmax. 4. Допълнителни критерии: Д = 0 – 20 т.: а) референции, опит и възможности на кандидата: Да = 0 – 10 т.; б) оценка на кандидата по досегашни доставки: Дб = 0 – 10 т. Общата оценка по допълнителни критерии е: Д = Да + Дб. Определя се предложението с най-висока оценка по допълнителни критерии Дmax. Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: (n – пореден номер на участника) Pn = (Cmin/Cn) X Kc + (Tn/Tmax) X Kт + (Дn/Дmax) X Kд, където: Кс = 0,50 – тегловен коефициент на цената; Кт = 0,50 – тегловен коефициент на техническото предложение; Kд = 0,10 – тегловен коефициент на допълнителните критерии. Място за получаване на документацията за участие: комплект документация за участие в процедурата може да се получи от Министерството на образованието и науката, бул. Княз Дондуков 2А, партер, стая 1, срещу представяне на платежен документ за внесени невъзстановими 500 лв. по сметка на Министерството на образованието и науката: БНБ – ЦУ, пл. Княз Ал. Батенберг 1, bc 300 014 910 8, код 661 966 11, БИН 630 130 1130. Предаване на предложенията: предложенията на кандидатите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, изготвени в съответствие със Закона за обществените поръчки трябва да бъдат предадени от упълномощен представител в Министерството на образованието и науката, бул. Княз Дондуков 2А, партер, стая 1, до 17 ч. на 25.V.2001 г. в запечатан непрозрачен плик, на който да са написани името на участника и процедурата. Пликът да се придружава от писмо на кандидата, в което са вписани името и данните на упълномощеното лице – вносител на предложението. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: първото заседание на комисията за разглеждане, анализиране, оценка и класиране на предложенията, на което ще се отварят предложенията, ще се проведе от 14 ч. на 29.V.2001 г. в Министерството на образованието и науката, бул. Княз Дондуков 2А, ет. 5, заседателна зала. На първото заседание комисията проверява комплектността и съответствието на представената документация с предварително обявените условия, като ценовите предложения не се оповестяват и коментират. Упълномощени представители на кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отварянето на предложенията на 29.V.2001 г. от 14 ч.

Държавен вестник 13 април 2001 г., стр.

Доставка и оборудване на училища в областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора и Хасково с персонални компютри, принтери, скенери и изграждане на локални мрежи

Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков 2А, тел.: 981-04-88 и 987-46-72, на основание чл. 14 и 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква б ЗОП в изпълнение на Инвестиционна програма на МОН за 2001 г. кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание решение bc 08 от 3.IV.2001 г. Предмет на откритата процедура: възлагане доставката и оборудването за училища на територията на области Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора и Хасково на 552 бр. високонадеждни персонални компютри – работни станции за ученик, 92 бр. високонадеждни персонални компютри – работни станции за учител, 92 бр. принтери, 92 бр. скенери и 92 бр. изграждане на локална мрежа за 9 работни места със следните минимални технически характеристики:

Минимални технически характеристики

1. Персонален компютър –

работна станция за ученик 552 бр.

Mainboard: Intel Pentium III, Pentium II and Celeron compatible; ATX Form Size.

Chipset: Intel’s BX-class 440 AGP set 66/100 MHz.

Processor: Intel Celeron 633MHz

RAM: 64 MB SDRAM 168p PC100

FDD: 3,5 1,44 MB

HDD: 10GB Ultra ATA IDE Interface

Video Card:

AGP 2x with 8 MB Video RAM, AGP 2x with 16 MB Video RAM 450 бр., 102 бр.

Network Card: 10/100 TX, PCI

Sound Card: Headphones Microphone

Case: ATX Case Power Supply – TUV approval

Keyboard: 104/105 keys PS/2 LAT/CYR Windows 95/98 compatible

Mouse: PS/2 w/Pad

Monitor:

15 Color Monitor, TCO ’99 certified 450 бр.

Resolutions: Minimum: 800 X 600/85 Hz NI

Monitor:

17 Color Monitor, TCO ’99 certified 102 бр.

Resolutions: Minimum: 1280 X 1024/75 Hz NI

Software: MS Windows 2000 (OLP), MS Office Pro 2000(OLP), кирилизация и проверка на правопис на български език

Други изисквания HDD да бъде от един от следните производители: IBM, Fujitsu, Western Digital, Seagate, Maxtor, Quantum

2. Персонален компютър –

работна станция за учител 92 бр.

Mainboard: Intel Pentium III, Pentium II and Celeron compatible; ATX Form Size.

Chipset: Intel’s BX-class 440 AGP set 66/100 MHz.

Processor: Intel Celeron 800MHz

RAM: 128 MB SDRAM 168p PC100

FDD: 3,5 1,44 MB

HDD: 20GB Ultra ATA IDE Interface

DVD: 8x

Video Card:

AGP 2x with 8 MB Video RAM, AGP 2x with 16 MB Video RAM 75 бр., 17 бр.

Network Card: 10/100 TX, PCI Active Sound System, Microphone Camera

Case: ATX Case Power Supply – TUV approval

Keyboard: 104/105 keys PS/2 LAT/CYR Windows 95/98 compatible

Mouse: PS/2 w/Pad

Monitor:

15 Color Monitor, TCO ’99 certified 75 бр.

Resolutions: Minimum: 800 X 600/85 Hz NI

Monitor:

17 Color Monitor, TCO ’99 certified 17 бр.

Resolutions: Minimum: 1280 X 1024/75 Hz NI

Software: MS Windows NT 4.0 Server (OLP), MS Office Pro 2000(OLP), кирилизация и проверка на правопис на български език

Други изисквания: HDD да бъде от един от следните производители: IBM, Fujitsu, Western Digital, Seagate, Maxtor, Quantum

3. Локален принтер

Laser printer 2MB RAM, 600 dpi 6 ppm 92 бр.

4. Скенер

Flatbed 600 dpi optical Scanner 92 бр.

5. Изграждане на локална мрежа

за 9 работни места 10/100 Mbps мрежа, използваща min. 12-портов Switch в типова класна стая с размери 6 X 9 метра. 92 бр.

Общи условия за участие в процедурата: предлаганите технически и програмни средства трябва да съответстват на посочения обем и изискванията съгласно документацията по тази процедура, като техническите показатели се потвърждават за съответствие със сертификат и/или подробен технически проспект от фирмата производител. Предлаганите технически средства трябва да бъдат с 3-годишен гаранционен срок. Оферирането на технически средства с по-ниски от исканите или недоказани параметри декласира участника в процедурата. В рамките на предложените единични цени е възможно да бъде допълнително възложена доставката на допълнителен брой технически средства до 20 % от договорената цена. Срок за изпълнение: до 60 дни от авансовото плащане по график, подаден от възложителя. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите и техните предложения трябва да отговарят на условията и изискванията по чл. 24 и 27 ЗОП; кандидатите да декларират фирмата производител на техническите средства; да представят гаранции, че предлаганото изделие е в производствената листа на производителя за 2001/2002 г.; да представят информация и декларации за доказване на ресурсни, организационни и сервизни (гаранционни и извънгаранционни) възможности на територията на областите; кандидатите, предлагащи от и/или представляващи производител, да представят копие от документ за упълномощен представител (дистрибутор) или от юридически упълномощен дистрибутор на производителя; кандидатите да представят референтна листа за реализирани подобни доставки в подобни проекти. Изисквания за качество: съоръженията да отговарят на изискванията за качество по международно приети стандарти. Кандидатите да представят копие от сертификати ISO 9001 за производителите на основните възли и устройства, включени в състава на предлаганата конфигурация. Начин на образуване на предлаганата цена: цените следва да се предложат в левове франко училища на територията на области Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора и Хасково, чиито адреси ще бъдат посочени при сключването на договора, и да не включват ДДС. Предложението следва да съдържа единични и общи цени на техническите средства по позиции, които да включват: стойността на предлаганите технически и програмни средства, опаковката и маркировката им, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки (вкл. тези до училищата), без включен ДДС. В предлаганата цена трябва да бъде предвидена и пълна 3-годишна сервизна гаранция на мястото на използване на предлаганите технически средства. Начин на плащане: плащането ще се извършва в левове по следния начин:

1. първоначално плащане: чрез авансово плащане на стойност до 30 % от стойността на поръчката в срок 30 дни след подписване на договор за доставка и предоставяне на проформа фактура;

2. плащане след доставка: до 60 % от стойността на поръчката срещу представена проформа фактура и двустранен констативен протокол за цялостно извършени доставка и инсталиране, платима до 10 дни от датата на проформа фактурата;

3. разликата до пълната стойност на поръчката е платима от купувача в срок до 30 дни от датата на предходното плащане. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни. Вид и размер на гаранцията за участие: банкова гаранция, издадена от първокласна банка в България в полза на Министерството на образованието и науката, в размер 20 000 лв. Банковата гаранция за посочената сума да се приложи в предложението. Спечелилият поръчката кандидат се задължава да открие в полза на Министерството на образованието и науката банкова гаранция за изпълнение на договора в размер 30 % от общата стойност на договора, която се освобождава след приключването на договора.

Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението:

1. Дисквалификационни условия: предложението не съответства на някое от изискванията на глава трета, раздел II от ЗОП; предложението не съответства точно на изискванията съгласно документацията по тази процедура.

2. Оценка на ценовото предложение: определя се най-ниската предложена цена от допуснатите до оценка предложения – Cmin.

Забележка. В случай че Cmin е с повече от 20 % по-ниска от втората по стойност цена, възложителят изисква от предложилия я участник доказването в срок 5 дни на тази цена с цел да се предотвратят опитите за дъмпинг, включване на нискокачествени компоненти, невключване на необходими дейности и разходи и други непочтени действия, използвани при участие в процедури по ЗОП.

3. Оценка на техническото предложение: техническата оценка на всяко предложение се определя по следните параметри (критерии):

а) съответствие с технически параметри, изисквани от тръжните условия: еТа = 0 – 85 т.; степента на съответствие на предложението с техническите изисквания се оценява, както следва: за персоналния компютър – 0 – 55 т., в т.ч. за M/B, CPU, RAM – 20 т., за HDD – 20 т., за монитор – 10 т., за останалото – 5 т.; за лазерния принтер – 0 – 10 т.; за скенер – 0 – 10 т.; за локална мрежа – 0 – 10 т.;

б) организационни и сервизни възможности на кандидата: еТб = 0 – 30 т.: срок за доставка – 0 – 8 т.; срок за изграждане на локалната мрежа – 0 – 7 т.; сертификат ISO 9001 на кандидата – 0 – 5 т.; брой сервизни офиси и персонал на кандидата, ангажиран пряко в сервизната дейност – 0 – 10 т.; общата техническа оценка е: Т = еТа + еТб. Определя се предложението с най-висока техническа оценка Тmax.

4. Допълнителни критерии: Д = 0 – 20 т.:

а) референции, опит и възможности на кандидата: Да = 0 – 10 т.;

б) оценка на кандидата по досегашни доставки: Дб = 0 – 10 т.; общата оценка по допълнителни критерии е: Д = Да + Дб. Определя се предложението с най-висока оценка по допълнителни критерии Дmax. Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: (n – пореден номер на участника)

Pn = (Cmin/Cn) X Kc + (Tn/Tmax) X Kт + (Дn/Дmax) X Kд,

където: Кс = 0,50 – тегловен коефициент на цената; Кт = 0,50 – тегловен коефициент на техническото предложение; Kд = 0,10 – тегловен коефициент на допълнителните критерии; място за получаване на документацията за участие: комплект документация за участие в процедурата може да се получи от Министерството на образованието и науката, бул. Княз Дондуков 2А, партер, стая 1, срещу представяне на платежен документ за внесени невъзстановими 500 лв. по сметка на Министерството на образованието и науката: БНБ – ЦУ, пл. Княз Ал. Батенберг 1, bc 300 014 910 8, код 661 966 11, БИН 630 130 1130. Предаване на предложенията: предложенията на кандидатите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, изготвени в съответствие със Закона за обществените поръчки, трябва да бъдат предадени от упълномощен представител в Министерството на образованието и науката, бул. Княз Дондуков 2А, партер, стая 1, до 17 ч. на 25.V.2001 г. в запечатан непрозрачен плик, на който да са написани името на участника и процедурата. Пликът да се придружава от писмо на кандидата, в което са вписани името и данните на упълномощеното лице – вносител на предложението. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: първото заседание на комисията за разглеждане, анализиране, оценка и класиране на предложенията, на което ще се отварят предложенията, ще се проведе от 10 ч. на 29.V.2001 г. в Министерството на образованието и науката, бул. Княз Дондуков 2А, ет. 5, заседателна зала. На първото заседание комисията проверява комплектността и съответствието на представената документация с предварително обявените условия, като ценовите предложения не се оповестяват и коментират. Упълномощени представители на кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отварянето на предложенията на 29.V.2001 г. от 10 ч.

Държавен вестник 13 април 2001 г., стр. Доставка и оборудване на училища в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Силистра и Търговище с персонални компютри, принтери, скенери и изграждане на локални мрежи Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков 2А, тел.: 981-04-88 и 987-46-72, на основание чл. 14 и 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква б ЗОП в изпълнение на Инвестиционна програма на МОН за 2001 г. кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание решение bc 09 от 3.IV.2001 г. Предмет на откритата процедура: възлагане доставката и оборудването за училища на територията на областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Силистра и Търговище на 558 бр. високонадеждни персонални компютри – работни станции за ученик, 93 бр. високонадеждни персонални компютри – работни станции за учител, 93 бр. принтери, 93 бр. скенери и 93 бр. изграждане на локална мрежа за 9 работни места със следните минимални технически характеристики: Минимални технически характеристики

1. Персонален компютър –

работна станция за ученик 558 бр.

Mainboard: Intel Pentium III, Pentium II and Celeron compatible; ATX Form Size.

Chipset: Intel’s BX-class 440 AGP set 66/100 MHz.

Processor: Intel Celeron 633MHz

RAM: 64 MB SDRAM 168p PC100

FDD: 3,5 1,44 MB

HDD: 10GB Ultra ATA IDE Interface

Video Card:

AGP 2x with 8 MB Video RAM, AGP 2x with 16 MB Video RAM 462 бр., 96 бр.

Network Card: 10/100 TX, PCI

Sound Card: Headphones Microphone

Case: ATX Case Power Supply – TUV approval

Keyboard: 104/105 keys PS/2 LAT/CYR Windows 95/98 compatible

Mouse: PS/2 w/Pad

Monitor:

15 Color Monitor, TCO ’99 certified 462 бр.

Resolutions: Minimum: 800 X 600/85 Hz NI

Monitor:

17 Color Monitor, TCO ’99 certified 96 бр.

Resolutions: Minimum: 1280 X 1024/75 Hz NI

Software: MS Windows 2000 (OLP), MS Office Pro 2000(OLP), кирилизация и проверка на правопис на български език

Други изисквания HDD да бъде от един от следните производители: IBM, Fujitsu, Western Digital, Seagate, Maxtor, Quantum

2. Персонален компютър –

работна станция за учител 93 бр.

Mainboard: Intel Pentium III, Pentium II and Celeron compatible; ATX Form Size.

Chipset: Intel’s BX-class 440 AGP set 66/100 MHz.

Processor: Intel Celeron 800MHz

RAM: 128 MB SDRAM 168p PC100

FDD: 3,5 1,44 MB

HDD: 20GB Ultra ATA IDE Interface

DVD: 8x

Video Card:

AGP 2x with 8 MB Video RAM, AGP 2x with 16 MB Video RAM 77 бр., 16 бр.

Network Card: 10/100 TX, PCI Active Sound System, Microphone Camera

Case: ATX Case Power Supply – TUV approval

Keyboard: 104/105 keys PS/2 LAT/CYR Windows 95/98 compatible

Mouse: PS/2 w/Pad

Monitor:

15 Color Monitor, TCO ’99 certified 77 бр.

Resolutions: Minimum: 800 X 600/85 Hz NI

Monitor:

17 Color Monitor, TCO ’99 certified 16 бр.

Resolutions: Minimum: 1280 X 1024/75 Hz NI

Software: MS Windows NT 4.0 Server (OLP), MS Office Pro 2000(OLP), кирилизация и проверка на правопис на български език

Други изисквания: HDD да бъде от един от следните производители: IBM, Fujitsu, Western Digital, Seagate, Maxtor, Quantum

3. Локален принтер

Laser printer 2MB RAM, 600 dpi 6 ppm 93 бр.

4. Скенер

Flatbed 600 dpi optical Scanner 93 бр.

5. Изграждане на локална мрежа

за 9 работни места 10/100 Mbps мрежа, използваща min. 12-портов Switch в типова класна стая с размери 6 X 9 метра. 93 бр.

Общи условия за участие в процедурата: предлаганите технически и програмни средства трябва да съответстват на посочения обем и изискванията съгласно документацията по тази процедура, като техническите показатели се потвърждават за съответствие със сертификат и/или подробен технически проспект от фирмата производител. Предлаганите технически средства трябва да бъдат с 3-годишен гаранционен срок. Оферирането на технически средства с по-ниски от исканите или недоказани параметри декласира участника в процедурата. В рамките на предложените единични цени е възможно да бъде допълнително възложена доставката на допълнителен брой технически средства до 20 % от договорената цена. Срок за изпълнение: до 60 дни от авансовото плащане по график, подаден от възложителя. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите и техните предложения трябва да отговарят на условията и изискванията по чл. 24 и 27 ЗОП; кандидатите да декларират фирмата производител на техническите средства; да представят гаранции, че предлаганото изделие е в производствената листа на производителя за 2001/2002 г.; да представят информация и декларации за доказване на ресурсни, организационни и сервизни (гаранционни и извънгаранционни) възможности на територията на областите; кандидатите, предлагащи от и/или представляващи производител, да представят копие от документ за упълномощен представител (дистрибутор) или от юридически упълномощен дистрибутор на производителя; кандидатите да представят референтна листа за реализирани подобни доставки в подобни проекти. Изисквания за качество: съоръженията да отговарят на изискванията за качество по международно приети стандарти. Кандидатите да представят копие от сертификати ISO 9001 за производителите на основните възли и устройства, включени в състава на предлаганата конфигурация. Начин на образуване на предлаганата цена: цените следва да се предложат в левове, франко училища на територията на области Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Силистра и Търговище, чиито адреси ще бъдат посочени при сключването на договора, и да не включват ДДС. Предложението следва да съдържа единични и общи цени на техническите средства по позиции, които да включват: стойността на предлаганите технически и програмни средства, опаковката и маркировката им, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки (вкл. тези до училищата), без включен ДДС. В предлаганата цена трябва да бъде предвидена и пълна 3-годишна сервизна гаранция на мястото на използване на предлаганите технически средства. Начин на плащане: плащането ще се извършва в левове по следния начин: 1. първоначално плащане: чрез авансово плащане на стойност до 30 % от стойността на поръчката в срок 30 дни след подписване на договор за доставка и предоставяне на проформа фактура; 2. плащане след доставка: до 60 % от стойността на поръчката срещу представена проформа фактура и двустранен констативен протокол за цялостно извършени доставка и инсталиране, платима до 10 дни от датата на проформа фактурата; 3. разликата до пълната стойност на поръчката е платима от купувача в срок до 30 дни от датата на предходното плащане. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни. Вид и размер на гаранцията за участие: банкова гаранция, издадена от първокласна банка в България в полза на Министерството на образованието и науката, в размер 20 000 лв. Банковата гаранция за посочената сума да се приложи в предложението. Спечелилият поръчката кандидат се задължава да открие в полза на Министерството на образованието и науката банкова гаранция за изпълнение на договора в размер 30 % от общата стойност на договора, която се освобождава след приключването на договора. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: 1. Дисквалификационни условия: предложението не съответства на някое от изискванията на глава трета, раздел II от ЗОП; предложението не съответства точно на изискванията съгласно документацията по тази процедура. 2. Оценка на ценовото предложение: определя се най-ниската предложена цена от допуснатите до оценка предложения – C min. Забележка. В случай че Cmin е с повече от 20 % по-ниска от втората по стойност цена, възложителят изисква от предложилия я участник доказването в срок 5 дни на тази цена с цел да се предотвратят опитите за дъмпинг, включване на нискокачествени компоненти, невключване на необходими дейности и разходи и други непочтени действия, използвани при участие в процедури по ЗОП. 3. Оценка на техническото предложение: техническата оценка на всяко предложение се определя по следните параметри (критерии): а) съответствие с технически параметри, изисквани от тръжните условия: еТа = 0 – 85 т.: степента на съответствие на предложението с техническите изисквания се оценява, както следва: за персоналния компютър – 0 – 55 т., в т.ч. за M/B, CPU, RAM – 20 т., за HDD – 20 т., за монитор – 10 т., за останалото – 5 т.; за лазерния принтер – 0 – 10 т.; за скенер – 0 – 10 т.; за локална мрежа – 0 – 10 т.; б) организационни и сервизни възможности на кандидата: еТб = 0 – 30 т.: срок за доставка – 0 – 8 т.; срок за изграждане на локалната мрежа – 0 – 7 т.; сертификат ISO 9001 на кандидата – 0 – 5 т.; брой сервизни офиси и персонал на кандидата, ангажиран пряко в сервизната дейност – 0 – 10 т. Общата техническа оценка е: Т = еТа +еТб. Определя се предложението с най-висока техническа оценка Тmax. 4. Допълнителни критерии: Д = 0 – 20 т.: а) референции, опит и възможности на кандидата: Да = 0 – 10 т.; б) оценка на кандидата по досегашни доставки: Дб = 0 – 10 т.; общата оценка по допълнителни критерии е: Д = Да + Дб. Определя се предложението с най-висока оценка по допълнителни критерии Дmax. Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: (n – пореден номер на участника) Pn = (Cmin/Cn) X Kc + (Tn/Tmax) X Kт + (Дn/Дmax) X Kд, където: Кс = 0,50 – тегловен коефициент на цената; Кт = 0,50 – тегловен коефициент на техническо

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

приватизация на БТК

viewkind4uc1pardfs16 БТК-НЕТ СЕ ВКЛЮЧВА В ПАЗАРА НА ПРЕДПЛАТЕНИ УСЛУГИ

Интернет-доставчикът БТК-НЕТ, който е 100% дъщерно дружество на Българската телекомуникационна компания ЕАД, започва да предлага карти Контакт за предплатен ИНТЕРНЕТ-достъп. Първоначално новата услуга ще се предлага в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Според представителите на компанията, картите са предназначени за малки фирми и домашни потребители. Предоставеният чрез тях достъп до глобалната информационна мрежа няма да има ограничение в скоростта, твърдят от дружеството. Допълнителен бонус за потребителите на Контакт пък ще бъдат безплатната електронна поща и поддръжка на уебсайт в ИНТЕРНЕТ.

БТК-НЕТ ЕООД започва своето съществуване през 1993 г. с името Спринт Бизнес Телекомуникационна Компания (СБТК), като смесено дружество между БТК и щатската корпорация Спринт Интернешънъл. През 1996 г., когато Спринт Интернешънъл, заедно с Франс телеком и Дойче телеком създават ИНТЕРНЕТ-дружеството Глобъл Уан, то става партньор на българския телеком в СБТК, която пък се преименува на Глобъл Уан Комюникейшън енд Информейшън Сървисиз (ГУКИС). През 2001 г. пък БТК стана едноличен собственик на българската фирма, с което тя за пореден път се преименува, този път на БТК НЕТ.

В самото начало на 2002 година година БТК прехвърля на БТК-НЕТ всичките си дейности по предоставяне на ИНТЕРНЕТ-капацитет към доставчиците в страната. По неофициални данни за първото полугодие на 2002 година БТК НЕТ ЕООД е продала 80 мегабита входящ ИНТЕРНЕТ-трафик. На база на проучването на международната агенция Си Би Ен (CBN) за общия наземен и сателитен капацитет, който влиза в България, това означава, че фирмата има пазарен дял от 40 процента.

С пускането на картите Контакт, БТК-НЕТ дава заявка за навлизане на пазара на домашни потребители, към който до скоро нямаше аспирации. Според представители на компанията обаче новата предплатена услуга не е в пряка конкуренция с останалите ИНТЕРНЕТ-доставчици, тъй като е с по-високо качество и съответно цена.

делото за БТК

Иван Тодоров, Вива Венчърс: Прокуратурата допълва искането си без да има право право на това. Нито по административно правните нрушение нито при нарушение на закона може да се иска нищожност.

Даже да се приеме, че има нарушение, то не може да става въпрос за нищожност на акта. Що се отнася до целта на закона, по принцип не е в състояние да доведе до такава нищожност на. Актът не само че не може да е нищожен, а е и перфектен. Това е една от нйа-отворените процедури.

Прокуратурата твърди, че не било икономически изгодно. Само че пазарът определя икономическата изгодност и цената на БТК. В самия закон пише, че АП тр. да осъществява икономическа ефективност. Разпоредбите на прокуратурата са в пълен разрез с тоталната практика на ВАС.

2 месеца след като излезе актът се сетиха да го атакуват. Ако ВАС иска да си спази практиката, к. има до момента, ако се решава по закон, трябва да отхвърли.

098 421474 – Иван Тодоров

Съдебно заседание на ВАС по двете жалби на Интернет Общество България срещу решение на Министерския съвет и срещ решение на Агенцията за приватизация

Вени Марковски:

Колегата от страна на Вива Венчърс каза много правилно нещо – че би трябвало всеки български гражданин. И в случая Интернет Общество се проявява като организация на гражданите. Според мен добра идея беше, но не сме се сетили да поискаме всичките 3.5 млн. абонати на БТК да направят по една жалба и щяхме да видим тогава дали Вива Венчърс щеше да проявява интерес да се явява по тази жалба.

:

Нещо, което е много съществено в цялата работа. Ние в случая сме представители на един чуждестранен инвеститор. И като представители на чуждестранния инвеститор, аз с ужас наблюдавам как колегите, коитоидват от чужбина се озъртат уплашено и ме питат какво става. И аз им казвам много спокойно: ами тука това е нормално за България. И те ме питат: абе как ще е нормално, ние все пак сме един от големите инвестиционни фондове, пряко управляваме над 2 млрд. долара и непряко още сумати милиарди. Уважаеми г-да и дами политици и магистрати, недейте да превръщате чуждестранните инвеститори в заложници във вашите борби. Защото всички чуждестранни инвеститори са наши, техните пари са за нас и ще отидат и за политиците и за магистратите, но не в лошия, а в добрия смисъл. И аз всички останали хора в България.

Преди две години и половина аз участвах в приватизацията на БТК, като адвокат. Тогава, когато цената беше 610 млн. долара и когато приватизацията свърши, аз написах статия, която пазя и в момента и попитах: а кой ще е виновен когато след две години цената бъде 2 пъти по-малка. И се оказа, че не съм бил прав, защото не е два, а три пъти по-малка. И забележете – това е пазарната цена, а не цената, която е насилствено определена от някакви държавни регулаторни органи. След още 2.5 години, аз ви казвам, че ако не бъде продадена БТК, цената ще бъде още 4 пъти по-малка и тя ще струва 50 млн. долара.

Защо казвам, че чуждестранният инвеститор става заложник на политически ежби. Ами погледнете какво прави прокуратурата във връзка със спирането въз основа на чл. 185 от НПК. Първо никъде по света прокуратурата не може да спира една сделка, доколкото тази сделка не е примерно за наркотици, а тук не става въпрос за наркотици. Второ – може ли в едно постановление на прокуратурата, където има и кадърни и умни хора, да се намери прокурор, който да напише, че чуждестранните лица нямали право да участват в приватизацията. Може ли в същото това постановление да се каже, че спира процедурата за приватизация на БТК и след това да продължи и в рамките на същата тази процедура, г-да от АП вземете и си оправете грешките. Тоест хем им казва спрете, хем – правете нещо. Това е както старите войници новобранците. Тоест АП при всички положения ще е в грешка. Ако нищо не прави, ще кажат – защо не правите нищо, ако започне да си изоравя грешките ще кажат – ама ние сме ви спрели процедурата. Освен това самото постановление на прокуратурата има характер на съдебно решение. То установява фактите, а не казва ние спираме и тепърва ще установяваме фактите, а казва къде има нарушения. Тогава за какво е тази проверка тепърва, която се въззлага. В самото постановление на прокуратурата се казва, че тези неща са установени. Тези неща са недопустими.

Освен това няма голяма приватизационна процедура, която да няма дребни пропуски. Затова в административното право процесуалните нарушения се делят на съществени и несъществени. Ако намериме нещо дребно и прекратиме процедурата, ефектът ще е ужасяващ за всички, които идват в България. Те ще кажат Аха, те винаги ще ни намерят колая. Можете да бъдете сигурни за това нещо. Сега всички казват, че цената е много ниска. Тя е много ниска, защото сме такава държава. В Чехия е 1.8 млрд, а тук е 200 млн. долара.

По никакъв начин процедурата за БТК не е съществено опорочена. Дори да има някакви несъществени процесуални нарушения, те нямат нищо общо с едно съществено нарушение. Дори да има съществено нарушение на процедурата, прокуратурата е поискала нищожност. Поискала е, защото са й изтекли сроковете да иска унищожаемост. Тъй като сроковете за прокуратурата текат от момента на постановяването на акта. Има категорична практика. А нищожността означава да има някакви страхотни нарушения. Аз нямам нищо против прокуратурата, нито против магистратите, но наблюдавам ужасен реакцията на чуждестранните инвеститори. Те са уплашени, ужасени и очудени. При сички положения нито един редови българин няма интерес да си изгони чуждестранните инвеститори, защото ние 1990 г. тръгнахме наравно с Унгария, Чехия и Плоша, а сега сме 4 пъти по-назад от тях, с 4 пъти по-ниски доходи. Това е в резултат на т.нар. ремедейска приватизация, на т.нар масова приватизация. Никой не продаваше по някакъв нормален начин. Сега БТК се продава по нормален начин. Това е пазарната цена. Обявиха го във всички западни вестници. Писаха до кой ли не. И вместо да се продаде, дайте сега да се бориме за някакви съвсем други неща и да го използваме това като повод да удариме другия. Покрая това нещо те ще избягат. И не е въпроса само до Адвент – всички останали чуждестранни инвеститори, гледайки какво става също ще избягат.

УНИКАЛНО Е ЖЕЛАНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА ДА КОНТРОЛИРА ВСИЧКО

Вени Марковски, председател на Интернет общество и на Асоциацията за развитие на информационните технологии пред в. БАНКЕРЪ

Повечето коментари по повод внесената от вас жалба, отричаха законовото право на Интернет общество да протестира сделката, тъй като не е страна по нея. Какви според вас са аргументите за допустимостта на жалбата?

– За това трябва да питате Върховния административен съд. Той е единственият орган, който решава. Освен това не съм съгласен, че повечето коментари били такива. Само тези на Агенцията за приватизацията и на министъра на икономиката Николай Василев бяха такива. Това със сигурност не са повечето.

Освен незаконосъобразност, имате ли други възражения спрямо тази сделка? Кои са най-конфликтните моменти, които са ви известни по нея?

Ние не се интересуваме от това какви други възражения може да има – цени, печалби и т.н. Това са подробности, които интересуват всички, но като сериозна организация, доказала се още през 1999 г., като защитник на обществените интереси, ние се интересуваме от спазването на закона при приватизацията на най-голямата телекомуникационна компания в България.

Интернет общество е по-известно у нас като радетел за либерализиран пазар в телекомуникациите? Сега сменили ли сте си позицията?

– Не, приватизацията не е част от либерализацията. Дори напротив, защото приватизаторите вкараха в парламента такъв проект на Закон за далекосъобщенията, че направо настръхнахме. Уникално е желанието на държавата да контролира всичко. При това то не зависи от политическата сила или от възрастта на министрите. В новия ЗД се предвижда ТОТАЛНА лицензура за Интернет. Но това е тема на друг, дълъг разговор.

Как според вас по-добре ще се развива компанията, като държавна или частна?

– БТК ще се развива независимо от това дали е държавна или частна. В компанията работят изключително добри специалисти, които вероятно ще могат да я управляват и като държавна. Като частна вероятно няма да могат, защото собствениците ще ги сменят.

Какъв според вас трябва да бъде купувачът на БТК?

– Това да не е шега? Трябва да е или телекомикационен оператор или инвестиционен фонд, който управлява над 300 милиона евро. Вива венчърс ООД не е нито едното, нито другото.

въпроси към Вени Марковски

– Коментарите по повод на внесената жалба отричаха законовото право на ИО да протестира сделката, тъй като не е страна по нея. какви според вас са аргументите за допустимостта на жалбата?

– Освен незаконосъобразност, имате ли други възражения спрямо тази сделка?

– ИО е по-известно у нас като радетел за либерализиран пазар в телекомуникациите. Сега сменили ли сте си позицията?

– Как според вас по-добре ще се развива компанията – като държавна или частна?

– Какъв според вас трябва да е купувачът на БТК? (Защо да остане държавна?)

– По принцип срещу сделката ли се борите или … Кои са най-конфликтните моменти, които с ви известни по нея?line

Благой Димитров: Условията по сделката за продажба на БТК е изключително актуален въпрос, един процес, който тече в момента. Искам да акцентирам на сериозния проблем за разминаването между приетата стратегия, предложена от правителството и това, което става със сделката. Независимо, че стратегията беше приета от мнозинството, тя не се изпълнява от АП.

На страница 15 в квалификационните изисквания към лицата, които могат да участват в процедурата по търга има няколко изисквания: да имат приходи от дейност с фиксирани линии за 2000 г. над 500 млн. евро. Да оперира с над 2 млн. абоната с фиксирана мрежа и да докажат управление на фонд от над 300 млн. евро. Определеният купувач Вива Венчърс не отговаря на нито едно от изискванията. Дружеството е регистрирано в търговския съд във Виена на 8 юни 2002 г., като крайната дата за закупуване на документацията е 23 май 2002 г. АП удължава датата до 7 юни, за да може вероятно Вива Венчърс да си купи тръжн документация, а за подаване на индикативна оферта срокът е удължен до 10 юни. Тест след датата на регистрация има само 2 дни – много любопитен факт. Нито Вива Венчърс, нито собственикът Аввент не са оперирали с фиксирани линии. Тоест нямат опит в оправлението на голяма компания, като БТК. Вива Венчърс е дружество с ограничена отговорност, а не примерно АД. Тоест те имат определени ангажименти по отношение на риска, мисля че 35 000 евро е капиталът, с който е регистрирано във Виена. Дори и да е вдигнат капиталът, което също трябва да се изясни, в края на краищата отговорностите на компанията са до капитала, с който е регистрирано дружеството. което също е обезпокоително. Защо дружество с огр. отговорност кандидатства. Тоест купувачът не е стратегически купувач в смисъла на дефиницията на стратегията за приватизация и е интересно по какъв начин той ще преструктурира компанията. В приложение N2 на стратегията е отразено, че нетните активи на БТК за 2000 г. са 668 млн. лв., нетната печалба за 2001 г. е малко над 200 млн. Излиза, че цената от 200 млн. евро представлява два пъти нетната годишна печалба. Стандартите в такива случаи са около 7-8 пъти нетната годишна печалба, даже това е условие за да кажем, че купувачът е стратегически и има намерение поне едно десетилетие да стъпи на българския телекомуникационен пазар. На мен ми направи впечатление изказването на г-жа Джоана Джеймс – поставят се условия, като например да няма четвърти GSM-лиценз.

До този момент БТК не е регистрирана като публично дружество – на страница 21 е записано, че за да има листване на борсата, такава регистрация трябва да стане до приватизацията. Също има едно драстично разминаване със стратегията. От изявленията на г-жа Джеймс е ясно, че намеренията на Адвент са да бъде препродадена БТК след примерно 5 г. Условията на купувачът са също за нов закон за приватизация.

Кой ще поеме политическа отговорност за това, че има сериозно разминаване между изискванията на стратегията за приватизация на БТК и осъществената досега процедура по сделката. Какви механизми се предвиждат за гарантиране ангажиментите на купувача при препродажба на закупения дял от 65% във връзка с това, което г-жа Джеймс спомена преди няколко дена. Обсъждана ли е в МС програма за пренасочване на освободените 9000 души, така както предвижда Адвент във връзка с преструктурирането.

Пламен Петров:

Струва ми се, че задавате въпросите си не на който трябва. Ако имате притеснения относно спазването на процедурата, която е одобрена, можете да зададете въпроса си към АП. Кой ще поеме политическата отговорност – ами вие трябва да я поемете. Да, изненадани ли сте. Ами чудесно е, че сте изненадани, но когато пазарът беше на върха си през 2000 г. вие не продадохте компанията. Тя действително щеше да струва повече от 1 млрд. Но ако не сте забелязали от март 2000 година насам пазарът е с 98% надолу.

По отношение на механизми, които се предвиждат за гарантиране ангажиментите на купувача при препродажба. Това също се включва в договореностите, които се постигат по време на преговорите. Пак АП ще ви каже до къде са стигнали с тези преговори, какво са постигнали. Отново не е към мен въпросът. За програма за пренасочване на освободените 9000 лужители – ами аз не съм чул да са освободени тези служители още. Това също е тема на преговорите. Ако не сте забелязали последните дни тези преговори се водят именно за да постигнат напредък, не може да не ги забелязвате тези неща и да питате въпроси, които нямат нищо общо с този, когото питате. Това са три въпроса, които трябва да бъдат зададени на АП. По отношение на това дали Вива Венчърс има или няма 300 млн. или 500 млн. под управление. Това са документи, които са показани. Ако имате притеснения, че процедурата е нарушена, обърнете се към АП или към компетентните органи. Казахте, че цената трябва да бъде около 7-8 пъти годишната печалба. Не знам каква методология сте използвали, но нетната печалба не е най-добрият метод за оценка – бихме могли да дискутираме дали по международните стандарти, дали по общоприети счетоводни стандарти, които се използват в Северна Америка, или местно счетоводство. Най-добре ще бъде да се замислите за двустепенен и тристепенен модел на дисконтирани парични потоци. Ще ви препоръчам хоризонт от пет години с терминална стойност на пет години. Но нека да оставим това за следващата лекция.

БД: Г-н министър, вероятно не знаете задълженията си, вие не сте да четете лекции, вие сте принципал на дружеството БТК, като такъв вие персонално (заедно с министър-председателя) носите политическа отговорност за това каква ще бъде сделката. Виждам, че пари картофът и вие искате да се дистанцирате, г-н Николай Василев говори едно, вие друго. Но вие сте министър на транспорта и съобщенията и никой друг. Апостол Апостолов е председател на АП, това е едно технологично звено, което на практика осъществява преговорите с оглед на парафиране на окончателния договор. Политическата отговорност си носи правителството.

Можете ли да ми отговорите дали Вива Венчърс е вдигнал капиталите си над регистрационния капитал от 35 000 евро. Изключително важно е дали това е станало преди подписването на договора.

ПП: За съжаление Адвент не ми рапортува и не знам дали са си увеличили капитала, или не. Но много по-лесно ще бъде ако си зададете въпроса в АП, те имат всичката информация. Аз не участвам като страна по сделката, това трябва да е съвсем ясно. Поради това аз не мога да отговоря на конкретен въпрос дали и кога кандидат-купувачът си е увеличил капитала. те мен не ме информират за това. Ако имате някакъв друг въпрос по същество, вместо да правите политически изказвания, заповядайте.

БД: уважаеми г-н министър, от вашия отговор аз разбрах, че всъщност членове на правителството, включително министърът, който е принципал на компанията, може би цялото правителство, може би и министър-председателят са безхаберни по отношение на сделката. Това аз чух от вас. Вие нямат информация за това как текат преговорите. Аз си мисля, че е изключително лесно, като принципал на БТК, да вдигнете един телефон и да питате г-н Апостолов до къде са стигнали преговорите. аз ви задавам конкретни въпроси във връзка с това по какъв начин са дададни интервютата на изпълнителния директор на Адвент и текат в момента преговорите. Вие в момента не искате да уведомите НС и българската общественост как в най-голямата приватизационна сделка в страната текат преговорите. Мисля, че трябва да имате по-сериозно отношение към този въпрос, а не само да си гледате по някакъв начин частните фирми.

Петър Мутафчиев, (процедура): Г-н председател категорично протестирам за начина, по който се води днес заседанието. Какво значи министърът да не отговори увеличен ли е капиталът на купувача или не, след като това е едно от условията по приватизацията.

ДАВАТ БТК НА ВИВА ВЕНЧЪРС

23 октомври

Вива Венчърс Холдинг Виена е избрания от Агенцията за приватизация купувач на Българската телекомуникационна компания с актив от 97.79 точки по основните параметри. На второ място с 94 точки е класиран консорциумът между Коч Холдинг и Тюрк телеком. Процесът на приватизация ще бъде значителна стъпка към преструктурирането на компанията, подготовката й за конкуренция и прекратяване на нейния монопол в началото на следващата година – заяви пред журналисти изпълнителният директор на АП Апостол Апостолов. Според него продажбата ще насърчи либерализирането на услугите в телекомуникационния сектор и ще засили конкуренцията в сектора.

Той напомни, че в предложената от кандидатите цена е калкулиран рискът от промените в регулаторната рамка в сектора, както и необходимостта от инвестиции, която произтича от ангажиментите на страната ни, поети към Европейския съюз, да постигне ниво на цифровизация минимум 75% до месец декември 2008 г. Степента на цифровизация на мрежата на БТК към настоящия момент е под 20 процента.

АП – продажба на БТК

По основните параметри кандидатите получиха съответно 94 точки и 97.79 точко.

Апостолов: След комплексен анализ и оценка на получените оферти за приватизацията на БТК екипът на АП извърши класиране и избраният купувач е Вива Венчърс Холдинг Виена. На второ място е класиран консорциумът между Коч Холдинг и Тюрк телеком. Решението за избор на купувач е допуснато до предварително изпълнение, което е мутивирано в доклада на конкурсната комисия, неразделна част от документацията по сделката. Самият процес на приватизация на БТК ще представлява значителна стъпка към преструктурирането на компанията и подготовката й за конкуренцията и прекратяване на нейния монопол в началото на следващата година. Това би насърчило либерализирането на услугите в телекомуникационния сектор и до засилването на конкуренцията, с което искрено се надяваме, че ще се подобри асортимента и качеството на услугите, които предлага БТК и на всички други оператори в телекомуникационния бранш и до понижаване на цената на услугите, съответно с повишаване на тяхното качество. Степента на цифровизация на мрежата на БТК към настоящия момент е под 20%. Като част от преговорите по присъединяването си към Европейския съюз България е поела ангажимента да постигне ниво на цифровизация минимум 75% до месец декември 2008 г. Само за осъществяването на тези параметри ще е необходима инвестиция от около 450 млн. евро, което неминуемо ще се отрази върху цената, която инвеститорите предлагат за пакета акции на БТК. Предложената цена за 65% от капитала на БТК отразява и съответно калкулирания риск от страна на инвеститора по отношение на съществуващата и проекта за бъдещата законова рамка и регламентация на секторната политика по отношение на обемът инвестиции, които бих поставили БТК на равна база с бъдещите участници в сектора. И пред инвеститорите ще стои нелеката задача за оптимизиране на броя на заетите в телекомуникационната компания, за да се спазват международно изискваните стандарти и коефиценти за брой заети хора, експлоатирани линии и тяхното ниво на организация в телекомуникационните компании. Така че при така създадената обективна ситуация в международен аспект за телекомуникационния сектор и съответната законова рамка и състояние на БТК, агенцията извърши своя избор и резултатът вече беше обявен. Надявам се, че в рамките на конкурсната процедура, която продължава с преговорите, БТК ще си намери един нов инвеститор, който да я развива по най удачния начин.

Официално министърът на транспорта и съобщенията по никакъв начин не е внасял предложение в АП в неформален порядък той е разговарял с мен по отношение на различните техники, които коропративното право в света познава за всякакъв начин за договорено обвързване на продавача и купувача. Не бих си позволил да дискутирам евентуалните възможности, които министърът е споделял с мен. Ще се опитаме в рамките на нашите възможности при преговорите между агенцията и избрания купувач Вива Венчърс да постигнем максимизиране на прихода за бюджета и по-добрите условия за приватизация на БТК. Но това до приключването на преговорите никой не може да го гарантира.

СИНДИКАТИТЕ ПРЕД ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ЗАРАДИ БТК

3 октомври

Планираме да организираме протести, символични стачки, окупиране на магистрали и дори гражданско неподчинение, ако правителството не защити адекватно интересите на служителите в приватизацията на БТК – заяви Личо Личев, главен секретар на федерация Съобщения към КНСБ – организациите ни по места вече са в готовност.

Според ръководството на синдикалната централа, подобни мерки са наложителни, защото предвижданите от кандидатите в конкурса за БТК съкращения на персонала са без аналог досега. При подаването на офертите консорциумът Вива Венчърс предложи за три години да намали броят на служителите от 25 800 на 16 000, а консорциумът между Коч холдинг и Тюрк телеком – до 20 530 за същия период.

Според синдикалистите клаузите от подписания преди няколко месеца колективен трудов договор с работещите в компанията трябва да бъдат включени в приватизационния договор. Само така те ще подлежат в последствие на следприватизационен контрол, а нарушаването им – на финансови санкции – обясни Личев.

параметри на офертите за БТК:

Koc Bilgi Grubu Iletisim Ve Teknoloji Hizmetleri A.S./Turk Telecommunikatyons A.S. подава оферта с входящ номер 3700642/ от 24.09.2002, 13:43 часа:

Предлага цена 235 млн. евро за 65% от капитала на БТК. Покупна цена от 185 млн. евро. платима чрез банков превод по сметка на АП и емисионна стойност – 50 млн. евро. Офертата е за 1170 447 новоиздадени акции от капитала на компанията или по 42.72 евро за една акция.

Сумата от 50 млн. евро ще бъде инвестирана посредством увеличение на капитала на БТК, а 400 млн. евро ще бъдат инвестирани в компанията в срок от 5 години от момента на осъществяване на придобиването на акциите.

Социални ангажименти за следващите три години: през първата година – 24 010 служители; през втората година – 22 300 служители; през третата година – 20 530 служители.

Вива Венчърс подава оферта с входящ номер 3700643/ от 24.09.2002, 13:53 часа:

Предлага цена 250 млн. евро за 65% от капитала на БТК. Покупна цена от 200 млн. евро. платима чрез банков превод по сметка на АП и емисионна стойност – 50 млн. евро. Офертата е за 1890 726 новоиздадени акции от капитала на компанията или по 45.88 евро за една акция.

Сумата от 50 млн. евро ще бъде инвестирана посредством увеличение на капитала на БТК, а 400 млн. евро ще бъдат инвестирани в компанията в срок от 5 години от момента на осъществяване на придобиването на акциите.

Социални ангажименти за следващите три години: през първата година – 22 000 служители; през втората година – 19 000 служители; през третата година – 16 000 служители.

ПОЗИЦИИ ПО ОФЕРТИТЕ ЗА БТК

Апостол Апостолов: Бих искал да припомня, че тези параметри, които в момента бяха представени от участниците все още не представляват класирането в конкурса, поради факта, че сделката освен чисти параметри включва в себе си доста по-комплексен анализ и на бизнеса на БТК и на съпътстващата законова рамка, която трябва да бъде въведена. Така че след като се намерят пресечените точки на всички тези изисквания в конкурсната документация, Агенцията на специално събитие ще анонсира избора си за ексклузивен купувач, с който ще се сключи договора за приватизация на БТК. На този етап двама участника подадоха оферти. Имаше още един участник, който участва на предварителния етап – Ей Ай Джи. Но късно снощи представителите на тази компания ни информираха, че не са постигнали споразумение по отношение на необходимата банкова гаранция от първокласна банка, с която са имали уговорка в размер на 3 млн. евро и поради този факт не са успяли да подадат гаранцията, която беше необходима до 12:00 и респективно нямат право да участват в процедурата. Въпреки проявения от тях сериозен интерес, явно това е било сериозно основание и невъзможност да участват. По време на разговорите между първия и втория етап на приватизацията и тримата кандидати поставиха много сериозно и отговорно въпроса за законовата рамка, при която трябва да функционира БТК, отчитайки ангажиментите, които България ще има към ЕС, отчитайки падането на монопола, независимия регулатор, който беше въведен да контролира дейността в тази област и не на последно място, че БТК като компания се нуждае от едно доста сериозно технологично и функционално преструктуриране, за да отговори на изискванията на времето, в което живеем. Тези въпроси изключително бяха насочени към Министерството на транспорта и съобщенията, изпълнителната и законодателната власт и се надяваме, че в рамките на разумното и на държавната политика, те ще бъдат разгледани, за да може бъдещият собственик на БТК да развива бизнес, който е удачен за българските потребители, като цена и като качество. Всички въпроси са отнесени към МТС и съответно в рамките на своите ангажименти и отговорности то трябва да даде необходимата рамка и регламентация на телекомуникационния пазар в България.

Георги Бочев, председател на федерация Съобщения към КНСБ:

Надявам се, че представителите на АП ще обмислят варианта да се възползват от предвидената в законодателството възможност да поискат подобряване на офертите. Защото това са възможно най-лошите варианти за оферти.

Като финансовите параметри бяха на най-ниската възможна граница. (Друг е въпросът, че са несравними със стойността на компанията, изчислена от консултантите от Дойче телеком)

Не е случайно, че всичките ни опити да се срещнем с кандидатите, за да обсъдим техните оферти досега са неуспешни. Но скоро самите кандидати ще се принудят да ни търсят. Категорично не сме съгласни с обявените съкращения, особено това за намаляване на персонала с 10 000 души в рамките на три години.

Относно обемът на инвестиции всички кандидати са се придържали към задължителните условия, които пък се диктуват от поетите задължения по преговорна глава 19 Телекомуникации за цифровизация на мрежата. Тоест около 450 млн. евро. Затова и двата кандидата са предложили инвестиции в размер на 400 млн. евро за срок от пет години, плюс 50 млн. евро инвестиции чрез увеличаване на капитала на дружеството.

Не може да се говори, че офертата на Вива Венчърс е по-голяма, защото предложената в нея цена е едва с 15 млн. евро. повече.

КУПУВАЧЪТ НА БТК ЩЕ ДОМИНИРА И НА ИНТЕРНЕТ-ПАЗАРА

На фона на битката за либерализацията на българския телекомуникационен бранш, която предстои да се прехвърли в парламента, сякаш на заден план остана едно явление с не по-малко значение за развитието на технологичния сектор у нас. Става въпрос за мястото, което заема на ИНТЕРНЕТ-пазара дъщерното дружество на Българската телекомуникационна компания – БТК НЕТ ЕООД. Използвайки капацитета на националния телеком и монопола му върху международния ИНТЕРНЕТ-трафик, фирмата отдавна е запазила за себе си мястото на лидер в достъпа до глобалната мрежа у нас. Така според експертите от бранша се стига до абсурдна ситуация – в навечерието на падането на монопола и либерализацията на телекомуникациите се върви към фиктивен държавен монопол върху достъпа до ИНТЕРНЕТ ресурсите, макар че такъв досега не е съществувал.

БТК НЕТ ЕООД е създадена през 1993 г. с името Спринт Бизнес Телекомуникационна Компания (СБТК), като смесено дружество между БТК и щатската корпорация Спринт Интернешънъл. През 1996 г., когато Спринт Интернешънъл, заедно с Франс телеком и Дойче телеком създават ИНТЕРНЕТ-дружеството Глобъл Уан, то става партньор на българския телеком в СБТК, която пък се преименува на Глобъл Уан Комюникейшън енд Информейшън Сървисиз (ГУКИС). През 2001 г. пък БТК стана едноличен собственик на българската фирма, с което тя за пореден път се преименува, този път на БТК НЕТ.

Към момента тя има общ капацитет на международната свързаност 79 мбит/сек и национална мрежа за пренос на данни с опорни възли в 17 града на страната.

Фирмите за достъп до глобалната мрежа бяха сюрпризирани в началото на тази година, с информацията че БТК прехвърля дейностите си по предоставяне на международен ИНТЕРНЕТ-капацитет на БТК НЕТ. Включително и трафика, закупуван от българските доставчици и препродаван на крайни клиенти, за който доскоро те се договаряха направо с националния телеком. Така и не стана ясно при какви условия БТК привилегирова дъщерното си дружество да получава приходите от разпределянето на минаващия през него международен капацитет – напомнят запознати с проблемите на сектора – нито защо не е дадена възможност и на други доставчици да извършват тази дейност.

Бизнесмени напомнят обаче, че на БТК НЕТ компанията-майка предоставя и редица привилегии, които й позволяват да излезе с едни гърди напред в битката за корпоративни клиенти. За да доставят ИНТЕРНЕТ в провинцията например повечето оператори са длъжни да наемат междуградска линия от БТК, което се калкулира в крайната цена за клиента. Според експерти от бранша обаче тарифите за услугите на БТК НЕТ извън София са осезаемо по-ниски и няма пазарна логика в тях да е включена таксата за наета линия от държавния телеком. От регионалните потребители пък зависи 30-35% от бизнеса на по-големите доставчици. Мно

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

водопреносна инфраструктура

viewkind4uc1pardfs16ВОДНИ КАСИ ПОНИКНАХА В ТЪРНОВО

Жителите на Велико Търново и околните общини вече няколко месеца не знаят на кого да плащат за изразходваната от тях вода – на местното ВиК Йовковци ООД или на някое от трите опериращи в региона частни водни сдружения, които експлоатират водопреносната инфраструктура. Най-големи притеснения обаче предизвикват слуховете, че съвсем скоро водата просто ще бъде спряна.

Проблемът възникна миналото лято, когато тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев издава заповед местната ВиК-компания да си възстанови владението върху активите, с които се извършва цялостното водоснабдяване на региона. До този момент дейността е извършвана от сдруженията Йовковци ООД, Аква 2000 ООД и Пречиствателна станция за отпадъчни води ВС ООД въз основа на почти идентични търговски договори. Решението за сключването им е взето на редовно събрание на акционерите на ВиК Йовковци на 15 октомври 1999 г. след заповед на строителния министър по това време Евгени Чачев.

Според контрактите, сключени на 31 януари 2000 г., всяко от сдруженията получава за срок от 10 години възмездно право на ползване върху част от активите на ВиК Йовковци. Става въпрос за съоръженията, с които се извършват добиването, преносът и разпределението на питейната вода, както и пречистването на каналните води. Трите сдружения си поделят съоръженията (и съответно извършваните чрез тях дейности). Аква 2000 доставя водата от местния язовир и останалите водоизточници по магистралните водопроводи. ВС Йовковци извършва дистрибуцията до крайните клиенти, а третото дружество пречиства отпадъчните води.

В договорите е фиксирана и цената, която частните сдружения заплащат на ВиК Йовковци (т.нар. вещно право на придобиване на собственост). Освен това те се ангажират да рехабилитират и модернизират водоснабдителните съоръжения. Всяка година сдруженията трябва да представят на ВиК-компанията и своята инвестиционна програма, в която подробно да посочат как ще бъдат използвани средствата.

Срещу цялостното обслужване частните фирми получават правото да събират парите по сметките за вода на крайните клиенти. Така потребителите плащат за изразходваната вода толкова, колкото им искат трите сдружения. Тарифите скачат с над 50% (вместо 60 ст. за кубически метър в началото на 2000 г., скоро битовите потребители започват да плащат по 98 ст., а общественият сектор – 1.10 лева). По колко частните сдружения купуват водата от местното ВиК, така и не стана ясно, но без съмнение маржът е доста голям. И това става ясно от становището, поръчано от ВС Йовковци ООД на д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, за икономическата целесъобразност и ефективност на договора с ВиК-компанията. Според него през първата година от действието на контракта държавната компания е увеличила счетоводната си печалба с 55%, а през втората – с нови 4 процента. Нетната печалба след облагане с данъци пък е скочила съответно с 61% и с 10 на сто. За двете години е увеличена и сумата на дълготрайните активи – общо с 1.83 процента. Тоест с толкова, колко частните сдружения са инвестирали в периода 2000-2001 година.

Не е толкова розово положението при един от контрагентите – ВС Йовковци ООД – Габрово, твърди експерт-счетоводителят. През 2000 г. дружеството е отчело 530 хил. лв. счетоводна печалба, а през 2001 г. – 334 хил. лева. Причина за спада са значително променените пазарни условия – свито потребление и премахване на преференциалните цени на електроенергията за нуждите на ВиК. Без учредяване на вещното право тези негативи неминуемо биха били поети от Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД – Велико Търново, и това би влошило неговите показатели, подчертава Иван Златков.

Данни за финансовите резултати за 2002 г. няма, но е налице заповедта на Костадин Паскалев ВиК Йовковци да си възстанови владението върху съоръженията за водоснабдяването на региона. От своя страна новият управител на държавната водоснабдителна компания Никола Русев взема присърце заповедта на своя принципал независимо от сключените договори. В съответствие със заповедта на Паскалев Русев открива пунктове за плащане на сметките за вода. Той облепя Велико Търново, Горна Оряховица и околните селища с надписи, информиращи населението, че трябва да плаща на държавната фирма, а не на частните. Няма информация обаче за какво отиват получените от ВиК-компанията пари, тъй като трите частни сдружения продължават да осъществяват поддръжката на инфраструктурата и услугите за населението. Загубите на нашето сдружение от момента на разкриването на първите паралелни пунктове вече надхвърлят 1 млн. лева – заявява управителят на ВС Йовковци Николай Ковачев. После случаят навлиза в дебрите на Темида.

Габровското сдружение се жалва пред Окръжния съд от опитите на държавното ВиК да отнеме отдадените с търговски договор активи. Но окръжните магистрати не уважават жалбата. Сетне трите частни водни сдружения обжалват пред Върховния административен съд (ВАС) заповедта на ексминистър Паскалев.

Междувременно становище по казуса през юли 2002 г. дава и проф. Огнян Герджиков, но не като шеф на парламента, а като един от изтъкнатите ни специалисти по търговско право. Неговото и на други юристи мнение е, че трите частни сдружения са създадени в пълно съответствие със Закона за водите. Юридически перфектни са и сключените от тях договори. На всичко отгоре в заповедта на министър Паскалев няма претенции за качеството на обслужването, нито за неизпълнение на контрактите от страна на частните сдружения. Само че в определение от 18 октомври 2002 г. тричленен състав на ВАС оставя без разглеждане и тази жалба. Според върховните магистрати заповедта на Паскалев не представлява административен акт, а с нея министърът е изразил само своето становище по сключените договори за ползване, което обаче не може да засегне придобитите права по тях.

Следващият ход на трите фирми е подаването на жалба до главния прокурор срещу действията на Паскалев. В нея се иска предварително производство по чл.282 от Наказателния кодекс, според който за длъжностно лице, превишило властта или правата си, се предвижда лишаване от свобода до 10 години.

Реакция от Главна прокуратура засега няма. Затова пък Никола Русев, като управител на ВиК Йовковци, изпраща на сдруженията ултиматум, че ако не върнат предоставените им активи, ще спре водоподаването от язовир Йовковци. Което автоматично ще остави без вода 250 000 души от региона. Следват заплахи и към местните жители, че ако продължават да плащат на водните сдружения, ще им бъдат пломбирани водопроводите.

Освен във Велико Търново своеобразният български модел за навлизане на частни инвестиции в сектора се разпростира и в Сливен, и в Бургас. За разлика от практикуваното навсякъде по света концесиониране на ВиК-дружествата, и в трите града сега има паралелни водоснабдители. И паралелни каси, които да събират сумите по водните сметки. Първенец засега е тази на частното сдружение в Сливен. Което купува водата по 9 стотинки, а я продава по 1.30 лева. Докато има кой да плаща, разбира се.

До Главния прокурор на Република България

г-н Никола Филчев

ЖАЛБА

От:

1. НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ КОВАЧЕВ, ЕГН 5612181400, в качеството на управител на Водно сдружение Йовковци ООД, гр. Габрово, ул. Петър Михов, bc 6, ет. I, ап. 2

2. ВЕСЕЛИН МИЛЧЕВ МИРЧЕВ, ЕГН 4909221487, в качеството на управител на Водно сдружение – Аква – 2000 ООД, гр. Габрово, ул. Петър Михов, bc 6, ет. I, ап. 2

3. ИЛКА АТАНАСОВА ПЪРВЕВА – КАРКОРОВА, ЕГН 6011071434, в качеството на управител на Пречиствателна станция за отпадъчни води водно сдружение ООД, гр. Габрово, ул.Петър Михов, bc 6, ет. I, ап. 2

Срещу: действия на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев

УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

И трите наши дружества имат сключени с Водоснабдяване и канализация-Йовковци ООД, гр.В.Търново договори за възмездно право на ползване върху водностопански системи. Трите договора са с дати 31.01.2000 г. В изпълнение на тези договори сме сключвали и многобройни нотариални актове за учредяване на вещно право на ползване върху недвижимите имоти, които са част от активите предадени ни за временно ползване. Тези договори са сключени с разрешението и одобрението на държавата.

С недоумение разбрахме, че повече от две години след подписването на тези договори и след като в продължение на две години тези договори се изпълняваха и от нас и от ВиК Йовковци ООД, министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н Костадин Паскалев започна да твърди, че договорите били нищожни. В изпълнение на това свое твърдение г-н Паскалев в качеството му на длъжностно лице издаде Заповед bc РД-02-14-506 от 14.06.2002 г., в която обяви договорите за нищожни и заповяда възстановяване на фактическото владение върху предадените по договорите активи. Прилагаме копие от въпросната заповед.

Цитираната Заповед bc РД-02-14-506 от 14.06.2002 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е нищожен индивидуален административен акт, тъй като е постановен извън материалната компетентност на министъра. Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройство, е само един от съдружниците във Водоснабдяване и канализация-Йовковци ООД. Нито ТЗ, нито друг нормативен акт съдържа разпоредба, която да дава право на министъра в качеството му на административен орган да издава подобна заповед, с която да задължава управителя на Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД.

Ние сме обжалвали тази заповед на министър Паскалев, за което представяме удостоверение от Върховен административен съд, Пето отделение по адм.дело bc 5944/2002г., от което е видно, че наистина е налице такова дело. Страни по това дело сме и трите дружества. Съгласно чл.15 ал.2 от Закона за върховния административен съд:

Жалбата или протестът срещу индивидуален административен акт спира изпълнението му, освен ако съдът постанови друго.

Същият е текстът и на чл. 37 ал. 3 от Закона за административното производство.

Потърсихме компетентно правно мнение в лицето на Председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков, който недвусмислено потвърди, че договорите са действителни. Прилагаме копие от това становище.

Въпреки всички наши законно предприети действия министър Паскалев продължава да изпълнява и разпраща въпросната заповед на всички наши крайни абонати. Въпросната заповед е нищожен акт, тъй като е постановена в грубо нарушение на правомощията на министъра като административен орган. Освен, че е постановил нищожен акт в грубо нарушение на своите правомощия, министър Паскалев не се съобразява и с цитираната разпоредба на чл.15, ал.2 от ЗВАС, съгласно която се спира действието на акта.

Нещо повече в многобройни изказвания и интервюта по почти всички национални средства за информация министър Паскалев, пак в нарушение на правомощията си, многократно подканя нашите абонати да не плащат на нас и продължава да твърди, че договорите са нищожни. Междувременно по аналогичен казус в гр.Сливен бе постановено решение от арбитражен състав, че договорите са действителни.

Въпреки всички тези убедителни доказателства за нашата правота и законност на нашите действия министър Паскалев грубо нарушава закона, приписвайки си правомощия, които той няма: а именно с административен акт да прогласява за нищожна законно сключена търговска сделка между напълно независими търговски субекти.

Между другото, Водоснабдяване и канализация-Йовковци ООД не е 100 % държавно дружество. Държавата притежава само 51 %. Остатъкът се притежава от общините. Много малко участие имаме и ние като съдружници. В този смисъл Водоснабдяване и канализация-Йовковци ООД е частно дружество.

Срещу нас в резултат на тази заповед се предприе масирана кампания от управителя на Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД, която включва следните действия: откриване на собствени инкасаторски пунктове, принуждаване на наши абонати с открити заплахи и лъжи да подписват договори за водоснабдяване с Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД, разпращат се писма до крайни абонати да не се плаща на нас. В резултат на всичко това крайните абонати започнаха да не ни плащат. Това ни води до много сериозна финансова криза. Нашите дружества правят абсолютно всички разходи по поддръжката на ВиК мрежата и пречиствателните станции. Незаконните действия на министър Паскалев и управителя на Водоснабдяване и канализация-Йовковци ООД Никола Русев ни нанасят огромни материални щети. Да не говорим, че е застрашено цялото водоснабдяване в региона, тъй като ние практически сме лишени от средства да поддържаме системите. Общественият ефект от всички тези действия не може да бъде преценен, но във всеки случай е огромен.

Обръщаме се директно към Вас, тъй като под подобен административен произвол попадат и водните сдружения в Бургас и Сливен. Случаите са от изключително голям обществен интерес и засягат водоснабдяването на големи региони от държавата.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Моля да разпоредите да се образува предварителна проверка и ако са налице достатъчно данни, предварително производство срещу министър Костадин Паскалев по чл. 282 и следващите от НК. Считаме, че са налице многобройни данни за образуването на предварително производство.

Срещу Никола Русев сме пуснали друга жалба до Върховна касационна прокуратура за образуване на предварително производство. Причината да пуснем жалбата до ВКП е, че г-н Русев е син на апелативния прокурор от гр. Велико Търново г-н Цанко Русев.

Моля на основание чл. 185 ал. 1 от НПК да вземете всички мерки за предотвратяване на престъплението, вкл. и спиране действието на въпросната Заповед bc РД-02-14-506 от 14.06.2002 г. на Министъра на регио-налното развитие и благоустройство.

Доказателства:

1. Заповед bc РД-02-14-506 от 14.06.2002 г. на Министъра на регио-налното развитие и благоустройство;

2. Становище на проф. О. Герджиков;

3. Удостоверение от Върховен административен съд, Пето отделение по адм. дело bc 5944/2002 г.;

4. Копие от решение на арб. състав;

18.09.2002 г.С уважение:

…………………………………….

(Н. Ковачев)

…………………………………….

(В. Мирчев)

…………………………………….

(И. Първева-Каркорова)

ХАОС В ТЪРНОВСКОТО ВиК СЛЕД МИНИСТЕРСКИ ПРОИЗВОЛ

Вече няколко месеца жителите на Велико Търново и околните общини не знаят на кого да плащат изразходваната от тях вода – на местното ВиК Йовковци ООД или на някое от трите опериращи в региона водни сдружения, които експлоатират водопреносната инфраструктура. Повечето хора пък използват неразборията и изобщо не плащат на никого. Както е ясно на всички обаче безплатен обяд няма, тъй като парите са необходими за поддръжката на водопреносната мрежа и сред населението вече се появиха слухове, че водата може да бъде спряна. Притеснени от бъркотията във водоснабдяването местните жители дори са на път да преминат към гражданско неподчинение.

Проблемът възниква през лятото на 2002 г., когато тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев заповядва на местната ВиК-компания, в която държавата има 51% да си върне правото да събира таксите за вода от населението. До този момент дейността е извършвана от трите частни сдружения ВС Йовковци ООД, ВС Аква 2000 ООД и Пречиствателна станция за отпадъчни води ВС ООД, които са подписали с водоснабдителното дружество почти идентични договори за възмездно право на ползване на неговите активи.

Според контрактите, сключени на 31 януари 2000 г. за срок от 10 години, всяко от сдруженията получава възмездно право на ползване върху активите на ВиК Йовковци ООД и възможността да осъществява водоснабдяването на областта. Става въпрос за водоснабдителните съоръжения, с които се извършват дейностите по пречистване на водата от язовира, добиването на вода от водоизточниците, доставката й до абонатите, отвеждането на отпадъчната вода, а специално за Велико Търново – и пречистването на отпадъците. Трите фирми си поделят дейностите на технологичен принцип, като ВС Аква 2000 доставя водата от магистралните водопроводи, ВС Йовковци извършва услугите за населението, а третото дружество пречиства отпадъчните води.

Създаването на дружествата не противоречи на Закона за водите. Според неговата глава пета Водни сдружения, те трябва да са юридически лица, създадени с цел водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване, изграждане, поддържане и използване на водностопански системи или отделни водохранилища, рибни стопанства и други дейности. Техни членове според същия нормативен акт могат да бъдат физически и юридически лица, собственици и упълномощени от собствениците ползватели на земеделски земи, разположени на територията на сдружението, които имат интерес от дейността на сдружението. Член 91, ал. (1) от закона пък гласи, че собственици на водностопански системи могат да предоставят право на ползване върху системите или технологично обособени части от тях на водни сдружения във връзка с предмета на дейност на сдружението за срок не по-дълъг от 10 години. В ал. (3) пък е посочено, че сдружението е длъжно да отговаря за техническото състояние и сигурността на водностопанската система или технологично обособената част от нея, за която е получило право на ползване.

Срещу възможността да ползват инфраструктурата, трите водни сдружения се ангажират да я рехабилитират и модернизират. Задължават се също всяка година да представят за одобрение от ВиК-компанията своята инвестиционна програма, в която подробно да разпишат как ще бъдат използвани средствата. В инвестициите не влизат текущите ремонти на водопреносната мрежа, които се заплащат изцяло от частните сдружения.

Срещу това частните сдружения получават правото да събират парите по сметките за вода на населението, което обслужват. И трите фирми успяват да изпълнят договорените инвестиции за периода 2000 – 2001 година.

Решението за сключване на трите контракта е взето на редовно събрание на акционерите на ВиК Йовковци, проведено на 15.10.1999 година. Към този момент дружеството е 51% държавно и 49% общинско, с принципал министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Отдаването на негови активи за ползване от частни фирми се сочи от експерти като своеобразен български модел за навлизане на частни инвестиции в сектора, за разлика от практикуваното навсякъде по света отдаване на концесия на ВиК-дружества.

Явно не така мисли бившият вече министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев, който със своя заповед РД 0214506 от 14 юни 2002 г. задължава новоназначения управител на ВиК Йовковци Никола Русев да възстанови фактическото положение преди сключването на контрактите с водните сдружения. Със същата заповед, с копие от която в. БАНКЕРЪ разполага, Паскалев обявява договорите за нищожни, въпреки че според действащото законодателство, това може да направи само съдът. Изпълнението на заповедта висшият чиновник възлага на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Саев.

Освен че според юристи заповедта на министъра противоречи на Търговския закон (уреждащ договорните взаимоотношения между търговци), тя не съдържа и претенции за качеството на обслужването, нито за неизпълнение на договора от страна на частните сдружения.

В следствие на заповедта и съответните действия на местното ВиК-дружество, управителите на трите частни фирми възлагат на професор Огнян Герджиков да изготви становище по правния характер на подписаните контракти и тяхната действителност. Становището е готово на 7 юли 2002 година. В него председателят на Народното събрание, привлечен по думите на шефовете на фирмите, заради своя авторитет сред юридическите среди, защитава тезата, че договорите са действителни и пораждат правни последици.

Според друго становище, поръчано от ВС Йовковци ООД на д-р. Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, за икономическата целесъобразност и ефективност на договора с ВиК-дружеството, не може да става дума за увреждане на обществените интереси. Както посочва Златков, в следствие на изпълнението на договора държавната ВиК-компания постига по-добра финансова автономност, като съотношението между собствения капитал и пасивите или привлечения капитал се е увеличило близо 13 пъти от подписването на контракта. Увеличение има и при счетоводната печалба на ВиК Йовковци. През първата година на посочения период тя е нарастнала с 55%, а през втората – с още 4 процента. Междувременно ситуацията на пазара значително се променя. Свива се потреблението на водоснабдителни услуги, премахнати са преференциалните цени на електроенергията за нуждите на ВиК. Негативите от тези промени са поети от трите водни сдружения, което се отразява на техните финансови резултати. Без учредяване на вещното право те неминуемо биха били поети от Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД гр. Велико Търново и това би влошило неговите показатели – се казва в становището на д-р Иван Златков.

Въпреки тези данни и въпреки че действащите договори могат да бъдат развалени само по съдебен път, новият управител на водоснабдителната компания взема присърце заповедта на своя принципал и предприема действия, противоречащи на клаузите на договора. Според пожелали анонимност самият Русев е доверено лице на Стоян Ганев. Дали е така, или не, може само да се гадае. Сигурно е обаче, че новоизлюпеният ВиК-шеф е сътрудник на депутатката Сийка Димовска, отцепила се от НДСВ точно след като Ганев напусна шефския пост в премиерската канцелария.

В съответствие със заповедта на Паскалев, Русев открива пунктове за плащане на сметките за вода. Той облепя Велико Търново, Горна Оряховица и околните селища с надписи, информиращи населението, че трябва да плаща на държавното дружество, а не на частните фирми. Така се стига до абсурда хората да плащат там, където им харесва. Или най-често да се скатават. Не става ясно обаче за какво отиват получените от ВиК-компанията пари, тъй като трите частни фирми продължават да осъществяват поддръжката на инфраструктурата и услугите за населението. Загубите на нашето сдружение от момента на разкриването на първите паралелни пунктове вече надхвърлят 1 млн. лева – заяви инженер Николай Ковачев, управител на ВС Йовковци.

Трите сдружения обжалват заповедта на Паскалев първо пред Габровския окръжен съд, а след това и пред Върховния административен съд (ВАС).

Със свое решение от 24.07.2002 г. Габровския окръжен съд определя, че в случая е налице валиден договор, който подлежи на разваляне само по съдебен ред.

Върховният административен съд също не стига до конкретно решение на казуса. В определение N 9293 на ВАС от 18.10.2002 се казва, че заповедта на Паскалев не представлява административен акт, а с нея министърът е изразил само своето становище по сключените договори за ползване, което обаче не може да засегне придобитите права по тях. По-нататък се казва: Липсва правна норма в закон или подзаконов нормативен акт, която да овластява министъра да се намесва в гражданскоправните отношения между жалбоподателите и търговските дружества, като страни по договорите за ползване. С което магистратите подкрепят позицията на водните сдружения, но оставят без разглеждане жалбата им.

Въпреки това ръководството на ВиК-компанията не се съобразява и с чл. 15, ал.2 от Закона за върховния административен съд, според който жалбата или протестът срещу индивидуален административен акт спира изпълнението му, освен ако съдът постанови друго. Същият е текстът и на чл. 37 ал. 3 от Закона за административното производство.

На основание на определението на ВАС трите фирми подават жалба до Главния прокурор срещу действията на Паскалев. В нея се иска предварително производство по член 282 от НК, според който за длъжностно лице, превишило властта или правата си, се предвижда лишаване от свобода до 10 години.

Цитираната Заповед РД-02-14-506 от 14.06.2002 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е нищожен индивидуален административен акт, тъй като е постановен извън материалната компетентност на министъра – твърдят представителите на сдруженията в своята жалба. Те напомнят също, че държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройство, е само един от съдружниците във Водоснабдяване и канализация-Йовковци ООД и няма нормативен акт, даващ право на министъра в качеството му на административен орган да издава заповед, с която да задължава управителя на Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД.

Междувременно Никола Русев, като управител на ВиК Йовковци изпраща на сдруженията ултиматум, че ако не върнат предоставените им активи, ще спре водоподаването от язовир Йовковци. Това мигновено би довело до спирането на водата за 250 000 души от региона. Местни жители пък биват заплашвани, че ако продължават да плащат на водните сдружения, ще има бъдат пломбирани водопроводите. Заплахи, които според запознати далеч не са нереални, на фона на настъпилия хаос и произволно спазване на законите.

ХАОС В ТЪРНОВСКОТО ВИК СЛЕД МИНИСТЕРСКИ ПРОИЗВОЛ

Вече няколко месеца гражданите на Велико Търново и околните общини не знаят на кого да плащат изразходената от тях вода – на местното ВиК Йовковци или на някое от трите опериращи в региона водни сдружения, които експлоатират водопреносната инфраструктура. Повечето от жителите пък използват неразборията и изобщо не плащат на никого. Поради възникналия хаос местното население дори се канело да премине към гражданско неподчинение, твърдят запознати със ситуацията в областта.

Проблемът възниква след като местната ВиК-компания решава да си върне правото да събира таксите за вода, дейност до скоро извършвана от частните сдружения ВС Йовковци ООД, ВС Аква 2000 ООД и Пречиствателна станция за отпадъчни води ВС ООД. Според договорености, подписани поотделно между тях и Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД, дружествата осъществяват водоснабдяването в областта. Пак съгласно същите договори за възмездно право на ползване, сключени за срок от 10 години, на сдруженията се предоставят за ползване активи на местното ВиК-дружество. Става въпрос за водоснабдителните съоръжения, с които се извършват дейностите по пречистване на водата от язовира, добиването на вода от водоизточниците, доставката й до абонатите, отвеждането на отпадъчната вода, а специално за Велико Търново – и пречистването на отпадъците. Тоест както уточни за в. БАНКЕРЪ Емил Томов, бивш директор на ВиК Йовковци, участвал в подписването на договорите, юридически на частните дружества са предоставени не самите дейности, а съоръженията, чрез които те ги изпълняват. Решението за сключване на трите контракта е взето на редовно събрание на акционерите на ВиК Йовковци, проведено на 15.10.1999 година. Към този момент дружеството е 51% държавно и 49% частно, с принципал министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Срещу възможността да ползват инфраструктурата, трите водни сдружения се ангажират да извършват нейната рехабилитация и модернизация. Те се задължават също всяка година да представят за одобрение от ВиК-компанията своята инвестиционна програма, където се описва как ще бъдат използвани средствата. В инвестициите не влизат текущите ремонти на водопреносната мрежа, които се заплащат изцяло от частните сдружения. Те пък получават правото да събират парите по сметките за вода на населението, което обслужват. И трите фирми успяват да изпълнят договорените инвестиции за периода 2000 – 2001 година.

До тук добре. Истинският хаос в местното водоснабдяване започва с издадената на 14.06.2002 заповед на вече бившия министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев, с която той нарежда на новоназначения управител на ВиК Йовковци Никола Русев да възстанови статуквото отпреди 15.10.1999 година. Със същата заповед Паскалев обявява договорите за нищожни, въпреки че според действащото законодателство, това може да направи само съда. Освен че според юристи заповедта на министъра противоречи на Търговския закон, тя не съдържа претенции за качеството на обслужването, нито за неизпълнение на договора от страна на частните сдружения.

Въпреки това новият управител на водоснабдителната компания взема присърце заповедта на своя принципал и предприема действия, противоречащи на клаузите на договора. Според пожелали анонимност самият Русев е доверено лице на Стоян Ганев. Дали е така, или не, може само да се гадае. Сигурно е обаче, че новоназначеният ВиК-шеф е сътрудник на депутатката Сийка Димовска, отцепила се от НДСВ точно след като Ганев напусна шефския пост в премиерската канцелария.

В съответствие със заповедта на Паскалев, Русев открива пунктове за плащане на сметките за вода и облепя Велико Търново, Горна Оряховица и околните селища с надписи, информиращи населението, че трябва да плаща на държавното дружество, а не на частните фирми. Така се стига до абсурда хората да плащат там, където им харесва. Или най-често да се скатават. Не става ясно обаче за какво отиват получените от ВиК-компанията пари, тъй като трите частни фирми продължават да осъществяват поддръжката на инфраструктурата и услугите за населението. Загубите на нашето сдружение от момента на разкриването на първите паралелни пунктове вече надхвърлят 1 млн. лева – заяви инженер Николай Ковачев, управител на ВС Йовковци.

Трите сдружения обжалват заповедта на Паскалев първо пред Габровския окръжен съд, а след това и пред Върховния административен съд (ВАС).

Със свое решение от 24.07.2002 г. Габровския окръжен съд определя, че в случая е налице валиден договор, който подлежи на разваляне само по съдебен ред.

В определение N 9293 на ВАС от 18.10.2002 пък се казва, че заповедта на Паскалев не представлява административен акт, а с нея министърът е изразил само своето становище по сключените договори за ползване, което обаче не може да засегне придобитите права по тях. По-нататък се казва: Липсва правна норма в закон или подзаконов нормативен акт, която да овластява министъра да се намесва в гражданскоправните отношения между жалбоподателите и търговските дружества, като страни по договорите за ползване. С което магистратите подкрепят позицията на водните сдружения, но оставят без разглеждане жалбата им.

На основание на това трите фирми подават жалба до Главния прокурор на републиката срещу действията на Паскалев. В нея се иска предварително производство по член 282 от НК, според който за длъжностно лице, превишило властта или правата си, се предвижда лишаване от свобода до 10 години.

Междувременно Никола Русев, в качеството си на управител на ВиК Йовковци изпраща на сдруженията ултиматум, че ако не върнат предоставените им активи, ще спре водоподаването от язовир Йовковци. Това мигновено би довело до спирането на водата за 250 000 души от региона. Местни жители пък биват заплашвани, че ако продължават да плащат на водните сдружения, ще има бъдат пломбирани водопроводите. Заплахата все още не е осъществена, но според запознати при упорството на двете страни тя съвсем не е нереална.

Договори за възмездно право на ползване, сключени между трите водни сдружения във Велико Търново: ВС Йовковци ООД (Габрово), ВС Аква 2000 ООД (Габрово) и Пречиствателна станция за отпадъчни води ВС ООД (Габрово) от една страна и Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД (ВТ). Чрез договорите трите дружества са получили възмездно (срещу заплащане на договорена цена) правото на ползване върху водопреносната мрежа в областта за срок от 10 г. Решението за сключване на договорите е взето на редовно събрание на ВиК на 15.10.1999 г. Него съдружници са държавата с 51%, шест общини и водните сдружения – общо 0.16% символично участие, най-вече за участие в работата на общото събрание.

14.06.2002 – заповед на министър Паскалев, с която той нарежда на новоназначения управител на ВиК да възстанови статуквото отпреди 15.10 и изземвайки правото на съда, еднолично обявява договорите за нищожни (на дружество с общо 10 акционери). Следват действия на новия управител по изземване на функциите на дружествата. Освен това Паскалев обявява сключените договори за нищожни без да има претенции за качеството на обслужването или нещо друго.

Водните сдружения обжалват заповедта на Паскалев пред ВАС. С определение N9293 от 18.10.2002 ВАС определи, че заповедта на Паскалев не представлява административен акт, поради което остави без разглеждане жалбата на ВС. Със заповед

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

IT и банкиране

viewkind4uc1pardfs16ЕЛЕКТРОННОТО БАНКИРАНЕ НАВЛИЗА БАВНО У НАС

Модернизирането на българския банков сектор ще бъде сред най-важните предпоставки за привличането на нови клиенти – предрече председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Иван Искров още през май 2002 г., на провелия се тогава форум Модерното банкиране – развитието на банковата система у нас образно казано е в третия си етап. Ако през първия период беше важно преди всичко увеличаването на реалното кредитиране за икономиката ни, а през втория – самото оцеляване на банките, то в сегашния трети етап на стабилизация най-важно е насочването към модерните форми на банкиране.

Тези думи днес се потвърждават и от експертите, според които банковите услуги по ИНТЕРНЕТ постепенно започват да влизат в портфолиото на финансовите ни институции, макар и без да изместват традиционното банкиране у нас. Заделянето на средства за изграждането на съвременни и висококачествени уебсайтове става все по-оправдано, тъй като обслужването през глобалната мрежа вече не e само престиж, но и начин за пестене времето на клиента.

Според специалистите основната спънка за това досега не е била само в ниското ниво на внедреност на високи технологии в бранша.

Проблемът е, че самите директори на банки може би не осъзнават колко ще спечелят от електронните услуги – обяснява пред в. БАНКЕРЪ Димитър Баджов, експерт по уебдизайн и управител на българския офис на Айсиджен Корпорейшън – мениджърите трябва да осъзнаят, че техните клиенти са хора, работещи с компютри и от друга страна, че тяхното време е ценно. Неговата фирма, която е специализирана в банковите уеб-услуги, отскоро работи за български клиенти. Реализирала е обаче проекти за много от големите банки в САЩ, сред които Чейс Манхатън Банк, сляла се наскор с Джей Пи Морган, както и Банк Ъф Америка.

Бизнесменът изрази надежда, че занапред все повече банки у нас ще инвестират в ИНТЕРНЕТ и ще подобрят обслужването си в мрежата. Което пък ще създаде допълнително удобство за техните клиенти и ще увеличи броя им. Според мен проблемът не е в нужните инвестиции, тъй като в България тези услуги са значително по-евтини. Проблемът е по-скоро в осъзнаването на предимствата от новата среда за бизнес- категоричен е Баджов.

И въпреки че все още не може да се говори за масово възползване от тези предимства, експертите предричат много скоро процесът на онлайн-банкиране да се ускори. Първите показатели, че това ще стане вече са налице – все повече банки напоследък обръщат внимание на състоянието на уебсайтовете си и подновяват или изменят напълно тяхното съдържание и дизайн.

Един бърз поглед върху тях показва, че в съзнанието на потребителя днес те се сливат с еднаквите си дизайнерски концепции, включително използваните цветове, изображения и пространствено разположение на съдържанието на страниците.

Засега единственият клиент на Айсиджен сред българските банки е Евробанк, чиито нов сайт създава цялостен ИНТЕРНЕТ-имидж на институцията. Той залага в много по-голяма степен на зрителното възприятие на потребителите, което е водещо в ИНТЕРНЕТ и спомага за открояване на идентичността на банката и предлаганите от нея продукти и услуги. Още повече, че както напомнят уеб-специалистите, сайтът е лицето на една компания не само на национално, но и на международно ниво. Затова освен традиционното лого, страницата на Евробанк включва и втори символ за идентицикация на кредитната институция – слънчоглед, който банката в бъдеще ще постави и на своите печатни материали.

Електронната страница на Евробанк е оригинална и с четирите си калкулатора – депозитен, кредитен, валутен и калкулатор Депозит прогресия. Те позволяват на потребителите лесно да сравняват различните кредитни пакети на банката и да изберат най-подходящия за тях, без да им се налага да се зачитат в купища ненужна информация. Постоянно актуализиращите се на сайта валутни курсове, свързани с информационната система на банката, също са новост.

Налага се обаче мнението, че малко банкери осъзнават, че фирменият сайт е преди всичко носител на информация, която може да е толкова по-богата, колкото повече продукти и услуги предлага компанията. Напротив – повечето банкови сайтове у нас се характеризират с пръснати менюта из страниците, малки букви, прекалено много линкове и лоша навигация между страниците.

Важно предимство на ИНТЕРНЕТ, са възможностите за оптимизиране на обслужването на клиентите. Според банковите експерти достъпната информация за продуктите и услугите, които се предлагат, съкращава продажбения цикъл и пести времето на потребителите и на служителите, пряко ангажирани в обслужването на клиенти. Пример за такава оптимизация са формулярите, които могат да се попълват на самия сайт, нещо, за което са помислили почти всички банки.

Не може да се каже същото обаче за езиците, на които са достъпни уеб-страниците. Малко са банките, съобразили тази функционалност с удобството на потребителите, а някои от тях дори нямат страница на български език. При ОББ, ДСК и ХЕБРОСБАНК пък изборът на друг език връща потребителя чак на главната страница. За разлика от сайта на БУЛБАНК, на който изборът на език е лесно достъпен от всякъде, без потребителя да се връща в началото.

Неслучайно електронната страница на БУЛБАНК, заедно с тези на ЕВРОБАНК и ОББ се сочи като една от най-модерните у нас. Тя включва търсачка, архив на валутния курс, валутен калкулатор, както и формуляри за обратна връзка. Банката е и една от малкото, които започват да предлагат GSM-банкиране. Новата услуга ще дава възможност на клиентите да получават през мобилния си телефон актуална информация за валутните курсове, операциите по текущите си сметки и други.

Засега единствените банки, които предлагат възможности за електронно банкиране са Първа Инвестиционна Банка и ОББ. Според запознати обаче още няколко финансови институции се готвят да стартират с такива услуги през следващата година.

Сайтът на Обединена българска банка се сочи от специалистите като един от най-модерните у нас. Той разполага с интерактивна карта на София и страната, както и на наличните ПОС-терминали и банкомати по градове. Има също новини от сектора, търсачка, възможности за демонстрация на електронно и GSM-банкиране. Като слабост обаче се отчита прекаленото използване на ефекти и компютърна анимация, които правят страницата бавна за зареждане.

Сайтът на Първа Инвестиционна Банка пък предлага на посетителите си финансови анализи, дневен валутен бюлетин, както и възможности за извлечения от текущата сметка.

Разочароващо според уеб-специалистите е присъствието в българското ИНТЕРНЕТ-пространство на чуждестранните банки, които развиват дейност в страната. Очакванията институциите, дошли от вън, да са донесли със себе си своя международен опит не са оправдани. В сайтовете на повечето от тях, като Райфайзенбанк и БНП Париба например, информацията е оскъдна, неструктурирана и не е преведена на български език.

БАНКСЕРВИЗ ЩЕ ПРЕДЛАГА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ ДО МЕСЕЦИ

Дружеството за осъществяване на финансови разплащания БАНКСЕРВИЗ

ще изгради своя мрежа за предоставяне на електронни подписи през първото тримесечие на 2003 година. Както в. БАНКЕРЪ пръв информира читателите си, компанията планира да предоставя цифрови сертификати за нуждите на търговските банки и информационните системи за междубанкови разплащания. Тя обаче няма да обслужва другите сегменти от пазара.

Проектът ще се изгражда на два етапа. През първия ще бъде създадена възможност за обмен на документи с електронни подписи само в рамките на отделните финансови институции, за което не се предвижда специален лиценз. Вторият обаче ще включва обмен на цифрови удостоверения между банките и техните клиенти. Новото ще бъде възможността електронен сертификат, издаден от една кредитна институция да се признава и от останалите включени в системата банки.

Очаква се първата фаза да завърши до няколко месеца. Успешното приключване на втория етап пък зависи от скоростта, с която Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ще лицензира БАНКСЕРВИЗ като обществен доставчик на удостоверителни услуги. Ако съдим по продължаващото вече близо година забавяне на документите на другия кандидат – Информационно обслужване, това вероятно няма да стане скоро. Законът за електронния документ и електронния подпис беше приет от 38-то Народно събрание и влезе в сила на 7 октомври 2001 година. Няколко месеца по-късно бяха готови и трите наредби, регулиращи процедурите по него. От тогава досега обаче нито една фирма не е получила разрешение от КРС. Засега своите документи в регулаторната комисия пък е подало само Информационно обслужване. Очакванията бяха БАНКСЕРВИЗ да внесе книжата си към ноември, но според запознати изготвянето им е довело до забавяне от няколко месеца.

Изпълнител на проекта ще бъде фирма Рейкон, а софтуерът е на немската компания Ютимако Сейфуер (Utimaco Safeware AG).

Междувременно стана ясно, че плащанията през мрежата от банкомати БОРИКА са се увеличили близо 10 пъти през 2002 година. Платените през системата сметки са за над 1.1 млн. лв., като повечето от тях са за мобилни телефони, електричество, отопление и други комунални услуги.

Някои гледни точки за онлайн банкирането на експертите на фирма ICYGEN

Предлагането на банкови услуги по Интернет започна да измества традиционното банкиране и у нас. Все повече български банки насочват вниманието си към предимствата, които предлага глобалната мрежа в сектора.

Заделянето на средства за изграждането на съвременни и висококачествени уебсайтове става все по-оправдано като се има предвид, че качественото и бързо обслужване по Интернет вече не e само престиж, но и начин за пестене на време. Финансовият сектор не е изключение, макар, че все още у нас не може да се говори за масово използване на предимствата, които предлага присъствието в Интернет пространството в сектора. Като се има предвид спецификата на сектора, почти е сигурно, че много скоро процеса на онлайн-банкиране ще се ускори. Първите симптоми са вече налице, а те се забелязват в тенденцията все повече банки да обръщат внимание на състоянието на своите уебсайтове и да подновяват или изменят напълно съдържанието и дизайна им.

Интернет като медия силно ангажира зрителното възприятие на потребителите, което определя до голяма степен водещата роля на дизайна. Макар, че у нас тя все още се подценява, графичния дизайн е от изключително значение за открояване на идентичността на банката и предлаганите от нея продукти и услуги от останалите играчи на пазара.

Един бърз поглед върху уебсайтове на нашите банки показва, че те се сливат в съзнанието на потребителя с еднаквите си дизайнерски концепции, включително цветови решения, използвани изображения и пространствено разположение на съдържанието на страниците. Там където се използват ефектни нови технологии като флаш анимация, пример за което е сайтът на ОББ, дизайнът не е съобразен с един от основните критерии при изграждане на информационен сайт, а именно бързината на зареждане на страниците.

Опитът на Евробанк в това отношение е показателен за това колко оправдани са инвестициите в тази област. Създателите на новия сайт на банката, ICYGEN, са успели да съчетаят доброто технологично решение с придаването на уникалност на сайта. Освен традиционното лого, Интернет страницата предлага и втори символ за идентицикация на кредитната институция, която дава възможност за по-добро зрително възприятие на съдържанието. С избора на слънчогледа за символ на банката, освен несъмнено лесната идентификация от страна на потребителя, уебсайтът налага търсения от Евробанк имидж на съвременна банкова институция.

Може би най-характерното за Интернет е това, че е медия без граници. Уебсайтът е лицето на една компания не само на национално ниво, но и в чужбина. Българските банки също предлагат информация за себе си на два езика – български и английски.

Малко са обаче тези, които са съобразили тази функционалност с удобството на потребителите. При ОББ, ДСК и Хебросбанк, например, изборът на друг език връща потребителя чак на главната страница. Други банки като ПИБ, Прокредит Банк, Демирбанк, Нефтинвест, Росексим Банк позволяват избор на езика само на началната си страница. Пример за добре изградена многоезична информационна система е може би Булбанк – изборът на език е лесно достъпен от всяка една страница на сайта и оставя потребителя на страницата, на която се намира по време на избора.

Функционалността на уебсайта трябва да е съобразена както с услугите, които се предлагат, така и с нуждите на потребителите от информация. Ето защо в много от сайтовете са заложени калкулатори за изчисление на доходност от кредити, валутни транзакции и лихви по заеми – ДСК, Булбанк, ING, SG Експресбанк, Евробанк. Те позволяват на потребителите бързо и лесно да сравняват различните кредитни пакети на банката и да изберат най-подходящия за тях, без да им се налага да се зачитат в купища ненужна за тях информация. За съжаление, дори при тази на пръв поглед елементарна за реализация функционалност отново се сблъскваме с недостатъци в проектирането. Често достъпът до калкулаторите е толкова сложен, че превръща удобството в усилие.

Освен различна функционалност, каквито са калкулаторите, сайтът на една банка е преди всичко носител на информация. Колкото повече продукти и услуги предлага компанията, толкова по-богата е тази информация. Ето защо от решаващо значение за потребителската стойност на банков сайт е неговата структура, която трябва да осигурява ергономичност и лесен достъп до публикуваните данни. С малко изключения, като Евробанк например, където проектантският екип на ICYGEN се е справил много добре, представянето на българските банки по този критерий е най-слабо. Пръснати менюта из страниците, дребни букви, прекалено много линкове, липса на универсално форматиране на различните нива информация – това са само част от недостатъците, които се забелязват по сайтовете.

Друго важно предимство на Интернет са възможностите, които тази медия предлага за оптимизиране на обслужването на клиентите. Достъпната информация за продуктите и услугите, които се предлагат, съкращава продажбения цикъл, като пести времето както на потребителите, така и на служителите на банката, пряко ангажирани в обслужването на клиенти. Пример за такава оптимизация са формулярите, които могат да се попълват в самия браузер, като за това са помислили почти всички банки.

Популяризирането на услугите домашно банкиране и GSM банкиране също е част от този процес на оптимизация. Следваща стъпка в него навлизането на услугата онлайн банкиране на българския банков пазар. ПИБ и ОББ са пионери в тази област. Без съмнение никоя банка не бива да подминава с пренебрежение тази тенденция. Въпросът обаче е дали при проектирането на своите уебсайтове банките са заложили правилното технологично решение, което ще позволи по-лесното и безпроблемно интегриране на онлайн банкирането в техните услугите.

Най-накрая трябва да отбележим присъствието в българското Интернет пространство на чуждестранните банки, които развиват дейност в страната. То е повече от разочароващо, като очакванията те да са донесли своя международен опит са напразни. Сред тях единствено ING, които предоставят изчерпателна информация на български език за всичките си услуги. В сайтовете на останалите банки като Райфайзен и БНП, например, информацията е оскъдна, неструктурирана и не е преведена на български език.

ОББ

-новините са им статични

-икономичен преглед – пдф-и

-имат търсачка

-интерактивна карта на София и страната

-информация за ПОС и АТМ по градове (дропдаун)

-имат инвестиционно, корпоративно и на дребно банкиране

– GSM/WAP банкиране с демо (демото не работи)

-Електронно банкиране

-Непрекъснато блокира

-Флаш – бавно се зарежда; слаб дизайн

-Използват frames

-Версиите не се сменят двуезично

-Имат онлайн формуляр

-Нямат карта на сайта

-Разпръсната информация без back бутони – губиш се къде си

ПИБ

-имат онлайн формуляр

-виртуален клон – нов сайт

-нееднакъв формат на различните видове текст по сайта

-извлечение от сметката

-менюто не им се вижда като хората, непрекъснато трябва да се връщаш на главната страница, за да избереш друг линк

-нямат интерактивна карта

-финансови анализи; дневен валутен бюлетин

-пак използват frames

-имат английска версия, но тя е достъпна само от най-главната страница

ДСК

-тикер за лихвите

-интерактивна карта

-английска версия с кросрефернеция

– frames

-търсачка

-кредитен калкулатор

-формуляри в doc и pdf

-няма online бланка

-не е динамично съответствието на двете версии (връща на хоума)

-сгъчкан текст в менюто вдясно

БУЛБАНК

– GSM банкиране

-Калкулатори

-Формуляр за обратна връзка

-Търсачка

-Динамично съответствие на двете версии

-Мултифункционален валутен калкулатор

-Сгъчкан текст на менюто вдясно

-Архив на валутния курс

-Статични новини

ХЕБРОС БАНК

-Търсачката е с подраздели

-Имат гадно FAQ

-Нестатични новини на главната страница само/архив с търсачка

-Интерактивна карта

-Онлайн кандидатстване за работа с формуляр

-Има недоразвити страници

-Имат английска версия; без кросреференция

ПРОКРЕДИТ БАНК

-Има английска версия с кросреференция

-Интерактивна карта

-новините са им статични

-Непрекъснато блокира

-Флаш – бавно се зарежда

-Използват frames

-нееднакъв формат на различните видове текст по сайта

-менюто не им се вижда като хората, непрекъснато трябва да се връщаш на главната страница, за да избереш друг линк

-нямат интерактивна карта

-пак използват frames

-имат английска версия, но тя е достъпна само от най-главната страница

– frames

-Има недоразвити страници

-Имат английска версия; без кросреференция

– 800*600 не е мислено

ПОЩЕНСКА БАНКА

-тикер с новините

-няма бг версия на дневния финансов бюлетин

-архив на финансовия бюлетин

-динамично съответствие на двете версии

– online job application form

-няма back бутон, което затруднява навигацията

-някои линкове ги има само в страниците

BNP – DRESDNER BANK (BULGARIA) A.D

-нямат бг версия

-никакъв дизайн

-никаква динамика

– 6 линка само

-няма връзка с банката-майка

ДЕМИРБАНК

-крайно ограничена бг версия, достъпна само от хоума

-единственото динамично на сайта е дневния валутен курс, линкът към който не се вижда на всички страници

ING BANK

-прекалено много линкове на хоума

-формуляр за обратна връзка

-много дребни букви на менюто

-онлайн формуляри

-версията сменя само имената на менютата, а съдържанието остава на същия език

-калкулатори, свързани с пенсионното осигуряване

-телефонно банкиране

-лихвен бюлетин + архив

НЕФТИНВЕСТ

-няма back бутон

– online application form за дебитна карта

-карта на клоновете

-избор на език само в началото

-две нива; малко информация

НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА

-Интернет банкиране чрез софтуер

-бутонът за смяна на езиците е забутан най-долу на страницата

РОСЕКСИМ БАНК

-версията може да се избере само в началото

-услугите са на една страница с много дълъг списък + линкове към различните услуги

-информационен сайт

-домашно банкиране

-нулев дизайн

RAIFFEISEN

-нямат бг версия

-безкрайно объркваща карта на сайта

-няма back бутон

SGEXPRESSBANK

-калкулатори

– online debit card application form

-карта на сайта

– e-banking – coming soon – в отделен сайт http://sgenet.com/bg/index.html.bg

СИБАНК (СТОПАНСКА И ИНВЕCТИЦИОННА БАНКА АД (БИВША БРИБАНК)

-бг версията не им е с предимство

БИОХИМ

Under construction

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

-тикер с валутните курсове (неинтерактивен)

-статичен информационен сайт

ЮНИОНБАНК

-бг версията не е с предимство

статичен информационен сайт

Банкова PKI система ще изграждат Банксервиз и Рейкон В проекта ще се интегрира и банковата система БИСЕРА.

Банксервиз и фирма Рейкон подписаха договор за внедряване на PKI система за българските банки, разработка на немската компания Utimaco Safeware AG. С издадените от тази структура електронни удостоверения ще се осигури максимална степен на сигурност при взаимодействието между платежните системи на отделните търговски банки и Банксервиз. Договорът предвижда две фази на изграждане на PKI системата. Първият етап включва създаване на инфраструктура за издаване на цифрови сертификати само за вътрешен обмен между кредитните институции. Всички точки на комуникация на банка с останалите участници в системата ще работят със смарт-карти и ще бъдат оборудвани с карто-четци. Ще се положат усилия и за интегрирането на междубанковата система БИСЕРА в PKI системата. На този етап Банксервиз ще издава само усъвършенстван електронен подпис, за което не се изисква регистрация в Комисията за регулиране на съобщенията. Тази фаза се очаква да се реализира в рамките на два-три месеца, или приблизително до края на първото тримесечие на годината. Вторият етап ще позволи и издаването на цифрови удостоверения за клиентите на родните кредитни институции по такъв начин, че сертификат, издаден от една банка, ще се признава и от всички останали в системата. Във връзка с тази фаза Банксервиз планира да кандидатства за Доставчик на Удостоверителни Услуги (ДУУ) в Комисията по Регулиране на Съобщенията (КРС). Вторият етап от изграждането на PKI системата се очаква да приключи след около година-две. Включването на банките в системата ще става на доброволни начала. Според Валентин Събев, ИТ директор на Обединена българска банка, вероятно повечето от тях ще проявят интерес към включване в системата, тъй като имат нужда от подобни сертификати с цел предлагане на електронно банкиране, но в момента тази необходимост се задоволява посредством двустранни договори помежду кредитните институции. Самата ОББ ще се включи в PKI структурата, тъй като вече има собствена система за издаване на цифрови сертификати. Създадената от ОББ инфраструктура ще се интегрира в PKI системата на Банксервиз и до известна атепен ще послужи за нейна основа.

Изборът на Рейкон за доставчик на технологичните решения е обусловен от партньорството на фирмата с високопризнати европейски производители, както и възможно най-приемливата цена на решението, споделиха запознати с проекта. Финанови условия на сделката не бяха посочени. PKI системата на Utimaco позволява генериране на сертификати с дължина на ключа до 4096 бита, уточниха от фирма Рейкон. В проекта е заложено използването на смарт-карти като сигурен носител на електронното удостоверение и частния ключ. Технологията на смарт-картите позволява записването на ключ до 2048 бита. Самата PKI система използва IBM криптографски модули, сертифицирани по FIPS140-1 L.4 – ниво, по-високо от заложените изисквания в българския закон за електронния документ и електронния подпис. Внедрява се и последният Service Pack на Utimaco Safeware AG, разработен специално с цел съответствие с нашето законодателство.

разговор с Димитър Баджов:

Това, което е ново са калкулаторите – депозитен, кредитен, валутен и калкулатор Депозит прогресия. Когато искаш да изтеглиш кредит, можеш чрез тях да си изчислиш според вида кредит, каква ще ти бъде лихвата за годините. Друго ново са постоянно актуализиращите се валутни курсове, които са свързани с информационната система на банката. Банковите формуляри в електронен вид не са нови, има ги отдавна. Другото хубаво е, че има много голям обем информация, преведена на два езика (като е един от малкото сайтове, на които преводите кореспондират напълно).

От кога навлиза е-банкирането в България?

– Не мога да кажа точно, но първи са ПИБ и след това ОББ. Засега те са и двете единствени, които го предлагат. Евробанк също се готви.

Според вас защо закъсняваме в това отношение в сравнение с много държави, както в САЩ, така и в далечния изток например?

– Интересен въпрос. Причините за това са много. За целта например е необходима една централизирана база данни, а много банки все още нямат такава. Особено тези със специализирана клонова мрежа. И нямат необходимото ниво на сигурност на сървърите. Ниско ниво на внедреност на високи технологии в банките.

Другото нещо е, че самите директори на банки може би не осъзнават колко ще спечелят. Необходимо е осъзнаване на нуждата от е-банкирането, на това, което то ще им донесе.

Надяваме се, че доста повече банки ще вземат това решение да инвестират в ИНТЕРНЕТ, да пренасочат част от техните услуги в мрежата. Това ще спести времето на хората, ще е едно удобство. Според мен проблемът не е в парите. Те не са толкова много за България, тъй като тук тези услуги са зачително по-евтино. Проблемът е в осъзнаването на предимствата. Банкерите осъзнават, че имат нужда от външна или друга реклама – още са на този етап. Сега ще осъзнаят, че трябва и он-лайн банкиране.

Все още нямаме други клиенти сред българските банки. Фирмата ни е работила за три банки в Америка, сред които Чейс Манхатън Банк, които бяха купени от Джей Пи Морган; Банк Оф Америка.

В ИНТЕРНЕТ има няколко нива на пенетрация. В пръвия момент ти оценяваш един сайт само по дизайна. Все още не познаваш съдържанието. След това ти вече го харесваш според това как навигираш с него, колко ти е удобен, как си намираш информацията. И след това, за да се върнеш пак при него, трябва да има съдържание – полезна информация. В България сме още на първия етап. Тук клиентите щъкат от сайт на сайт, според това колко е хубав. В Америка вече изчистват дизайна, те оставят само информацията. Там нямат проблеми с навигацията и единственото нещо, което се оценява е обемът полезна инфромация.

На сайта на ОББ дори всеки желаещ може сам да изпробва възможностите за GSM-банкиране. То включва следните услуги: информация за салдо по банкова сметка; информация за движения по банкова сметка за текущия ден; прехвърляне на суми между сметки на клиента; нареждания по сметки; информация за задължения за комунални услуги; заплащане на комунални услуги; информация за валутни курсове; справки за извършени операции; смяна на парола; добавяне и изтриване на бенефициент.

GSM-БАНКИРАНЕ

ЕВРОБАНК Ви осигурява най-лесния и най-евтиния начин да следите банковите си сметки и да получавате валутните курсове.

За целта не се налага да ходите до банката, да звъните по телефона или да имате компютър.

Единственото нещо, което Ви е необходимо, е мобилен GSM-апарат.

При всяка промяна на сумите по Вашите сметки в ЕВРОБАНК ще получавате съобщение (SMS) с новите суми.

По желание допълнително можете да получавате SMS при всяка промяна на валутните курсове на ЕВРОБАНК.

Такса за GSM-банкиране е изключително изгодна – само 2.50 лв. месечно. Включването в услугата е безплатно.

За да получавате валутния курс на ЕВРОБАНК АД на Вашия GSM e необходимо да направите следното:

Да активирате услугата e-mail to SMS. Това е безплатна услуга от МобилТел и се активира от този сайт http://213.226.6.10/mail2sms/index.php.

Изпратете от GSM-а си e-mail на адрес [email protected] със събджект reg. SMS съобщението Ви трябва да изглежда така: [email protected] (reg) и да бъде изпратено на номер 1111. С това регистрацията Ви е завършена и Вие ще получавате валутните курсове на ЕВРОБАНК.

Ако вече не желаете да получавате валутните курсове, изпратете от GSM-а си e-mail на адрес [email protected] със събджект unreg. SMS съобщението Ви трябва да изглежда така: [email protected] (unreg) и да бъде изпратено на номер 1111.

HOME BANKING

ЕВРОБАНК Ви осигурява възможността да нареждате левови и валутни плащания, както и да следите състоянието на банковите си сметки, без да ходите до банката.

За целта е необходимо в офиса си да имате компютър и телефон.

ЕВРОБАНК Ви осигурява инсталиране на необходимата програма и обучение на служителите Ви за работа с нея.

Всяко нареждане за плащане или информация, която изпращате или получавате чрез програмата HOME BANKING, са защитени чрез система от кодове, които са известни само на Вас или на упълномощените от Вас лица.Можете да заплащате сметки за ток, вода, парно и др. по Интернет, телефон, GSM чрез всеки от видовете Електронно банкиране ОББ.

Изберете сами!

ИНТЕРНЕТБАНКИРАНЕint_bank_bg.htm

Интернет банкиране

Входвсистемата https://ebb.ubb.bg *

Допълнителнаинформацияint_bank_bg.htm

Задължителноекспортирайтеклиентскиясисертификатотбраузеранадискетаакоощенестегонаправили , ! client_cert_exp.htm

Регистрация на клиенти за Електронно банкиране

(Интернет банкиране, GSM-банкиране, РС-банкиране, Телефонно банкиране)

Регистрация за ОББ Електронно банкиране

Станете клиент на ОББ Електронно банкиране!

Промоция! Регистрацията и ползуването на видовете Електронно банкиране е безплатно (без РС-банкиране). За извършване на банкови транзакции се заплащат същите такси, както в клоноветенаОББ ../acc-guide/index.htm.

Ако желаете да получавате финансова информация и ползвате банкови услуги навсякъде и по всяко време по Интернет, телефон, PC или GSM, Ви предлагаме най-лесния и удобен начин да станете наш клиент.

Какви са предимствата на банкирането по GSM?

Удобство

Чрез Вашия GSM ползвате банкови услуги и получавате банкова информация навсякъде в страната и в чужбина. Няма нужда да посещавате банковите клонове и не зависите от местонахождението им.

Банкирането по GSM Ви дава достъп до Вашите финансови средства в ОББ 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Можете да оперирате с тях независимо от работното време на клоновете.

Информацията за Вашите сметки, упътването за извършване на банкови операции и потвържденията за тях ще се виждат на екрана на Вашия мобилен телефон.

Сигурност

Достъпът до Вашите сметки чрез GSM банкиране-ОББ е защитен с парола. В случай, че GSM апаратът бъде загубен или откраднат, Вашите финансови данни ще бъдат напълно защитени. Системата се базира на нова модерна технология за защита на пренасяне на информация.

Какви банкови услуги можете да ползвате чрез своя GSM?

Проверка на актуално салдо по всички сметки

Проследяване на движения по всички сметки

Ползване на информация за валутни курсове.

Трансфер на средства по сметки на клиента.

Заплащане на комунални услуги.

Преводи на средства от левови сметки към други лица.

Промяна на парола за достъп до системата.

Може ли да ползвате банкови услуги чрез всеки GSM апарат?

Банкиране по GSM може да ползвате чрез всеки GSM, който поддържа WAP протокол и е сертифициран от ОББ (Nokia 7110, Nokia 6210, Siemens S35, Siemens C35, Siemens M35, Siemens SL45, Mitsubishi Trium Mars, Mitsubishi Trium Geo WAP).

В случай, че Вашият GSM телефон не поддържа WAP, може да ползвате по него като алтернатива ТелефоннотобанкиранеОББ phone_bank_bg.htm. Тогава информацията, която ще получавате по GSM ще е гласова и няма да се визуализира на екрана. На екрана на GSM ще можете да получавате SMS съобщения за състояние по сметка.

ВЕЛЧЕВ ВЕЩАЕ ПОКАЧВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В БАНКИТЕ

28 МАЙ

Българският потребител, който се отдръпна след кризата в банковия сектор, сега постепенно увеличава доверието си към финансовите институции – обяви министърът на финансите Милен Велчев при откриването на форума Модерното банкиране тази седмица. В проявата взеха участие още председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Иван Искров, Саша Безуханова, генерален директор на Хюлет-Пакард България, както и представители на повечето големи банки у нас. Форумът се проведе със съдействието на компаниите Хюлет-Пакард България, РЕИ Холдинг и Булбанк.

Според Иван Искров модернизирането на българския банков сектор е една от най-важните предпоставки за привличането на нови клиенти, тъй като потребителите все повече се интересуват от навлизането на новите услуги и все по-м

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

I. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

viewkind4uc1pardfs16 2. КПМГ България – финансови услуги ООДГр. София, ул.Славянска ь13

Офиси- гр. София, ул.Славянска ь13 и ь22

3. ЕТ Марияна Петкова- МиражГр. Стара Загора, кв. Железник,ул. Загорка ь25,ап.2

Офиси- гр. Стара Загора, ул. Г.С. Раковски ь65, ет.1

Гр. Бургас, ул. Милин камък ь1, ет.1

Гр. Благоевград, ул. Скаптопара 22 /ТПК РИЛА/

Гр. Варна, ул. Д-р Пискюлиев ь 1, ет. 2

Гр. Велико Търново, ул. Н. Габровски ь 24

Гр. Габрово, ул. Първи май N 1, ет. 3

Гр. Добрич, ул. България ь5 ет.1, стая 103

Гр. Пазарджик, ул. Гурко 3, ет.2 , стая 20

Гр. Плевен, ул. Луковит ь 3, ет. 2

Гр. Пловдив, ул.

Петко Каравелов ь20, ет.1

Гр. Русе, ул. Контстантин Иречек ь4, ет.2, офис ь7

Гр. Сливен, ул. Граф Игнатиев N 2, ет. 2

Гр. Смолян, ул.Капитан Петко Войвода 5 ет.3 стая 2 и 3

Гр. Враца, бул. Демокрация 12, ет.3

Гр. Хасково, ул. Драгоман ь 3, ет. 1

Гр. Ямбол, ул. Стефан Караджа N 31, ет. 1

Гр. Разград, ул. Бели Лом ь40, х-л Централ, ет.3, офис 34

Гр. Ловеч, пл. Свобода, Дом на техниката ет. 2, ст. 208

Гр. Търговище, х-л Мизия, ет.3,офис 310

Гр. Монтана, бул. Трети Март ь47, ет.3, стая 7

Гр. Шумен, ул. Съединение ь 105, ет. 1

4. Анита-97 ООДГр. София, бул.Скобелев 53, ет.2

Офис- гр. София, Хотел Хемус, офис 210

5.Гаранс ООДГр. Пловдив, ул.Богомил ь60, офис 5

Офис- гр. Пловдив, бул. Руски ь12, ет.2

6. ЕТ Нира- Катя ДоневаГр. Варна, ул. Подвис, бл. 33, вх. Д, ап. 94, ет.7

Офис- гр. Варна, бул. Владислав N 10, ет.3

7. ЕТ Папукчиеви- Стефан ПапукчиевГр. Казанлък , ул. Любен Каравелов N 2, вх. А, ап. 5

Офис- гр. Казанлък, ул. Славянска N 9

8.

Фиск Плюс ООДГр. София, ул. Цар Асен 2А

Офис – Гр. София, ул. Цар Асен ь1, ет.2

9. ЕТ Кристан Ангел СпасовГр. Шумен, бул. Симеон Велики 7, ап. 38, ет.8

Офис- гр. Шумен, ул. Хан Сабин N 2 А

10. ЕТ Еста- Елена СтаневаГр. София, ул. Граф Игнатиев N 15, ет. 2, ст. 12

Офис- гр. София, ул. Граф Игнатиев N 15, ет. 2, ст. 12

гр. Плевен, ул. Дойран 138, ет. 5 стая 14

11.СД Дени 91-Спиридонови и СИЕГр. Пловдив, кв. Димчо Дебелянов, ул. Лотос ь6, бл.216,вх. В,ет.2,ап.18

Офис- гр. Пловдив ул. Петко Каравелов ь8

12. Марпет ЕООДГр. Варна, ул.Д-р Басанович бл.10 ет. 2 ап.8

Офис – Гр. Варна, ул.Проф. Н.Державин 8, ет.1 ап.2

13. Консултим ООД Гр. София, ул. Цар Иван Шишман N 43, ет. 3

Офис – Гр. София, ул. Цар Иван Шишман N 43, ет. 3

14. Сивас ЕООДгр. Варна, ул. Секвоя 10А, ет.5 ап.11

Офис – Гр. Варна ул. Ал. Дякович 31

15. ЕТ Лалев – Димитър ЛалевГр. Казанлък, бул. I-ви май 30, ап.6

Офис – гр. Бургас, ул. Одрин ь15, ет. 4, стая 410

16. ЕТ Инфомарк

ет- Недка НиколоваГр. Варна, ул. Съединение N 6, ап. 91, ет. 6

Офиси- гр. Варна, бул. Съборни N 19 А

17. ЕТЕмтиси-Теодора НиколоваГр. Варна, ул.Котел15, вх.1, ап.11

Офис – Гр. Варна, ул.Котел15, вх.1, ап.11

18. ЕТКорсар-Филип ДанчевГр. София, жк.Банишора, ул.Охрид, бл.32, вх.Б, ап.16, ет.3

Офис – Гр. София, жк.Банишора, ул.Охрид, бл.32, вх.Б, ап.16, ет.3

19. ЕТПетков-Информ-Божидар ПетковГр. Пазарджик, ул.Цар Самуил12, ет.4, ап.9

Офис – Гр. Пазарджик, ул.Екзарх Йосиф1, ет.4

20. ЕТ Джеси- 76- Диана КопринковаГр. София, ж.к. Овча купел- 1, бл. 517, вх.Б, ап. 40

Офис- гр. София, ул. Братя Миладинови N 48

21. Ен и ЕНООДГр. София, ул.Димитър Сурлев14, вх.А, ет.4, ап.14

Офис – Гр. София, ул.Клокотница2

22. ЕТ Зенит- Светлана СимеоноваГр. Варна, ул. Г.С. Раковски ь 24, ет. 3, ап. 13

Офиси- гр. Варна, ул. Драгоман N 5, ет.2

Гр. Шумен, ул. Цар Освободител ь 97, ет. 3, ст. ь 3

23. ЕТ Меги- Теофана СтоиловаГр. Бургас, ж.к. Славейков бл. 46

, вх. 1, ет. 2

Офис- гр. Бургас, к- с Славейков бл. 40, вх. 3, ет. 1, ап. 9

24. ЕТ Яна – Янка ИвановаГр. Варна, ул. Люляк ь2

Офис – Гр. Варна, ул. Владислав ь10

25. ЕТ Валеса- Валентина ЙоневаГр. София, ж.к. Дианабад, бл. 47- 48, ет. 4

Офис- гр. София, ул. Граф Игнатиев N 21, ет. 2

26. ЕТ Старт- Наталия КироваГр. Варна, ж.к. Владиславово бл. 307

Офис- гр. Варна, бул. Владислав N 90 вх. 1, ет. 1

27. Новакон АДГр. София, ул. Неофит Рилски ь5, ет.3

Офис- Гр. София, ул. Неофит Рилски ь5, ет.3

28. Лейбър Интернешънъл ЕООДГр. София, ул. Любен Каравелов ь17А, ет. 3, ап. 9

Офис – Гр. София, ул. Любен Каравелов ь17А, ет.4, ап.9

29. ЕТ Експрес Контакт- Ивелин КолевГр. Русе, бул. Цар Освободител N 109, вх. Б

Офис – Гр. Русе, ул. Църковна независимост ь35, офис 101

30. Еймс Хюман Кепитал ООД (предишно наименование Снелинг Пърсънел Сървисиз ООД)Гр. София, ул. Г. С. Раковски N 199, тел. 02/9633575

31. Милдей ООДГр. Стара Загора, ул. Г. Раковски N 105, ет

. 3

Офис-Гр. Стара Загора, ул. Г. Раковски N 105, ет. 3

32. Плим ООДГр. Варна ул. Д-р Басамовичь14, ет.3, ап.5

Офис – Гр. Варна ул. Топра Хисар ь 10, ет.1, ап.1

33. Джеронимо Трейдинг 2000 ООДГр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Дедеагач ь34, ет.3

Офис – Гр. София, ул. Христо Белчев ь21, ет.4

34. Хера 2000 ЕООДгр. Бургас, ул. Стефан Караджа ь 8, ет.1

35. Севи 2000 ООДгр. София, ул. Детелин войвода 22, ет.4, ап.15

Офис – гр. София, ул. Абоба ь 1

36. ЕТ Хера – Анита Дряновскагр.Бургас, ул. Ивайло ь66

Офис – гр. Бургас, ул. Ивайло ь 66

37. ЕТ Кирил Маринковгр. Пловдив, ул. Булаир ь 14

офис – гр. Пловдив, ул. Константин Величков ь 11

38. Бизнес Консулт – 2000 ООДгр. София, ул. Калиманци ь 7

офис – гр. София, ул. Климент Охридски ь 16, ет. 16, офис 10

39. ЕТ Бизнес Линия – Петър Петровгр. Карлово, ул. Р. Попович ь 10

офис – гр. Карлово, ул. Иван Вазов ь 26

40. ЕТ Сияна – Сия Василевагр. Самоков, кв. Самоково, бл. 22

офис – гр. София, ж.

к. Гоце Делчев, бл. 114, вх.Г, ет.2, ап.61

41. ЕТ Вай – 2000 – Владимир Йовчев гр. Перник, ул. Юрий Гагарин бл.40, вх.Е, ап.134

42. ЕТ Шанс – Юлия Евгениевагр. Плевен, ул. Неофит Рилски ь 33, ап.1

43. Никея- 2000 ЕООДГр. Варна, ж.к. Владославово бл. 308, вх. 7, ап. 25

Офис- гр. Варна, ул. Братя Шкорпил ь 31 А

44. ЕТ Гали- Петранка Ивановагр. Пловдив, ул. Араба конак ь 1 ет. 1, ап. 1

офис- гр. Пловдив, бул. Дунав ь100, ет.2, офис 207

45. ЕТ Вачес- Петранка ВелковаГр. София, ж.к. Дружба, бл. 511, вх. А, ет. 6

Офис- гр. София, ул. Авицена ь 38

46. ЕТ Хелиус- 7- Юлиана ВълчеваГр. Кърджали, ул. Места 6

Офис- гр. Кърджали, ул. Екзарх Йосиф ь 3

47. ЕТ Бонита- Бонка НеделчеваГр. Варна, ул. Студентска бл. 13, ет. 6, ап. 34

Офис- гр. Варна, ул. Ген. Колев 33, ет. 1

48. ЕТ Биат- Елена БорисоваГр. София, ж.к. Банишора, ул. Шумен 17, вх. А, ет. 3

Офис- гр. София, Зона Б 5, бл. 13, вх. Б, ет. 10

49. Перфекта ООДГр. Велико Търново, ул. Марно по

ле 21

Офиси- гр. Велико Търново, ул. Христо Ботев ь 19

Гр. Русе, ул. Хан Кубрат ь 1

Гр. Севлиево, ул. Др. Иван Априлов ь 30

50.ЕТЖВМ-Юлияна МатееваГр. София, ул. Беломорски проход ь50, вх.А,ет.2,ап.6

Офис – гр. София, бул. Петко Каравелов ь5 ет.1 офис 1

51. ЕТ Мирела- Консулт- Васил ВасилевГр. Горна Оряховица, ул. Съединение ь 111

Офис- гр. Горна Оряховица, ул. Мано Тодоров ь2

52. Артър Хънт Консултинг ООДГр. София, бул. Шипченски проход 11

Офис – гр. София, кв. Банишора, бл. 43, вх. Г, ет. 8, ап. 94 , тел. 02/ 9310470

53. ЕТ Ралица- Веселина МиреваС. Енина, общ. Казанлък, ул. Кольо Ганчев ь 5

Офис- гр. Казанлък, пл. Севтополис ь 11

54. ЕТ Контракт- 69- Генчо ГенчевГр. Стара Загора, кв. Железник, ул. Младост 27

Офиси- гр. Стара Загора, бул.Свети Княз Борис I ь97,ет.3, офис18- 1,18- 2

Гр. Хасково, ул. Преслав ь23, вх. Б, ет.1, ап.3

Гр.Сливен, бул.Цар Освободител ь 4, ет.4

55. ЕТ Лидер- Лина КостадиноваГр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл.95, вх.Б, ет.

3, ап.27

Офис- гр. София, бул. Македония 44, ет. 3, ап. 7

56. ЕТ Костадин ИвановГр. Пазарджик, ул. Гурко ь 2, ет.2

Офис – гр. Пазарджик, ул. Ангел Кънчев ь 37

57. ЕТ Агенция Виконика- Виктор ХазанГр. София, ж.к. Младост 1, бл. 29 А, вх. 1, ет. 4, ап. 16

Офис- гр. София, бул. Скобелев ь 40

58. ЕТ Спектра- Ти Джи Ай- Татяна АндоноваГр. Нови Искър, кв. Кумарица, ул. Върбовка 4, бл. 3

Офис- гр. София, пл. Славейков 1В, ет. 6, офис 64

59. Еммира ООДГр. София, р-н Искър, ж.к. Дружба 1, бл. 84, вх. А, ет. 5

60. ЕТ Мария Христова- МаркетГр. Дупница, ж.к. Дупница, бл. 5, вх. Б, ап. 20

Офис- гр. Дупница, ул. Вардар ь 7, ет. 1

61. ЕТ Соди- Диана ГеоргиеваГр. София, ж.к. Люлин 4, бл. 409, вх. А, ет. 6

Офис- гр. София, ул. Триадица ь 5, вх. Б, ет. 4

62. Тоницвет ЕООДГр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 408

Офис- гр. София, бул. Витоша 86, ет. 1, ап. 2

63. ЕТ Старт – Златка ДемиреваГр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.58, ет.2

Офис – гр. Бургас, пл. Тройката ь4, офис 2

гр. Шумен, бул. Славянски 24, ст. 22

64. Топ – Консулт ООДГр. София, ул. Добър юнак ь1

Офиси – Гр. София, ул. Иван Асен II ь87;

Гр. Пловдив, ул. Цар Борис III Обединител ь31 А, ет.2, ап.2.

65. Атлас – НТ ООДГр. Стара Загора, бул. Руски ь43, ап.1

Офис – Гр. Ст. Загора, бул. Цар Симеон Велики ь100, Бизнес Център Верея, офис 302

66. ЕТ Диана – Мария ЗлатеваГр. Стара Загора, ж.к Три чучура, бл. 56, вх.0,ет.2,ап.15

Офиси – гр. Стара Загора, ул. Парчевич 51, ет.2

67. СД Сара – Атанасови сиеГр. Бургас, Княз Борис ь 21, вх.А

Офис – Гр. Бургас, к-с Славейков, Северна индустриална зона, Аптечно- Бургас АД, ет.3

68. Съюз на артистите в България гр. София, пл. Народно събрание ь 12

Офис- гр. София, пл. Народно събрание ь 12

69. ЕТ Джоб Консулт- Иво ШиндаровГр. София, ж.к. Овча Купел, ул. Буземска 32

Офис- гр. София, ж.к. Бъстон, ул. Вихрен 41

70. Милконсулт ЕООДГр. София, бул. Мария Луиза 51, ет. 4

Офис-ул.Съборна 4,вх.А,партер

71. Цен

тър за човешки ресурси Фортуна- МД ЕООДГр. София, ул. Раковски 156 А, ет. 3, ап. 9

72. Център за развитие Топ- консулт ЕООДГр. София, ул. Хан Крум ь 6

73. ЕТ Контакт- М- Пепа КолеваГр. Севлиево, ул. Свещеник Радион 11

Офис- гр. Севлиево, ул. Д- р Иван Филипов 30

74. ЕТ Кортина- Корнелия МилеваГр. София, ул. Екзарх Йосиф 36

Офис- гр. София, ул. Съборна 4, вх. А, ет. 1, ап. 2

75. ЕТ Торо Груп С- Пламен ПетровГр. София, ж.к. Обеля, бл. 109, вх. В, ет. 5, ап. 54

Офис- гр. София, ул. Жолио Кюри 79, бл.314, вх.А, ап.1

76. ЕТ Артт- 91- Весела МаджароваГр. Пазарджик, ул. Панайот Волов ь 8, ет. 5, ап. 19

Офис- гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман ь 2, ет. 2

77. Таурус консултантс ЕООДГр.София, ул. Шандор Петьофи ь 38, ап.8

78. Персонал АДГр. София, ул.Предел ь 5, ап. 10

79.Импулс-К ЕООДГр. Пловдив, ул. Горно Броди ь 10

Офиси – гр. Пловдив, ул. Христо Ботев, ь 95, ет.5

гр. Бургас, ул. Цариградска ь29 A

Гр. Русе,бул Цар Освободител ь17

80. ЕТ Нов търговски цен

тър- Живко ПанайотовГр. Бургас, ул. Есперанто, ь 16

Офис – гр.Бургас, ул.Апостол Карамитев ь 4, ет.3

81.Еврокомерс – ХМ ООДГр. Стара Загора, ул. Кольо Ганчев ь51, ет4, ап.15

Офис – гр. Пловдив, ул. Петко Каравелов 20

82. ЕТ Витара – Теодора СтояноваГр. Сливен кв. Даме Груев бл.45 вх.В ап.10

Гр. Сливен, бул. Александър Стамболийски ь 1, ет. 2, офис206

83.ЕТДжими-Димитър Димов Гр. Пловдив ул. Н.Димков 27

Офис – Гр.Пловдив ул.Н.Димков ь27

84.ЕТПроксима-Недко ТихоловГр. Варна жк. Владислав Варненчик, бл.205, вх. 3, ап.80

85.ЕТБис Евгения АлександроваГр. Варна, ул. Г.Живков ь42

Офис- гр.Варна, ул. Братя Миладинови ь23

86.ЕТЖар – Елена Атанасова Гр.Бургас, ж.к.Славейков, бл.27, вх.8, ет.6, ап.16

Офис- гр.Бургас, ул. П. Яворов ь 14

87.ЕТТедро – Стрейд – Кристофор ТодоровГр. Плевен, ул. П.Р.Славейков ь29 -Б – 2

Офис- гр. Плевен, ул. Д-р Заменхов ь 3

88.ЕТДанси – Даниела АнгеловаГр. Велико Търново, ул. Цветарска ь35

Офиси – Гр. Бург

ас, ул. Шейново ь3, ет.3, офис 313

Гр. Велико Търново, Хебросбанк АД, ул. В.Левски, ь13, ет. 3

89.Корект – Консулт БългарияЕООДГр. София, ж.к. Илинден, бул. Ал. Стамболийски ь186, бл.17,вх.22, ет. 3

Офис – Гр. София, ул.Клокотница ь29, ет.4, офис 420

90.ЕТЛилия-1 Лиляна МитеваГр. Пловдив, ж.р. Тракия, бл.207, вх.Б, ет.3

Офис – Гр. Пловдив, бул. Цар Борис Трети Обединител 37, палата номер 8, ет. 3, офис 306

91.ЕТБранимира ИвановаГр. Ямбол, ул. Г. С. Раковски 1А, ет.2

Офис – Гр. Ямбол, ул. Г. С. Раковски 1А, ет.2

92.КоректконсултЕООДГр. София, ж.к. Света Троица, бл.316, вх.Г, ет.3, ап.62

Офис – Гр. София, ул.Клокотница ь29, ет.4

93.Елит Консулти ООДГр. Варна, ул. Пирот ь22, ет. 2

Офис – Гр. Варна, ул. Пирот ь22, ет. 2

94.Галант ДВ ООДГр. Варна, ул. Гладстон, бл.1, вх. А, ет. 8, ап. 32

Офис – Гр. Варна,бул. Мария Луиза 24, вх.А

95.ЕТЛюдмила Симеонова – БъдещеГр. Шумен, ул. Дедеагач ь11, вх. 3, ет. 6, ап. 66

Офис – Гр. Шумен, ул. Славянски 24,

ет. 2, стая 22

96.ЕТВенус – Невенка ПопстояноваГр. Пловдив, ул. Иван Стефанов Гешев ь 6

Офис – Гр. Пловдив, ул. Александър Батенберг ь39, ет.2, офис 4

97.Българо-европейска консултативна компания ООД /БЕККо/Гр. София, ул. Виктор Григорович, бл. 8, вх. А, ап.1

Офис – Гр. София, ул. Виктор Григорович, бл. 8, вх. А

98. Хил Интернешънъл България ООДГр. София, общ. Красно село, ул. Топлидол 1В, ет. 3, ап. 8

Офис-гр. София, общ. Красно село, ул. Топлидол 1В, ет. 3, ап. 8

99. ЕТ ТБ Шанс-П.ПенчевГр. Габрово, ул. Христо Ботев 8, вх. Е, ет. 1, ап. 2

Офис-Гр. Габрово, ул. Скобелевска ь 30, ет.2, вх. Б

100. ЕТ Просперитет-Виолета АндрееваГр. София, ул. Пиротска ь70, вх. Б, ап. 27

Офис-Гр.София, бул. Христо Ботев ь38, вх. Б, ап. 4

101. Ан-Мари 2002-Панева и СИЕ СДГр.София, ж.к.Х.Димитър, бл.104,вх.Д, ет.6, ап.90

Офис-Гр.София, ж.к.Х.Димитър, бл.104,вх.Д, ет.6, ап.90

102. Славкова ЕООДГр. София, ж.к. Разсадник, бл.22А, вх.Ж, ап.154, ет.8

Офис-Гр. София, ул.Софроний

Врачански ь2, ет.4, ап.7

103. ЕТ Елвис-Елена ГенчеваГр. Варна, ул. Прилеп, бл.1,вх.7, ет.5, ап.105

Офис-Гр. Варна, ул. Христо Самсаров ь35, ет.3, ап.9

104. Анимакс ООДГр. Благоевград, ул. Илинден ь19, ет.2, ап.5

Офис-Гр. Благоевград, бул. В.Левски ь13, ет.3

105. ЕТНиведа 2001-Веселина ХристоваГр. Варна, ул.Искър39, вх.Б, ет.5, ап.24

Офис – Гр. Варна, бул.Съборни38

106. Атлантис-МВООДГр. Варна, жк.Възраждане, бл.2, вх.2, ап.14

Офис – Гр. Варна, бул.Сливница53, ет.1

107. ЕТ Геостар – Мария ГеоргиеваГр. София, ж.к. Фондови жилища, бл. 210, вх.Б, ап.24

Офис – София, бул. Мария Луиза ь95, ет.1, ап.7

108. Служба за кадрово съпровождане ЕООДГр. Добрич, бул. 25 – ти Септември ь43

Офис – Гр. Велико Търново, ул. Христо Ботев ь2, ет.2, стая 216

109. Електроимпекс ентърпрайз ЕООДГр. София, общ. Средец, ул. Иван Вазов ь21

Офис – Враца, ул. Христанчо Матов ь25

110. ЕТ ”Светлана Трендафилова-Дъга”Гр.Сандански, ул.Македония 51

Офис-гр.Сандаанск

и, ул.Гео Милев ь2

111. ЕТ Валеса – Валентина ЙоневаГр. София, общ. Изгрев, ж.к. Дианабад, бл.47-48, ет.4, ап.200

Офис – Гр. София, ул. Граф Игнатиев, ь21, ап.9

112. Слънчев бряг 2001 АДГр. Несебър, т.к. Слънчев бряг

Офис – Гр. Несебър, центр. Поща п.к. 34

113. ЕТ Катя СтояноваГр. Казанлък, ул. Хан Омуртаг ь8

Офис – Гр. Казанлък, ул.Гуркоь4

114. Лазур ЕООДГр. Несебър, ж.к. Младост 2, бл.62, вх. Б, ет.2, ап.11

Офис – Гр. Бургас, ул. Левски ь7

115. Парагон Груп ЕООДГр. София, ул. Джеймс Баучер ь116, ап.10

Офис – Гр. Стара Загора, бул. Христо Ботев ь119, вх.1, ап.1

116. България – НТБ ЕООДГр. София, ул. Ангел Кънчев ь28, ет.3, ап.5

Офис – Гр. София, ул. Ангел Кънчев ь28, ет.3, ап.5

117. Медиком – Социал ООДГр. София, бул. Мария Луиза ь40, ет.1, ап.2

Офис – Гр. София, ул. Балкан ь9, ет.1, офис 3

бул. Мария Луиза ь 40

118. Импулс Рикрутмънт ЕООДГр. Пловдив, бул. Свобода ь6, ап.14

Офис –

Гр. Пловдив, ул. Пещерско шосе ь 7

119. Алас – 3 ЕООДГр. София, ул. Инженер Иван Иванов ь57

Офис – Гр. София, ул. Граф Игнатиев, ь5, ет.1

120. Виктория – Н – 99 ЕООДГр. Бургас, ул. Отец Паисий ь4

Офис – Гр. Бургас, ул. Отец Паисий ь4

121. Дикон ООДГр. София, бул. Ал. Стамболийски 186

Офис – гр. София, бул. Дж. Баучър ь 77, ет. 7,ап. 13, тел. 02/ 684108

122. ЕТ Людмил Христов – УниверсалГр. Плевен, ул. Гренадерска ь30, вх. Б, ап.17

Офис – Гр. Плевен, ул. Бъкстон ь1, ет.3, стая 1

123. Поликонтакт ЕООДГр. Варна, бул. Приморски ь 131

Офис- гр. Варна, ул. Македония ь 2, тел. 052/ 602602

II.ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ИЗРАЕЛ

1. Спарта 2000 АДГр. София, бул. Арсеналски ь 4

Офис – гр. София, ул. Бяла черква ь 16

2. НанелЕООДГр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий ь 75, ап. 3

Офиси- Гр. София, ул. Цар Асен ь5, ап. 15

3. Тандем – 97 ООДГр. София, ж.к. Надежда 3, бл.330, вх.Б, ап.34

Офис – гр. София, ул. Ивайло ь 13, ет.3,

ап.5

4. ЕТ Рина БакаловаГр. София, ул. 11- ти август 29, вх. А, ет. 1

5. Язов- Т ООДГр. Пловдив, ул. Мортагон 6, ет. 1

Офис-Гр.Пловдив ул.К.Величков ь2,ет 5,ап 9

6. М-фото и видео ООДГр.Варна, ул.Студентска ь13, ет.6, ап.34

Офис-гр.Варна, ул.Ген.Колев33

7. БачийскиЕООДГр. Плевен, ул. Димитър Константиновь11

Офис – Гр. Плевен, ул. Бенковскиь28

8.Булкъмпани 2002 ЕООДГр. София, бул. Македония ь21, ет. 1, ап. 7

Офис – Гр. София, бул. Македония ь21, ет. 1, ап. 7

9. Балкан Джоб ООДГр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 107-125, вх.А, ет.2, ап.3

Офис – Грр. София, жк. Гео Милев, ул. Христо Максимов ь53, ет.1

10.Петър и Асен 1 ООДГр. София, ж.к. Надежда 4, бл. 410, вх. Д, ап. 98, тел. 02/ 9362543

Офиси – Гр. Каварна, ул. Добротица ь19

Гр. София, ж.к. Триъгълника, ул. Болярска ь4-8, вх. Б,ет. 1,ап. 6

III. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В КИПЪР

1. ЕТ Голдекс Чейн – Илиян ВълкановС. Крумово, общ. Родопи, ул.Хайдушка 2

Офис – Гр. Пловдив,

бул. 6 – ти Септември ь180, ет.1, ап.4

2. Ифест ООДГр. София, ул. Г. С. Раковски ь132, ет.1 ап. 3

Офис – Гр. София, ул. Г. С. Раковски ь132, ет.1 ап. 3

3. ЕТ Либра – Грета НедялковаГр. Варна, ул. Ген. Скобелев 66, ап.14

Офиси- гр. Варна, ул. Братя Миладинови ь 20, партер

4. ЕТ В и В- Васил ЧипишевС. Куклен, общ. Родопи, ул. Гергана ь 3

Офиси-гр. Пловдив,бул. Цар БорисIII Обединител122

Гр. Добрич, бул. Добруджа ь 42

Гр. Пазарджик, ул. Есперанто ь 10

Гр. Силистра, бул. Македония ь6, партер

Гр. Сливен, ул. Дим. Пехливанов ь 10

Гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски ь 35 А

Гр. Шумен, ул. Добруджа ь9, вх.2, ет.5, ап.47

Гр. Троян, ул. Захари Стоянов ь 7, ет. 3, офис 99

Гр. София, ул. Раковски 127 офис131, ет. 1

Гр. Хасково, ул. Иван Вазов ь4, партер

Гр. Варна, бул. Мария Луиза ь7

Гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски ь7

Гр. Девин, ул. Освобождение ь5

Гр. Благоевград, ул. Страцин ь 4

Гр. Габрово, бул. Столетов ь24

Гр. Видин, ул

. Ак. Стефан Младенов ь 3, кино Дружба

Гр. Русе, ул. Църковна независимост ь35, ет.1, офис 101

5. ЕТ Демо Планет- Деница ПопстояноваГр. Пловдив, ул. Иван Стефанов Гешев ь 6

Офиси- гр. Пловдив, ул. Атанас Каменаров ь 3

Гр. Пловдив, ул. Княз Александър Батенберг ь 39? ет.2, офис 4

Гр. София, ул.Шандор Петьофи ь48,партер

Гр. Русе, ул. Тулча ь 7 А

Гр. Добрич, ул. Христо Смирненски ь 13

6. Мегаконтакт ООДГр. Варна, ул. Студентска бл. 13, ет. 6, ап. 34

Офис – гр. Сливен, ул. Цар Самоил ь1

Гр. Пловдив, ул. Крали Марко 25-27

Гр. Варна, ул. Ген. Колев 33

Гр. Добрич, ул. 25 Септември ь44

Гр. Пловдив, ул. Скопие ь100

Гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов ь8, офис 408, ет. 4

Гр. София, ул. Граф Игнатиев 9А, ет.3

Гр. Бургас, ул. Иван Шишман 20

гр. Русе ул. Борисова 15А, ет. 4

7. ЕТ Саби – Лазар ИвановГр. София, ж.к.Христо Смирненски, бл.66, вх.Б, ет.2,ап.28

Офис – Гр. Смолян, ул.Родопи ь57

Гр. Враца, ул. Иванка Ботева ь22

Гр. Кюстенди

л, ул. Цар Освободител ь64

Гр. Габрово, ул. Иван Тончев ь 13, вх. Д, ет.3, ап.8

Гр. София, ул. Николай Павлович 7

Гр. Нова Загора, ул.Преславска ь2, вх. А, ап. 6

Гр. Бургас, ул. Стефан Караджаь8, ет.1

Гр. Първомай, ул.Пероника ь30

Гр. Тетевен, ул. Иван Туиков ь45

Гр. Плевен, ул. Генерал Тошев, ь13А

8.Хериекс Тур ООДГр. Варна, ул.Драган Цанков ь2

Офис- гр.Варна, ул. Драган Цанков ь2

Гр. София, ул. Червена Роза ь34

9.ЕТ Литера – Про – Мария ДиамандиеваГр.Бургас, ул. Асен Златаров ь4, ет.4

Офис- гр. Бургас, ул. Асен Златаров ь6

10. Акрополис ООДГр. Пазарджик, пл. Възраждане, Бизнес център Тракия, Офис – 2 -2

Офис – Гр. Пловдив, ул. Ген. Данаил Николаев ь3

Гр. Пловдив, ул. Съгласие ь6

Гр. София, бул.Евлогий Георгиев ь61Б, ет.1

Гр. Горна Оряховица, ул. 19 Февруари ь39

Гр. Нова Загора, ул. Атанас Димитров, бл.10

Гр. Кърджали, бул. България ь18,ет.1

Гр. Монтана, бул.Трети Март ь59, ет.2, офис 209

Гр. Перник, ул. Търгов

ска ь25

Гр. Плевен, ул. Дойран ь136, офис 61А

Гр. Димитровград, ул. Беласица ь 3, вх. Б, офис 115

Гр. Гоце Делчев, ул. Васил Левски ь8

Гр. Кюстендил, ул. Хан Аспарух ь15

11.Сара-Сава Рачев ООДГр. София, ул.Г.С. Раковски ь151, вх.Б, офис-гр.София, ул.Неофит Рилски 55, ул.Хан Крум 7А

Офис – Гр. Разград, ул. Бели Лом ь40, х-л Централ

Гр. Стара Загора, ул. Георги Сава Раковски ь52А и компл. Аугуста, ул. Света Троица 75

Гр. Видин, компл. Съединение, бл.12 партер

Гр. Плевен, ул. Дойран ь136 и ул. Данаил Попов ь 10

Гр. Варна, бул.Сливница 129 и ул. Ст. Караджа ь 16, ет.1, офис 115

Гр. Панагюрище, ул. Делчо Спасов ь8, ап.13

Гр. Враца, ул. Мито Цветков ь2А

Гр. Варна, ул.Иван Драсов 13

Гр. Пловдив, ул. 11-ти август 5 ет.2, офис 6

Гр. Пловдив, ул.Райко Даскалов 53, ет.3, офис 17

Гр. Русе, бул. Фердинанд ь6, офис ь3

Гр. Русе, ул. Болярска ь22

Гр. Добрич, ул. Христо Смирненски ь 13

Гр. Кюстендил, бул Македония ь2

Гр. Димитров

град, ул. Беласица ь 3, вх. Б, ет.3, офис309

Гр. Русе, бул. Цар Освободител ь25

Гр. Сливен, бул. Александър Стамболийски ь1, ет.2,офис206

12. ЕТ Вал-Текс-Владимир КръстевГр. Шумен, ул. Съединение ь 111

Офис-Гр. Шумен, ул. Съединение ь 111

IV. ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ГЪРЦИЯ – С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЕЗОННА РАБОТА ОТ 3 ДО 6 МЕСЕЦА

1. Ваиа ЕООДГр. София, ж.к. Надежда 2, бл. 255, вх. Б

Офис- гр. София, ул. Узунджовска ь 13, ет. 2, тел. 02/ 9882821

Гр. Бургас, пл. Тройката ь1

Гр. Кърджали, бул. България 18

Гр. Шумен, пл. Освобождение33

Гр. Севлиево, ул. Хр. Спиридонов 24

Гр. Петрич, ул. Васил Кънчев 3

Гр. Бургас, ул.Съгласие6

Гр. Русе, ул. Княжеска 16, ет.2, офис9

Гр. Плевен, ул. Иван Вазов 50 ап.4

Гр. Разград, ул Паркова 25

2. Заберски Комерс ООДГр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Бадемова гора ь76

Офис- гр. София, ул. Любен Каравелов ь 84, тел. 02/ 666010

3. ЕТ Кантора- Маламос- Петър Маламов- Сава Маламов- Соня Маламова Гр. Смолян, бул. Бъл

гария ь 9, тел. 0301/ 28837

Офиси- гр. Пловдив, ул. Преслав ь 29

Гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат 2

Гр. Пазарджик, ул. К. Величков ь 1, х- л Елбрус, ет. 8

4. ЕТ Карсакос тур – Георги Ламбрев Гр. Варна, ул.Драган Цанков ь 12, тел. 052/ 238980

5.ЕТ Нея Зои – Яни ЯневГр. Монтана, ул.Аспарух ь12, ап.2

Офис- гр. Монтана, ул.Аспарух ь12, ап.2 тел. 09629558

6. Ергонет България ООДГр. Пловдив, бул. България 123, тел. 032/ 954340

Офис – Гр. София, ул. Гурко ь62, вх.А ет.3 ап.10, тел. 02/ 987 3844

7.Адонис ТравелЕООДГр. София, бул. Сливница ь146

Офис – Гр. София, Пордим ь1, ап. 4, тел. 02/ 318876

V.ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

1. ЕТ М-98 Маргарита КириловаГр. София, общ. Триадица, пл. Македония 1, ет.6, ст. 8

Офис – София, пл.Македония, ь 1, ет.6, ст.8, тел. 02/ 9301837

Гр. Варна, ул. 8-ми прморски полк ь128, ет. 2, офис 6

Гр. Силистра, ул.Симеон Велики ь70, ет. 3, офис 4

2.Глобъл Сървисис ООДГр. Пловдив, бул. В.Ап

рилов ь148, бл.37, ет.1, ап.1

Офис-Гр. Пловдив, бул. В.Априлов ь20Б, ет. 2, тел. 032/ 641485

Гр. Варна, бул. Съборни19А

Гр. Търговище, ул. Граф Игнатиев 14А

Гр. Разград, бул. България 21 ет.3, офис 31

Гр. София, бул. Васил Левски 33

Гр. Бургас,ул. Фердинандова ь5, ет. 5, ст. 523

Гр. Благоевград, бул.Васил Левски13, ет.4

Гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 1, ет.4

Гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски ь 41

Гр. Кюстендил, Търговски център Шалом, ет.2

Гр. Русе, ул Райко Даскалов 11

Гр. Добрич, ул. Независимост 2, ет. 3, стая 309

Гр. Перник, ул. Кракра, ГУМ, ет.3, офис 4

Гр. Дупница, ул. Вардар 7,ет. 1, офис 1

Гр. Враца, ул. Никола Войводов ь1, ет.3, офис 3

Гр. Разлог, ул. Шейново ь11

Гр. Хасково, бул. Освобождение ь10

Гр. Шумен, ул. Симеон Велики, Астра – център, офис 12

Гр. Чирпан, бул. Георги Димитров ь26

Гр. Свищов, ул.Петър Ангелов ь28

Гр. Ямбол, ул. Г. С. Раковски ь11, ет.1, ап.1

Гр. Силистра, ул. Дочо Михайлов ь3

Гр. Кърджали, бул. Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ет.1, ап.56

Гр. Габрово, бул. Могильов 48

Гр. Казанлък , х-л Роза ет.2

Гр. Сливен, ул. Цар Самуил ь 1 НТС, ет. 11, ст. 1106

Гр. Монтана, ул. Антим I ь 4, офис 7

Гр. Стара Загора бул. Ген. Столетов 113, ет. 1, офис 7

VI. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ- МЕДИЦИНА

1. Ди енд Джей Консултинг ООДГр. София, бул. Джеймс Баучърь33, вх. В, ап.4

2.Дизайн Юкей ООДГр. Пловдив, ул. Константин Геров 42, ап. 5

Офис – Гр. Пловдив, ул. Н. Вапцаров ь141, ет. 2, ап. 4, тел. 032/ 674263

3.Бул медика консулт ООДГр. Пловдив, бул. В.Априлов ь20

Офис-Гр. Пловдив, бул. В.Априлов ь20Б, ет. 2, тел. 032/ 456773

Гр. Варна, бул. Съборни19А

Гр. Търговище, ул. Граф Игнатиев 14А

Гр. Разград, бул. България 21 ет.3, офис 31

Гр. София, бул. Васил Левски 33

Гр. Бургас,ул. Фердинандова ь5, ет. 5, ст. 523

Гр. Благоевград, бул.Васил Левски13, ет.4

Гр. Пазардж

ик, ул. Екзарх Йосиф 1, ет.4

Гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски ь 41

Гр. Кюстендил, Търговски център Шалом, ет.2

Гр. Русе, ул Райко Даскалов 11

Гр. Добрич, ул. Независимост 2, ет. 3, стая 309

Гр. Перник, ул. Кракра, ГУМ, ет.3, офис 4

Гр. Разлог, ул. Шейново ь11

Гр. Хасково, бул. Освобождение ь10

Гр. Шумен, ул. Симеон Велики, Астра – център, офис 12

Гр. Чирпан, бул. Георги Димитров ь26

Гр. Свищов, ул.Петър Ангелов ь28

Гр. Ямбол, ул. Г. С. Раковски ь11, ет.1, ап.1

Гр. Силистра, ул. Дочо Михайлов ь3

Гр. Кърджали, бул. Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ет.1, ап.56

Гр. Габрово, бул. Могильов 48

Гр. Враца, ул. Никола Войводов ь1, ет.3, офис 3

Гр. Дупница, ул. Вардар 7,ет. 1, офис 1

Гр. Габрово, бул. Могильов 48

Гр. Казанлък , х-л Роза ет.2

Гр. Сливен, ул. Цар Самуил ь 1 НТС, ет. 11, ст. 1106

Гр. Монтана, ул. Антим I ь 4, офис 7

Гр. Стара Загора бул. Ген. Столетов 113, ет. 1, офис 7

4.Глобъл Сървисис ООДГр. Пловдив, б

ул. В.Априлов ь148, бл.37, ет.1, ап.1

Офис-Гр. Пловдив, бул. В.Априлов ь20Б, ет. 2, тел. 032/ 641485

Гр. Варна, бул. Съборни19А

Гр. Търговище, ул. Граф Игнатиев 14А

Гр. Разград, бул. България 21 ет.3, офис 31

Гр. София, бул. Васил Левски 33

Гр. Бургас,ул. Фердинандова ь5, ет. 5, ст. 523

Гр. Благоевград, бул.Васил Левски13, ет.4

Гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 1, ет.4

Гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски ь 41

Гр. Кюстендил, Търговски център Шалом, ет.2

Гр. Русе, ул Райко Даскалов 11

Гр. Добрич, ул. Независимост 2, ет. 3, стая 309

Гр. Перник, ул. Кракра, ГУМ, ет.3, офис 4

Гр. Дупница, ул. Вардар 7,ет. 1, офис 1

Гр. Враца, ул. Никола Войводов ь1, ет.3, офис 3

Гр. Разлог, ул. Шейново ь11

Гр. Хасково, бул. Освобождение ь10

Гр. Шумен, ул. Симеон Велики, Астра – център, офис 12

Гр. Чирпан, бул. Георги Димитров ь26

Гр. Свищов, ул.Петър Ангелов ь28

Гр. Ямбол, ул. Г. С. Раковски ь11, ет.1, ап.1

Гр. Силистра, ул. Дочо Михайло

в ь3

Гр. Кърджали, бул. Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ет.1, ап.56

Гр. Габрово, бул. Могильов 48

Гр. Казанлък , х-л Роза ет.2

Гр. Сливен, ул. Цар Самуил ь 1 НТС, ет. 11, ст. 1106

Гр. Монтана, ул. Антим I ь 4, офис 7

Гр. Стара Загора бул. Ген. Столетов 113, ет. 1, офис 7

5. Меридиан консулт ЕООДГр. София, общ. Средец, ул.Гогол ь9

Офис – Гр. София, бул. Цар Освободител ь25, ет.1, тел. 02/ 467164

6. Петър и Асен 1 ООДГр. София, ж.к. Надежда 4, бл. 410, вх. Д, ап. 98, тел. 02/ 9362543

Офиси – Гр. Каварна, ул. Добротица ь19

Гр. София, ж.к. Триъгълника, ул. Болярска ь4-8, вх. Б,ет. 1,ап. 6

VII. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ПОРТУГАЛИЯ

1.Българо-европейска консултативна компания ООД /БЕККо/ Гр. София, ул. Виктор Григорович бл. 8, вх. А ап.1

Офиси- гр. София, ул. Виктор Григорович бл. 8, вх. А

Гр. Пловдив, ул. Ибър 19

Гр. Русе, ул. К. Иречек 4

2. Лейбър Интернешънъл ЕООДГр. София, ул. Любен Каравелов ь17А, ет. 3, ап. 9

Офис –

гр. София, ул. Любен Каравелов ь17А, ет.4, ап.9, тел. 02/ 9882959

Гр. Велико Търново, ул. Васил Левски ь15, ет. 3

Гр. Ямбол, ул.Джон Атанасов6, ет.1, офис2

3. Импала ООДГр.София, ж.к.Надежда 2, бл.256, ет.3, офис-гр.София, бул. Цар Борис-III ь1 9, тел. 02/ 9531131

4. Интернешънъл Маркетс ИнформейшънЕООДГр. Пловдив, улРайко Даскалов72

Офис – Гр. Пловдив, бул.Александър Батемберг43, тел. 032/ 265451

Гр. Севлиево, ул.Христо Спиридонов24

Гр. София, ул. Шейновоь21

Гр. Бургас, ул.Славянска32

Гр. Велико Търново, ул. Оборище ь10Ж

Гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 ь1,офис 19

Гр. София, ул.Цар Асен ь19

Гр. Русе, ул.Константин Величков3

Гр. Добрич, ул.Генерал Кисильов1, ет.5, офис 506

5. Интро Груп ООДГр. Бургас, ул. Мара Гидик ь21, ет.2

Офис – гр. Бургас, ул. Мара Гидик ь21, ет.2, тел. 056/ 47744

6. Рубикон-21ООДГр. София, жк.Зона Б 19, бл.13-14, вх.А, ап.58

Офис – Гр. София, ул. Асен Златаров ь15 Б

Гр. Дупница, ул. Христо Ботев 30,

спортна зала

Гр. Бургас, ул. Христо Ботев 35

Гр. Варна, бул Екзарх Йосиф 7

Гр. Бяла Слатина, ул. Д. Благоев ь47

Гр. Търговище, ул.Цар Освободител

Гр. Враца, бул. Демокрация ь7, вх.А, ап.5, ет.2

Гр. Козлодуй, ул. Девети май ь17А

Гр. Видин ж.к. Крум Бъчваров, бл.7, ап.77

Гр. Велико Търново, бул. В. Левски 15, ет.8

Гр. Добрич, ул. Славянска 20

Гр. Кюстендил, бул Македония 2, ет.3

Гр. Пазарджик, ул. Пейо Яворов 3, ет.3

Гр. Перник, ул. Радомир 1,ет. 2

Гр. Плевен, ул. Освобождение 3, ет1

Гр. Разград, ул. Паркова 25

Гр. Шумен, пл. Освобождениеь33, ет.2

Гр. Русе, ул. Любен Каравелов ь11

Гр. Сливен, бул. Христо Ботев ь45

Гр. Стара Загора,ул. Цар Симеон Велики ь100, х-л Верея, офис 406

VIII. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧ

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Изпращаме Ви редактиран вариант на нашия пътепис.

viewkind4uc1pardfs16

30 дни в Москва

Проф.д.т.н. Младен Георгиев

д-р Наталия Межова

Общественият живот в България и Русия през последните години радикално се трансформира. Независимо от обстоятелството, че тези изменения имат общо отправно начало и, навярно, сходни крайни цели, поради многобройните отличия на нашите общества ( народопсихология, размери на територията, брой на населението и неговата религиозна и национална разнородност, природни ресурси, климатични особенности, историческо развитие и др.), промените, които се наблюдават, протичат с характерни отличия.

Познавайки твърде добре Москва, градът, в който е протекла голяма част от съзнателния ни живот, искаме да споделим с любезния читател онова, което успяхме да видим и почувстваме в столицата на Русия по време на нашия 30-дневен престой в края на 2002 г.

Читателят трябва да има в предвид, че между живота на населението в Москва и Русия има твърде голяма разлика. Както казват обикновенните хора, Москва – това не е Русия. Москва винаги се е отличавала от провинцията с по-високия жизнен стандарт и по-големите възможности, които предоставя на своите жители, наброявящи около 10 млн. души. Но сега това е особенно забележимо. В Москва са съсредоточени централите на основните руски фирми, на по-голямата част от чуждестранните и съвместните с тях фирми, на многобройните банкови централи. В столицата работи огромна армия от чиновници и, преди всичко, високопоставените. Тук трябва де се отбележи и едно от икономическите достижения на московското правителство, подчертано от кмета на Москва Юрий Лужков при неговото посещение в България, което се състои в това, че в столицата, в отличие от останалата част на Русия, са създадени по-благоприятни условия за развитие на дребния и среден бизнес. Всички тези обстоятелства обезпечават по-малка безработица (5-7%), в сравнение с тази в страната, и създаването на значителна прослойка от хора, относително добре финансово обезпечени.

Ще се постараем да обсъдим само някои страни от московския живот, които биха заинтересували читателя.

Цени и заплати

Първата информация, която получихме в деня на нашето пристигане, беше разменния курс на долара, оповестен във вестник Известия. Един американски долар се продава за 31,6727 рубли. Това съотношение на валутите ще използваме при обсъждане на цените и заплатите.

Колко рубли ще струва една стока, силно зависи от мястото, в което я купуваш. Естествено, това е така навсякъде по света, но в Москва този принцип е много важен. Тук даже трудно ще разбереш, колко струва сутрешният вестник. На първата страница можеш да прочетеш: Цена по споразумение. Да не говорим за заплащането на таксиметровите услуги. Понятието за касов апарат е напълно изчезнало. Не се удивлявайте, ако от Белоруската гара до Зоопарка ви откарат за 50 рубли, а от Зоопарка до Белоруската гара за 150 рубли. И в този случай цената е по споразумение. Това не бива да ви учудва, защото, както се пее в една опера на Сметана, от Коледа до Великден са 4 месеца, но от Великден до Коледа месеците стават вече 8.

Московчани се снабдяват с това, което им е необходимо, главно, от две места- магазините и пазарите, организирани в различни части на града. Според това, кой от къде купува, може да се съди твърде уверено за семейните му доходи. Цените на стоките на пазарите са средно с 30% по-ниски от тези в магазините. Ето какво струват основните хранителните продукти в магазините в края на м.октомври. Цените са в долари за 1 килограм и 1 литър:

хляб – 0,5 масло – 2,2 зеле – 0,4

брашно – 0,6 кашкавал – 3,4-5,4 моркови – 0,4

мляко – 0,4 месо – 2,5- 4,5 краставици – 1,5

захар – 0,6 салам – 3,5- 11,4 цвекло – 0,4

ориз – 0,5 бира – 0,4- 0,6 чушки – 2,3

оливия – 1,4 картофи – 0,4 домати – 1,3

банани – 0,8 портокали- 1,0

Прави впечатление огромният брой златарски магазини, разхвърлени по целия град, пълни с прекрасни бижута и красиви продавачки. Единственото, което липсва в тях, са покупателите. Може би сезонът не е подходящ, а може би и хората нямат пари?

Какви са доходите на московчани? Отговорът на този въпрос е изключително труден. Тези, които споделят, каква заплата получават,- получават малко. Онези, които не казват, какви доходи имат, очевидно, получават повече. Нормално!

На какви средства може да разчита един московчанин? Максималната пенсия е 66$. Учителят започва със заплата 25$ и стига с натрупване на стаж до 80$. Лекар с дългогодишен стаж, работещ в поликлиника, може да получи до 158$. Какво получава един проф.д.т.н., специалист със световна известност, работещ в един от най-реномираните руски технически университети:

– тарифна ставка (17 разряд) – 60$;

– за научната степен д.т.н. – 16$;

– за научното звание професор – 36$;

– за ръководство над млади асистенти – 5$;

– допълнителни доплащания – 16$

Общо : 133$

– данък и профсъюзен членски внос – 19$

На ръка: 114$

Заплатата на известен в цяла Русия народен артист в един от централните московски театри е 142$. За участие в отделно театрално представление на един народен артист в Академичен държавен театър се заплаща 32$.Заплатата на депутат в Думата (парламента) е 380$. Както казва един от тях, с всички добавки, които получава, тя става 800$. В руската Академия на науките един главен научен сътрудник, проф. доктор на техническите науки получава 76$.

Какво заплаща московският гражданин за поддържане на своето жилище? Независимо че практически всички апартаменти са приватизирани, то целият сграден фонд се обслужва от специална държавна (общинска) организация. Тази услуга за един тристаен апартамент струва месечно около 30$.За изразходваната електроенергия, ползването на телефон,отопление и топла вода се заплаща съответно средно по 4$.

Живеенето в апартамент под наем е твърде скъпо удоволствие. Зависи естествено от апартамента: район, площ, обзавеждане. Наемът за двустайна квартира се движи между 200 и 500$. Напоследък стойността на самите апартаменти значително се е увеличила. За апартамент в стар блок, разположен край метро, се заплаща около 1100$/м2. Онова, което разказват за цената на жилищата в новостроящите се блокове и частните къщи в централната част на града е нещо фантастично. Една такава къща, в която живее едно семейство, има застроена площ около 400м2. Нейната цена е около 3500$/м2.В тази цена не се включени вътрешните довършителни работи (Аргументи и факти ь44 от 2001 г.). Такива къщи строят много богати бизнесмени, а също децата и роднините на московските и федералните чиновници от средните звена. Както са пресметнали, при средна заплата на такъв чиновник от 316$ на месяц, той трябва да не яде и пие около 800 години, за да събере парите, необходими за таково строителство.

Как московчани си осигуряват необходимите им за преживяване доходи? Работещите пенсионери получават освен заплатата и полагаемата им се пенсия. Във връзка с това обстоятелство достигането на пенсионна възраст е едно радостно събитие. В организациите, където заплатите са твърде ниски, отдавна не се следи за точното спазване на работното време. Служителите идват на работа по-късно или я напускат по-рано, защото работят още някъде. Това естественно се знае и не се препятства. Такова предвижване на хората от едно работно място на друго може да се почувства и по обществения транспорт. В миналото имаше ярко изразено препълване на превозните средства с пътници в началото и края на работния ден. Сега тези върхови претоварвания са явно размити. Транспортът е претоварен практически непрекъснато. Билетът за градския транспорт струва 0,2$.

Трябва да отбележим старанието на Московското правителство и на кмета на Москва Юрий Лужков да се подобри материалното състояние на най-бедната част от населението – пенсионерите – в този тежък за страната икономически период. Апартаментите в Москва бяха предадени практически безплатно в частно владеене на нейните жители. Всички пенсионери ползват безплатен градски транспорт. Доплаща се определена сума към пенсиите на неработещите пенсионери. Това доплащане се увеличава за пенсионери над 80 г. Възрастните московчани-пенсионери масово получават статут на инвалиди. Това веднага рязко намалява всички плащания за издръжка на жилището, което е една значителна сума. За всичко това московчани са благодарни на своя кмет и вече два пъти го избират на този пост с 95% от гласовете – резултат, уникален не само за Русия.

Заплатите във фирмите са естествено по-големи. Предпочитани са младите специалисти, владеещи чужди езици и с определена компютърна грамотност. Много от тях получават до 1500-2000$ месечно възнаграждение. Тука , разбира се, работният ден далеч надхвърля установените по кодекс 8 часа.

В Москва, естествено, живеят хора с баснословни доходи. Не ни е известно, какъв е тяхният процент.Едва ли е значителен. Но това не е и много важно. Важен е процентът на хората, образуващи така наречената средна класа и размерът на нейните доходи. От това, какъв е този процент, и как той се изменя ще зависи и успеха на реформите, които се провеждат. Създава се впечатление, че такъв ръст се наблюдава. Нека се обърнем към статистиката (вестник Аргументи и факти, ь30, 2002 г.).

Счита се, че към средната класа на Русия могат да бъдат причислени около 10 млн.семейства, а статистически средното семейство се състои от 3 човека. Това означава, че средната класа, в сравнение с населението на страната (145 млн.) съставлява около 21%. Долната граница на месечния доход за едно семейство от средната класа в Русия е 450$. Тяхният брой е 6,5-7,5 млн.Такива пари получават менаджери, ръководители на средните звена, някои специалисти, инженери, работници и служащи.

Средните семейства от средната класа имат месечен доход между 900 и 1800$, докато богатите средни (около 2,5 млн.) получават над 1800$. Към тази тежка категория от богати средни могат да бъдат отнесени ръководители, собственици на малък и среден бизнес, представители на някои свободни професии (лекари и адвокати), ползващи се с обществено признание. За сравнение, в Европа към средната класа се причисляват хора с месечен доход от 2000-3000$ на човек, а не на семейство.

Специалистите са съставили списък на предметите, които характеризират средното ниво на живота на средната класа. Такива са:

1.Автомобил

2.Компютър

3.Мобилен телефон

4.Телевизор с екран над 73 см

5.Видеокамера

6.Гардероб с подвижни плъзгащи се врати

7.Кухня с вградена техника

8.Дисконтна карта, с която в някои магазини може да се купува с отстъпка

9.Кредитна карта

10. Машина за миене на съдове.

Оказва се, че 36% от средната класа владее само два предмета от този набор и това са автомобилът и компютърът. По 3-4 предмета могат да си позволят 35% от тях. Притежаването на 5-6 от предметите имат възможност да направят 22%, докато целият този набор от луксозни неща притежават само 7% от средната класа. Изключение за тези най-богати средни се явявя апартамента и за неговото купуване трябва твърде дълго да се събират пари.

По данни на Държавния комитет за статистика на Руската Федерация за последната година вложените в банките пари са се увеличили с 50%. Руските граждани притежават около 70-90 милиарда долара, като 50 милиарда от тях се владеят от средната класа.

Емигриралите руски граждани работят в чужбина като добре платени наемни работници. Онези от тях, които искат да имат собствен бизнес с надежда да забогатеят, ще обръщат погледа си все повече обратно към Русия. Все пак увеличаването на брутния вътрешен продукт през последните 2 години се движи в рамките на 5-9%, а руският пазар е огромен.

Накрая, като любопитен щрих, ще разкажем за случайно подслушания разговор между двама млади бизнесмени, които могат да бъдат причислени към богатата част на средната класа. Единият от тях, явно добре познаващ Москва, казва на другия: Слушай, нека довечера да се срещнем и обсъдим нещата. Тука сега са отворили едно ново ресторантче, където има около 40 вида хубави италиански вина и много добра кухня. Едно основно ястие струва от 800 до 2000 рубли. Да, така е! Разслояването в обществото по отношението на доходите е много голямо. Едни със своята пенсия трябва да преживеят цял месец. Други – стойността на тази пенсия я харчат за една порция в някое ресторантче. C’est la vie , казват французите.

Москва и московчани

Това е сложна тема и трябва да си Гиляровски, за да се захванеш с нея. Ще се опитаме да споделим само няколко отделни впечатления.

Москва, в сравнение със София, нощем е един светещ град. Построени са много търговски сгради и жилищни блокове. Всичко изглежда масивно, солидно, огромно, с много стъкло и , на пръв поглед, трябва да е красиво. Когато обаче се замислиш, до колко всичко това наистина е красиво, то веднага пред тебе, като богиня на красотата, се явява дома на Пашков (сега част от Руската Държавна Библиотека), построен от Баженов, или творенията на архитекта Шехтел, създадени в началото на ХХ век в модния за това време стил сецесион. И тогава разбираш, че строителното инженерство е въпрос на техника, а архитектурата е изкуство и е въпрос на талант. И ако Булгаков сега създаваше своя велик роман Майстора и Маргарита, то неговите герои, наверно,отново щяха да се простят завинаги с Москва, отлитайки от покрива на дома на Пашков, а не качени върху един от многобройните новосъздадени строителни гиганти.

За московчани най-московската улица това е Арбат. Всеки път, когато сме в Москва, обезателно минаваме през този символ на града, възпят с такава любов от Окуджава. Той се намира между Смоленския и Арбатския площади. Понеже живеехме до Киевската гара, на брега на Москва-река, решихме да се разходим по Арбат от страна на Смоленския площад. За целта пресякохме реката пеша, възползвайки се от новопостроения пешеходен мост, който представлява една остъклена галерия, по която можеш да се движиш, необезпокояван от транспорта и да се любуваш на прекрасната гледка , която се открива пред теб. Самият мост е разположен твърде високо над реката и от тази гледна точка Москва изглежда по-огромна и по-величествена. Невъзможно е да не ти прозвучат в съзнанието началните тактове от гениалното творение на Мусоргский Разсъмване над Москва-река.

Веднага в началото на Арбат, от лявата страна на улицата , те среща стандартния McDonalds .Така че вместо руският трактир, където могат да те нагостят с пелмени, пироги и други национални ястия, ти можеш да хапнеш един Биг Мак, който по нищо не се отличава от Биг Мака, който ще ти предложат, например, в град Виктория в Канада. На кого е нужно това? За привличане на чуждестранния турист? Едва ли!

Срещу това съвременно американско кулинарно изобретение, зад гърба на Министерството на външните работи , ни посреща афиш, който кани гражданите да посетят фотоизложбата на Александър Потресов с оптимистичното название Гибелта на Арбат. С богат снимков материал е показано, как методично с течение на времето всички тези арбатски сгради, характерни за старата Москва, се унищожават и заместват със здания, които можеш да видиш във всеки един град. Самата улица е превърната в пазар на примитивен кич, в резултат на което в края на деня тя е достатъчно мръсна. Пазар!

На самата улица са поставени паметници на Пушкин и неговата съпруга Наталия Николаевна (точно срещу сградата, къде те са прекарали своя меден месец)……а така също и на Булат Окуджава. Пред входа на театър Вахтангов има статуя на принцеса Турандот в чест на знаменитото едноименно представление, станало символ на този театър. Някои от публиката се снима, прегръщайки тези бронзови герои. Както е писал Окуджава на фона на Пушкин се снима семейство, фотографът щрака и птичката излита……

Има много кафенета и сладкарници, но цените им не са за нашия професорски джоб.

На другия край на Арбат, точно срещу ресторант Прага се строи някакъв голям търговски център. Ако се съди по направеното до сега ,неговият вид едва ли ще е в унисон с традиционната арбатска архитектура, но, от друга страна, тази архитектура практически е загинала, така че защо да няма и тук още една модернасграда.

В московското метро трудно можеш да намериш урна, в която да хвърлиш боклук. Всичко е прибрано, поради опасност от терористически актове. Затова там ще видите разхвърлени бутилки от бира и кутии от кока-кола и други напитки. Една част от тях ще забележите по платформите на станциите. Другата част , която се намира в самите вагони , се търкаля ту назад, ту напред при тръгване и спиране на влака.

Центъра на Москва е чист, до голяма степен е реставриран и обновен с много нови сгради. Независимо от това, за онези, които помнят минали времена, той навява в известен смисъл и тъжно настроение, поради това, че е лишен от своите жители. На мястото на квартирите, в които живееха московчани, сега се намират офиси. Работният ден завършва и центърът опустява. Улица Горки от времето на нашата младост вечерно време винаги беше пълна от разхождащи се граждани. В това се състоеше и нейното очарование. Днешната Тверская улица вечерно време е пуста и непривлекателна. Центърът е лишен от своята душа. Разбира се, има и домове, в които продължават да живеят хора, но в битово отношение той е станал твърде неудобен. Почти всички магазини за хранителни стоки са ликвидирани и заменени с прекрасни магазини на световно известни фирми за дрехи, обувки, мебели и златарски изделия. Ако, обаче, трябва да си купят хляб, то жителите на този московски център са принудени да изминат цял километър ,например ,от Камергерски переулок(бивш. проезд МХАТ) до Пушкинския площад, за да намерят хлебарница в Елисеевския магазин. Постепенно центърът на Москва се превръща в обикновен делови център. Може би това е естественно, но в него има нещо тъжно.

В Москва е проблем да отидеш при някого на гости: всички врати са бронирани и се отварят с код. Отделните апартаменти нямат свой звънец на външната врата със съответен надпис на фамилията. Някои кодове са сложни и трябва да натиснеш едновременно няколко копчета, като акорд на пиано.

Прави впечатление, че отношенията между продавачите в магазините и купувачите малко са се изменили в сравнение със съветския период и остават достатъчно нелюбезни. Ако купувачът се обърне към продавача с добър ден, благодаря или довиждане, ще бъде погледнат доста учудено. А ако кажеш още желая ви приятен ден, то ще те изгледат като извънземен.

Трябва да отбележим, че московчаните с по-малко нихилизъм се отнасят към своето доста тежко икономическо състояние, в сравнение с нас, българите. В България ненавистта към българската държава започва да взима застрашителни размери.В Русия това се чувства в по-малка степен. Такова отношение, може би, е свързано с обстоятелството, че понижаването на стандарта на живот на голяма част от населението в Русия е по-малко, в сравнение с този в България, тъй като качеството на живота на българите при социализма беше значително по-високо от този на руснаците. Освен това при руснаците голяма част от неуредиците се компенсират от силно развито чувство за хумор, способността да се смеят над себе си. Не случайно Илф и Петров са израснали на руска почва.

Научни институти

Посетихме няколко академични и отраслови научни институти, където работят наши колеги и приятели. Чувства се подобрение на работата в редица научни звена. Това е свързано с раздвижването и разширяването на производството в отделни сектори на икономиката. Такива са, например, строителството, транспортирането на природен газ и петрол, атомната енергетика, самолетостроенето, железопътният транспорт и др. В страната като цяло икономическият ръст е съставлявал през 2000 г. 9%, а в 2001 г. 5%. Всички научни институти ,които обслужват тези развиващи се отрасли , успяват да осигурят подходяща и интересна тематика за своите звена и добри заплати за тяхните сътрудници. В това отношение академичните институти са в по-неблагоприятно положение от отрасловите, които по презумпция са и създадени, за да обслужват в научно отношение съответната промишленост. По тези причини и академичните институти се стараят да се приближат до нуждите на определени отрасли, за да могат да получат част от средствата, които те отделят за научни разработки.

Броят на сътрудниците в институтите, особено в академичните, е твърде намалял и силно застарял. Професорите и докторите на науките след пенсионирането остават на работа, поради което се съхранява един екип от специалисти, които могат да готвят научни кадри с висша квалификация. В това отношение руската държава е постъпила по-мъдро от българската, която пенсионира огромна част от професорското тяло като обезкръви до голяма степен и така застрашително намаляващия научен потенциал на страната. Това беше едно от мъдрите достижения на екипа Костов-Панев.

Като правило, московските колеги се оплакват от обстоятелството, че младите хора неохотно се насочват на работа към научните институти, поради ниските заплати, които там биха получили. Значителна част от младежта след защита на дисертацията заминава на работа в чужбина, където заплащането е много по-добро. Емиграцията на висококвалифицираните млади кадри е, навярно, най-голямата загуба, която претърпява руската държава по време на прехода към пазарна икономика.

Един от основните научни проблеми, с които се занимава научно-техническата мисъл на страната е свързан с безопасността на инженерните съоръжения и определяне на възможността за продължаване на тяхния ресурс. Това е свързано, от една страна, с обстоятелството, че няма достатъчно средства за закупуване на ново оборудване, а от друга, модернизирането на редица инженерни съоръжения може да се извърши с обновяване на електронното командно оборудване, като се запази твърде скъпо струващата останала част на съоръжението, състоящо се главно от корпусни и силови елементи. През последните години това е една световна тематика, известна под названието Проблеми на старите конструкции.

Създадена е специална национална програма Научни проблеми по продължаването на ресурса, която се координира от Руската Академия на науките (Институт по машинознание), а неин ръководител е чл.кор.Н.А.Махутов. Тази програма си поставя следните цели:

– Развитие на методите за анализ на даден етап от експлоатацията, на състоянието на съоръженията и конструкционните материали, използвани при изработването на тяхните отговорни носещи елементи.

– Формиране на обща структура на провежданите изследвания, свързани с проблемите по продължаването на ресурса.

– Определяне на приоритетните направления, обхващащи най-важните и опасни обекти.

– Оценка на възможностите за международно взаимодействие по проблемите на продължаването на ресурса и безопасната експлоатация.

Към обектите, които изискват разработването на научни основи на методите за определяне на степента на изчерпване на ресурса и назначаване на неговото продължаване, гарантиращо по-нататъшната безопасна експлоатация са отнесени: ядрената енергетика, топлоенергетика, газо- и петролопромишлените комплекси, магистралните тръбопроводи, транспортните системи, металургичните комплекси и ракетно-космическата техника.

Създадени са и се изпълняват специални програми за отделните отрасли. Така например, във връзка с определянето на остатъчния ресурс на магистралните тръбопроводи в момента се разглеждат предложените разработки от специалистите от Башкирия (Муниципален научно-технически центр Безопасност на ескплоатацията на сложните технически системи) и г.Челябинск (Уралски научно-изследователски тръбен институт -УралНИТИ).

Провежданите изследвания в тази област имат за цел да намалят опасността от аварии в дадена област. Така, например, в резултат на тези изследвания авариите в железопътния транспорт за последните 10 години са се намалили 6 пъти. По аварийност най-зле са следните 4 отрасли (по низходяща степен): шахтни разработки, магистрални газопроводи, енергетика, металургия.

Вложените от промишленността средства за подобряване на безопасността на инженерните съоръжения се превръщат в доход на научните звена, които изпълняват тези задачи. Това почувствахме много добре по обстановката във Всеросийския научно-изследвателски институт по железопътен транспорт (ВНИИЖТ), в който е протекла голяма част от нашия професионален живот. Неговия сграден фонд както в Москва, така и на експерименталната база на станция Щербинка са в прекрасно състояние, а сътрудниците са сравнително добре платени.

Заслужва да споменем за въведената във ВНИИЖТ организация на научно-изследователска работа. Проблемите, свързани с модернизацията и подържането на железопътния транспорт се решават на два етапа: научно-изследователската част и внедряване на получените резултати. Първият етап се финансира от държавни централни ведомства (Министерство на железопътния транспорт, Министерство на транспортното строителство и др.). Тези задачи се изпълняват от името на института. Вторият етап се изпълнява от голям брой частни фирми, организирани от сътрудниците на института на територията на самия институт. Тези фирми използват помещенията, средствата за връзки и друга инфраструктура на института, като за тази услуга заплащат определен процент от своя доход. Ръководят се, естествено, от водещите сътрудници на института. По този начин трудната внедрителска дейност е отдадена в ръцете на частната инициатива. Както ни обясни един от водещите научни сътрудници, който едновремено е и един от ръководителите на такава частна фирма, неговият доход се състои от две части. Ако се приема за единица частта от заплатата, която той получава като научен работник в института, то от 5 до 10 са частите, които получава като участник във фирмата, която са организирали. Дирекцията на института като своя дейност отчита резултатите и от двата етапа – научните разработки и тяхното внедряване.

Полезно е да отбележим, че основните ведомствени институти са останали под ръководството на държавата, която по този начин има възможност да играе ролята на арбитър между многобройните фирми, обслужващи даден отрасъл. Невъзможно е, например, да бъде нещо внедрено в железопътния транспорт без Министерството на железниците да получи мнението на своя централен институт (ВНИИЖТ). В това отношение буди недоумение, защо българското Министерство на съобщенията продаде на частна фирма своя ведомствен институт, обслужващ железопътния транспорт. И това едва ли е единственият случай в страната.

Наблюдаваният икономически ръст в Русия, традиционното високото ниво на научните разработки, явната насоченост на научните изследвания в условията на пазарна икономика към решаването на практически задачи, нещо ,което не беше особенно характерно в предишния съветски период, когато въпросите за конкурентоспособността на изделията не бяха първостепенна задача, съхраняването и максималното използване на висококвалифицирания научен потенциал, неминуемо ще запазят и развият дейността на научните центрове в страната.

Нашите връзки с руската наука са били винаги традиционно добри и известното им разпадане, което сега се наблюдава, трябва да бъде бързо ликвидирано. Това ще бъде само от полза за България. Действията, които трябва да се предприемат в това отношение, обаче, трябва да започват от нас, защото в дадения случай ние сме по-заинтересованата страна.

Москва-театрална

Москва несъмнено е една от всепризнатите театрални столици на света. Според рекламното списание Досуг в периода между 28 октомври и 3 ноември 2002 г. в Москва са работили 15 музикални (опера, балет и оперета), 66 драматични, 16 детски и 3 циркови сцени. Според същото това списание цените на билетите (в долари) в театрите са следните (ще цитираме само някои): Большой театър (1,6-118), Московската оперета (1,3-95), Малый театър (0,6-6,3), МХАТ А.П.Чехов (1,6-47), театър Вахтангов (1,6-16), театър Маяковски (1,6-3,2), театър Ленком (2,8-9,6), театър Съвременник (0,8-16),Сатирикон (1,9-38), Et cetera (1,6-16), театъра на Таганка (1,6-9,6). В кой диапазон от тези цени може да се купи билет, силно зависи от популярността на представлението. За дефицитни спектакли цените се предвижват естествено към горните граници. С особена популярност през този сезон се ползва мюзикълът. Така например, спектакълът Чикаго, създаден от семейната двойка Ала Пугачова – Филип Киркоров, московчанинът може да посети като заплати за билет между 47 и 84$.Интересно е да се спомене за московската черна борса с театрални билети. По някакъв начин спекуланти купуват повече билети за дефицитните спектакли и след това ги продават 3-5 пъти по-скъпо. Така например, билет за театър Ленком, който се продава в касата по 9$ може да се купи от прекупвачи за 32$. Ако в касата на Болшой театър билетът струва 63$, то за дефицитен спектакъл спекулантът ще ви го предложи за 315$. В Москва обичат като парите, така и театъра.

За наше голямо съжаление от театралните афиши напълно е изчезнал такъв специфичен руски жанр като художественото четене. В миналото тези концерти бяха твърде популярни., групирваха ги в определени по тематика цикли, за които продаваха специални абонаменти. В тях участваха такива великолепни актьори като Игор Илинский, Михаил Улянов, Сергей Юрский, Олег Табаков и др. Това, което правеха на сцената беше всъщност моноспектакъл. В България сега с голям успех такава дейност развива Мариус Куркински. От московските концертни зали този жанр се е преместил в специалния държавен телевизионен канал Култура. Например, любителите на такива прояви могат да видят от екрана как великолепният Алексей Петренко чете Тарас Булба от Гогол. Този канал готви програми само на културна тематика и по него не се предават сапунени опери и реклами. Той е много популярен и изпълнява изключително важна възпитателна роля, като показва най-интересните явления в националната и световната култура. Например, всяка година този канал показва 10-15 от най-добрите спектакли на руските театри, което дава възможност на тези, които по материални или други причини нямат възможност да попаднат в театър, да видят онова, което се явява гордост за руското театрално изкуство. Можем само да съжаляваме, че в България няма такъв телевизионен канал и че за канал Култура не се намира място в предлаганите програми на нито една кабелна телевизия.

В театралното пространство на Москва вече може да се говори за българска следа. Читателят да не мисли, че става дума за нови разкрития, свързани с атентата срещу Папата. Нищо подобно, просто един от най-талантливите млади театрални български режисьори Александър Морфов започва да оставя все по-трайни следи в тукашния театрален живот.

Имахме удоволствието да присъстваме при откриването на юбилейната 10-годишнина на театъра Et cetera и честването на 60 годишнината на неговия художествен ръководител – голямият руски актьор Александр Калягин. Сезонът бе открит с постановките на А.Морфов – Крал Убю от Алфред Жари и Дон Кихот от Александър Морфов (по мотиви от едноименния роман на М.Сервантес). Третото представление беше премиера на спектакъла Последната запис на Креп от С.Бекет в постановка на Роберт Стуруа (композитор Гия Канчели, художник Георги Алекси-Месхишвили). Сега, когато пишем тези редове, не можем да не си спомним статията в един столичен ежедневник, в която театър Et cetera бе наречен второстепенна руска трупа, режисьора А.Морфов гастарбайтер,а Роберт Стуруа и неговите колеги застаряващи чужди знаменитости. Нека всички тези мъдри съждения да останат на съвестта на автора, а ние да се върнем към онова, което видяхме и почувствахме в театъра Et cetera, който е разположен в началото на ул. Новия Арбат, т.е. в самия център на Москва. И на двата морфовски спектакъла залата беше препълнена. В края на представлението публиката дълго аплодира в очакване на сцената да се появи режисьорът. Очевидно, персоналът на целия театъ

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Красимир Стойчев

viewkind4uc1pardfs16 – Да всичките си имуществени права.

Една банка, която е в несъстоятелност всичките й активи до формирането на ликвидационната маса не са ли собственост на нейните кредитори?

– Абсолютно вярно.

В момента има един останал кредитор ПЧБ с 51 хиляди и ТСбанк. Какво е прехвърлила тогава бъдещите си права върху евентуалната ликвидационна маса?

– Да. Върху всичко, което остане. Общият размер на прехвърляното вземане възлиза на ликвидационната квота след приключване на ликвидацията, евентуално на определена, от синдиците на банката му потвърдена цена, която следва да се заплати при продажбата му като предприятие плюс вземанията по списъка ан кредиторите на банката и притежателите на сметки и суми по тях.

Ако се появи инвеститор, който да откупи вземането, ако това вече не е станало и ако това не сте вие, разбира се или някой от фирмите, които вие контролирате, или притежавате, или консултирате, и откупи вземането на независимо каква цена от ТСбанк от КАПИТАЛБАНК, няма ли да се окаже, че той е собственик на КАПИТАЛБАНК?

– Не.

Защо?

– Продават се активи, погасяват се към този и останалото пак е тоя собственика.

А ако синдиците се съгласят да направят дълг срещу собственост?

– Не могат. Синдиците имат право да осребряват имущество и да удовлетворяват кредитори.

Но и да продават банката с разрешението на съда?

– Банка могат да продават само на друга банка като предприятие.

Тогава представете си, че се появи банка, която е откупила това вземане дайте банката срещу него…

– Няма проблем.

Тогава какво се оказва с тези вземания, които са прехвърлени?

– Ние сме отново в списъка на кредиторите. Ти си пак в списъка на кредиторите, различна е само подредбата. Това значи само, че някоя банка е в списъка преди друг кредитор, който пак остава кредитор. Например ТСбанк, значи явява се друга банка и ти казва плащам какво?

30% от вземенето от КАПИТАЛБАНК.

– Не може. То може да бъде само като предприятие.

Не то откупува вземането.

– Кое вземане? Синдиците не могат да продават вземания.

Не отиват при синдиците на ТСбанк…

– Като кредитор.

Да. И казва аз искам да купя вашата банка.

– Не може, защото не се купува. Може само банка да го купи.

Да но тези, които са го откупили са банка.

– Може. Откупува я с всичките права и задължения.

С всички права и задължения?

– Да. И следващият кредитор съм аз с всичките си права и задължения.

А акционерът може ли да бъде кредитор?

-Естествено. В размера на ликвидационната квота се формира акционерното участие.

Ами ако няма ликвидационна квота?

– Ами ако няма – няма, но има.

Коя е тази ликвидационна квота?

– Всичките вземания на банката плюс имуществото. Има сграда за 3 млн. долара.

Включително и вземанията, за които претендират синдиците на КАПИТАЛБАНК от Стандарт Нюз, Нюз холдинг и Стандарт Принт?

– Те са части от ликвидационната квота.

А ако съдът реши, че тези вземания със стойност нула?

– Не искам да коментирам проблематични неща. Много е проста работата. Има списък на кредиторите. В този списък преди кредиторите като акционери, т. е. моите права, по силата на тези цесии е примерно банка Х. Банка Х казва дайте си ми парите, синдиците какво трябва да направят, да осребрят имуществото на банката и да го удовлетворят.

И след това остатъка…

– Остатъкът е за мен.

Освен ако не се яви онази хипотеза с банка, която е купил вземането от ТСбанк и да каже на синдиците продайте ми банката като банка?

– Да може. Но синдиците могат да му я продадат по оценка, не могат да му я продадат така. Правят оценка и…

То такава оценка до колкото зная има?

– Да има. Значи какво става – оценката е за 9 млн. долара. Този плаща 9 млн. долара и синдиците му връщат два и шестотин, които примерно му дължи ТСбанк, останалите 6.5 млн. на кого са? Мои. Такава е хипотезата ако се продава като предприятие.

Ако се окаже, че вземането от ТСбанк е откупено, вие ще бъдете ли склонни да платите примерно 2.9 млн. долара и да вземете всичко останало?

– Не, защото аз ще кажа осребрете нещо и го удовлетворете него, останалото пак ще е за мен.

Тогава те ще кажат, че не могат да го продадат, защото няма пазар?

– Тогава този, който е купил дълга ще дойде при мен и тогава заедно всички ще решим как да си го разделим.

Той може да каже, аз от тебе нищо не искам?

– Батко, дай ми къщата, на ти всичко останало.

Може да каже, участвай си със своите акции, аз ще вдигна капитала, вещото лице да ти оцени акциите?

– Точно така.

И фактически може да се окаже, че вие държите от новия капитал 25%?

– Примерно. Теоретически е възможно.

И ще бъдете доволен, или ще го продадете на някой друг?

– Да. Мога да правя каквото си искам.

Но фактът, че, вие ли г-н Москов бяхте казали в интервю, че банката е ваша?

– Не той каза проверете кой е собственика на банката. Ето ви чия е.

Да, но щом банката е в несъстоятелност тогава тя е собственост на кредиторите?

– Да, но и аз съм кредитор. Тук не пише, че съм собственик. Тук пише, че вашият кредитор е Трон ЕООД. Така пише в този документ, не пише, че Красимир Стойчев е собственик. Аз не съм собственик и до края, аз съм собственик само на имуществените права.

И като собственик на имуществените права вие сте кредитор на банката?

– Да. По закон е така.

Москов: А в този случай кредитор е почти идентично със собственик на банката.

– Е не е така. Процедурата на синдиците е следната: в един момент се удовлетворяват всички кредитори, или се консолидират в един кредитор. Този кредитор, ако има и правата на акционера, както е в моя случай, и отива при синдиците и казва, господа всичко си е мое, дайте си ми го и заличете банката. И те това и правят, защото аз съм в правото на собственик на ликвидационната квота.

Или кредиторът, т. е. собственика казва, да всичко си е мое, ще внеса еди-каква си сума дайте ми нов лиценз от БНБ?

– Теоретично погледнато.

Да то тогава вече банката е банка, а сега банката не е банка?

– Моята опция, говоря от личен план е следната. Кредиторът преди мен е ТСбанк или някой, на който ТСбанк е продала това си вземане. Той или ТСбанк, който е кредитор, или синдиците продължават разпродажбата на имуществото до удовлетворяването му и останалото всичко е мое, или ние с този кредитор се разбираме и отиваме при синдиците и казваме дайте си ми, защото аз съм или той е, на който е цесиран дългът.

И се разбирате?

– Да. И цялата ликвидационна квота е, това вече всичко става ликвидационна квота и точк.

И ПЧБ ще го оправят по някакъв начин?

– Не ПЧБ има пари. Банката има пари в брой.

А има и вземане от една затворена банка?

– Има 1.5 млн. в Кредитна банка. Имат още към 300-400 хил. в БУБ.

Ама те нали били на Кортез?

– Да. Тя ги прехвърли по взаманията на Кортез като кредитор, но има остатък още 200-300 хил. Банката има пари да ги удовлетвори веднага.

Т. е. те не са на банката, те са на Кортез, друг е въпросът дали Кортез ще си ги получи някога?

– Да.

До колко е вярно, че вие сте поискали в КРЕДИТНАБАНКА да бъде разкрита сметката, от която Трон да погаси свои задължения?

– Имахме пари там и там платихме. Нищо не съм искал. Те си имаха сметка в КРЕДИТНАБАНКА, защо аз да искам, не мога да им кажа къде да разплащаме.

На мен синдиците на КАПИТАЛБАНК са ми казвали, че …

– Синдиците на КАПИТАЛБАНК са едни доста сериозни, боравят с истината доста произволни, бих казал.

Те са ми казвали, че по ваше настояване са се съгласили?

Москов: А те защо са се съгласили?

– Чакай, те са се съгласили, примерно. Това е една хипотеза. Не вярвам на хипотези. Защо не си взеха веднага парите, защо ги оставиха там още една година?

Защото КРЕДИТНАБАНКА имаше задръствания по сетълмена.

– Ааа!!!! Юни 98 или 97 е имала задръствания по сетълмента? Не, не, извинявай!

Всъщност това не е сетълмент, това е разплащане по суифт. Имаше още тогава сериозни затруднения, не беше ли така?

– Значи тези пари са били там една година преди да се бастиса КРЕДИТНАБАНКА. Е, за една година защо не си ги взеха, защо не си ги взеха от БУБ?

Не могат да ги изтеглят от БУБ, защото тя не можеше да плати на никого?

– Да обаче преди една година. Въобще защо ги сложиха в БУБ?

Това не знам.

– Питай ги тези същите синдици някой ден какво ще ти обяснят. Защо са пратили парите в БУБ, не е известно, защо не са си взели парите от КРЕДИТНАБАНКА, когато банката си плащаше и след тази дата. Ако се върнеш, сигурно е било май 98, ами там банката сигурно е платила 50 млн., се е изплащало от КРЕДИТНАБАНКА. Защо не са си взели парите?

Те платиха на определени хора по една определена схема.

– Да, но най-накрая, когато бяха вече наджапали.

Не те наджапаха точно заради тази схема.

– Обаче май месец нямаше такива схеми.

Синдиците твърдят, че от КРЕДИТНАБАНКА са им казали, че не може да им плати и от тях са плащали разходите за доизграждане на сградата.

– Много хубаво. Защо не са продължили да изграждат там?

Плащали са докато банката беше затворена.

– Не мога да го коментирам този въпрос.

Москов: За мен е по-логична следната мотивировка. Аз ще си държа парите в твойта банка, когато имам лична изгода….

– И месечно ще ми….

Москов: А ако се появи вероятност твоята банка да закъса, тогава моята лична изгода става фантастично добра за мен да държа парите, които не са мои, а чужди в тая банка, за която сме се разбрали, че ще закъса.

– Не това са хипотези. Аз не искам да се ангажирам с това мнение. Юлий ти също. Синдицзите могат да разправат какви ли не старогръцки легенди и митове, аз мога да кажа, че те са настоявали, със същия успех, за КРЕДИТНАБАНКА.

Москов: Въпросът се свежда до това, че цялата тази година ти не си дошъл. Ти си синдик на банка и много добре знаеш, колко за мен.

– Добре, тогава защо са ме послушали.

Е сега тука опираме до тиражираните от вестниците тези за личните ви връзки с примиера?

– И какво общо има КРИДИТНА БАНКА с примиера.

Москов: Е да ама къде е КРЕДИТНА БАНКА, защото за примиера думата Илия Павлов е мръсна дума.

– Чакай бе Юлий, моля те не се намесвай.

Примиерът не може да диша КРЕДИТНА БАНКА, обаче другата теза, е че от КРЕДИТНА БАНКА са казали, че да г-н Стойчев има един дълг към нас и ако искате да го управиме нека там да оставят пари гражданите за да можем да направим вътрешна операция.

– На кого са ги казали?

Чрез посредници на …

– И той взе че я бастиса.

Че защо да не я бастиса?

– Ами да ги послуша тях да я оставят, защото аз имам проблеми там.

То се твърди, че вие нямате проблеми, защото сте си закрили задължението.

– Значи примиерът в България по цял ден седи и се занимава с някакви древни легенди.

Сигурно и това сте го чували?

– Не аз чух една друга теза, как аз влизам през един вход в БНБ, от другия вход излиза Костов, по средата сме се разбрали за нещо.

Москов: Вместо да седнете да изпиете две шишета вино като хората ще се разминавате по коридорите на БНБ.

– Аз за съжаление съм публична личност, но какво да направиш. От 90 година насам Димитър Попов, министър-предстел, роднина на баща ми, какво да направиш. Филип Димитров – съученик, от един клас сме. Костич му е министър на финансите, Беров е следваащия министър. С него сме работили бюро до бюро. Не съм виновен. Жан е друга категория. След това идва Костич, пак с него съм работил, какво да направя. Бойко Ноев ми е съученик, какво да направя. Какво да направя като аз със тия хора съм свързан от преди, но всичките тези фантазии за това, че някой ми е помагал, защото аз иначе съм пълен тъпънар. И ако не е Филип Димитров, Костов или някой друг да ми помогне аз съм пълен нещастник.

Човек като чете вестниците придобива такава представа.

Москов: На мен това точно не ми се вързва, ако Костов иска да ти помага точно през Кредитна банка ли ще го направи.

– Абе глупости. Нали Костов ако иска да ми помогне утре ще ми даде един договор, с който ще спечеля 10 млн. долара и няма да има никакви глупости.

Да, но е публично.

– Кое е публично.

Москов: Как се печелят пари в България през последните 10 години в България? Само с такива договори.

То така един човек спечели 6 млн. долара като не върна парите на Държавния резерв за горивото.

– Истината е много проста. Костич в нито един момент, от както има власт и преди това, никога със нищо не си е мръднал пръста да помогне, а и аз никога не съм го молил. Има един единствен случай, който ще остане оф дъ рекърд, когато аз отидох и му казах-Николай Павлов ни създава проблеми и не иска ние да вземем 50% от 24часа, а те да вземат 50% от Стандарт. Вкарай го този идиот в курса. Костич каза ще видим и не го направи. Е това е един-единствен случай.

Днес имах намерението да говоря със синдиците на КАПИТАЛБАНК, но не успях. Каква е истината за решението на съда по случая Стандарт Нюз?

– Синдиците на КАПИТАЛБАНК, подават, ние към дата х 1998 сме дължали пари. Ние им казваме не ги дължим тези пари.

Защо не ги дължите?

– Защото ние сме ги погасили тези пари. Вещото лице не идва тук, не идва в Трон, не идва никъде. Отива в банката, те и дали някакви документи от 1998 година и точка.

Москов: Те са й дали само договор за кредит, нищо друго.

– И тя пише някакво становище, в което казва г-н съдия има договор за кредит към датата 1998 са ги дължали парите и анекси към него. Все едно. Караме нататък.

Москов: Това е ясно.

– Юлий, моля те не ме прекъсвай в този момент. Вещото лице пише на съдията, г-н съдия вярно е по договор за кредит от 1998 година дължали са ги, точка. Нашите адвокати се свързват с вещото лице и казват вижте има нови обстоятелства. Те са завършилата счетоводно-съдебна експертиза, тройна, по наказателното дело, където ясно, недвусмислено и категорично се доказва, че те не дължат тези пари. И това, че те в банката не са осчетоводени операции, не е никакъв документ и не е никакво доказателство. Разбирайки цялата тази история, пише писмено до СГС и казва г-н съдия има нови обстоятелства, аз си изтеглям експертизата, която не е никаква експертиза. Тя е написала три страници, което са й дали от банката и ви моля за отсрочка докато новите обстоятелства не ги отразя. Съдията не удовлетворява това нейно искане.

Може би защото не е заведено правилно процедурно?

– Възможно е, аз съдията не го оспорвам. Той процедурно е прав. Абсолютно вярно. Съдията обаче знае тези обстоятелства и казва кво ми пука и без това работата е ясна, те на следващата инстанция ще се оправят. Това е.

И взема решение, че дава ход на делото и отива пред Апелативен съд?

– Да. Сега ние пред Апелативния съд да не го обжалваме даже.

Защо?

– Мога да ти кажа. Защото март месец на събранието на кредиторите ще се явиме ние, защото до тогава с КАПИТАЛБАНК ще приключим. И кой се явява кредитор на Стандарт Нюз – Стандарт Нюз.

А Нюз Холдинг, какво става с него, той е обявен в несъстоятелност още миналата година, май че от БАЛКАНБАНК?

– Нюз Холдинг е друга бира.

Не защото нали са навързани в един и същи заем с взаимно поръчителство, става въпрос за машината?

– Машината никога не е била предмет на залог у КАПИТАЛБАНК. Никога.

Синдиците са ми казвали, че вие сте им предлагали…

– Синдиците никога не съм им предлагал нищо подобно.

Москов: А те защо не са го приели?

– Те защо не са го приели като съм им предлагал.

Тяхната версия е защото вие сте придложили, но не сте им представили документи за учредяване на залог за тази машина?

– На кого да ги представя?

На синдиците.

– Ами те защо не са ги изготвили те.

Не знам.

– Това е пак някаква старогръдска легенда. Прочети това. Какви суми не са взети. С установената сума след като се погасят задълженията на фирмата Трон…….. Стандарт Принт няма, Стандарт Нюз няма задължения. Ето и отзад документите.

– Значи ако преди три месеца бях дошъл и ти бях казал няма, ти ще ми кажеш, защо говориш глупости.

Да, защото аз съм виждал договорите за кредит.

– Договори за кредит има, но те са погасени, ето ги документите отзад.

Значи ако бяхте дошли преди три месеца да ми дадете тези документи нямаше да ви кажа, защо говорите глупости.

– Но ние ги нямахме тогава тези документи. Документите са в банката.

И ако прегледаш материалите ще видиш, защо на Ангел Първанов ще му излезе солено твърдението, че следствието е подкупено?

Москов: Той сега има да преживява неприятни дни, предполагам от към следствието, именно поради тази причина.

За това ли Ангел Първанов се е съгласил да прехвърли?

– Договорът за прехвърляне е от 06. 1998 година.

Така ли да разбирам, че той е откраднал от теб тези пари?

– Аз не искам да казвам, че ги е откраднал, не са взети в КАПИТАЛБАНК счетоводните операции, не искам да кажа за кражба нищо.

Т. е. докато е бил в банката и се пенявеше, че банката е негова и как щял той да съди БНБ.

– Къде негова, той е продал всичко 1998 какво има той негово. Нищо негово няма.

Е как документи, помниш ли ги тези декларации: тук мои собствени средства, та съдебни дела от Ронтадент, от Роял Флеш? А той фактически не е взел операция за 2 млн. долара за погасяване…

– Виж сега. В един момент банката има 1.6 млн. в КРЕДИТНА БАНКА, 1.6 млн. в БУБ, до тук 3.2 млн. Три милиона изхарчени в къща, 6.2 млн., никога не е имала капитал, максимум 4. Значи 2 млн. е спечелила от операции за да станат 6 млн. А има и да взема от мен 8 млн. От къде, от какво? Никога вие не си зададохте този странен въпрос, от къде 8 млн. кредит има тази банка да взема. От къде като никога не е имала такива пари спечелени.

Като погледнем рефинансирането…

– Махни рефинансирането, то е унищожено, то не съществува.

Не от операциите по прихващането на кредитите, става ясно, че има някъде около 4 млн. долара?

– Прихващанията нямат отношения по въпроса. Тука няма отношение, става дума за крайното състояние. От една страна банката има 6 млн. долара, ефективни в къща и т. н., оперирала е и има да взима още 8 млн., та стават 14. Има капитал 4 млн., от къде ги е спечелила тези 10 млн.

От разликата между…

– Не е така от разликата не може.

Добре. Ето аз примерно, си давам първото обяснение като наблюдавам операциите тогава – част от печалбата от разликата между редуцираната и номиналната стойност на задължението. Част.

– Много малка може да се… не може, даже и това не е възможно.

Сега тук се оказва…

– Не са взимали операции, бе.

Фактически с тази част е трябвало да се погасят задълженията на тези фирми.

– Не са взимали операции, хората.

Защото между другото в доклада, който беше изготвен по тези операции, пишеше, че се погасяват всички задължения на Ангел Първанов и част от задълженията на тези фирми.

– А добър ден.

Част обаче.

– Той какво прави. Един милион примерно му се хвърля дълг, който е имал към БАЛКАНБАНК, примерно, той ги сконтира на 99 или 95 всичките си задължения, те изчезват и с някаква част нашите. След което междувременно без да ни представя документи, защото в банката квестори, има ги, няма ги, тоя се връща, оня се връща и пише лихва 37%. Лихва върху лихва още и след което той прави следното, ние го погасяваме, той маха лихва, остава главница. Каква лихва, тя е несъществуваща лихва от 60 процента.

Аз тогава си зададох въпроса защо след като Капман извършва всички тези операции, на Първанов му се закриват всички задължения, а на вас само част?

– Е да де. Значи заключението на експертизата е ясно. Не тука, а в самата експертиза, която съм я чел в следствието, защото не ми я дадоха. Ние не дължиме, Фърст Интернешънъл има да връща още 1.5 млн. да плаща на КАПИТАЛБАНК.

А това от къде, нали беше закрил всички задължения?

– Закрил го е с това, с което на нас не ни го е закрил.

А неправилно разпределение?

– Тъй, тъй.

И сега какво?

– Аз имам две опции. Единият вариант е да обжалваме. Мога да искам да обжалвам, може и да не искам. Но ако не обжалвам, утре ще кажат, защо не обжалва. Значи ще го обжалвам. Въпреки, че мога да не обжалвам само заради удоволствието да се забавлявам да дължа сам на себе си до март месец. Мога и това да го направя. Теоретично. Ами това. Сега ще обжалваме, става ясно всичко там, след което си вземаме остатъка и това е.

Говори се че синдиците искат да продадат машините, има ли такова нещо?

– Синдиците много желаеха под някаква форма да докажат, че ние дължим пари, за да могат под някаква форма да вземат машина, която те да правят нещо с нея, какво – неизвестно.

Тази машина доколкото знам нито е тяхна, нито е ваша, защото е на временен внос?

Москов: Това не е вярно. Тя си е съвършенно негова.

– Ама това, че тя е на временен внос…, тя си е наша.

На мен ми бяха казали, че машината докато е на временен внос е собственост на производителя?

– Как ще е на производителя. Чакай малко, ти ако си купиш джинси и си ги оставиш на временен внос на митницита, чии са тогава митниците на Леви Щраус, или твои.

Не знам никога не ми се е налагало. Имам сега този проблем с два изумруда.

Москов: Производителят получил ли си е парите изцяло?

Не знам, не съм го виждал договора.

Москов: По случая с машината е получил. Машината е платена изцяло.

– Чия собственост е тогава.

Вероятно ваша.

– Значи те как са искали да я вземат от мен като залог, а пък не са го направили. Значи те искаха просто и ясно да сгепчат машинката и да я продадат.

За да вземат комисионната сигурно?

– Не мога да кажа такива неща пред микрофона. Не те са водени от високо патриотичното чувство да съберат всички вземания и да удовлетворят всички кредитори.

В такъв случай какво излиза, че воденото срещу тебе дело е един голям балон, така ли?

– Абсолютно.

Който трябваше да мине през така нареченото наказателно производство?

– За да може да излезе всичко наяве и да бъде чисто и ясно.

По чии сигнал беше заведено делото?

– Образува се проверка от Татарчев срещу мен и КАПИТАЛБАНК. Всичко това отиде в подлогата на Татарчев- Пламен Цанков. Пламен Цанков образува дело срещу мен, Ангел Първанов, Леков и Манчева. Парадоксът в делото е следния мен ме привличат като обвиняем за това, че в съучастие със свидетели съм извършил…Значи аз съм съучастник на свидетели. Аз съм обвиняем, че в съучастия със свидетелите съм извършил определени действия. Чисто Татарчевска политическа история, по онова време.

Как ще обясниш факта, че ти беше привлечен като обвиняем по делото, плати 2 млн. гаранция, а Ангел Първанов до последния момент не беше привлечен?

– Той е съучастник, но никога не беше привлечен.

След като първоначалните договори, преди анексите са били подписани от вас и от Ангел Първанов, още докато не се бяхте разделили, а след това анексите от Първанов и Александър Леков, защо само вас обвиняват?

– Ами питай Татарчев. Нито един договор за кредит и нито един договор за анекс не е подписван от мен.

А с какви мотиви ви повикаха като обвиняем?

– Обвинението е че съм раздавал кредити със собствена облага. А аз никога не съм подписвал такива кредити.

Москов: Договорите са подписани с решение на всички членове на борда на директорите. Шест подписа има, неговият го няма. и той е обвиняем. Освен това той е обвинен, че е съучастник на свидетели. Значи свидетелите са съучастник, но не са извършители, а той е съучастник, но извършител.

– Аз съм обвинен, че за периода 1993 – 25 октомври 1995 в град София, с цел да набави за себе си създадените и ръководените от него фирми, действайки при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, изп. директор е възбудил и поддържал заблуждение у ръководителя на КАПИТАЛБАНК за отпускането на валутни и левови кредити без реално основание по закона, поради което на същата банка… имотни вреди. Бях обвинен, че съм раздавал кредити, а ето 3 млн.,като в случая особено тежък и т. н. и т. н.

А на кого са дадени тези кредити?

– Не знам аз не съм давал кредит никога и на никого. Освен това не съм ги и вземал.

И сте въвели в заблуждение Ангел Първанов?

– Да.

Москов: А кредитът е разписан от Ангел Първанов

– Освен всичко, аз съм обвиняем, че в съучастие със свидетели.

Москов: Аз не съм съгласен, че това, е било един голям балон. Това беше един тежък държавен политически процес срещу него и срещу вестник.

По нататък операцията с дълга как са закрити задълженията на вашите фирми, които е трябвало да бъдат закрити, но не са били закрити?

– В периода 95 – 98 г. с поредица от операции от страна на Трон тези задължения са закрити. Документацията е вътре.

Но не са осчетоводени?

– Не са осчетоводени от банката.

От квесторите?

– От всички, които са управлявали банката в този период. Защото е имало и квестори, след това беше извадена от несъстоятелност, пак дойдоха изпълнителни директори, после пак квестори и после синдици.

А Ангел Първанов давал ли ви е някакво обяснение по въпроса?

– Ние сме водили много дискусии на тази тема, в които аз съм се опитвал да му обясня, че не е възможно да има такава експозиция. Той дали се съгласява с мен или не е без значение, защото това са приказки.

Защо той те обвини тогава, че си подкупил следствието, подкупил си вещите лица?

– Той заяви, че аз съм длъжник. Като той прекрасно знае, че аз не съм му длъжник, поради факта, че той няма нищо общо с тази банка. Ангел Първанов има свои лични виждания, които аз не искам да коментирам. Има документи.

Вие смятате ли да предприемете някакви действия срещу Ангел Първанов?

– Срещу Ангел Първанов е образувано дело за клевета, обида и т.н., мисля преди 20 дни.

По разпечатките от Делфи г-н Стойчев е влизал, излизал…

– Зад Нюз Холдинг винаги с авал стои Трон.

Същата ли е ситуацията със Стандарт Принт и Стандарт Нюз, т. е. лично активи те нямат?

– Стандарт Принт имат машина за 10 млн. марки. Стандарт Нюз има имущество за над 3 млн. И въпреки всичко Трон стои зад тези фирми.

Това, което разказвахте е дружеството СтандартАД, така ли?

– Няма такова дружество. Има само две дружества Стандарт НюзАД, което е издателят на в. Стандарт и Стандарт Принт, което е печатната база. Това е, друго няма.

А Стандарт Нюз, фактически под 1 млн. преди облагане с данъци, печалба за 1999 година.

– Да.

Кой води взаимоотношенията със Си Си Ти?

– Няма взаимоотношения, ние имаме една сделка с тях. Това е сделката за цесията.

А сделката за акциите на Мобил тел не беше ли пак – Си Си Ти?

– На кого сме продали акциите?

Не само това – Си Си Ти доколкото знам встъпи в дълг, погаси задължение към ОББ?

– Ама това е Мобил тел, това нас не ни касае.

Вие бяхте по едно време там.

– Много преди това. Какво е правил, какво е замествал нямам никаква представа.

Имаше един дълг на Стандарт Нюз или на Нюз Холдинг или на Трон авалиран от Мобил тел към ОББ, тоя дълг погаси ли се?

– Естествено.

Какво стана с делото, което Тилев води срещу вас в Австрия?

– Има претенции за нещо, което не е негово. Преди много години, Тилев дойде и каза, че е готов да финансира Мобил тел, дайте ми някакъв процент.

Лично, не на банката?

– Не, на БЗК.

И ние имаме споразумение с него, с което му прехвърлихме 10 процента. Тилев дойде и каза може ли да дадете още 15%, за да мога аз да кажа, че тя е голям акционер. При което аз му прехвърлих още 15% без да ги е платил, от квотата на Трон и Фърст файнейшъл с ясното споразумение, че той трябва да ги върне обратно.

Срещу което той ви даде гаранция по кредитна линия от чужбина за внос.

– Точно така. Идва момента на фалита на БЗК. Аз му казах: Тилев върни си ми 15%, защото те са паркирани там, но те не са твои.

Т. е. прехвърлянето е станало с условно джиро?

– Няма условно джиро. Ние му ги даваме на доверие, ние сме приятели. Тилев казва добре и ги прехвърля на Дару финанс, пак без плащане. Аз му казвам дай си ми акциите окончателно, а той ми отговаря че не може да се върне в България по ред причини. Този период мисля, че беше април 1997. Тогава му казах да даде пълномощно на тази, която е в Дару финанс да ми ги даде. И Дару финанс ми дава пълномощоно да правя с тези акции каквото си искам, защото те са си мои. Тилев си получава парите от неговите 10% от Мобилтел.

Значи все пак Мобил тел му е платила тези 10%?

– Не той е платил на Мобил тел тези 10%, след което при продажбата им си получава една крупна сума. След година обаче Тилев казва дай да си разделиме онези 15%, аз му отгаварям как да си ги разделиме те са си били мои винаги. При което Тилев завежда дело срещу мен и Стюард в Австрия, че ние му дължим пари. Няма обаче никакви доказателства за това, има само едно твърдение от него.

Той твърди, че има пълномощно, с което ви бил упълномощил да продавате в негова полза.

– Ами аз го имам естествено. Някакво негово твърдение. В Австрия законът е такъв, че всеки може да отиде да направи някакво волеизявление и да започне проверка. Всички които ги разпитват, казват че не знаят нищо подобно. Стига се до задънена улица, защото ако някой въобще трябва да има претенции това е фирмата Дару металс, която е българска. Тилев хваща един лъжесвидетел, който заявява, че в негово присъствие е платена сумата, по онова време, крупната сума от 150 хил.марки, примерно за тези 15%. До тук всичко спира, това е ноември 1998 година. Съдията постановява прекратяване на това предварително проучване, докато не бъдат разпитани в България със съдебна поръчка двама свидетели – единият Павел Даскалов, който е бил и в БЗК и в Дару финанс и другия директорката на Дару финанс – Любенова, която ми е издала пълномощното. От една година няма движение по делото в Австрия, защото те чакат съдебна поръчка натам. Тук се разпитват двамата свидетели. Павел Даскалов казва следното: Управител на фирмата Дару финанс съм бил от 23 април 1996 г. до 15 февруари 1999 г. Съвета на директорите на БЗК e взел решение да закупи до 25% от акциите на Мобилтел, като 100 бр. поименни акции, т. е. 10% с номинална стойност 50 хил. лева са платени още същият ден. Сумата от 5 млн. лева е предадена по сметка на КАПИТАЛБАНК…..С решение на съвета на директорите на БЗК от 27. 02. 1996 година, се дава съгласие 100 бр. акции на сума да бъдат продадени на фирма Дару финанс ЕООД. Фирмата Дару финанс ЕООД извършва плащане към БЗК, като по този начин акциите стават притежание на тази фирма. Това са фактически неговите 10%. За останалите 15% от акционерния капитал на Мобилтел аз нямам информация дали и какви действия са извършвани между Мобилтел, защо Мобилтел, тя не е акционер в Мобилтел, и БЗК от една страна, между БЗК и Дару финанс от друга страна, между Дару финанс и Мобилтел от трета страна. До колкто ми е известно БЗК в периода до 7 април 1996, а това е дата на която аз бях на работа в БЗК, не е плащано за останалите 15%, от друга страна със сигурност твърдя, че чрез мен, или чрез друг, с мое знание, фирмата Дару финанс не е извършвала плащане нито към Мобилтел, нито към БЗК за тези 15 процента. Така че въпреки, че по това време съм бил член

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

ВКС ДАДЕ БЮДЖЕТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

viewkind4uc1pardfs16

15.01.2003г. FOCUS

Съдии атакуват Бюджет 2003

Върховният касационен съд ще сезира Конституционния съд на страната за бюджета си

БТВ

Ако конституционните съдии спрат целия бюджет, институциите в страната ще работят с една дванадесета част от старите си финансови средства, каза председателят на Върховния касационен съд Иван Григоров. Пленум на Върховния касационен съд реши да сезира Конституционния съд за бюджета си за тази година. Искането е от две части и е прието с мнозинство. Председателят на съда Иван Григоров уточни, че алтернативно се предлага да се обяви за противоконституционен и целият бюджет за тази година. С искането си съдиите атакуват бюджета на Върховния касационен съд за тази година, уточни председателят на съда Иван Григоров. Втората част на искането е алтернативно, ако Конституционният съд реши, че не може да тълкува само един текст.

Ние алтернативно искаме да бъде обявен целият държавен бюджет за 2003 година за противоконституционен, заяви Иван Григоров.

В искането съдиите са приложили бюджета си за 2001-ва и 2002-ра. Миналата година, съдът е разполагал с 14 милиона 160 хиляди лева. За тази година одобреният бюджет е два пъти по-малък – 7 милиона 120 хиляди лева. Тези финансии на върховния касационен съд няма да стигнат нито за парно, нито за чистачки, поясниха съдиите.

Може да е много лош съдът, но не дай си боже да спре да работи за една седмица. Тогава гражданите ще видят какво означава надмощие на силата над правосъдието, каза Григоров.

Според законите в страната, ако Конституционният съд спре целия бюджет, институциите ще работят с една 12 част от миналогодишния си бюджет. Григоров каза, че искането ще бъде внесено в Конституционния съд в края на седмицата.

Две искания от ВКС в Конституционния съд

БНТ

Върховният касационен съд ще внесе в конституционния съд искане да бъде обявен като противоконституционен закона за държавния бюджет. Решението беше взето на пленум на върховните съдии. Исканията са две. С първото ще бъдат атакувани текстове от закона, които определят бюджета на касационния съд. Ако частична отмяна е невъзможна, съдиите ще поискат за противоконституционен да бъде обявен целият бюджет за 2003 година.

Според магистратите е нарушена процедурата за приемане на бюджета. Министерският съвет е трябвало да внесе в парламента както своето, така и предложението на Висшия съдебен съвет за бюджет на съдебната система. 7 120 000 лева, т.е. два пъти по-малко от миналата година, е сумата, определена за върховния касационният съд за 2003. Според Иван Григоров средствата ще стигнат само до март. Това е удар на политиците срещу съда, каза още Иван Григоров. До края на седмицата искането за бюджет 2003 ще бъде внесено в Конституционния съд, но това няма да спре изпълнението му.

Всички процедури според Конституцията и закона при приемането на Бюджет 2003 са спазени

БНТ

Всички процедури според Конституцията и закона при приемането на Бюджет 2003 са спазени, заяви финансовият министър Милен Велчев, който е във Виена, за да участва във форум на емитентите и инвеститорите за Централна и Източна Европа. На въпрос дали е очаквано решението на ВКС да атакува Бюджет 2003 Милен Велчев заяви, че едно такова положение е било дискутирано през последните няколко месеца и затова то не е изненада. Според Милен Велчев това с нищо не променя позицията на Министерството на финансите и на правителството, че всички процедури, предписани от Конституцията и законите са спазени, и че една жалба във Конституционния съд няма да успее. Такава ще бъде позицията на министерството, когато бъде депозирано питане от страна на Конституционния съд, заяви финансовият министър.

Върховният касационен съд иска Конституционния съд да отмени Закона за бюджета

Върховният касационен съд внася в Конституционния съд искане за отмяна като противоконституционен на Закона за държавния бюджет. Това решиха на общо събрание съдиите от ВКС, предаде Дарик радио.

59 съдии от ВКС са взели единодушно решението. Не е гласувала единствено Йорданка Хаджиенева като съпруга на председателя на Конституционния съд Христо Данов. Съдиите атакуват в първото си и основно искане само текстовете за бюджета на Върховния касационен съд, който е наполовина по-нисък от миналогодишния. Второто искане до Конституционния съд е за отмяна на целия Закон за държавния бюджет, ако се счете, че процедурно не е възможна отмяна само на част от бюджета.

Съдиите сочат две основания: че при приемането на бюджета са нарушени конституционно регламентирани процедури, и драстично ниския бюджет на ВКС, който блокира работата му. В искането се сочи справка за бюджета на ВКС за две години назад. През 2001 г. съдът е имал 12 милиона 616 хил. лв., за миналата година – 14 милиона и 160 хиляди лева, а за 2003 г. – 7 милиона и 120 хиляди лева. Това е удар на политиците срещу Върховния касационен съд, коментира председателят на съда Иван Григоров. До края на седмицата искането ще бъде внесено в Конституционния съд.

Ако конституционните съдии спрат целия бюджет, институциите в страната ще работят с една дванадесета част от старите си финансови средства, допълва бТВ.

Декларация на Върховния касационен съд

БНТ

14 ЯНУАРИ

Днес се състоя пленум на ВКС с участието на 60 върховни съдии. Единодушно бе взето решение да се отправи искане до Конституционния съд (КС) на Р България за обявяване на противоконституционност на закона за бюджета за 2003 година в частта за ВКС. Ако КС прецени, че частичната отмяна на бюджета е невъзможна, то ВКС иска да бъде обявен целия закона за републиканския бюджет за тази година за противоконституционен. Върховните съдии са категорични, че законът е противоконституционен на две основания. Първо, нарушена е процедурата по изготвянето и приемането му, с което са накърнени самостоятелността и независимостта на съдебната власт и нейния престиж. Проявено е недопустимо за една правова държава пренебрежително и безотговорно отношение при определянето на необходимите средства за осъществяване функциите на ВКС. Процедурно са нарушени, освен Конституцията на страната, законът за съдебната власт, законът за държавния бюджет, и редица решения на КС. Второ, нарушено е конституционното изискване бюджетът да осигури нормалното функциониране на ВКС, защото с решение ь17 от 1995 г. КС е приел, че всеки закон за годишен държавен бюджет на страната, в който липсват средства за отделни конституционно установени държавни институции, може да бъде обявен за противоконституционен, тъй като парализира дейността на тези институции. Бюджетът на ВКС през 2001 г. е бил 12 млн. 617 хил. лв. Бюджетът на ВКС през 2002 г. е бил 14 млн. 160 хил. лв. А бюджетът на ВКС за 2003 г. е 7 млн. 121 хил. лв. Тоест два пъти по-малко от предходните години, което със сигурност ще доведе до парализиране дейността на ВКС. Сумата, която следваше да приеме НС, в съответствие с Конституцията, трябваше да бъде в размер не по-малък от тази за 2002 г., за да може върховната съдебна институция да правораздава по наказателни, граждански, търговски и трудови дела. Законът за бюджета за 2003 г. по отношение на ВКС е позорен акт на дискриминация, приет с гласовете на НДСВ и ДПС в Българския парламент, който на практика лишава институцията от възможността да функционира, а българският гражданин – от конституционно регламентираното му право да получи реално правосъдие. Този безпрецедентен акт умишлено унижава ВКС на Републиката и злепоставя България пред демократичния свят. ВКС многократно в процеса на формиране на годишния бюджет предупреждаваше управляващите, че Конституцията и законите не трябва да се нарушават. За съжаление, тази добронамерена и професионална позиция на съдиите от ВКС беше грубо игнорирана и напълно закономерно отнасяме проблема до Върховния конституционен арбитър – КС на Р България.

Бюджетът на Върховния касационен съд за 2003 г. е дискриминация, заяви Иван Григоров

Бюджетът ни е два пъти по-малък от миналогодишния, това е дискриминация към дейността на Върховния касационен съд , каза Иван Григоров, председател на ВКС в предаването 12 плюс 3 на БНР. Може да се затрудни дейността ни, допълни той.

59 върховни съдии единодушно решихме да се обърнем към Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на текста за разходите за ВКС в Бюджет ‘2003. Ако това е трудно да стане само за разходите на ВКС, то алтернативно искаме от съда да обяви целия бюджет за противоконституционен. При процедурата по приемане на бюджета грубо е нарушена Конституцията, твърди Иван Григоров

Дори да ни спрат отоплението ВКС ще функционира, каза Иван Григоров

Ние ще продължим да работим дори да не си получаваме заплатите, дори да ни спрат отоплението, ще се справим при всяко едно положение, каза председателят на Върховния касационен съд Иван Григоров,в предаването Денят на Дарик радио относно атакувания пред Конституционния съд бюджет за тази година, в частта му за Върховния касационен съд. Григоров заяви, че диалог с управляващите няма да водят, защото това не е институционално издържано. Той подчерта, че в искането си Върховният касационен съд се позовава на закона.

НДСВ за промените в Конституцията и Бюджет 2003

БНТ

Според НДСВ няма никакви основания да се счита, че бюджетът за 2003 г. е приет противоконституционно, каза днес в парламента председателят на Парламентарната група на НДСВ Пламен Панайотов.

Той нарече идеята за свикване на Велико народно събрание за промените в Конституцията, свързани със съдебната реформа, меко казано неподходяща.

Пламен Панайотов уточни, че НДСВ вече е отправило покана към лидерите на ОДС и Коалиция за България Надежда Михайлова и Сергей Станишев за консултации в тази посока.

А намерението на управляващото мнозинство, според Пламен Панайотов, е да внесе нов проект за изменение и допълнение в Закона за съдебната власт, като част от реформата в съдебната система.

Останалите законодателни приоритети на НДСВ Панайотов свърза със социалната политика, образованието, здравеопазването, борбата с престъпността и корупцията и реформата в селското стопанство. ПГ на НДСВ избра своите членове във временната комисия по искането на Главния прокурор за сваляне на имунитета на Никола Николов от СДС и ще предложи на останалите 3 парламентарни сили от 12-те члена на комисията шестима да са техни.

Бюджет 2003 не противоречи на Конституцията, смята финансовото министерство

БТВ

Министерството на финансите няма основание да мисли, че бюджетът за 2003-та година противоречи на Конституцията и ще изчака решението на съда. Това коментираха пред БТА от пресцентъра на министерството по повод решението на Върховния касационен съд да атакува пред Конституционния съд бюджет 2003 в частта му за ВКС.

Денят, Дарик радио

Разговор с Иван Григоров, председател на Върховния касационен съд

Водещ: ВКС днес реши да атакува пред Конституционния съд Бюджет 2003 в частта му, отнасяща се до бюджета на ВКС. Ако Конституционният съд прецени, че не може да се произнесе само по бюджета на ВКС, върховните съдии алтернативно предлагат да се обяви за противоконституционен целият държавен бюджет за 2003 г. Сега имаме връзка с председателя на ВКС Иван Григоров. От колко души се състои целият пленум? Участвали са 60, 59 са гласували за. Един се е само въздържал и то съпругата на председателя на Конституционния съд Христо Данов. Колко са всички съдии в пленума?

И. Григоров: Всички съдии в пленума са 67, обаче малко частично … стадион и всички, които бяха на работа, т.е. 60 души, участваха в пленума. Колегата Данова не се въздържа, но просто тя не участва в гласуването, тъй като считаме, че не е етично, тъй като тя не е необходимо да взима отношение по този проблем

Водещ: Посочили сте две основания за противоконституционност на бюджета на ВКС или на целия държавен бюджет. Първото е процедурното, появиха се вече коментари, че процедурата все пак е била спазена, защото депутатите са приели вариант на бюджета, предложен от самите депутати, а не този на Министерския съвет, макар че той съвпадаше като цифри?

И. Григоров:Първо искам нещо да кажа като предисловие с две думи…Защо се стигна до това решение да сезираме Конституционния съд?Ние в продължение на повече от половин година съвсем спокойно и съвсем със чувство на държавност разяснявахме на господа депутатите от управляващото мнозинство, че това което правят като формират бюджета на съдебната власт и в частност този на Върховния касационен съд, те нарушават конституцията, нарушават законите, нарушават и няколкото категорични решения на КС. Така или иначе никой не прие нашата теза като добронамерен съвет към управляващите политици и се стигна до този инфаркт да се обърнем към върховния конституционен тълкувател Конституционния съд, което искам да кажа …, че ми е изключително неприятно, но ние бяхме принудени по един брутален начин да предприемем този не говорещ добре за страната ни акт.Защо атакувахме бюджета в частта за Върховния касационен съд. Първо на две основания,…аз няма да влизам в диалог с депутатите, тяхната правна квалификация и правно ниво не е предмет на сериозно тълкуване,а пък и при положение, че има висящ конституционен процес да влизаме в диалог със страните, е съвсем излишно. Има си съд, каквото решение вземе той ние ще се съобразим. Второто конституционно нарушение е , че сумата,която е отпусната на Върховния касационен съд,нормалното функциониране на тази институция е просто невъзможна като стойност Върховния касационен съд да изпълнява своите правомощия.Искам да отбележа, че още през 95 година с решение номер 17,Конституционния съд е прие, цитирам дословно Всеки закон за годишен държавен бюджет на страната, в който липсват средства, за отделни конституционно обусловени държавни институции, може да бъде обявен за противоконституционен, тъй като парализира дейността на тези институции.. Значи освен на Конституцията ние се позоваваме и на практиката на Конституционния съд, който казва, че тогава когато не се осигурят необходимите средства за функциониране на една конституционно установена система, то този закон има голяма вероятност да бъде обявен за противоконституционен в тази му част.Разбира се , ние не сме били максималисти и никога не сме искали някакви суми извън възможностите на страната, ние сме на ясно с икономическото състояние във родината ни. Тогава ,когато се прави една наказателна, една арогантна акция по отношение на Върховния касационен съд, сме длъжни да вземем отношение. Ще ви кажа на кратко какви са данните. Посочили сме във искането, бюджета на Върховния касационен съд за предходните две години и за тази 2003 година..Взимаме за ориентир 2001, 2002 година, защото тогава стопанисването, управлението и реконструкцията на софийската съдебна палата, която между другото е с разгърната площ от 56 хил.кв. метра, беше прехвърлена към бюджета на Върховния касационен съд… и сумите необходими за управление на сградата увеличава значително бюджета.През 2001 година бюджетът на ВАС е бил 12млн. 617 хил. лв., през … предходната година беше 14млн. 160 хил. лв.Бюджетът за 2003 година… е 7 млн.121 хил. лв. , т.е. два пъти по- малко от предходните години, което със сигурност ще доведе до парализиране на дейността на съда.

Водещ:Г-н Григоров според обяснения, които се опита да даде преди Нова година финансовия министър Милен Велчев, средствата са намаляли, защото вие нямало да се грижите за сградата на съдебната палата?

И. Григоров:Министърът или се е объркал или не е на ясно какво говори, но това си е негов проблем. От началото на 2001 година не е имало нито един ден,в който сградата да не се е стопанисвала…Това драстично орязване на бюджета ни ще рефлектира не само върху Върховния касационен съд…, защото тези, които предприемат тази наказателна акция, дълбоко неморална, бих казал.. трябва да знаят, че те по тази начин санкционират противозаконно, противоконституционно и най- вече неморално 10 върховно и средно ниво институции в софийската съдебна палата.Освен нас там се помещават още десет институции, включително главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, всички големи съдилища в страната и т.н.Всичките разходи по сградата – отопление ,осветление, охрана, чистачки и т.н. са от бюджета на ВАС.Така че този наказателен аморален акта ще рефлектира върху 11 съдебни институции в страната, тези които се помещават в съдебната палата.

Водещ:Парламентът е приел бюджета такъв, какъвто е преценил, че трябва да бъде, това е казал днес заместник председателят на парламентарната правна комисия Четин Казак от ДПС, цитиран от БТА…

И. Григоров:Не съм чувал такъв депутат и такъв заместник председател.Тук дискусията вече между нас и парламента приключи много отдавна.С факта за приемане на Закона за бюджета ни е диалог с тях няма да водим, защото това не институционално издържано.Ние не казваме, че те не са прави, а ние сме прави.Ние казваме имаме различия, ние се позоваваме на конституцията, на закони и практика на конституционния съд, вие мислите нещо друго, това е ваш проблем и вие ще си развиете тезата тогава когато ви даде възможност конституционния съд да защитите тази теза, казвам на нашите опоненти.С тях сега да водя диалог е под професионалното и интелектуалното ми ниво, а просто не и удобно до си спорим чрез вестници, чрез медии, чрез телефони. Но тогава когато има един висящ съдебен спор. Ако иска някой да ме убеди, че 7 млн. е равно на 14 млн. аз мисля че това е съвсем излишно.Като тезата е, че в никакъв случай … един бюджет не може да бъде по- малък от предходната година. Защото имаме прогнозна инфлация , имаме увеличение на щата, увеличение на разходите, имаме разходи за обезщетяване на магистрати и т.н.С десетки проценти трябва бюджета да бъде по- висок ат предходната година.

Водещ:Зная , че не обичате да коментирате хипотези, но имали вероятност ВКС както и другите съдебни институции в Съдебната палата да не могат да функционират от някой месец на тази година нататък, при този бюджет?

И. Григоров:Разбирам ви въпроса и … вероятно това е провокирано от някои политици.Не, категорично това няма да стане ние ще продължаваме да работим дори и да не си получаваме заплатите, дори да ни спрат отоплението.По трудно ще бъде с охраната и с функционирането на основните части, но ще се справим при всяко положение.Знаете, че в едно семейство, на мъжа като му намалят заплатата на половината, семейството пак живее, макар че всичко върви надолу .Слушах някои коментари, че ВКС играел на политика. За каква политика може да става въпрос, когато по един грабителски начин отнемат възможността на една институция да работи.Остават 67 съдии и 150 души персонал без средства за препитание на техните семейства.И нас ни набъркват някакви политически спорове, диалози и т.н.Какво искаме, ние искаме едно единствено нещо нормален бюджет ,разбира се съобразен с възможностите на държавата, нека да бъде и минимален, за да можем поне нормално да функционираме, нищо повече. И Искам да кажа, че двете основни критики , които са в доклада на европейската комисия по отношение на неудачите на българската съдебна система са в две посоки.И първото и основното е минималното финансиране на съдебната система, второто е вече е противоконституционната намеса на политическата власт и то на изпълнителната власт.Българският съд има бюджет 0,3 % от брутния продукт на нашата държава.Докато във всяка една държава е между 2 и 4 %.В Македония е 1,7 , ние сме на 0,3.

Водещ:Същият Четин Казак казва, че ако конституционния съд обяви бюджета за противоконституционен, ще доведе до блокирането на мнага неща и за това той не вярва ,че конституционния съд ще доведе до създаване на такава ситуация.Защо избрахте алтернативно да искате за обявяване за противоконституционен или на бюджета за ВКС или на целия бюджет?

И. Григоров:Нашето желание е Конституционния съд да намери правния механизъм и да се произнесе по текста, който ние атакуваме основно именно законовата форма, която регламентира бюджета на ВКС.В нашето искане обаче ние сме посочили 4 точки, според които е доста трудно това да стане само за една институция от цялата рамка на бюджета на държавата.Тъй като нашия бюджет е обвързан с рамката на общия държавен бюджет…Бил съм 6 години конституционен съдия и ми се струва, че бих намерил начин, с известно заобикаляне на някои правила да не се стигне до нещо по- сериозно.Но дори и да бъде обявен за противоконституционен, в края на краищата няма нищо фатално.Вие много добре си спомняте, че преди няколко години бюджета винаги се приемаше пролетта или началото на лятото на следващата година и държавата си функционираше.Но не бих искал и сега да стане така.

Водещ: Днес лидерът на ДПС Ахмед Доган е коментирал вашата личност. Той е заявил, че е направо впечатлен от обективността на независимия съд, помолен да коментира решението на Софийския районен съд, с което беше уважен иска на Осман Октай. И беше осъден Доган да заплати 1 лв. за неимуществени вреди и съдебни разноски. Това беше искова молба за клевета. Попитан дали Октай ще бъде възстановен в централния съвет на ДПС, Доган е казал, кой да го възстанови г-н Григоров. Ако се ангажира лично той, може да го възстановим с фанфари, с почести, ще му направим един паметник на лоялността, цитирам ви точно Ахмед Доган.

И. Григоров: Паметник на Октай или на Иван Григоров?

Водещ: Не става ясно от цитата.

И. Григоров: Ами вижте сега. Учудва ме такъв коментар от политик с дълъг стаж за нашето така държава нелош политик. Вероятно г-н Доган се е объркал. А може би трудно прави разлика между Райноне съд и ВКС. Но така или иначе един такъв спор при всяко едно положение може да стигне до ВКС. Но тука аз съм запознат разбира се само с това, което снощи информираха медиите и вестниците сутринта, тука става дума за дело от частен характер, дело за клевета между един български гражданин и друг български гражданин. Съдът е приел, че жалващият се гражданин е бил оклеветен от подсъдимият, който е осъден на някаква символична глоба. В края на краищата, това е решение, първоинстанционно решение на един съд, то не се коментира, освен по предвидените от закона начини. Коментарът ще направи след това градският съд, ако някоя от недоволните страни, в случая вероятно г-н Доган, оспорва решението на районния съд. След като се произнесе градският съд, вероятно една от двете страни ще обжалва акта на градския съд, тогава ще дойде във ВКС. Но това е елементарно дело и нека г-н Доган да бъде напълно спокоен, че ВКС, когато делото дойде при нас, ще го реши изцяло, съобразявайки се със законите на страната.

Водещ: Днес има и едно друго съдебно първоинстанционно решение на Софийския районен съд за Киро Японеца. Той е бил оправдан. Това може да ви кара да очаквате така поредна истерична реакция срещу функционирането на съдебната система, тъй като въпросният Киро Японец беше да го кажем простичко осъден в общественото пространство преди да се е произнесъл още Софийският районен съд. Става дума за незаконно притежаване на оръжие и боеприпаси. А самият Киро Японеца или Кирил Сотиров Киров е титулуван за един от наркобосовете в България, макар той категорично да го отрича.

И. Григоров: Ами, сега. Съвсем случайно преди около час чух по едно радио така обсъждания на този казус. Разбира се това решение на първоинстанционния съд в никакъв случай не мога да взимам отношение, защото и не познавам казуса. Но това, което чух по радиото, разбира се без да ангажирам нито себе си, нито съда, който вероятно ВКС ще се занимае след известно време с този казус, просто аргументите на съда ми се струват много логични. Чух, че независимо от големия шум, който се вдигна за този Японец, в смисъл доколкото знам не е японец, а е българин, но прилича на японец. Значи, тогава беше нещо много страховито в медиите представено, оказа се, както чух днес, пак казвам по медиите, че става дума за един незаконно притежаван пистолет и някви боеприпаси. Разбрах че първоинстанционният съд е приел, че няма данни този пистолет да е бил негов. Освен това първоинстанционният районен съд е поискал от службите на МВР да представят доказателства кои лица са участвали при констатирането на този пистолет, за да може разбира се да се установи авторството, дали той е именно на този Киро Японеца или не. МВР е отказал да представи такива доказателства. И на последно място чух, че … лица, които са присъствали на огледа при изземването на този пистолет и констатирането на пистолета, не са потвърдили това, което е било представено в огледа и протокола. Това го чух преди един час по едно радио. Може и да не е така. Разбира се и Прокуратурата има правомощия, за да протестира решението на първоинстанционния съд. Вижте сега, този господин Вълчев, вече убедете вие като авторитетно радио и вашите колеги журналисти, нека да престанат да се втълпява на обществото за такива войни, за такива страховити неща. Защото аз ви казвам имам чувството, че не живея в България, а живея в Чечня. В края на краищата какво е станало, ако една институция в случая МВР, респективно районната прокуратура, не си е свършила работата като хората?! Като не си я е свършила, съдът ще го оправдае. Може да е най-лошия човек. Но няма ли, както в закона се казва, несъмнени доказателства за това в което го обвиняват, че го е извършил той, разбира се, че ще бъде оправдан. Иначе ще бъдем една безправова държава. Нека да си събират съответните органи доказателствата и да си внасят … обвинителни актове, нека да си ги поддържат прецизно и професионално и разбира се всеки лош човек трябва да отиде там, където му е мястото, а именно в затвора. Но нека така да не се говори по принцип. Обществото го осъди, сега защо съдът го оправдава? Еми, ако не е доказано ще го оправдае, дори да е най-лошият човек. Кво да ви кажа повече? Вие сте юрист и ги знаете не по-лошо от мен тия неща.

Водещ: Добре, мисля че бяхте достатъчно убедителен. Благодаря ви. Председателят на ВКС Иван Григоров.

Съдии атакуват Закона за бюджета

Върховният касационен съд реши да прати в Конституционния съд бюджета за 2003 г Основното ни искане е да се обяви за антиконституционен само бюджетът на ВКС, поясни шефът на съда Иван Григоров Но ако КС реши, че това не може да стане, защото ще повлияе на макрорамката на бюджета, той е сезиран и с алтернативно искане да се отмени целият бюджет. Процедурата по съставяне на бюджета в частта му за съдебната власт противоречи на конституцията – е основният аргумент на съдиите. В проектобюджета на държавата трябва да залегне сумата, предвидена от Висшия съдебен съвет, и тя може да бъде променяна единствено от парламента.

Освен това за ВКС е предвидена сума за т г.-7,12млн лв. – два пъти по-малко от миналогодишните 14,16 млн. лв. (10 млн. по Закона за бюджета и още 4 млн. субсидия) Парите ще стигнат едва до средата на годината, каза Григоров А през 1995 г КС вече е обявил, че всеки закон за бюджета, в който липсват средства за отделните конституционни институции, може да бъде обявен за антиконституционен, защото парализира дейността им.

Сега ВКС ще поиска КС да каже и в каква насока да се коригира бюджетът на ВКС

Още през ноември Григоров се закани да прати бюджета в КС, ако бъде приет в този вид. ВСС дори го атакува пред Върховния административен съд (ВАС), където отклониха делото с аргумента, че съветът е прав, но бюджетът вече е приет

Няма основание за това драстично намаление на парите, смята ръководството на ВКС Още повече че ВКС има и 20 души увеличение на щата от м. г, а за пръв път ще трябва да плаща и немалки обезщетенията при напускане на съдии

От парите на ВКС се плащат консумативите – ток, парно, вода и пр. на цялата Съдебна палата, която има разгърната площ от 56 000 кв. м. С други думи – ВКС издържа и 10 съдилища и прокуратури в палатата.

Ето защо ВСС поиска 21,221 млн. лв. за ВКС. Преди да го внесе в парламента, кабинетът госви на 12,121 млн. А преди второто четене по предложение на Иван Искров парите на ВКС бяха намалени с още 5 млн. лв. Тогава Григоров определи това като санкция срещу съда Не знам как се размина на ВАС?, пошегува се вчера той. Наблюдатели си спомниха думите на Искров след решението за Булгартабак, че съдиите могат да останат без заплати.

в. Труд – стр. 5

Касационният съд атакува Бюджет 2003

Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) реши единодушно да атакува пред Конституционния съд (КС) Бюджет 2003 в частта му за отпуснатите средства на ВКС, обяви вчера председателят на съда Иван Григоров. Според него парите, предвидени от бюджета за финансиране на ВКС, ще стигнат най-много за няколко месеца. За 2001 г. ВКС е получил 12,616 млн. лв., за 2002 г. – 14,160 млн. лв., а предвидените средства за 2003 г са 7,120 млн. лв. Това е удар на политиците срещу ВКС, обобщи Григоров. Искането до КС ще бъде внесено до края на седмицата. Подробности – на стр. 7

в. Дума – стр. 1

Иван Григоров атакува Бюджет 2003

Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) реши единодушно да атакува пред Конституционния съд (КС) Бюджет 2003 в частта му за съдебната власт и по-конкретно за отпуснатите средства на ВКС, обяви вчера председателят на съда Иван Григоров. 59 от 60-те присъстващи съдии на общото събрание на ВКС са подкрепили решението. Само съдия Данова, съпруга на председателя на Конституционния съд Христо Данов, се е въздържала да гласува заради поста, който заема съпругът й. Според Иван Григоров средствата, предвидени от бюджета за финансиране на ВКС, ще стигнат най-много за няколко месеца. За 2001 г. ВКС е получил 12,616 млн. лв., за 2002 г. – 14,160 млн. лв., а предвидените пари за 2003 г са 7,120 млн. лв. Това е удар на политиците срещу ВКС, обобщи Григоров. Искането до КС ще бъде внесено до края на седмицата. Общо за съдебната власт в Бюджет 2003 са предвидени 138 882,8 хил. лв. Още преди да влезе за обсъждане на първо четене държавният сметкоплан в частта му за съдебната власт първо беше атакуван от Върховния административен съд с аргумента, че изпълнителната власт няма право да ревизира предложението на магистратите, а само да дава мнение. По-късно Висшият съдебен съвет (ВСС) публично призова депутатите да не приемат Бюджет 2003, защото Министерският съвет е нарушил конституцията и Закона за съдебната власт, където изрично е записано, че само ВСС подготвя и внася бюджета на съдебната власт в парламента като част от общия държавен бюджет. На практика бе извършено точно обратното, се казваше в огласена декларация на ВСС. Членовете на съвета обвиниха правителството в противоконституционни действия. За да се излезе от скандалната ситуация беше приложена парламентарна процедура по време на второто четене на бюджета. Тогава председателят на бюджетната комисия Иван Искров използва правото си на законодателна инициатива и мнозинството прие неговото предложение. То обаче не се различаваше съществено от предвидените разчети на кабинета. Така с процедура беше парирана атаката на ВСС и формално конституцията беше спазена. Точно този аргумент използваха и вчера управляващите, когато бяха попитани как ще коментират атаката на ВКС. Вносителят на Закона за държавния бюджет – Министерство на финансите, няма основание да мисли, че бюджетът за 2003 г. противоречи на конституцията и ще изчака решението на съда. Така отговориха от пресцентъра на ведомството на Милен Велчев. Няма основания за обжалване на бюджета за 2003 г. или част от него пред Конституционния съд, тъй като Народното събрание има право да приема бюджета по пера, както намери за необходимо. Това каза за БТА заместник-председателят на парламентарната правна комисия Четин Казак от ДПС. Депутатът обясни, че ако КС обяви бюджета за противоконституционен, той трябва да се гледа отново в пленарна зала. Това ще блокира много неща, не вярвам КС да доведе до създаването на такава ситуация, обобщи Казак и допълни: Не става въпрос за война между институциите, а за конфликти на личностна основа между отделни представители на съдебната власт и управляващото мнозинство. Определени личности – отговорни кадри в съдебната власт, явно не са съгласни съдебната реформа да се проведе успешно. В практиката на Конституционния съд има тълкувателно решение, което използва и Иван Григоров. Затова той обяви: Ако КС прецени, че не може да се произнесе само по бюджета на ВКС, ние предлагаме да се обяви за противоконституционен целият бюджет за 2003 година. През 1995 г. КС решава, че всеки закон за държавния годишен бюджет на страната, в който липсват средства

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

30 дни в Москва

viewkind4uc1pardfs16

Обществения живот в България и Русия през последните години радикално се трансформира. Независимо от обстоятелството, че тези изменения имат общо отправно начало и ,навярно, сходни крайни цели, поради многобройните отличия на нашите общества ( народопсихология, размери на територията, брой на населението и неговата религиозна и национална разнородност, природни ресурси, климатични особенности, историческо развитие и др.), промените, които се наблюдават, протичат с характерни отличия.

Познавайки твърде добре Москва, градът, в който е протекла голяма част от съзнателния ни живот, искаме да споделим с любезния читател онова, което успяхме да видим и почувстваме в столицата на Русия по време на нашия 30-дневен престой в края на 2002 г.

Читателя трябва да има в предвид, че между живота на населението в Москва и Русия има твърде голяма разлика. Както казват обикновенните хора, Москва – това не е Русия. Москва винаги се е отличавала от провинцията с по-високия жизнен стандарт и по-големите възможности, които предоставя на своите жители, наброявящи около 10 млн. души. Но сега това е особенно забележимо. В Москва са съсредоточени централите на основните руски фирми, на по-голямата част от чуждестранните и съвместните с тях фирми, на многобройните банкови централи. В столицата работи огромна армия от чиновници и, преди всичко, високопоставените. Тук трябва де се отбележи и едно от икономическите достижения на московското правителство, подчертано от кмета на Москва Юрий Лужков при неговото посещениев България, което се състои в това, че в столицата, по сравнение с останалата част на Русия, са създадени по-благоприятни условия за развитие на дребния и среден бизнес. Всички тези обстоятелства обезпечават по-малка безработица (5-7%), по сравнение с тази в страната, и създаването на значителна прослойка от хора, относително добре финансово обезпечени.

Ще се постараем да обсъдим само някои страни от московския живот, които биха заинтересували читателя.

Цени и заплати

Първата информация, която получихме в денят на нашето пристигане, беше разменния курс на долара, оповестен във вестник Известия. Един американски долар се продава за 31,6727 рубли. Това съотношение на валутите ще използваме при обсъждане на цените и заплатите.

Колко рубли ще струва една стока, силно зависи от мястото ,в което я купуваш. Естественно, това е така навсякаде по света, но в Москва този принцип е много важен. Тук даже трудно ще разбереш, колко струва сутрешния вестник. На първата страница можеш да прочетеш: Цена по споразумение. Да не говорим за заплащането на таксиметровите услуги. Понятието за касов апарат е напълно изчезнало. Не се удивлявайте, ако от Белоруската гара до Зоопарка ви откарат за 50 рубли, а от Зоопарка до Белоруската гара за 150 рубли. И в този случай цената е по споразумение. Това не бива да ви учудва, защото, както се пее в една опера на Сметана, от Коледа до Великден са 4 месеца, но от Великден до Коледа месеците стават вече 8.

Московчани се снабдяват с това, което им е необходимо ,главно, от две места- магазините и пазарите, организирани в различни части на града.Според това, кой от къде купува, може да се съди твърде уверено за семейните му доходи. Цените на стоките на пазарите са средно с 30% по-низки от тези в магазините. Ето какво струват основните хранителните продукти в магазините в края на м.октомври. Цените са в долари за 1 килограм и 1 литър:

хляб – 0,5 масло – 2,2 зеле – 0,4

брашно – 0,6 кашкавал – 3,4-5,4 моркови – 0,4

мляко – 0,4 месо – 2,5- 4,5 краставици – 1,5

захар – 0,6 салам – 3,5- 11,4 цвекло – 0,4

ориз – 0,5 бира – 0,4- 0,6 чушки – 2,3

оливия – 1,4 картофи – 0,4 домати – 1,3

банани – 0,8 портокали- 1,0

Прави впечатление огромния брой златарски магазини, разхвърлени по целия град, пълни с прекрасни бижута и красиви продавачки. Единственото, което липсва в тях, са покупателите. Може би сезона не е подходящ, а може би и хората нямат пари?

Какви са доходите на московчани? Отговора на този въпрос е изключително труден. Тези, които споделят, каква заплата получават,- получават малко. Онези, които не казват, какви доходи имат, очевидно, получават добре. Нормално!

На какви средства може да разчита един московчанин? Максималната пенсия е 66$. Учителя започва с заплата 25$ и стига с натрупване на стаж до 80$. Лекар с дългогодишен стаж, работещ в поликлиника, може да получи до 158$.Какво получава един проф.д.т.н., специалист със световна известност, работещ в един от най-реномираните руски технически университети:

– – тарифна ставка (17 разряд) – 60$;

– – за научната степен д.т.н. – 16$;

– – за научното звание професор – 36$;

– – за кураторството над млади асистенти – 5$;

– – допълнителни доплащания – 16$

Общо : 133$

– данък и профсоюзен членски внос – 19$

На ръка: 114$

Заплатата на известен в цяла Русия народен артист в един от централните московски театри (театър не е Академичен) е 142$. За участие в отделно театрално представление на един народен артист в Академичен държавен театър се заплаща 32$.Заплатата на депутат в Думата (парламента) е 380$. Както казва един от тях, с всички добавки, които получава, тя става 800$. В Руската Академия на науките един главен научен сътрудник, проф. доктор на техническите науки получава 76$.

Какво заплаща московският гражданин за подържане на своето жилище? Независимо, че практически всички апартаменти са приватизирани, то целият сграден фонд се обслужва и подържа от специална държавна (общинска) организация. Тази услуга за един тристаен апартамент струва месечно около 30$.За израсходваната електроенергия ,ползването на телефон,отопление и топла вода се заплаща съответно средно по 4$.

Живеенето в апартамент под наем е твърде скъпо удоволствие. Зависи естественно от апартамента: район, площ, устройство. Наема за двустайна квартира се движи между 200 и 500$. Напоследък стойноста на самите апартаменти значително се е увеличила. За апартамент в стар блочен дом, разположен край метро, се заплаща около 1100$/м2. Онова, което разказват за цената на жилищата в новостроящите се блокове и частните къщи в централната част на града е нещо фантастично. Една такава къща (особняк), в която живее едно семейство, има застроена площ около 400м2. Нейната цена е около 3500$/м2.В тази цена не се включени вътрешните довършителни работи (Аргументи и факти ь44 от 2001 г.). Такива къщи строят много богати бизнесмени ,а също децата и роднините на московските и федералните чиновници от средните звена. Както пресмятат, при средна заплата на такъв чиновник от 316$ в месяц, той трябва да не яде и пие около 800 години за да събере парите, необходими за таково строителство.

Как московчани си осигуряват необходимите им за преживяване доходи? Работещите пенсионери получават освен заплатата и полагаемата им се пенсия. Във връзка с това обстоятелство достигането на пенсионна възраст е едно радостно събитие. В организациите, където заплатите са твърде низки, отдавна не се следи за точното спазване на работното време. Служителите идват на работа по-късно или я напускат по-рано, защото работят още някаде. Това естественно се знае и не се препятства. Такова предвижване на хората от едно работно място на друго може да се почувства и по обществения транспорт. В миналото имаше ярко изразено препълване на превозните средства с пасажири в началото и края на работния ден. Сега тези върхови претоварвания са явно размити. Транспорта е претоварен практически непрекъснато. Билета за градския транспорт струва 0,2$.

Трябва да отбележим старанието на Московското правителство и на кмета на Москва Юрий Лужков да се подобри материалното състояние на най-бедната част от населението – пенсионерите -в този тежък за страната икономически период. Апартаментите в Москва бяха предадени практически безплатно в частно владеене на нейните жители. Всички пенсионери ползват безплатен градски транспорт. Доплаща се определена сума към пенсиите на неработещите пенсионери. Това доплащане се увеличава за пенсионери над 80 г. Възрастните московчани-пенсионери масово получават статут на инвалиди, което веднага рязко намалява всички плащания за издръжка на жилището, което е една значителна сума. За всичко това московчани са благодарни на своя кмет и вече два пъти го избират на този пост с 95% от гласовете – резултат, уникален не само за Русия.

Заплатите във фирмите са естественно по-голями. Предпочитани са младите специалисти, знаещи езици и имащи определена компютерна грамотност. Много от тях получават до 1500-2000$ месечно възнаграждение. Тука ,разбира се, работния ден далеч надхвърля положените по кодекс 8 часа.

В Москва, естествено, живеят хора с баснословни доходи. Не ни е известно, какъв е тяхният процент.Едва ли е значителен. Но това не е и много важно. Важен е процента на хората, образуващи така наречената средна класа и размера на нейните доходи. От това, какъв е този процент, и как той се изменя ще зависи и успеха на реформите, които се провеждат. Създава се впечатление, че такъв ръст се наблюдава. Нека се обърнем към статистиката (вестник Аргументи и факти, ь30, 2002 г.).

Счита се, че към средната класа на Русия могат да бъдат причислени около 10 млн.семейства, а статистически средното семейство се състои от 3 човека. Това означава, че средната класа, в сравнение с населението на страната (145 млн.) съставлява около 21%. Долната граница на месечния доход за едно семейство от средната класа в Русия е 450$. Тяхният брой е 6,5-7,5 млн.Такива пари получават менаджери, ръководители на средните звена,някои специалисти,инженери, работници и служащи.

Средните семейства от средната класа имат месечен доход между 900 и 1800$, докато богатите средни (около 2,5 млн.) получават над 1800$. Към тази тежка категория от богати средни могат да бъдат отнесени ръководители, собственици на малък и среден бизнес, представители на някои свободни професии (лекари и адвокати), ползващи се с обществено признание. За сравнение, в Европа към средната класа се причисляват хора с месечен доход от 2000-3000$ на човек, а не на семейство.

Специалистите са съставили списък на предметите, които се явяват характеристика на средното ниво на живота на средната класа. Такива са:

1.Автомобил

2.Компютер

3.Мобилен телефон

4.Телевизор с екран над 73 см

5.Видеокамера

6.Гардероб с подвижни плъзгащи се врати

7.Кухня със встроена техника

8.Дисконтна карта, с която в някои магазини може да се купува с отстъпка

9.Кредитна карта

10. Машина за миене на съдове.

Оказва се, че 36% от средната класа владее само два предмета от този набор и това са автомобила и компютера. По 3-4 предмета могат да си позволят 35% от тях. Притежаването на 5-6 от предметите имат възможност да направят 22%, докато целият този набор от луксозни неща притежават само 7% от средната класа. Изключение за тези най-богати средни се явявя апартамента и за неговото купуване трябва твърде дълго да се събират пари.

По данни на Държавния комитет за статистика на Руската Федерация за последната година вложените в банките пари са се увеличили с 50%. Руските граждани притежават около 70-90 милиарда долара, като 50 милиарда от тях се владеят от средната класа.

Емигриралите руски граждани работят в чужбина като добре платени наемни работници. Онези от тях, които искат да имат собствен бизнес с надежда да забогатеят, ще обръщат погледа си все повече обратно към Русия. Все пак увеличаването на вътрешния брутен продукт през последните 2 години се движи в рамките на 5-9%, а руския пазар е огромен.

Накрая, като любопитен щрих, ще разкажем за случайно подслушания разговор между двама млади бизнесмени, които могат да бъдат причислени към богатата част на средната класа. Единият от тях, явно добре познаващ Москва, казва на другия: Слушай, нека довечера да се срещнем и обсъдим нещата. Тука сега са отворили едно ново ресторантче, където има около 40 вида хубави италиански вина и много добра кухня. Едно основно ястие струва от 800 до 2000 рубли. Да, така е! Разслояването в обществото по отношението на доходите е много голямо. Едни със своята пенсия трябва да преживеят цял месец. Други – стойноста на тази пенсия я харчат за една порция в някое ресторантче. C’est la vie , казват французите.

Москва и московчани

Това е сложна тема и трябва да си Гиляровски за да се захванеш с нея. Ще се опитаме да споделим само няколко отделни впечатления.

Москва, по сравнение със София, вечерно време е един светещ град. Построени са много търговски сгради и жилищни блокове. Всичко изглежда масивно, солидно, огромно, с много стъкло и , на пръв поглед, трябва да е красиво, но когато се замислиш, до колко това е наистина е красиво, то веднага пред тебе, като богиня на красотата се явява дома на Пашков (сега част от Руската Държавна Библиотека), построен от Баженов, или творенията на архитекта Шехтел, създадени в началото на ХХ век в модния за това време стил сецесион. И тогава разбираш, че строителното инженерство е въпрос на техника, а архитектурата е изкуство и е въпрос на талант. И ако Булгаков сега създаваше своя велик роман Майстора и Маргарита, то неговите герои, наверно,отново щяха да се простят завинаги с Москва, отлитайки от покрива на дома на Пашков, а не качени върху един от многобройните новосъздадени строителни гиганти.

За московчани най-московската улица това е Арбат. Всеки път, когато сме в Москва, обезателно минаваме през този символ на града, возпят с такава любов от Окуджава. Той се намира между Смоленския и Арбатския площади. Понеже живеехме до Киевската гара, на брега на Москва-река, решихме да се разходим по Арбат от страна на Смоленския площад. За целта пресякохме реката пеша, възползвайки се от новопостроения пешеходен мост, който представлява една остъклена галерия, по която можеш да се движиш, необезпокояван от транспорта и да се любуваш на прекрасната гледка , която се открива пред теб. Самият мост е разположен твърде високо над реката и от тази гледна точка Москва изглежда по-огромна и по-величествена. Невъзможно е да не ти прозвучат в съзнанието началните тактове от гениалното творение на Мусоргский Разсъмване над Москва-река.

Веднага в началото на Арбат, от лявата страна на улицата , те среща стандартния McDonalds .Така че вместо руския трактир, където могат да те нагостят с пелмени, пироги и други национални ястия, ти можеш да хапнеш един Биг Мак, който по нищо не се отличава от Биг Мака, който ще ти предложат, например, в град Виктория в Канада. На кого е нужно това? За привличане на чуждестранния турист? Едва ли!

Срещу това съвременно американско кулинарно изобретение, зад гърба на Министерството на външните работи , ни посреща афиш, който кани гражданите да посетят фотоизложбата на Александър Потресов с оптимистичното название Гибелта на Арбат. С богат снимков материал е показано, как методично с течение на времето всички тези арбатски сгради, характерни за старата Москва, се унищожават и заместяват със здания, които можеш да видиш във всеки един град. Самата улица е превърната в пазар на примитивен кич, в резултат на което в края на деня тя е достатъчно мръсна. Пазар!

На самата улица са поставени паметници на Пушкин и неговата съпруга Наталия Николаевна (точно срещу сградата, къде те са прекарали своя меден месец)……а така също и на Булат Окуджава. Пред входа на театър Вахтангов има статуя на принцеса Турандот в чест на знаменитото едноименно представление, станало символ на този театър. Някои от публиката се снима, прегръщайки тези бронзови герои. Както е писал Окуджава на фона на Пушкин се снима семейство,фотографа щрака и птичката излита……

Има много разни кафенета и сладкарници, но цените им не са за нашия професорски джоб.

На другия край на Арбат, точно срещу ресторант Прага се строи някакъв голям търговски център. Ако се съди по направеното до сега ,неговия вид едва ли ще е в унисон с традиционната арбатска архитектура, но, от друга страна, тази архитектура практически е загинала, така че защо да няма и тук още една модернасграда.

В московското метро трудно можешь да намериш урна, в която да хвърлиш боклук. Всичко е прибрано, поради опасност от терористически актове. Затова там ще видите разхвърлени бутилки от бира и кутии от кока-кола и други напитки. Една част от тях ще забележите по платформите на станциите. Другата част ,която се намира в самите вагони ,се търкаля ту назад, ту напред при тръгване и спиране на влака.

Центъра на Москва е чист, до голяма степен е отреставриран и обновен с много нови сгради. Независимо от това, за онези, които помнят минали времена, той навява в известен смисъл и тъжно настроение, поради това, че е лишен от своите жители. На място на квартирите, в които живееха московчани, сега се намират офиси. Работния ден завършва и центъра опустява. Улица Горки от времето на нашата младост вечерно време винаги беше пълна от разхождаща се публика. В това се състоеше и нейното очарование. Днешната Тверская улица вечерно време е пуста и непривлекателна. Центъра е лишен от своята душа. Разбира се, има и домове, в които продължават да живеят хора, но в битово отношение той е станал твърде неудобен. Почти всички магазини за хранителни стоки са ликвидирани и заменени с прекрасни магазини на световно известни фирми за дрехи, обувки,мебели и златарски изделия. Ако, обаче, трябва да си купят хляб, то жителите на този московски център са принудени да изминат цял километър ,например ,от Камергерски переулок(бивш. проезд МХАТ) до Пушкинския площад, за да намерят хлебарница в Елисеевския магазин. Постепенно центъра на Москва се превръща в обикновен делови център. Може би, това е естественно, но в него има нещо тъжно.

В Москва е проблем да отидеш при някого на гости: всички вратите са бронирани и се отварят с код. Отделните апартаменти нямат свой звънец на външната врата със съответен надпис на фамилията. Някои кодове са сложни и трябва да натиснеш едновременно няколко копчета, като акорд на пиано.

Прави впечатление, че отношенията между продавачите в магазините и покупателите малко са се изменили по сравнение със съветския период и остават достатъчно нелюбезни. Ако покупателя се обърне към продавача със добър ден, благодаря или довиждане, ще бъде погледнат доста учудено. А ако кажеш още желая ви приятен ден, то ще те изгледат като инопланетянин.

Трябва да отбележим, че московчани с по-малко нихилизъм се отнасят към своето доста тежко икономическо състояние, по сравнение с нас, българите. В България ненависта към българската държава започва да взима застрашителни размери.В Русия това се чувства в по-малка степен. Такова отношение, може би, е свързано с обстоятелството, че понижаването на стандарта на живот на голяма част от населението в Русия е по-малко, по сравнение с този в България, тъй като качеството на живота на българите при социализъма беше значително по-високо от този на руснаците. Освен това при руснаците голяма част от неуредиците се компенсират от силно развито чувство за хумор, способноста да се смеят над себе си. Не случайно Илф и Петров са израснали на руска почва.

Научни институти

Посетихме няколко академични и отраслеви научни институти, където работят наши колеги и приятели. Чувства се подобрение на работата в редица научни звена. Това е свързано с раздвижването и разширяването на производството в отделни сектори на икономиката. Такива са, например, строителството, транспортирането на природен газ и петрол, атомната енергетика, самолетостроението, железопътния транспорт и др. По страната като цяло икономическият ръст е съставлявал през 2000 г. 9%, а в 2001 г. 5%. Всички научни институти ,които обслужват тези развиващи се отрасли , успяват да осигурят подходяща и интересна тематика за своите звена и добри заплати за тяхните сътрудници. В това отношение академичните институти са в по-неблагоприятно положение от отрасловите, които по презумпция са и създадени за да обслужват в научно отношение съответната промишленост. По тези причини и академичните институти се стараят да се приближат до нуждите на определени отрасли за да могат да получат част от средствата, които те отделят за научни разработки.

Броя на сътрудниците в институтите, особенно в академичните, е твърде намалял и силно застарял. Професорите и докторите на науките след пенсионирането остават на работа, поради което се съхранява един екип от специалисти, които могат да готвят научни кадри с висша квалификация. В това отношение руската държава е постъпила по-мъдро от българската, която пенсионира огромна част от професорското тяло като обезкръви до голяма степен и така застрашително намаляващия научен потенциал на страната. Това беше едно от мъдрите достижения на екипа Костов-Панев.

Като правило, московските колеги се оплакват от обстоятелството, че младите хора неохотно се насочват на работа към научните институти, поради низките заплати, които там биха получили. Значителна част от младежта след защита на дисертацията заминава на работа в чужбина, където заплащането е много по-добро. Емиграцията на висококвалифицираните млади кадри е, навярно, най-голямата загуба, която претърпява руската държава по време на прехода към пазарна икономика.

Една от основните научни проблеми, с които се занимава научно-техническата мисъл на страната е свързана с безопасноста на инженерните съоръжения и определяне на възможноста за продължаване на тяхния ресурс. Това е свързано, от една страна, с обстоятелството, че няма достатъчно средства за закупуване на ново оборудване, а от друга, модернизирането на редица инженерни съоръжения може да се извърши с обновяване на електронното командно оборудване, като се запази твърде скъпо струващата останала част на съоръжението, състоящо се главно от корпусни и силови елементи. През последните години това е една световна тематика, известна под названието Проблеми на старите конструкции.

Създадена е специална национална програма Научни проблеми по продължаването на ресурса, която се координира от Руската Академия на науките (Институт по машинознание), а неин ръководител е чл.кор.Н.А.Махутов. Тази програма си поставя следните цели:

– – Развитие на методите за анализ на даден етап от експлоатацията, на състоянието на съоръженията и конструкционните материали, използвани при изработването на тяхните отговорни носещи елементи.

– – Формиране на обща структура на провежданите изследвания, свързани с проблемите по продължаването на ресурса.

– – Определяне на приоритетните направления, обхващащи най-важните и опасни обекти.

– – Оценка на възможностите за международно взаимодействие по проблемите на продължаването на ресурса и безопасната експлоатация.

Към обектите, които изискват разработването на научни основи на методите за определяне на степента на изчерпване на ресурса и назначаване на неговото продължаване, гарантиращо по-нататъшната безопасна експлоатация са отнесени: ядрената енергетика, топлоенергетика, газо- и петролопромишлените комплекси, магистралните тръбопроводи, транспортните системи, металургичните комплекси и ракетно-космическата техника.

Създадени са и се изпълняват специални програми за отделните отрасли. Така, например, във връзка с определянето на остатъчния ресурс на магистралните тръбопроводи в момента се разглеждат предложените разработки от специалистите от Башкирия (Муниципален научно-технически центр Безопасност на ескплоатацията на сложните технически системи) и г.Челябинск (Уралски научно-изследователски тръбен институт -УралНИТИ).

Провежданите изследвания в тази област имат за цел да намалят опасноста от аварии в дадена област. Така, например, в резултат на тези изследвания авариите в железопътния транспорт за последните 10 години са се намалили 6 пъти. По аварийност най-зле са следните 4 отрасли (по низходяща степен): шахтни разработки, магистрални газопроводи, енергетика, металургия.

Вложените от промишленноста средства за подобряване на безопасноста на инженерните съоръжения се превръщат в доход на научните звена, които изпълняват тези задачи. Това почувствахме много добре по обстановката във Всеросийския научно-изследвателски институт по железопътен транспорт (ВНИИЖТ), в който е протекла голяма част от нашия професионален живот. Неговия сграден фонд както в Москва, така и на експерименталната база на станция Щербинка са в прекрасно състояние, а сътрудниците са сравнително добре платени.

Заслужва да споменем за въведената във ВНИИЖТ организация на научно-изследователска работа. Проблемите, свързани с модернизацията и подържането на железопътния транспорт се решават на два етапа: научно-изследователската част и внедряване на получените резултати. Първият етап се финансира от държавни централни ведомства (Министерство на железопътния транспорт, Министерство на транспортното строителство и др.). Тези задачи се изпълняват от името на института. Вторият етап се изпълнява от голям брой частни фирми, организирани от сътрудниците на института на територията на самия институт. Тези фирми използват помещенията, средствата за връзки и друга инфроструктура на института, като за тази услуга заплащат определен процент от своя доход. Ръководят се, естествено, от водещите сътрудници на института. По този начин трудната внедренческа дейност е отдадена в ръцете на частната инициатива. Както ни обясни един от водещите научни сътрудници, който едновременно е и един от ръководителите на такава частна фирма, неговият доход се състои от две части. Ако се приема за единица часта от заплатата, която той получава като научен работник в института, то от 5 до 10 са частите, които получава като участник във фирмата, която са организирали. Дирекцията на института като своя дейност отчита резултатите и от двата етапа – научните разработки и тяхното внедряване.

Полезно е да отбележим, че основните ведомствени институти са останали под ръководството на държавата, която по този начин има възможност да играе ролята на арбитър между многобройните фирми, обслужващи даден отрасъл. Невъзможно е, например, да бъде нещо внедрено в железопътния транспорт без Министерството на железниците да получи мнението на своя централен институт (ВНИИЖТ). В това отношение буди недоумение, защо българското Министерство на съобщенията продаде на частна фирма своя ведомствен институт, обслужващ железопътния транспорт. И това едва ли е единствения случай в страната.

Наблюдаваният икономически ръст в Русия, традиционното високото ниво на научните разработки, явната насоченост на научните изследвания в условията на пазарна икономика към решаването на практически задачи, нещо ,което не беше особенно характерно в предишния съветски период, когато въпросите за конкурентоспособноста на изделията не бяха първостепенна задача, съхраняването и максималното използване на висококвалифицираният научен потенциал, неминуемо ще запазят и развият дейноста на научните центрове в страната.

Нашите връзки с руската наука са били винаги традиционно добри и известното им разпадане, което сега се наблюдава, трябва да бъде бързо ликвидирано. Това ще бъде само от полза за България. Действията, които трябва да се предприемат в това отношение, обаче, трябва да се започват от нас, защото в дадения случай ние сме по-заинтересованата страна.

Москва-театрална

Москва несъмнено е една от всепризнатите театрални столици на света. Според рекламното списание Досуг в периода между 28 октомври и 3 ноември 2002 г. в Москва са работили 15 музикални (опера, балет и оперета), 66 драматични, 16 детски и 3 циркови сцени. Според същото това списание цените на билетите (в долари) в театрите са следните (ще цитираме само някои): Большой театър (1,6-118), Московската оперета (1,3-95), Малый театър (0,6-6,3), МХАТ А.П.Чехов (1,6-47), театър Вахтангов (1,6-16), театър Маяковски (1,6-3,2), театър Ленком (2,8-9,6), театър Съвременник (0,8-16),Сатирикон (1,9-38), Et cetera (1,6-16), театъра на Таганка (1,6-9,6). В кой диапазон от тези цени може да се купи билет, силно зависи от популярноста на представлението. За дефицитни спектакли цените се предвижват естественно към горните граници. С особенна популярност през този сезон се ползва мюзикъла. Така например, спектакъла Чикаго, създаден от семейната двойка Ала Пугачова – Филип Киркоров, московчанина може да посети като заплати за билет между 47 и 84$.Интересно е да се спомене за московската черна борса с театрални билети. По някакъв начин спекуланти купуват повече билети за дефицитните спектакли и след това ги продават 3-5 пъти по-скъпо. Така, например, билет за театър Ленком, който се продават в касата по 9$ може да се купи от прекупвачи за 32$. Ако в касата на Болшой театър билета струва 63$, то за дефицитен спектакъл спекуланта ще ви го предложи за 315$. В Москва обичат и парите, и театъра.

За наше голямо съжаление от театралните афиши напълно е изчезнал такъв специфичен руски жанр като художественото четене. В миналото тези концерти бяха твърде популярни., групирваха ги в определени по тематика цикли, за които продаваха специални абонаменти. В тях участваха такива великолепни актьори като Игор Илинский, Михаил Улянов, Сергей Юрский, Олег Табаков и др. Това, което правеха на сцената беше в същност моноспектакъл. В България сега с голям успех такава дейност развива Мариус Куркински. От московските концертни зали този жанр се е преместил в специалния държавен телевизионен канал Култура. Например, любителите на такива прояви могат да видят от екрана как великолепния Алексей Петренко чете Тарас Булба от Гогол. Този канал готви програми само на културна тематика и по него не се предават сапунени опери и реклами. Той е много популярен и изпълнява изключително важна възпитателна роля, като показва най-интересните явленията в националната и световната култура. Например, всяка година този канал показва 10-15 от най-добрите спектакли на руските театри, което дава възможност на тези, които по материални или други причини нямат възможност да попаднат в театър, да видят онова, което се явява гордост за руското театрално изкуство. Можем само да съжеляваме, че в България няма такъв телевизионен канал и че за канал Култура не се намира място в предлаганите програми на нито една кабелна телевизия.

В театралното пространство на Москва вече може да се говори за българска следа. Читателя да не мисли, че става дума за нови разкрития, свързани с атентата срещу Папата. Нищо подобно, просто един от най-талантливите млади театрални български режисьори Александр Морфов започва да оставя все по-трайни следи в тукашния театрален живот.

Имахме удоволствието да присъстваме при откриването на юбилейната 10-годишнина на театъра Et cetera и честването на 60 годишнината на неговия художествен ръководител – голямият руски актьор Александр Калягин. Сезона бе открит с постановките на А.Морфов – Крал Убю от Алфред Жари и Дон Кихот от Александр Морфов (по мотиви от едноименния роман на М.Сервантес). Третото представление беше премиера на спектакъла Последната запис на Креп от С.Бекет в постановка на Роберт Стуруа (композитор Гия Канчели, художник Георги Алекси-Месхишвили). Сега, когато пишем тези редове, не можем да не си спомним статията в един столичен ежедневник, в която театър Et cetera бе наречен второстепенна руска трупа, режисьора А.Морфов гастарбайтер,а Роберт Стуруа и неговите колеги застаряващи чужди знаменитости. Нека всички тези мъдри съждения да останат на съвеста на автора, а ние да се върнем към онова, което видяхме и почувствахме в театъра Et cetera, който е разположен в началото на ул. Новия Арбат, т.е. в самия център на Москва. И на двата морфовски спектакъла залата беше препълнена. В края на представлението публиката дълго аплодира в очакване на сцената да се появи режисьора. Очевидно, персонала на целия театър, като се започне от разпоредителите в залата и се стигне до а

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

world bank

viewkind4uc1pardfs16 BULGARIA – EDUCATION MODERNIZATION PROJECT

Procurement of Computers, Laser Printers and Copiers for schools of the system of the Ministry of Education and Science (MES), Republic of Bulgaria, for Delegated Budgets Component.

Loan No. 4576 BUL

Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria

Project Coordination Unit – 15, Gr. Ignatiev St.,

Sofia 1000, Republic of Bulgaria

Contents

Section I. Invitation for Bids 4

Invitation for Bids 5

Section II. Instructions to Bidders 7

Table of Clauses

Instructions to Bidders 9

Section III. Bid Data Sheet

Section IV. General Conditions of Contract 31

Table of Clauses

Section V. Special Conditions of Contract 43

Table of Clauses

Section VI. Schedule of Requirements

Section VII. Technical Specifications 57

Section VIII. Sample Forms 65

1. Bid Form and Price Schedules

2. Price Schedule for Goods offered from abroad (Group C bids) 68

3. Price Schedule for Domestic Goods offered from within Purchaser’s Country 69

4. Recurrent Cost Form ………………………………………………………………………………..70

5. Bid Security Form 71

6. Contract Form

7. Performance Security Form

8. Bank Guarantee for Advance Payment

9. Manufacturer’s Authorization Form

Section IX. Eligibility for the Provision of Goods, Works, and Services in Bank-Financed Procurement 76

Section I. Invitation for Bids

Invitation for Bids # BEMP 01-11

Republic of Bulgaria

Ministry of Education and Science

BULGARIA – EDUCATION MODERNIZATION PROJECT

Procurement of Computers, Laser Printers and Copiers for schools of the system of the Ministry of Education and Science (MES), Republic of Bulgaria, for Delegated Budgets Component.

Loan No. 4576 BUL

Invitation for Bids

1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that appeared in Development Business, issue no. 540 of 16 August 2000, updated in Development Business, issue no: 571 of 30 November 2001.

2. The Client has received a loan #4576 BUL, extended by the International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank) in EURO toward the cost of the Bulgaria – Education Modernization Project (BEMP) and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contract for Supply of Computers, Laser Printers and Copiers No. BEMP 01-11 for schools of the system of the Ministry of Education and Science (MES), Republic of Bulgaria, for Delegated Budgets Component.

3. The Ministry of Education and Science (MES) now invites sealed bids from eligible bidders for the Supply, Installation and Support of Computers, Laser Printers and Copiers, as follows:

LOT 1 Computers 400 pcs.

LOT 2 Laser Printers 400 pcs.

LOT 3 Copiers 400 pcs.

for the schools of the MES’ System in Sofia and twenty (20) Regions through out the country.

Bidders must have substantial experience in delivering Computers, Laser Printers, Copiers, software services in the Republic of Bulgaria or countries having similar conditions.

4. Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the Guidelines.

5. Interested eligible bidders may obtain further information from Ministry of Education and Science (MES) and inspect the bidding documents at the address given below:

Project Coordination Unit Modernization of Education

Mr. Lubomir Saev and Ms. Antoaneta Ovcharova

Procurement Officers

3rd Floor, Room 15,

15, Graf Ignatiev Str.

1000 Sofia, Bulgaria

Telephone/ Fax: ++359-2-981 36 61

E-mail: [email protected]

from 01:00 P.M. to 5:00 P.M, local time.

6. A complete set of bidding documents in English language may be purchased after Monday, March 4, 2002 by interested bidders on the submission of a written application to the above address and upon payment of a nonrefundable fee of US Dollars two hundred (200) or its Bulgarian Lev equivalent.

The method of payment will be as follows:

* For Bidders from within Bulgaria, please credit the equivalent of US Dollars two hundred (200) in Bulgarian Leva (BGN) to the following account of the PCU:

Account No. 3000051301,

Bank Code: 62175395

BIN: 7302000003

BULBANK, Kaloian Branch, Sofia

SWIFT Code: BFTBBGSFKAL

* For Bidders from outside Bulgaria shall remit US Dollars two hundred (200) instructing its crediting in Bulgarian Leva equivalent to the above account and send to the PCU a copy of the Bank’s transfer statement, by fax, indicating the Bidder’s name and address for the PCU to forward the Bidding Documents.

Bidders are requested to present the relevant receipt when calling for or requesting the Bidding Documents.

The document will be sent by courier post (door-to-door service) for both – overseas and local deliveries.

7. Bids must be delivered on or before 12:00h noon, Sofia time, on 25 April, 2002, to the address below:

Ministry of Education and Science

Project Coordination Unit Modernization of Education

3rd Floor, Room 15,

15, Graf Ignatiev Str.

1000 Sofia, Republic of Bulgaria

Telephone/ Fax: ++359-2-981 36 61 and ++359-2-981 17 18

Contact people: Mr. Lubomir Saev and Ms. Antoaneta Ovcharova,

Procurement Officers

All bids must be accompanied by a bid security of at least two percent (2%) of the bid price in the form of a bank guarantee or irrevocable letter of credit issued by a reputable bank selected by the Bidder and accepted by the MES.

Late bids will be rejected.

Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who have purchased the Bidding Documents and who chose to attend at the address below at 12:00h noon, Sofia time, on April 25, 2002

Ministry of Education and Science

Project Coordination Unit Modernization of Education

3rd Floor, Conference Hall,

15, Graf Ignatiev St., 1000 Sofia,

Republic of Bulgaria

Section II. Instructions to Bidders

Table of Clauses

A. Introduction 9

1. Source of Funds 9

2. Eligible Bidders 9

3. Eligible Goods and Services 9

4. Cost of Bidding 10

B. The Bidding Documents 10

5. Content of Bidding Documents 10

6. Clarification of Bidding Documents 10

7. Amendment of Bidding Documents 10

C. Preparation of Bids 11

8. Language of Bid 11

9. Documents Constituting the Bid 11

10. Bid Form 11

11. Bid Prices 11

12. Bid Currencies 13

13. Documents Establishing Bidder’s Eligibility and Qualification 13

14. Documents Establishing Goods’ Eligibility and Conformity to Bidding Documents 13

15. Bid Security 14

16. Period of Validity of Bids 15

17. Format and Signing of Bid 15

D. Submission of Bids 15

18. Sealing and Marking of Bids 15

19. Deadline for Submission of Bids 16

20. Late Bids 16

21. Modification and Withdrawal of Bids 16

E. Opening and Evaluation of Bids 16

22. Opening of Bids by the Purchaser 16

23. Clarification of Bids 17

24. Preliminary Examination 17

25. Conversion to Single Currency 17

26. Evaluation and Comparison of Bids 18

27. Domestic Preference 21

28. Contacting the Purchaser 21

F. Award of Contract 22

29. Post-qualification 22

30. Award Criteria 22

31. Purchaser’s Right to Vary Quantities at Time of Award 22

32. Purchaser’s Right to Accept Any Bid and to Reject Any or All Bids 22

33. Notification of Award 22

34. Signing of Contract 22

35. Performance Security 22

36. Corrupt or Fraudulent Practices 23

Instructions to Bidders

A. Introduction

1. Source of Funds

1.1 The Borrower named in the Bid Data Sheet has applied for or received a loan or credit (hereinafter called loan) from the International Bank for Reconstruction and Development or from the International Development Association (as identified in the Bid Data Sheet and hereinafter interchangeably called the Bank) in various currencies equivalent to the U.S. dollar amount indicated in the Bid Data Sheet towards the cost of the Project specified in the Bid Data Sheet. The Borrower intends to apply a portion of the proceeds of this loan to eligible payments under the contract for which this Invitation for Bids is issued.

1.2 Payment by the Bank will be made only at the request of the Borrower and upon approval by the Bank in accordance with the terms and conditions of the Loan Agreement, and will be subject in all respects to the terms and conditions of that agreement. The Loan Agreement prohibits a withdrawal from the loan account for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import, to the knowledge of the Bank, is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations. No party other than the Borrower shall derive any rights from the Loan Agreement or have any claim to the loan proceeds.

2. Eligible Bidders

2.1 This Invitation for Bids is open to all suppliers from eligible source countries as defined in Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, dated January 1995, revised January and August 1996, September 1997, and January 1999, hereinafter referred as the IBRD Guidelines for Procurement, except as provided hereinafter.

2.2 Bidders should not be associated, or have been associated in the past, directly or indirectly, with a firm or any of its affiliates which have been engaged by the Purchaser to provide consulting services for the preparation of the design, specifications, and other documents to be used for the procurement of the goods to be purchased under this Invitation for Bids.

2.3 Government-owned enterprises in the Purchaser’s country may participate only if they are legally and financially autonomous, if they operate under commercial law, and if they are not a dependent agency of the Purchaser.

2.4 Bidders shall not be under a declaration of ineligibility for corrupt and fraudulent practices issued by the Bank in accordance with ITB Clause 36.1.

3. Eligible Goods and Services

3.1 All goods and related services to be supplied under the contract shall have their origin in eligible source countries, defined in the IBRD Guidelines for Procurement, and all expenditures made under the contract will be limited to such goods and services.

3.2 For purposes of this clause, origin means the place where the goods are mined, grown, or produced, or the place from which the related services are supplied. Goods are produced when, through manufacturing, processing, or substantial and major assembly of components, a commercially-recognized product results that is substantially different in basic characteristics or in purpose or utility from its components.

3.3 The origin of goods and services is distinct from the nationality of the Bidder.

4. Cost of Bidding

4.1 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its bid, and the Purchaser named in the Bid Data Sheet, hereinafter referred to as the Purchaser, will in no case be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the bidding process.

B. The Bidding Documents

5. Content of Bidding Documents

5.1 The goods required, bidding procedures, and contract terms are prescribed in the bidding documents. In addition to the Invitation for Bids, the bidding documents include:

(a) Instructions to Bidders (ITB)

(b) Bid Data Sheet

(c) General Conditions of Contract (GCC)

(d) Special Conditions of Contract (SCC)

(e) Schedule of Requirements

(f) Technical Specifications

(g) Bid Form and Price Schedules

(h) Bid Security Form

(i) Contract Form

(j) Performance Security Form

(k) Bank Guarantee Form for Advance Payment

(l) Manufacturer’s Authorization Form

5.2 The Bidder is expected to examine all instructions, forms, terms, and specifications in the bidding documents. Failure to furnish all information required by the bidding documents or to submit a bid not substantially responsive to the bidding documents in every respect will be at the Bidder’s risk and may result in the rejection of its bid.

6. Clarification of Bidding Documents

6.1 A prospective Bidder requiring any clarification of the bidding documents may notify the Purchaser in writing or by cable (hereinafter, the term cable is deemed to include telex and facsimile) at the Purchaser’s address indicated in the Bid Data Sheet. The Purchaser will respond in writing to any request for clarification of the bidding documents which it receives no later than thirty (30) days prior to the deadline for the submission of bids prescribed in ITB Clause 19.1. Written copies of the Purchaser’s response (including an explanation of the query but without identifying the source of inquiry) will be sent to all prospective bidders that have received the bidding documents.

7. Amendment of Bidding Documents

7.1 At any time prior to the deadline for submission of bids, the Purchaser, for any reason, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a prospective Bidder, may modify the bidding documents by amendment.

7.2 All prospective bidders that have received the bidding documents will be notified of the amendment in writing or by cable, and will be binding on them.

7.3 In order to allow prospective bidders reasonable time in which to take the amendment into account in preparing their bids, the Purchaser, at its discretion, may extend the deadline for the submission of bids.

C. Preparation of Bids

8. Language of Bid

8.1 The bid prepared by the Bidder, as well as all correspondence and documents relating to the bid exchanged by the Bidder and the Purchaser, shall be written in the language specified in the Bid Data Sheet. Supporting documents and printed literature furnished by the Bidder may be in another language provided they are accompanied by an accurate translation of the relevant passages in the language specified in the Bid Data Sheet, in which case, for purposes of interpretation of the Bid, the translation shall govern.

9. Documents Constituting the Bid

9.1 The bid prepared by the Bidder shall comprise the following components:

(a) a Bid Form and a Price Schedule completed in accordance with ITB Clauses 10, 11, and 12;

(b) documentary evidence established in accordance with ITB Clause 13 that the Bidder is eligible to bid and is qualified to perform the contract if its bid is accepted;

(c) documentary evidence established in accordance with ITB Clause 14 that the goods and ancillary services to be supplied by the Bidder are eligible goods and services and conform to the bidding documents; and

(d) bid security furnished in accordance with ITB Clause 15.

10. Bid Form

10.1 The Bidder shall complete the Bid Form and the appropriate Price Schedule furnished in the bidding documents, indicating the goods to be supplied, a brief description of the goods, their country of origin, quantity, and prices.

10.2 For the purpose of granting a margin of domestic preference, bids will be classified in one of three groups, as follows:

(a) Group A: Bids offering goods manufactured in the Purchaser’s country, for which (i) labor, raw materials, and components from within the Purchaser’s country account for more than thirty (30) percent of the EXW price; and (ii) the production facility in which they will be manufactured or assembled has been engaged in manufacturing or assembling such goods at least since the date of bid submission.

(b) Group B: All other bids offering goods from within the country of the Purchaser.

(c) Group C: Bids offering goods of foreign origin to be imported by the Purchaser directly or through the Supplier’s local Agent.

10.3 To facilitate this classification by the Purchaser, the Bidder shall complete whichever version of the Price Schedule furnished in the bidding documents is appropriate provided, however, that the completion of an incorrect version of the Price Schedule by the Bidder will not result in rejection of its bid, but merely in the Purchaser’s reclassification of the bid into its appropriate bid group.

11. Bid Prices

11.1 The Bidder shall indicate on the appropriate Price Schedule the unit prices (where applicable) and total bid price of the goods it proposes to supply under the contract.

11.2 Prices indicated on the Price Schedule shall be entered separately in the following manner:

(a) For goods offered from within the Purchaser’s country:

(i) the price of the goods quoted EXW (ex works, ex factory, ex warehouse, ex showroom, or off-the-shelf, as applicable), including all customs duties and sales and other taxes already paid or payable:

(A) on the components and raw material used in the manufacture or assembly of goods quoted ex works or ex factory;

or

(B) on the previously imported goods of foreign origin quoted ex warehouse, ex showroom, or off-the-shelf.

(ii) any Purchaser country sales and other taxes which will be payable on the goods if the contract is awarded.

(iii) the price for inland transportation, insurance, and other local costs incidental to delivery of the goods to their final destination, if specified in the Bid Data Sheet.

(iv) the price of other (incidental) services, if any, listed in the Bid Data Sheet.

(b) For goods offered from abroad:

(i) the price of the goods shall be quoted CIF named port of destination, or CIP border point, or CIP named place of destination, in the Purchaser’s country, as specified in the Bid Data Sheet. In quoting the price, the Bidder shall be free to use transportation through carriers registered in any eligible countries. Similarly, the Bidder may obtain insurance services from any eligible source country.

(ii) the price of the goods quoted FOB port of shipment (or FCA, as the case may be), if specified in the Bid Data Sheet.

(iii) the price of goods quoted CFR port of destination (or CPT as the case may be), if specified in the Bid Data Sheet.

(iv) the price for inland transportation, insurance, and other local costs incidental to delivery of the goods from the port of entry to their final destination, if specified in the Bid Data Sheet.

(v) the price of other (incidental) services, if any, listed in the Bid Data Sheet.

11.3 The terms EXW, CIF, CIP, etc., shall be governed by the rules prescribed in the current edition of Incoterms published by the International Chamber of Commerce, Paris.

11.4 The Bidder’s separation of price components in accordance with ITB Clause 11.2 above will be solely for the purpose of facilitating the comparison of bids by the Purchaser and will not in any way limit the Purchaser’s right to contract on any of the terms offered.

11.5 Prices quoted by the Bidder shall be fixed during the Bidder’s performance of the contract and not subject to variation on any account, unless otherwise specified in the Bid Data Sheet. A bid submitted with an adjustable price quotation will be treated as non responsive and will be rejected, pursuant to ITB Clause 24. If, however, in accordance with the Bid Data Sheet, prices quoted by the Bidder shall be subject to adjustment during the performance of the contract, a bid submitted with a fixed price quotation will not be rejected, but the price adjustment would be treated as zero.

12. Bid Currencies

12.1 Prices shall be quoted in the following currencies:

(a) For goods and services that the Bidder will supply from within the Purchaser’s country, the prices shall be quoted in the currency of the Purchaser’s country, unless otherwise specified in the Bid Data Sheet.

(b) For goods and services that the Bidder will supply from outside the Purchaser’s country, the prices shall be quoted in any currency of a Bank member country. If the Bidder wishes to be paid in a combination of amounts in different currencies, it may quote its price accordingly but use no more than three foreign currencies. Bidders expressing their foreign currency requirements in any of the national currencies of the European Monetary Union or in euro should do so in accordance with the provisions of the Bid Data Sheet.

13. Documents Establishing Bidder’s Eligibility and Qualification

13.1 Pursuant to ITB Clause 9, the Bidder shall furnish, as part of its bid, documents establishing the Bidder’s eligibility to bid and its qualifications to perform the contract if its bid is accepted.

13.2 The documentary evidence of the Bidder’s eligibility to bid shall establish to the Purchaser’s satisfaction that the Bidder, at the time of submission of its bid, is from an eligible country as defined under ITB Clause 2.

13.3 The documentary evidence of the Bidder’s qualifications to perform the contract if its bid is accepted shall establish to the Purchaser’s satisfaction:

(a) that in the case of a Bidder offering to supply goods under the contract which the Bidder did not manufacture or otherwise produce, the Bidder has been duly authorized by the goods’ Manufacturer or producer to supply the goods in the Purchaser’s country;

(b) that the Bidder has the financial, technical, and production capability necessary to perform the contract;

(c) that, in the case of a Bidder not doing business within the Purchaser’s country, the Bidder is or will be (if awarded the contract) represented by an Agent in that country equipped and able to carry out the Supplier’s maintenance, repair, and spare parts-stocking obligations prescribed in the Conditions of Contract and/or Technical Specifications; and

(d) that the Bidder meets the qualification criteria listed in the Bid Data Sheet.

14. Documents Establishing Goods’ Eligibility and Conformity to Bidding Documents

14.1 Pursuant to ITB Clause 9, the Bidder shall furnish, as part of its bid, documents establishing the eligibility and conformity to the bidding documents of all goods and services which the Bidder proposes to supply under the contract.

14.2 The documentary evidence of the eligibility of the goods and services shall consist of a statement in the Price Schedule of the country of origin of the goods and services offered which shall be confirmed by a certificate of origin issued at the time of shipment.

14.3 The documentary evidence of conformity of the goods and services to the bidding documents may be in the form of literature, drawings, and data, and shall consist of:

(a) a detailed description of the essential technical and performance characteristics of the goods;

(b) a list giving full particulars, including available sources and current prices of spare parts, special tools, etc., necessary for the proper and continuing functioning of the goods for a period to be specified in the Bid Data Sheet, following commencement of the use of the goods by the Purchaser; and

(c) an item-by-item commentary on the Purchaser’s Technical Specifications demonstrating substantial responsiveness of the goods and services to those specifications, or a statement of deviations and exceptions to the provisions of the Technical Specifications.

14.4 For purposes of the commentary to be furnished pursuant to ITB Clause 14.3(c) above, the Bidder shall note that standards for workmanship, material, and equipment, as well as references to brand names or catalogue numbers designated by the Purchaser in its Technical Specifications, are intended to be descriptive only and not restrictive. The Bidder may substitute alternative standards, brand names, and/or catalogue numbers in its bid, provided that it demonstrates to the Purchaser’s satisfaction that the substitutions ensure substantial equivalence to those designated in the Technical Specifications.

15. Bid Security

15.1 Pursuant to ITB Clause 9, the Bidder shall furnish, as part of its bid, a bid security in the amount specified in the Bid Data Sheet.

15.2 The bid security is required to protect the Purchaser against the risk of Bidder’s conduct which would warrant the security’s forfeiture, pursuant to ITB Clause 15.7.

15.3 The bid security shall be denominated in the currency of the bid or in another freely convertible currency, and shall be in one of the following forms:

(a) a bank guarantee or an irrevocable letter of credit issued by a reputable bank located in the Purchaser’s country or abroad, in the form provided in the bidding documents or another form acceptable to the Purchaser and valid for thirty (30) days beyond the validity of the bid; or

(b) a cashier’s or certified check.

15.4 Any bid not secured in accordance with ITB Clauses 15.1 and 15.3 will be rejected by the Purchaser as non-responsive, pursuant to ITB Clause 24.

15.5 Unsuccessful bidders’ bid securities will be discharged or returned as promptly as possible but not later than thirty (30) days after the expiration of the period of bid validity prescribed by the Purchaser pursuant to ITB Clause 16.

15.6 The successful Bidder’s bid security will be discharged upon the Bidder signing the contract, pursuant to ITB Clause 34, and furnishing the performance security, pursuant to ITB Clause 35.

15.7 The bid security may be forfeited:

(a) if a Bidder:

(i) withdraws its bid during the period of bid validity specified by the Bidder on the Bid Form, or

(ii) does not accept the correction of errors pursuant to ITB Clause 24.2; or

(b) in the case of a successful Bidder, if the Bidder fails:

(i) to sign the contract in accordance with ITB Clause 34; or

(ii) to furnish performance security in accordance with ITB Clause 35.

16. Period of Validity of Bids

16.1 Bids shall remain valid for the period specified in the Bid Data Sheet after the date of bid submission prescribed by the Purchaser, pursuant to ITB Clause 19. A bid valid for a shorter period shall be rejected by the Purchaser as non-responsive.

16.2 In exceptional circumstances, the Purchaser may solicit the Bidder’s consent to an extension of the period of validity. The request and the responses thereto shall be made in writing (or by cable). The bid security provided under ITB Clause 15 shall also be suitably extended. A Bidder may refuse the request without forfeiting its bid security. A Bidder granting the request will not be required nor permitted to modify its bid, except as provided in ITB Clause 16.3.

16.3 In the case of fixed price contracts, if the award is delayed by a period exceeding sixty (60) days beyond the expiry of the initial bid validity, the contract price will be increased by a factor specified in the request for extension.

17. Format and Signing of Bid

17.1 The Bidder shall prepare an original and the number of copies of the bid indicated in the Bid Data Sheet, clearly marking each ORIGINAL BID and COPY OF BID, as appropriate. In the event of any discrepancy between them, the original shall govern.

17.2 The original and the copy or copies of the bid shall be typed or written in indelible ink and shall be signed by the Bidder or a person or persons duly authorized to bind the Bidder to the contract. All pages of the bid, except for unamended printed literature, shall be initialed by the person or persons signing the bid.

17.3 Any interlineations, erasures, or overwriting shall be valid only if they are initialed by the person or persons signing the bid.

17.4 The Bidder shall furnish information as described in the Form of Bid on commissions or gratuities, if any, paid or to be paid to agents relating to this Bid, and to contract execution if the Bidder is awarded the contract.

D. Submission of Bids

18. Sealing and Marking of Bids

18.1 The Bidder shall seal the original and each copy of the bid in separate envelopes, duly marking the envelopes as ORIGINAL and COPY. The envelopes shall then be sealed in an outer envelope.

18.2 The inner and outer envelopes shall:

(a) be addressed to the Purchaser at the address given in the Bid Data Sheet; and

(b) bear the Project name indicated in the Bid Data Sheet, the Invitation for Bids (IFB) title and number indicated in the Bid Data Sheet, and a statement: DO NOT OPEN BEFORE, to be completed with the time and the date specified in the Bid Data Sheet, pursuant to ITB Clause 22.1.

18.3 The inner envelopes shall also indicate the name and address of the Bidder to enable the bid to be returned unopened in case it is declared late.

18.4 If the outer envelope is not sealed and marked as required by ITB Clause 18.2, the Purchaser will assume no responsibility for the bid’s misplacement or premature opening.

19. Deadline for Submission of Bids

19.1 Bids must be received by the Purchaser at the address specified under ITB Clause 18.2 (a) no later than the time and date specified in the Bid Data Sheet.

19.2 The Purchaser may, at its discretion, extend this deadline for the submission of bids by amending the bidding documents in accordance with ITB Clause 7, in which case all rights and obligations of the Purchaser and bidders previously subject to the deadline will thereafter be subject to the deadline as extended.

20. Late Bids

20.1 Any bid received by the Purchaser after the deadline for submission of bids prescribed by the Purchaser pursuant to ITB Clause 19 will be rejected and returned unopened to the Bidder.

21. Modification and Withdrawal of Bids

21.1 The Bidder may modify or withdraw its bid after the bid’s submission, provided that written notice of the modification, including substitution or withdrawal of the bids, is received by the Purchaser prior to the deadline prescribed for submission of bids.

21.2 The Bidder’s modification or withdrawal notice shall be prepared, sealed, marked, and dispatched in accordance with the provisions of ITB Clause 18. A withdrawal notice may also be sent by cable, but followed by a signed confirmation copy, postmarked not later than the deadline for submission of bids.

21.3 No bid may be modified after the deadline for submission of bids.

21.4 No bid may be withdrawn in the interval between the deadline for submission of bids and the expiration of the period of bid validity specified by the Bidder on the Bid Form. Withdrawal of a bid during this interval may result in the Bidder’s forfeiture of its bid security, pursuant to the ITB Clause 15.7.

E. Opening and Evaluation of Bids

22. Opening of Bids by the Purchaser

22.1 The Purchaser will open all bids in the presence of bidders’ representatives who choose to attend, at the time, on the date, an

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Световната банка прогнозира забавяне на икономическия растеж през 2023-2024-а

През 2023-2024 г. ще се наблюдава бавен глобален икономически растеж. Това мнение изрази президентът на Световната банка Дейвид Малпас в интервю за британския телевизионен канал Sky News.

“Това е продължително забавяне. Не е съвсем цикълът, с който бяхме свикнали в миналото. Дължи се на продължаващата висока инфлация, липсата на нови инвестиции. Трудно е да се очаква силно възстановяване на световната икономика през следващите две години”, е казал той. В този контекст Малпас подчертава важността на изграждането на стабилна икономическа политика за държавите, които са принудени да намалят разходите си и да подредят правилно приоритетите си.

Бившият високопоставен служител в американското Министерство на финансите и приближен на Доналд Тръмп – Дейвид Малпас, беше избран за президент на Световната банка през април 2019 година. Тогава той пое поста от българката Кристалина Георгиева, която временно заемаше длъжността.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

общо – енергетика

viewkind4uc1pardfs16колонки – енергетика

Цените на газта няма да се увеличават през първото тримесечие на следващата година, съобщи през седмицата председателят на Държавната комисия за енергийно регулиране Константин Шушелов в рамките на годишния отчет на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.

Топлофикация София откри информационен център по въпроси за топлинното счетоводство. Бюрото ще се поддържа съвместно с шестнадесетте фирми за топлинно счетоводство и в него гражданите ще могат да получават информация за всичко свързано с топломерите, тарифите за парното и услугите на дружеството.

Електроразпределение Стара Загора внедри първата у нас система за автоматично отчитане на изразходваната електроенергия. Според специалистите тя ще спомогне за диференциалното отчитане на тока след въвеждането на уикенд-цените.

Енергийната система на страната е подготвена да посрещне затварянето на първите два блока на АЕЦ Козлодуй и проблеми с електроснабдяването няма да има, заяви тази седмица енергийният министър Милко Ковачев. Думите му бяха потвърдени и от експерти от НЕК, според които системата ни в много отношения по-подготвена отколкото през миналата година.

Милко Ковачев:

През тази година вътрешната задлъжнялост на фирмите от сектора беше намаляла с 25-30%. Оборотът на сектора е нарастнал с 6.2 до 7 млрд. лв., понижени бяха драстично лихвените равнища, при които се получават огромни инвестиционни кредити. Кредитният рейтинг на енергийния отрасъл значително се е увеличил. Финансови приходи от лихви (от управление на финансовите средства) са увеличени с 11 млн. лв. на тримесечие.

ЯНУАРИ СТАРТИРА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

3 декември

За началото на следващата година приготвяме процедурите за приватизация на шестте топлофикационни дружества, които не се нуждаят от държавни субсидии – заяви пред журналисти Апостол Апостолов, изпълнителен директор на Агенцията за приватизация – процедурите ще бъдат обявени до началото на януари. Става въпрос за дружествата във Враца, Ловеч, Правец, Самоков, Ямбол и Лозница. Според Иванка Диловска, директор Проекти и структурна реформа в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси приватизацията ще се отрази непосредствено върху подобряване качеството на услугите за потребителите.

Апостол Апостолов благодари на министъра на енергетиката Милко Ковачев за работата по посока на приватизацията чрез фондовата борса. За съжаление капиталовия пазар все още остава нежелан или неразбран инструмент – добави шефът на енергийното ведомство.

Милко Ковачев: Винаги сме разбирали приватизацията в енергийния сектор като 1 от инструментите за подобряване на качеството на услугите в сектора, за навлизането на инвестиции в него, както и за преки приходи в държавния бюджет. Превръщането на енергийния отрасъл в конкурентен и добре стоящ в региона.

От 4 години говорим за приватизацията на 35 малки водноелектрически централи, когато нашият екип дойде заварихме само 8 продадени, а само за тази година приватизирахме още 9. В най-скоро време предстоят сделките за още десетина. Една от стратегическите цели на правителството е развитието на капиталовите пазари. Ние сме едно от малкото министерства, които подготвиха реално няколко дружества.

Значителна работа тази година беше извършена за Марица Изток 3, както и за подготовката и избирането на консултант за приватизацията на 7-те електроразпределителни дружества. Можем да кажем, че генериращите мощности ще се приватизират след продажбата на ЕРП-та и се очаква тяхната приватизация да започне през 2004 г.

Проектите за ТЕЦ Марица Изток 1 и 3 трябва да се реализират, но това трябва да стане последователно, а не едновременно.

Апостол Апостолов: През 2002 г. работихме в добра координация с МЕЕР. Изпълнихме изискването по ПАЛ 1 да приватизираме 8 малки ВЕЦ-а. Реализирахме търгове за продажбата на 6 мини, като остана само мина Черно море, която се очаква да бъде продадена в най-скоро време. Изключително сме благодарни на министър Ковачев и на неговите заместник-министри за това усилията им по посока на приватизация чрез фондовата борса. Може да се каже, че само екипите на МЕЕР и на Министерството на икономиката направиха нещо в тази насока. За съжаление капиталовият пазар все още остава нежелан или неразбран инструмент у нас. За следващата година приготвяме процедурите за приватизация на шестте (вече пет) топлофикационни дружества. избрани са такива, които не се нуждаят от държавни субсидии. Процедурите ще бъдат обявени в края на декември и началото на януари. Това са дружествата Враца, Ловеч, Бедек?, Правец, Самоков, Ямбол.

Диловска: Всички наши действия са изцяло в синхрон с приетата енергийна стратегия на страната. Именно този вид приватизация ще се отрази непосредствено върху подобряване качеството на услугите за потребителя. Естествено спазваме последователността: първо създаване на законова рамка, след това регулаторни правила и после приватизация. Ускорена подготовка на процедурата за приватизация на топлофикационните дружества. Пред приключване е работата ни по големия проек в Топлофикация София.

Ангел Минев: Добрите резултати ни дават основание да вярваме, че и миноритарните пакети от дружествата през фондовата борса ще бъдат продадени.

Милко Ковачев:

Увеличиха се значително инвестициите в отрасъла, най-вече насочени за фактическо подобряване на крайната услуга. В ЕРП-та основната задача беше да изпълнят законовите си задължения за изкупуване на трафопостове от общини и подмяна на електромерния парк. Тези дни забелязах във вестниците писания, че новите електромери отчитат по-високи стойности. Те просто отчитат реалното състояние – показват едно неправомерно потребление на енергия, което често наричаме търговски загуби, или технически загуби.

Забележителни са резултатите, които постигнахме за стабилизиране на топлофикационния подсектор. Общо счетоводната печалба преди данъци за тази година на енергийния отрасъл като цяло е нарастнала с близо 140 млн. лв. спрямо миналата година, като за това принос имат всички подсектори. В електроенерийния сектор има едно преразпределение, като до ден днешен всичко беше концентрирано като печалби в НЕК. Сега, след въвеждането на новите наредби за ценообразуване и отчитането на реалните разходи в ЕРП-та влизат повече средства, които има позволяват да свършат повече задачи и инвестиционни програми. Което съвсем не намалява значението на монополния търговец НЕК, тъй като той пък по този наин е стимулиран да търси външни пазари и да реализира електроенергията на вън. В сектор Централно топлопснабдяване от загуби от 75.155 млн. през миналата година, днес те са само 9.418 млн. лева.

В сектор Въгледобив имаме подобен резултат, където с всичките мерки по преструктурирането и по-ефективната работа намалихме значително субсидиите и знаете, че в бюджета за следващата година има само 3 млн. лв. субсидии. Макар че ние не сме съвсем доволни от резултатите, постигнати от открития въгледобив и най-вече Мини Марица Изток, които са основен производите.

В газовия сектор през тази година намерихме ресурс, за да намалим няколко пъти цената на газа и с това да отразим тенденциите, както на финансовите пазари, така и на пазара на газ.

За резултатите в сектор топлоснабдяване – там има множество мерки, които бяха предприети: беше понижена адекватно на пазарната конюнктура цената на газа; беше повипена изкупната цена на електроенергията произвеждана по комбиниран начин, тъй като тя не отговаряше на реалните разходи преди това и беше изкуствено приравнена на производствените цени на кондензационни централи. Бяха повишени и цените на топлинната енергия. Съзнавайки, че стабилността на този подсектор зависи много от стабилността на пазара на топлинна енергия, приложихме паралелно редица мерки при потребителите: подмяната на абонатните станции в цяла България с изключение на София завърши (това е процес който се точеше от 1997 г.). Това дава възможност да бъдат понижени разходите за една и съща сграда с около 8%. Толкова обсъжданата система за топлинно счетоводство. С въвеждането на двукомпонентна цена в централното топлоснабдяване аз гарантирам, че тази зима сметките ще бъдат по-ниски от миналата, независимо от 20%-то увеличение на цената. Един стабилизиран топлофикационен сектор позволява вече да се мисли и за неговата приватизация или за по-доброто му управление, което да бъде възложено на професионални екипи.

Тези дни четох много за приватизацията в енергетиката, с обществото бяха споделени гениални идеи. Аз ще споделя някои по-скромни виждания: през тази гпдина беше направен пробив в сферата на приватизацията в енергетиката. Бяха приватизирани почти всички малки мини, голям брой малки водни електрически централи, беше започнат процес на подготовка на приватизация на ЕРП-та. Вкрая на тази година сигурно ще имаме и първата голяма термична мощност, която ще е управлявана от частни собственици – Марица Изток 3. Подготвихме и сега предстои приватизирането чрез фондовата борса на предприятията от Енергоремонт Холдинг по цялата страна и на Марица 3 Димитровград. Подготвихме и всички условия и финансови меморандуми за пориватизация и на топлофикационните дружества, които не се субсидират. подготвихме и една огромна инвестиционна програма, но реалистична и може би следващата година ще бъде годината на инвестициите в енергийния отрасъл. Около 1 млрд. долара инвестиции могат да бъдат реализирани: това го свързвам с проектите Марица Изток 3, заместваща мощност в София, рехабилитацията на старите блокове в Мариц изток 2, с реализацията на Горна Арда и др. Има достатъчно висока проектна готовност.

пресконференция на Тафров

Данаил Тафров, зам.-председател на Съюз Радикали: Завърши вторият етап от програмата на съюз Радикали, с който организирахме 28-те областни структури на съюза. Имаме 172 общински структури, на 7800 члена.

Днешната пресконференция е продиктувана от доста наболели проблеми около създаването на енергийната стратегия, бъдещето на АЕЦ Козлодуй, на която за съжаление не й е вървяло с правителства в България през всичките години след 1990-та. Третата тема, по която ще говори г-н Чобанов, е свързана със злободневни теми около ценообразуването в енергетиката и някои елементи в закона.

Ние дадохме наше официално становище по стратегията, че тя даже не може да се нарече стратегия. Знаете, че в началото на годината правителството излезе с концепция и аз заявявам, че стратегията, която после беше приета от НС, е един разширен вариант на концепцията. Тя не съдържа най-важното нещо, което трябва да носи в себе си един такъв стратегически документ (казвам го от позицията на човек, който познава стратегиите на 20 или 30 развити европейски и световни държави). Във всички тях има прогнози за развитието на електропотреблението. Стъпвайки на тази прогноза се прави енергиен баланс. Обърнете внимание, че даже законът вменява като длъжност на МЕЕР да изготвя и следи изпълнението и развитието на енергийния баланс. В стратегията обаче за съжаление няма нито прогноза, нито енергиен баланс. Съвсем естествено обаче идва въпросът: като няма енергиен баланс как ще знаем какво ще се затвори, кой блок кога ще бъде изведен от експлоатация, на коя централа, какво ново ще се построи, кога ще влезе в действие, кога ще ни трябва, какъв тип мощност. Тук се преплитат вече много въпроси. Свързани със задължения по протокола от Киото, които ще ни изправят 2008 г. с нередуциране парниковите газове с 5% спрямо нивото от 1998 г. На тези въпроси стратегията не отговаря. Тя за това се нарича стратегия, за да очертае приоритетите в развитието на енергетиката, които да посочат след като ще построим определена мощност, на база на нея ще са необходими определено количество въглища и можем да кажем, че тези миньори ще работят още еди колко си години там и ще добиват еди колко си. Това са много свързани неща, които липсват. Тази стратегия е повече една концепция, защото има пожелателен характер – ние ще развиваме екология, ще направим така, че да доближим нашите системи с тези в ЕС, ще гоним подобно ценообразуване, записани са много неща, които директно са взаимствани от европейската директива. Няма нищо лошо в това. То е съвсем естествено, защото кой управлява в момента енергетиката. Г-н Милко Ковачев, който дълги години беше шеф на програма ФАР в комитета по енергетика. Не казвам нищо лошо, той е добър, но тесен специалист. После по времето на Шиляшки беше назначен за европейска интеграция. Не е негова вината, че Шиляшки го махна, той махаше всеки, който не е съгласен с него. Ние с професор Шушелов го назначихме в НЕК, Шиляшки продъкжи да го гони и от там. И накрая Милко Ковачев продължи да работи като специалист по евроинтеграция в МС. Значи той е човек, който в своите виждания и стремежи е абсолютно подчинен на нашето присъединяване в ЕС, в което подчертавам отново няма нищо лошо. Следващият, главният секретар, беше на мястото на Милко Ковачев чеф на европейската интеграция в Комитета по енергетика, преди това отговаряше за енергетиката и интегрирането на България в ЕС и престоя 2.5 години в Брюксел по тези въпроси. Третият, заместник-министър Ангел Минев беше в НЕК и аз лично го сложих да отговаря по въпросите за европейската интеграция, защото Шиляшки крише обикновено тази информация и за мен беше важно да знам как се развиват въпросите за европейската интеграция. Така че освободих Ангел Минев от всякакви други задължения, той научни наизуст европейската енергийна харта, участваше на заседанията на европейската енергийна харта, за което беше командирован. Четвъртият, Гати Ал Джабури си дойде директно от европейската енергийна харта. Как искате 4 души да управляват енергетиката, подчинени единствено на идеята за присъединяване към ЕС в тази глава Енергетиката. Няма нищо лошо в това, но когато гледаш едностранно на един процес е напълно възможно и съвсем естествено и логично да изпуснеш приоритетите в енергетиката за България. Всички тези колеги са много добри специалисти, ние можем да се гордеем с тях и техният опит може да бъде ползван, но не и за това да правят стратегии.

Още когато излезе концепцията ние с г-н Чобанов публикуахме няколко документа, един от които озаглавихме Не повтаряйте грешките на кабинета Костов и още тогава казахме, че можем да излезем с пространна критика по всеки отделен пасаж на проекта за енергийна страегия, но с желание за диалог и добронамереност и като дългогодишни специалисти в областта на енергетиката си позволяваме да се обърнем към управляващите – не повтаряйте грешките на кабинета Костов. Не поставяйте обществото пред свършен факт – приета енергийна стратегия; колкото и да е добра тя няма да съдържа най-важния си елемент – политическия и обществен консенсус за реализирането й. Пренесете обсъждането на проекта от енергийното ведомство в парламента, където е естественото място за обсъждането на подобни работни документи. Така ще се гарантира безпристрастността и обективността, че са привлечени в работата по него максимален брой експерти, а в него ще останат само обективните и верни анализи, изводи и препоръки. Ако предложенията ни не бъдат приети отново няма да става дума за истинска стратегия, а за поредния документ, отразяващ вижданията само на управляващата формция. За съжаление стана точно това, от което ние се опасявахме. Бе приет един документ, който е един груб препис на европейската директива и в който не става конкретно дума за нито един от българските обекти на енергетиката. Вътре няма нито една дума като АЕЦ, ВЕЦ, да не става дума за Горна Арда или хидровъзел Цанков камък, не става дума нито за малки вец-ове, нито за ТЕЦ-ове, нито за ТЕЦ Марица Изток 1 3, прочутите проекти, които не знам защо още не вървят и които са от изключително знаение за България.

Минавам към втората част – в тази стратегия трябваше да бъдат ясно очертани приоритетите. (В нашия съюз си поставихме задача да създадем условия за развитие на средния и дребен бизнес. За да можем да направим това ние създадохме 21 комисии, които в продължение на 4-5 месеца създадоха програма за развитие във всяка една от темите, в които работят комисиите. Те напълно покриват всички сфери на икономическия живот в страната. Ние отговаряме за комисията по енергетика, на която председател е г-н Чобанов, а аз отговарям и за комисията по околна среда и води.)

Така че приоритет номер 1 в енергийната ни стратегия за нас е АЕЦ Козлодуй. Правителството незабавно да започне да инициира преговори за предоговаряне сроковете за затваряне на бл. 1 и 2 в АЕЦ. Правителството да направи всичко възможно за изваждане на бл. 3 и 4 от контекста за присъединяване на България към ЕС. кой ги набута тези блокове въобще в контекста за присъединяването ни към ЕС. Кога стана това. Трето – комплексната програма за повишаване на ядрената безопасност на блокове 1-4, спряна през 2000 г. по времето на Шиляшки в частта си за 1 и 2, но довършена за 3 и 4, така че сега всяка мисия казва, че 3 и 4 са в идеално състояние, да се продължи за да се завърши и за 1 и 2. И по този начин те да достигнат до онова ниво на модернизация, което имат 3 и 4. Дори ако за това се налага временното спиране на 1 и 2 блок за една или 2 години. Да се реализират подписаните споразумения за 5 и 6 блок, специално гаранционното споразумение, защото именно в него е текстът, който юридически обвързва България. Това е подписано от Муравей Радев и Иван Шиляшки в края на 2000 г. Гарансионно споразумение с Европейската комисия по атомна енергия, във връзка тези заеми за модернизация на 5 и 6 блок. Ангажиментът е следния: заемополучателят се задължава да осигури пълното и окончателно закриване на 1 и 2 блок преди 2003 г. и 3 и 4 – на или преди дата, която ще бъде договорена между гаранта и Европейската комисия. Какво общо имаме като взимаме 212.5 млн. заем за модернизацията на 5 и 6 блок, който ще трябва да връщаме. Той не е подарък, договорени са съответно и лихви и всичко, а аз като шеф на НЕК се подписах като гарант (да гарантирам държавно заема). Ние като експерто тогава пдадохме на г-н Шиляшки съвсем други дати, значително по-късни, които бяха свързани с проектния живот на централите. А именно 2011 – за 1, 2010 за 2, 2015 за 3 и 2016 за 4 блок.

Красими Николов: Въпросът е какво да правим от тук нататък. Съюз Радикали още с основаването си в началото на годината излезе с декларация за защита на блок 1-4. 3 и 4 блок трябва да отпаднат от преговорите с ЕС. Тяхното ниво на безопасност е такова, че отговаря на нивото на западноевропейските блокове. През последните две седмици вие се запознахте с 2 големи събития свързани с 1 и 2 блок. Първото е решението на съда в Люксембург, който констатора, че няма решение на ЕС за затваряне на тези блокове. Тов ние всички го знаехме и преди това, но в България винаги е необходимо някой да дойде и да ни го каже. И второто е отговора на г-жа Де Пласио на въпроса на шведския посланик в европейския парламент. Г-жа Де Паласио отговаря, че няма единни европейски стандарти за ядрената енргетика и второ, че няма блокове както в страните членуващи в ЕС, така и в страните стремящи се към присъединяване, които да не отговарят на такива стандарти. Тоест АЕЦ Козлодуй не е в такъв списък на блокове, подлежащи на затваряне. Самата Де Паласия каза месец преди това, че България трябва да затвори и 6-те блока. Тук опираме до най-големия парадокс, споразумението с ЕБВР, която отпуска на България 212.5 млн. евро за модернизация на 5 и 6 блок и в клауза 19, точка 22 е записано да се затворят 1 и 2 до кр. на 2002 г. Това е най-голямата нелогичност да се отпуска заем, а заемодателят да иска да си затвориш производството. Когато има нещо нелогично, значи има други тайни помисли в приемането на такива споразумения. Така че първата задача на българското правителство е да промени това споразумение. В момента има писмо изпратено от МЕЕР до Министерство на финансите, което е водещо в това споразумение, за започване на преговори за промяна на споразумението в тази точка, тоест тя да отпадне. Но все още МФ не е предприело никакви конкретни стъпки. Нашата задача е да алармираме обществеността, че работата се забавя и ние можем да пропуснем удобния момент за защита на българските интереси за 1 и 2 блок.

АЕЦ Козлодуй е предприятие на най-високо технологично ниво, едно от най-добрите предприятия в България, чрез което страната ни е усвоила една върховна технология и участва в един много тесен кръг от държави, които владеят атомната енергия за мирни цели. Самата централа работи по стандартите на МААЕ, отговаря на всички нейни изисквания. Това беше отбелязано и в последната й проверка. Това предприятие, което заслужава да бъде във всяка европейска страна и е по-добро от там работещите предприятия, трябва да бъде затворено, за да влезе България в клуба на богатите. Самата атомна централа вече е в европейския съюз и когато бъдат разработени от г-жа Де Паласио критерии за атомната енергетика за ЕС, ще се види че всички блокове отговарят на тях. Според направени от мен изчисления преди три месеца, затварянето на първи и втори блок ще доведат до повишаване цената на електроенергията в България с 28%. Милко Ковачев след това съобщи, че това е грешна цифра и ще доведе до 3% увеличаване, а на първи юли цената на ел. ен. се повиши с 29%, това е точно ценова подготовка на правителството за затварянето на 1 и 2 блок. Заова нашият съюз настоява за реализиране на програмата за модернизация на 1 и 2 блок, която е разработена в АЕЦ, за да може 1 и 2 блок да достигнат състоянието на 3 и 4. Стойността на програмата е 74 млн. щ. долара. Тези средства има от къде да се намерят, да се реализира до 2003-4 година.

Защото министър Ковачев разсъждава по един начин в България, защитавайки блоковете, а във Франция казва, че трябва да се затворят в съответствие със споразумението с ЕС. Затова ние повтаряме искането си за провеждане на референдум.

Тафров: Гафове се допускат винаги и от всеки, който работи на съответен пост. Меглена Кунева например е направила един гаф, като казва пред Европейската комисия и представители на МААЕ, че полезните резултати от последната мисия на МААЕ няма да имат отражение върху сроковете за затварянето на блокове 3 и 4. Това е жесток гаф. Ние именно с това се гордеем, че казаха поне че 3 и 4 блок са идеални, поредно доказателство за тях и тя казва не. Все пак ЕС, се съобразява с МААЕ, въпреки че тя не може да му наложи своите критерии за безопасност. И тъй като ние поддържаме връзка с някои от колегите, които работят в МААЕ, те са меко казано обидени от това изявление. Те са дошли за да помогнат на България именно да си запази блоковете и видите ли министърът, който иначе е един успешен инистър, може би един от най-успешните в това правителство. И по този начин тя насочи малко в негативна насока евентуалните преговори за предоговаряне на сроковете за затваряне на 3 и 4. В стратегията трябваше да има специална огромна глава за атомната енергетика, която е бъдещето не само за България, а и за целия свят. У нас се допусна една много голяма грешка с появата на топлолобита, адренилобита и др.

Как да говорим за АЕЦ Белене, след като в стратегията няма дума АЕЦ. Там се казва, че ще се мисли за ядрена енергетика, че тя е модерна енергетика, като един учебник. Трябваше да се направи прогноза за АЕЦ Белене и съответно с какви мощности прогнозираното потребление ще бъде покривано. Сега трябва да се подготви един финансов модел за реализиране на централа. Да е ясно каква ще е тя, по какъв начин ще я изграждаме. Да се реши проблемът с това, което е направено до момента, това, което може да се ползва. Съществуващото там оборудване ще бъде като апортна вноска на НЕК. Много е важно също да се подготви общественото мнение, че централата ще бъде безопасна, че е необходима за това да запазим своето ниво в България като един енергиен център.

Колкото до привличането на чуждестранни инвестиции, трябва да има преференции и защита на техните интереси в законодателството ни. Един от приоритетите е мрежата за високо напрежение, за която съществуваше един проект Енергия 2. Той най-после стартира в края на правителството на Костов с 40 млн. държавно гарантиран заем. Това е за пред обществеността. И аз като шеф на НЕК, и предшественците ми, отдавна реализираха този проект, макар и с по-малки собствени средства на електрическата компания. Защото проектът е изключително важен и не можем да искаме да влезем в ЕС със старата мрежа, старите технологии и старите уреди за измерване. Всичко това е стартирало отдавна и намери своят израз в приключването на комплексът от мерки за присъединяването на България и Румъния към обединените европейски енергийни системи. Там ние вече нямаме какво да правим, имаме да решаваме само два въпроса. Единият е износът на електроенергия за Турция, защото условията на обединените европейски мрежи забраняват износът на електроенергия по така нареченият модел на пасивен остров. Тоест остров от подстанции, създаден на турска територия. //това означава, че европейската част на Турция в енергийно отношение е отделена към България вече 3 години. Износът на ел. ен. през 2001 г., малко преди да ме махнат беше достигнал рекордните 1500 мегавата. Това обаче не се дължи на мен, а на отличните програми за рехабилитация на всяка една от централите, на отличната работа на диспечерите и много други хора. Достигнахме до положение на оптимално натоварване на блоковете.

Въпросът с модернизацията на системата, въпросът с износа на електроенергия е повече от национален въпрос. Той е почти равностоен на въпроса за затварянето на малките блокове в АЕЦ Козлодуй. И е първичен за блоковете, защото без тях няма защо да говорим за износ на електроенергия. НЕК е единственото нещо, което пълни държавния бюджет, с което се захранват болници, училища, пенсии и др. Как обаче ще стане това, ако НЕК няма износ, когато основната печалба за компанията, която пълни бюджета е именно от износа на електроенергия.

Сега започват да говорят, че ние ще станем енергиен кръстопът. Но какъв кръстопът? Щели сме да пренасяме електроенергия, газ, всичко, което може. Да, България има такова географско положение, че това нещо е възможно, но защо само да пренасяме и да печелим от транзитната такса, като можем и ние самите да изнасяме. Това е по-рентабилно, защото ако ние изнасяме, това означава не само работа на АЕЦ, но и работа на ТЕЦ-ове, тоест производство на повече въглища от миньорите. Ако спреме да изнасяме, ТЕЦ-вете няма да работят, защото им е по-скъпа електроенергията. Значи ще печели само АЕЦ и ВЕЦ, а ТЕЦ-те ще стоят в някакъв резерв или ако някой иска да купи от тях. И ще стигнем до затваряне на мините, което означава съответната стачка от съответните миньори и падане на съответното правителство.

Колкото до вноса на електроенергия, това може да стане само от Русия, казвам ви го като бивш шеф на НЕК. Защото 400-киловолтовите връзки със Западна Европа, преминаващи през бивша Югославия, са разрушени от 1990 г. и никой не е започнал да ги възстановява. За да съм точен има една 400-киловолтова връзка Румъния – Унгария, която може да пренесе 300 мегавата. На толкова ли разичтаме. Турция взима 600 мегавата от нас и иска още повече. В момента взима 300 мегавата, защото толкова можем да й даваме. Далекопроводът с бившия СССР, разрушен на 2-3 места, сега е закърпен и по него може да се изнася електроенергия. Това са стремежите – руска електроенергия (така я наричам, въпреки че ще идва от Украйна) ще дойде до нас, ще премине и ще отиде в Турция. И ни успокояваха, да не са плашим, защото нямало да оставят у нас конкурентна електроенергия на нашите централи. Аз не се плаша от това нещо. Защото няма да се създадат условия за такъв голям внос. Но се плаша от друго – че първо транзитна такса все още не е определена, от нея ме е страх, че няма да печелим, че ще преинава електричество от тук – да сигурно ще стане някога, защото европейската енергийна харта ни задължава. При положение, че Турция и Русия я подпишат, а те все още не са, ние ще сме длъжни да транзитираме руски ток, ако той е по-евтин от този, който България изнася на 3.55 цента, а това е страхотна цена. Руснаците говорят, че искат да изнасят на 2.50 цента и пак ще имат печалба, защото тяхната себестойност влиза някъде около 1 цент, защото не си плащат ядреното гориво. Но ако руски ток дойде у нас, не си мислете, че електроенергията за промишлеността и за населението ще поевтинее. Разликата ще влиза в нечии джобове. Цената ще е тази, която иска ЕС.

Колкото до газовите коридори, вече е подписано споразумение между Турция, Гърция и Италия за строеж на газопровод, който ще преминава през морето. Усещате ли как от енергиен кръстопът, към което ни тласкат, можем да станем една страноприемница в страни от магистралата. Знаете какво става с такива ресторантчета, когато магистралата се измести – те загиват.

Сашо Чобанов, член на Националния изпълнителен съвет на Съюз Радикали: Има енергийна харта, в която участват държави от целия свят, която третира основно проблемите за транзита, имаме и европейска директива, която намери най-голямо отражение в изготвянето на Закона за енергетиката. Тоест става въпрос за два различни нормативни документа, за да не стане грешка. Може би грешка на абсолютно всички ни е, че както ние, така и вие разглеждаме цените на отделните енергии, като на самостоятелно съществуващи икономически фактори. А според мен правилното е винаги да ги гледаме като една последица, а не като причина. Точно това се получи при последната отмяна, когато една стажант-адвокатка от Пловдив и един адвокат събориха един текст в Наредбата за определяне и прилагане на цените на електроенергията под общото наименование други. В член 22 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност са изброени множество фактори, на базата на които ДКЕР трябва да определя конкретни индивидуални цени на всички участници в производството, преноса и разпределението на ел. енергия. Едновременно съществува един раздел, който третира преходен период към преминаване на пазарно регулиране, чрез който се фиксират единни цени за територията на цялата държава. Това ако трябва да сме точно е дървено желязо. Не може да имаш посочена поредица от конкретни дадености, които в никакъв случай не могат да съвпадат, или в краен случай ще има съвпадение между две разпределителни предприятия и то ще бъде за много кратък период от време. И едновременно с това правителството да решава, че поради незнам какви си причини цените трябва да бъдат единни. Аз не съм защитник на комисията, но като един пт авторите на закона не може да не реагирам на това нещо. Според мен единствения изход те са наперили в този текст други. След решението на ВАС, той задължи МС да коригира текста, като го напълни с конкретно съдържание. Посочиха грамадна поредица от над 20 показателя, които да се разгледат. Сега това няма да промени цените. Просто вече няма да се минава по точка други разходи, а ще се търси балансът чрез тези разходи. Според мен цялата позиция на правителството в случая е грешна, изцяло е сбъркана. Преходът ще бъде до тогава, докато ние решиме да има такъв преход. Ние като вкараме такъв текст, очевидно вкарваме и условията за преход. Щом като вкарваме една единна цена, след като пазарът диктува съвсем друга да бъде конкретна и различна в отделните предприятия, защото те работят в различни условия – едните разполагат с много техника, за другите няма пари, теглят кредити и т.н. И в географско отношение, и в икономическо съотношението приходи – разходи е много по-разлино. Тоест печалбата е също различна.

Другото, което направихме е, че един изключително важен орган, каквато е ДКЕР, я превърнахме в боксова круша. И ако ви прави впечатление, когато питат някой от МЕЕР за цените, той казва – това не е наш проблем, а на ДКЕР. Когато стана гафът с други разходи излезе зам.-председателят на ДКЕР да обяснява.

Когато беше вълната от недоволство за закриването на 1 до 4 блок от АЕЦ Козлодуй, изведнъж излезе на бял свят идеята за изграждане на АЕЦ Белене. Чудесно, всички адмирирахме, но моментално след това се очертаха контурите на един пореден кьорфишек. Министър Милко Ковачев застана пред медиите и обяви: Да разбира се може да се строи, но очакваната цена е между 3.5 и 4 цента. Това е абсурдно. Ние примерно в Марица Изток 1 с лигнитни въглища, които са най-евтините като гориво, при изключително изгодни условия на кредити (самият размер на кредитите – 800 млн. долара, защото това са реалните средства, които ще бъдат вкарани, а не 1.2 млрд., както се обяви) едва се преборихме там за цена 4-5 цента. Ако очакваме, че в АЕЦ Белене инвеститорите да ни предложат цена от 3.5-4 цента, та

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

ГНОМ – 28.12.2002 г.

viewkind4uc1pardfs16МВР не е нарушило закона при използване на специални разузнавателни средства при разработката Гном. Подслушването е извършено с разрешение на съда. Това показва проверка на прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП), Военно-апелативната прокуратура и Софийска военна окръжна прокуратура, пише в съобщение на ВКП, цитирано от БНР. В него се казва още, че ВКП, ВАП и Военна прокуратура започват проверка на дейността на МВР при използване на специални разузнавателни средства от 1990 г. насам. Фактите ще бъдат представени на президента, на Народното събрание и на българските граждани.

Закриват направления Вътрешна сигурност и Икономическа сигурност в НСС

Главният секретар на МВР ген.-майор Бойко Борисов проведе съвещание с ръководството и служителите на Национална служба Сигурност, съобщава официалният сайт на МВР.

По предложение на директора на Национална служба Сигурност ген.-майор Иван Чобанов ще се закрият направленията Вътрешна сигурност и Икономическа сигурност.

В бъдещата работа на НСС приоритетни остават дейностите по борбата с международния тероризъм. Направлението е получило най-висока оценка от евроатлантическите партньори и ще бъде разширено и доизграждано.

Във връзка с дейността по защита на класифицираната информация и в съответствие със Закона за класифицираната информация ще бъде структурирано звено Индустриална сигурност.

Контраразузнавателните направления получават положителна оценка за своята работа и в бъдеще ще бъдат развивани и изграждани в съответствие с изискванията на присъединяване към НАТО и ЕС.

Нелегалната миграция, търговията с оръжие, пролиферацията /търговията със стоки с двойно предназначение/ ще бъдат изведени в самостоятелни и приоритетни направления в НСС.

Под ръководството на главния секретар ген.-майор Бойко Борисов започна проверка в МВР за изтичането на информация.

Нужни са дискусия в обществото и механизми за предотвратяване на неправомерно подслушване

Необходимо е да се инициира дискусия в обществото и да се намерят необходимите механизми за предотвратяване на случаите с неправомерно подслушване, заяви за предаването Преди всички на БНР Мирослав Севлиевски, депутат от НДСВ. Да се създаде Комисия в парламента за случаите на подслушване през последните 13 години, предлага депутатът от НДСВ. За предаването Преди всички на БНР той поясни, че става въпрос за група хора с близко поведение в българския парламент, които искат да се обърне сериозно внимание на случаите с подслушване. Комисията вероятно ще бъде направена по парламентарния правилник – временна комисия на квотен принцип, уточни той.

Идеята е да се направят проверки на останала документация в архивите на МВР от подслушване на политици за последните 13 години. Другата мярка да се направи промяна в законодателството, смята Севлиевски. Според него политическите интриги с подслушване са характерни за прехода.

Подслушковците веднага да слязат от политическата сцена, призова Едвин Сугарев

Да се твърди, че някой застрашава националната сигурност, бидейки английски агент или заради това, че е обядвал с американски дипломати, е стил, характерен за времето преди 10 ноември и напомня за историята около Трайчо Костов. Това заяви Едвин Сугарев в предаването Здравей, България на Нова телевизия. Според него подслушковците би трябвало веднага да си отидат от политическата сцена. Безумие и безобразие нарече Сугарев скандала с подслушването от последните дни.

Едвин Сугарев заяви, че ситуацията с обвиненията срещу Никола Филчев, в която едно общество е способно да търпи на върха на съдебната система човек, който очевидно е неадекватен, говори за болест на самото гражданско общество. Смисълът на действията му, посочи той, не бил свързан само с пречещата фигура на Филчев, а с опита да се докаже, че един обикновен човек може да се противи сам на злото и това да бъде ефективно. Най-нетърпимото в случая, изтъкна г-н Сугарев, е че много хора знаят за нарушенията на правилата и за конкретни престъпления и въпреки това са съгласни да се примирят с това. Практически главният прокурор успява да осъществява своята абсолютна власт, да мачка подчинените си в най-буквалния смисъл на думата. Да вселява страх в прокуратурата, да ползва информационната й машина за чисто политически цели, каза още Едвин Сугарев.

БТВ: МВР не е нарушило закона при подслушването по разработка Гном

Прокуратурата съобщи, че Министерството на вътрешните работи не е нарушило закона при подслушването по разработка Гном. Това е заключението на проверката, извършена от трима висши магистрати – от Върховната касационна, Апелативната и Софийската военноокръжна прокуратура. Трите висши прокуратури започват проверка за дейността на МВР по използване на СРС за последните 12 години. Министърът на вътрешните работи Георги Петканов заяви днес в Руен, че информацията за операцията Гном е изтекла от направление Вътрешна сигурност на НСС. Петканов подлага на съмнение и достоверността на документите, представени от Йордан Бакалов.

Г-н Бакалов в комисията по вътрешна сигурност показа някакви материали, които аз не съм чел и не съм ги виждал. Ако те са истински, защото имаме известни съмнения дали са истински или са фалшификати, но ако те са истински това са хартиените носители на използваните СРС, заяви министър Петканов.

В началото на следващата година ще има персонални уволнения на хора, които са продължили да работят за ген. Атанасов след неговото освобождаване от длъжност, съобщи още вътрешният министър. Той уточни, че вече е ясен и кръгът от лицата, използвали и разпространявали служебно информация.

Да това е престъпление – разпространяване на класифицирана информация. Ако бъдат установени лицата, ако се докаже тяхната вина трябва да носят отговорност, разбира се, заяви министър Петканов.

Георги Петканов заяви още, че откакто е министър – журналисти, политици и обществени фигури не са били подслушвани.

БТВ: Две направления в НСС ще бъдат закрити

Две направления в НСС ще бъдат закрити по предложение на директора на службата ген. Иван Чобанов. Това стана ясно след съвещание на НСС, водено от главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов. Пресцентърът на МВР съобщи, че под ръководството на Бойко Борисов е започнала проверка в МВР за изтичането на информация

Направление Вътрешна и Икономическа сигурност ще бъдат закрити. Приоритет за НСС остава борбата с международния тероризъм, като направлението е получило висока оценка от евроатлантическите партньори и ще бъде разширено и доизграждано, съобщават от МВР.

Във връзка със защитата на класифицираната информация ще бъде създадено ново звено Индустриална сигурност. Нелегалната миграция, търговията с оръжие и търговията на стоки с възможна двойна употреба ще бъдат изведени в самостоятелни и приоритетни направления в НСС.

БТВ: Ген. Борисов се срещна с президента

Директорът на служба Сигурност ген. Иван Чобанов и заместникът му полк. Иван Драшков се ползват с доверието на ръководството на МВР, президента и премиера. Това заяви след среща с Георги Първанов главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов. Утре по повод реформите в НСС, Борисов ще се среща и с премиера.

Ръководството на МВР знае кои са хората, изнасяли информация от служба Сигурност, заяви Борисов. Службата е получила срок, в който трябва да се справи сама с проблемите отвътре.

Мисля, че в рамките на 15 – 20 дена те трябва да излязат от ситуацията, в която се намират. НСС е водещата служба на МВР и не може върху нея да има капка съмнение, че тя може да се справя със задачата си, заяви Борисов и добави: Аз мисля, че от това как ще се справят с проверката ще бъде видно дали са в състояние да се справят.

Бивш шеф на направление в НСС е един от хората злоупотребили с информация, каза Борисов, но не уточни името му.

Има служители, които са говорили по телефони, различни от обявените с телефони, които те трябва да ни обяснят какво са си говорили тогава, добави главният секретар на МВР.

БНТ: Органите на МВР не са нарушили закона при използването на СРС по случая Гном

Органите на МВР не са нарушили закона при използването на специални разузнавателни средства (СРС) по случая Гном. Това е установила проверка на Върховната касационна, Военно-апелативната и Софийската военно-окръжна прокуратура. Проверката беше по повод твърдения за незаконно подслушване по случая Гном. Според магистратите подслушването е станало с разрешение на съда.

БНТ: Министър Петканов откри ново РПУ в община Руен

Въпросът за закриване на НСС изобщо не се обсъжда. Няма държава в света без такава служба, но нашата ще бъде преструктурирана, съгласно новите приоритети, стоящи пред страната ни. Това заяви днес министърът на вътрешните работи Георги Петканов при откриването на ново РПУ в Община Руен.

Според него случаят Гном не е причината, а само поводът реформите в МВР да се ускорят. В НСС ще се обособят 4 направления. Контраразузнаването се запазва и ще се разкрият нови три – направление Борба с тероризма, Борба с нелегалната миграция и Защита на класифицираната информация – заяви министър Петканов и добави, че направлението Вътрешна и икономическа сигурност след Нова година най-вероятно ще бъде закрито.

Той съобщи, че кръгът от служители от НСС, изнасяли информация за ген. Атанасов, вече е очертан, а прокуратурата е работила усилено по проверката на случая Гном и по време на коледните празници. Очаквам утре прокуратурата да се произнесе има ли нарушение от страна на МВР по този случай и тогава ще ги сезираме за изтеклата информация-каза пред журналистите Георги Петканов. Той бе категоричен, че не отива на председателя на Върховния административен съд Иван Григоров да показва пристрастност и да участва в подобно политическо шоу.

Заедно с кметът на община Руен Хюсеин Ахмед и депутатът от ДПС Несрин Узун, проф. Петканов преряза лентата на новото РПУ. То ще обслужва 39 съставни села на общината, в която живее най-голямото компактно турско население в Бургаска област. Руен е модел на отлично местно самоуправление, малкият и средният бизнес се развиват добре и ние ще направим всичко, за да осигурим ред и спокойствие за хората от този край, заяви министър Георги Петканов.

БНТ: В НСС ще се обособят четири направления

В НСС ще се обособят четири направления. Контраразузнаването се запазва и ще се открият нови три. Направление борба с тероризма, борба са нелегалната миграция и защита на класифицираната информация, заяви министър Георги Петканов и добави, че направлението вътрешна икономическа сигурност след нова година най-вероятно ще бъде закрито.

По предложение на директора на НСС, ген. Иван Чобанов, в службата ще бъдат закрити направления Вътрешна и икономическа сигурност. Приоритетни ще останат дейностите по борба с международния тероризъм. В съответствие със закона за класифицираната информация ще бъде структурирано звено индустриална сигурност. Нелегалната емиграция, търговията с оръжие и стоките с двойно предназначение ще бъдат изведени в самостоятелни и приоритетни направления в НСС.

БНР – Преди всички

Интервю с главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов

Водеща: Главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов казва, че започва пълна ревизия на НСС, за да се провери какво се е случвало с информацията от тази служба през последните 12 години. Добро утро, г-н Борисов.

Бойко Борисов: Добър ден.

Водеща: Ако правилно си спомням, едно от обясненията, които бяха дадени защо е проведена спецоперацията Гном, беше да се провери как изтича информация и дали изтича. Изглежда вече потвърдено, че информация изтича. Ако използваме шпионския език, който се наложи в медиите през последните дни, хванахте ли къртиците, или поне вече ориентирате ли се кои са?

Б. Борисов: За мен специално са ясни кои са.

Водеща: И те са хора от бившето обкръжение на… т.е. от обкръжението на бившия шеф на НСС, или?…

Б. Борисов: Тъй като това е доста, така, специална служба, ще се въздържа от коментар. Но днеска в 11:30 ще имам среща със състава, сега при мене е ръководството на службата, останалите колеги. Ние от дълго време имахме информация, че това може да се случи, но не го предугадихме. Не очаквах специално аз, че дотам могат да стигнат.

Водеща: Господин Чобанов на пресконференцията, която беше дадена в МВР, заяви че смущаваща липса на контакти на Атанас Атанасов със служители от службата е констатирала спец-операцията Гном.

Б. Борисов: .. свикнал да търся вината в себе си и в хората, които ръководя. Г-н Атанасов какъв е – ние е безсмислено да му даваме оценка. Има хора, които да го оценяват, негови близки, партията неговата и хората, на които той държи, предполагам. Така че аз изобщо не възнамерявам да се занимавам с г-н Атанасов. Проблемът е с нашата служба, че в продължение на 13 години от нея винаги е изтичала информация.

Водеща: А тя не е ли изтичала, г-н Борисов, защото политиците са я искали?

Б. Борисов: Ами, дори и така да е.

Водещ: Добре, и какво…

Б. Борисов: Те първо са я формирали, след това са я взимали информацията.

Водеща: Само че тук нямате онова оправдание, което може да се каже примерно за Националната разузнавателна служба, че НСС няма закон. Законова регламентация има очевидно.

Б. Борисов: Има, да. Вината си е в нас.

Водеща: Вината е в личния състав, както се казва, така ли, или в ръководството?

Б. Борисов: Да, да. Ако е само сега, за първи път изтекла информация, щеше да е само в това ръководство. Но понеже напоследък внимателно четох в медиите какво излиза по тоя въпрос, се оказа, че всъщност на вътрешната сигурност на НСС няма разработка, която да не е изляза през тези 12-13 години в медиите.

Водеща: Какъв е пътя според вас да се пресече това? Преструктурирането, за което намекнахте или?…

Б. Борисов: Преструктурирането, то още от днес започва, затова са тук колегите и днеска в 11:30 ще се срещна със състава, ще си поговоря и с него и просто предполагам, че и редовите ни служители има какво да кажат, от какво да се оплачат, тяхното мнение ме интересува също много. Така че още тези дни това, което зависи от нас и ни е вменено от закона като възможност да го направим, аз ще го направя.

Водеща: Ако правилно разбирам, ще търсите решение на проблема вътре и при сегашното законодателство. Не така радикален поглед за бъдещето на тази служба?

Б. Борисов: Аз продължавам да считам, че и така конструирана в състава на МВР, тази служба е полезна. Това е мнението и на колегите от евроатлантическите, въобще на всички служби, с които сме разговаряли. Това къде точно ще бъде и как ще бъде не е от особено значение. Въпросът е, когато бъде изграждана, да не бъде изграждана по партиен принцип.

Водеща: Добре, но големият въпрос за това какво ще се случва с информацията, свързана с вътрешната сигурност, остава. Какво е вашето виждане? Ако НСС се съсредоточи главно по тероризма и класифицираната информация, кой ще поеме това, което се опразва?

Б. Борисов: Вакуум няма да се остави, тъй като ще продължи да се изгражда съгласно изискванията, които имат евроатлантическите страни в момента, като кандидат-член на НАТО. Така че ние ще се опитаме да изградим тези структури, но просто самият факт, че те излизат разпечатките на всичко, което правят в медиите, за мен е по-добре да ги няма в тоя им вид.

Водеща: Между другото, прочетохте ли, казахте, че сте следил внимателно пресата, изказването на депутата Бойко Рашков, че човек срещу заплащане може да си поръча подслушване?

Б. Борисов: Знаете ли, когато сме виновни, всичко може да се каже и ние трябва само да си мълчим. Аз се съмнявам, че това е възможно, но не мога и да го отрека, затова е по-добре да си мълчим. А да се опитаме бързичко да си оправим службата, тъй като призната от мене вина е, че ние вложихме много усилия в НСБОП, много усилия в Гранична, много усилия в Дирекция на полицията, те дадоха резултат. Просто НСС, аз специално мисля, че им се предоверих.

Водеща: Това означава ли, че сте се предоверил и на шефа на НСС?

Б. Борисов: ….

Водеща: Да напомня тук, без нищо лично да влагам в това, че вие имахте друг кандидат, който да оглави тази служба, и не го криехте?

Б. Борисов: Сега като се е обърнала каруцата да говорим, просто е безсмислено. Трябва бързо, днес още да се съсредоточим и да се опитаме да поправим тази изключително голяма пробойна, която се нанесе в министерството с този случай… ако искаме да запазим авторитета си, който имаме сред колегите. Навън.

Водеща: Така, обаче, това поправяне едва ли може да стане толкова бързо, ако наистина в тази служба има достатъчно много хора, които са готови да предоставят и на вестници, и на политици информация. Няма как да смените състава на службата личния.

Б. Борисов: Има много прекрасни работници там. Много добри работници, с които вече е традиция да се работи, познати са като имена на колегите си и от другите служби са уважавани. Има такива, просто които имената им се повтарят през една-две години.

Водеща: Ще ги извадите?

Б. Борисов: Поне ще вложа всичкото усилие, което мога са вложа.

Водеща: Ще станат ли те публично достояние? Имената на тези, които …

Б. Борисов: Това е секретна служба и няма как да стане. Ако беше Гранична полиция, много добре знаете за заместник-директора и с тези, които за мен участваха в трафика на хора, много добре знаете с Дирекция на полицията с направлението за наркотиците какво се случи. Със стоковата контрабанда на НСБОП. Просто няма да може да придобие тази публичност, не че просто такъв е закона.

Водеща: Тоест вие сте готов упреците да останат в ръководството на МВР, но не и да стане ясно как се казват хората, които търгуват дори и безплатно с подобна информация?

Б. Борисов: Ми, аз мисля, че трябва и ние да си понесем вината от факта, че това се е случило. Това, че всички съдебни решения, съдебни искания, това че самото подслушване законно, това което на хартия е трябвало да бъде написано, е било написано, по никакъв начин не омаловажава нашата вина като служба и просто трябва да си я поемем и по най-бързия начин обаче да се опитаме да я поправим.

Водеща: Тоест поемате вината чрез бърза корекция на пробойните или под друга форма ще бъде поета?

Б. Борисов: Естествено, естествено, защото в момента светът е в много динамично състояние, предстоят важни събития, усещат се, че витаят във въздуха и ние без контраразузнаване във вида, в който ни трябва, трябва на обществото, не на мен. Сме загубени, затова трябва бързо да се поправим.

Водеща: Добре, генерал Борисов, обаче ако не беше изтекла в публичното пространство тази спец-операция, вероятно вие щяхте да продължите да се предоверявате… служба или отдавна…

Б. Борисов: Не. Само преди 15-20 дена според мене основният виновник за това беше преместен в друга дирекция. Тъй като месеци наред го усещахме това нещо, че ще се случи. И ние сме, като казвам, че днес ще отида още там, за нас е ясно и за ръководството на службата и за мен как е станало, хората, които са… Неслучайно по Сеизмограф преди три седмици започна първата атака срещу Юри Георгиев, че негови хора му казали, че аз не мога да чета. След това последва нали Божидар Попов, след това последва веднага другия директор на НСС, Атанас Атанасов. Така че ние не сме го ненаблюдавали този процес.

Водеща: Това, че сте го преместили в друга дирекция, означава че…

Б. Борисов: Законът е такъв.

Водеща: .. подлагате на риск друга дирекция?

Б. Борисов: Да, точно така е. За съжаление по закон не можем да ги отстраняваме.

Водеща: Защо?

Б. Борисов: Ами, знаете, че с месеци взимат болнични, обжалват, съда ни ги връща.

Водеща: Това изглежда поставя МВР в доста безпомощно състояние?

Б. Борисов: Абсолютно в безпомощно състояние относно кадрите. От една страна това е много добре, че хората са защитени от закона и не могат да от политически или каквито и да било други чистки да бъдат махани, да са предпазени от политически чистки, но в същото време ние имаме в една наша регионална дирекция в момента ни върнаха служители, които са прикрили грабеж. И те се подиграват с хората, които са ги залавяли.

Водеща: Значи са ви недобри юристите, щом не могат да намерят достатъчно силни аргументи, за да бъдат освободени…

Б. Борисов: Не, просто има огромни възможности в закона да се лавира.

Водеща: Да ви попитам…

Б. Борисов: Това е както при наркотиците, това е както знаете, 660 кг за лична употреба. Просто така е написан закона.

Водеща: И висящите дела.

Б. Борисов: А да не говорим, че нашите юристи са значително по-слаби, отколкото много добрите адвокати, защото там са парите навън и всички, които са по-можещи са в частния бизнес и по този начин почти винаги ние сме в губеща ситуация.

Водеща: А каква ще е съдбата на служба ДОТИ?

Б. Борисов: За мене това е най-добре работещата служба в МВР и ако имаме някакви успехи, то се дължи благодарение на тази служба.

Водеща: Тоест не виждате там…

Б. Борисов: А и тя е изобщо, изцяло са невинни хората, напротив, състава на ДОТИ, независимо че са граждански лица, по някаква странна такава приумица, двете основни структури на МВР, служби на МВР, ДОИ и ДОТИ, това е оперативното изучаване и оперативно-техническото изучаване, са граждански лица. Сиреч като стане 17 часа и 3 минути те трябва да оставят обекта, който проследяват е…

Водеща: Това изглежда малко чиновническо.

Б. Борисов: Не чиновническо, смешно. Просто… Но така е градено министерството. Ние работим в заварената ситуация.

Водеща: Разбрахме, че прокуратурата проверява архива на МВР.

Б. Борисов: Да. Вчера още бяха по празниците, провериха каквото трябва. Аз се чух с главния прокурор, надявам се и по най-бързия начин да получим резултатите от проверката, тъй като за мен специално и за колегите ни е много важно да бъдем оневинени за това, че е спазван закона за СРС и да се спре това непрекъснато говорене, че сме подслушвали незаконно.

Водеща: И тук е въпросът, като казахте за спазването на закона и за носителите, какво трябва да се промени според вас в закона за СРС, след като…

Б. Борисов: Те са две тези, едната е, която е в момента. Че трябва в 10-дневен срок да се унищожават. Макар че двата закона влизат в противоречие със закона за класифицираната информация, където казва, че за 30 години трябва да се пазят.

Водеща: В едни папки.

Б. Борисов: Да, в едни папки. За мен, тъй като обществото взима само, на обществото се предоставят само случаи, в които политик или журналист, или депутат е протекъл в някакъв разговор. И то действително звучи лошо, когато аз искам това да бъде запазено, да не бъде унищожавано.

Водеща: Ами лошо звучи, защото ако аз каня някой за интервю…

Б. Борисов: Момент, от сто да речем разговора, един има такъв. Останалите 99 са на криминалния контингент с полицаи, следователи, прокурори, съдии, с политици, депутати, което на практика показва гръбнака на мафията. Когато това нещо се унищожава, след това, когато потрябва един човек да бъде уличен в корупция или в нещо друго, те тези разговори вече са унищожени.

Водеща: Добре, но в конкретния случай с Атанас Атанасов става дума за политически разговори.

Б. Борисов: Ми аз не съм го чел още това, за което става въпрос, но тука е и голямата тайна за мен. На кой му е нужно да слуша Атанас Атанасов.

Водеща: Ами вие сте..

Б. Борисов: Какво ще научи от Атанас Атанасов? Да речем ние, генералитета на МВР, се е срещал и с Екатерина и с Надежда Михайлова – с цялото ръководство на опозицията. И със Сергей Станишев и цялото ръководство. Те идваха тука, какво ние бихме могли. Затова аз днеска аз искам да си поговоря малко с тези хора, които са искали това. Какво са целели, те трябва да ни обясняват.

Водеща: Това, което..

Б. Борисов: Какво са щели да научат.

Водеща: И всъщност не са го научили, ако се съди по прекратяването на

Б. Борисов: Просто е безсмислица.

Водеща: Как според вас се появи тази информация в пощенската кутия на един депутат?

Б. Борисов: …пощенски кутии мисля, че е точно толкова несериозно да се говори за пощенски кутии, както и ние да се оправдаваме, че всичко ни е било наред в НСС. Затова и аз ги моля като си признаваме вината, всичките да си признаят. Затова че..

Водеща: Да си кажат кой име и дал…

Б. Борисов: Ми разбира се, сега, в пощенската кутия звучи несериозно.

Водеща: Добре, последен въпрос, г-н Борисов. Казахте, че ще търсите среща с президента и с премиера вероятно за по-големия въпрос за бъдещето на НСС.

Б. Борисов: Ми аз съм се чул и с президента, и с премиера. В общи линии те знаят моето становище, но надявам се да ни повика днеска, утре. Но това е, дето се вика, по-голямата задача.

Водеща: По-малката е сега, в момента…

Б. Борисов: По-малката е ние в нашите правомощия, това, което зависи от нас, заедно със служби инспекторат на министерството, заедно със вътрешната сигурност на НСС да установим такъв ред и порядки, които просто да бъдат в унисон с изискванията. Оказва се, че има стаи на НСС, които не се заключват. Че нямало ключалки. Оказа се, че няма електронна система, че не се води отчетност кой влиза и кой излиза.

Водеща: Много секретна служба.

Б. Борисов: Просто днеска ще има много сериозна тема за разговор по всички въпроси. Аз мога да уверя хората, че до дни там ще станат промените, поне във вида, в който ние можем да ги направим.

Водеща: Засега не кадрови, на високи нива.

Б. Борисов: Това си е наша работа.

Водеща: Добре, само да повторим може би на финала, че вие вече имате своите подозрения през кого изтича информацията от НСС…

Б. Борисов: Аз съм убеден.

Водеща: Но, че за съжаление няма да ни кажете, защото…

Б. Борисов: За съжаление имах малко властови възможности по-рано да се справя с това нещо. Сега вече, когато нещата са станали, е много по-ясно на всички да се посочат хората и вече не могат да спорят с мене, че не са те.

Водеща: Добре, въпросът за властовите възможности е наистина един голям въпрос, по който можем да поговорим по-нататък. Благодаря ви, че се съгласихте да говорите в Преди всички. Гост беше главният секретар на МВР, ген. Бойко Борисов.

Бойко Борисов: Наша е вината за подслушването

Аз се предоверих на НСС. Това, че самото подслушване е законно, по никакъв начин не омаловажава нашата вина и трябва да си я поемем и по най-бързия начин да се опитаме да поправим тази изключително голяма пробойна, която ни се нанесе в министерството, ако искаме да запазим авторитета си сред колегите, това заяви вчера главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов по БНР. Той каза това по повод скандала с разработката Гном срещу бившия шеф на контраразузнаването ген. Атанас Атанасов, по която са били подслушвани политици и журналисти.

На въпрос дали е ясно кои са къртиците, чрез които е изтичала информация от НСС, Борисов отговори: За мен специално са ясни кои са и как е станало. За съжаление имах малко властови възможности по-рано да се справя. Сега вече, когато нещата са станали, не могат да спорят с мен, че не са те. Само преди 15-20 дни според мен основният виновник за това беше преместен в друга дирекция, тъй като месеци наред усещахме, че това нещо ще се случи. Главният секретар увери, че ще вложи всичките си усилия, за да извади от НСС и останалите издайници.

Борисов твърди, че не е чел справката от подслушването на ген. Атанасов. Тук е и голямата тайна за мен – на кого му е нужно да слуша Атанасов. Какво ще научи? Да речем, ние – генералитетът на МВР, се е срещал и с Екатерина, и с Надежда Михайлова, с цялото ръководство на опозицията, и със Сергей Станишев. Какво ние бихме могли… Затова днес аз искам да си поговоря малко с тези хора, които са искали това. Какво са целели, те трябва да ни обясняват, защото това просто е безсмислица, заяви Бойко Борисов.

В НСС имало голям проблем – оказало се, че направление Вътрешна сигурност на службата няма разработка, която да не е излязла от тези 12-13 години в медиите. Оказа се, че има стаи на НСС, които не се заключват, няма ключалки, няма електронна система, не се води отчетност кой влиза и кой излиза, призна генералът.

Според Борисов никаква вина за скандала с подслушването няма служба ДОТИ, която отговаря пряко за това. За него това е най-добре работещата служба в МВР и ако то има някакви успехи, го дължи на ДОТИ. Независимо че нейните служители са граждански лица – някаква странна приумица, защото като стане 17 часът и 3 минути, те трябва да оставят обекта, който проследяват. Това е не чиновническо, а направо смешно, каза Борисов.

Даваме 15-20 дни на Национална служба Сигурност сама да си изчисти къщичката, за да не се налага намеса на ръководството на МВР или на други служби. Това пък обяви снощи Бойко Борисов след близо едночасова среща с президента Георги Първанов. Генералът заяви, че през последните дни е поддържал постоянна връзка с държавния глава и че вчера му е докладвал за ситуацията в контраразузнаването.

Мисля, че и директорът Иван Чобанов, и неговият заместник Иван Драшков се ползват и с моето, и на президента, и на министъра, а мисля че и на премиера доверие, каза още главният секретар на МВР. Той обясни, че по време на вчерашното съвещание в службата са се разбрали тя сама да се очисти. Борисов потвърди думите си, че са наясно точно кой е изнасял информация от контраразузнаването. Имало и хора от службата, които трябвало да дадат обяснение защо са се обаждали на определени телефони. Генералът повторно обяви, че сред заподозрените е и бивш шеф на направление, който наскоро бил преместен на по-ниска длъжност, а сега вече дори бил в болнични.

Днес Борисов щял да се срещне и с премиера Симеон Сакскобургготски.

в. Сега – стр. 2

Елена ЕНЧЕВА, Иван Григоров: Подслушвали са ме по нареждане на Филчев

Шефът на Върховния касационен съд Иван Григоров е подслушван незаконно по искане на главния прокурор Никола Филчев. Записите на ексшефа на НСС Атанас Атанасов, на политици, журналисти и магистрати също са направени по инициатива на прокуратурата, която сега проверява законно ли са използвани спецразузнавателните средства в случая. Това твърди Иван Григоров. Думите бяха предадени от шефката на кабинета му Ася Грънчарова. Шефът на ВКС бил убеден също, че записите още се пазят в НСС и оттам изтича информация, с която да се дискредитират подслушваните. Нямам коментар, каза вчера прокурорският говорител Николай Марков за обвиненията на Иван Григоров.

Междувременно вчера прокурорската пресслужба съобщи, че МВР не е нарушило закона при използването на СРС по случая Гном – подслушването станало с разрешение на съда. Това установила проверка на екип от Върховната касационна прокуратура, военноапелативната прокуратура и столичната военноокръжна прокуратура.

Сега трите прокуратури почвали проверка за използването на спецсредства от 1990 г. насам. Фактите ще бъдат предоставени на парламента, президента и обществеността, които трябва да знаят истината, се казва в съобщението. От пресслужбата не можаха да уточнят дали, освен да информира, прокуратурата ще започне и разследване, ако установи данни за извършени престъпления. По закон това е нейната основна функция.

в. Сега – стр. 2

Петканов закрива две служби в НСС

Закриваме направленията Вътрешна сигурност и Икономическа сигурност в НСС, обяви вчера вътрешният министър Георги Петканов. В бъдеще тяхната работа ще бъде поета от останалите 4 направления – за борба с тероризма, по проблемите на миграцията, за защита на класифицираната информация и контраразузнаването.

Министър Петканов поясни, че случаят с разработката Гном само е ускорил решението, защото е установено, че тези направления е изтичала оперативна информация. Той добави, че е ясен кръгът, използвал и разпространявал класифицирана информация. По думите на министъра на този етап не може да се говори за изнасянето на информация свързана с националната сигурност.

Вътрешният министър заяви, че в НСС са останали малко от хората работили за бившия шеф на службата ген. Атанас Атанасов. Той допълни, че след нова година ще има още персонални уволнения.

От както съм на този пост журналисти, политици и общественици не се подслушват, подчерта Петканов.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

НИКОЛАЙ КОЛЕВ – 29.12.2002г. – полунощ

viewkind4uc1pardfs16Николай Колев: Остана само да ме застрелят

в. Труд – 10.01.2002

В София бе застрелян прокурорът Николай Колев

В София бе застрелян бившия прокурор Николай Колев, съобщиха за Агенция Фокус съседи на убития.

Убийството е станало в близост до новия рибен ресторант Капитан Кук и малката улица Абоба.

Вероятно бившият прокурор се е прибирал в дома си, намиращ се на улица Пенчо Славейков ь5.

Визитка:

Николай Колев е роден през 1949 година в Сливен. Завършва Юридическия факултет на СУ и започва работа в Сливенската военно окръжна прокуратура. През 1991 година е назначен в прокуратурата на въоръжените сили. От декември 1994 до ноември 1996 година изпълнява длъжността прокурор на въоръжените сили по време на предишния главен прокурор Иван Татарчев.

Кой е Николай Колев

Скандалният магистрат е образувал повече дела срещу журналисти, отколкото срещу престъпници. А личните му амбиции струват доста скъпо на данъкоплатците. Дребният на ръст, но изключително амбициозен прокурор е роден на 19 декември 1949 г. в Сливен. След като завършва право в Софийския университет, започва работа в Сливенската военно-окръжна прокуратура. През 1991 г. е назначен в Прокураткурата на въоръжените сили (ПВС). По-късно Иван Татарчев го издига до зам. главен прокурор и и. д. шеф на ПВС. Колев така и не успява да стане титуляр на този пост. През периода 1991-1992 г. Колев успява да стане жител на Варна. Пак тогава съпругата му Нанка Кунева Колева започва работа в Главна прокуратура с нулев прокурорски стаж Тя и до днес стои в сянката на мъжа си. За разлика от нея Колев винаги е в центъра на шумни арести и полицейски акции. Резултатите от тях са по-скоро печални. Достатъчно е да припомним т. нар. генералско дело, акцията на баретите в военния хотел Синдбад, сега Шипка, от 24 декември 1991 г., делото за възродителния процес, за контрабандния внос на цигари през военноморската база Атия, за албанската сделка. Списъкът е дълъг. На всички е ясно, че повечето от тези дела са образувани по политическа поръчка. Ясно е и как ще завършат. Предпоследната акция на магистрата беше срещу апелативния прокурор на Варна Васил Миков. ВСС тогава реши, че Колев е оказал недопустим психологически натиск върху Миков да подаде оставка. Заради този случай председателят на Софийския окръжен съд Нели Куцкова поиска ВСС да наложи дисциплинарно наказание на Колев. Парламентът обаче спешно промени закона и Куцкова беше лишена от тази възможност. Сега Колев за първи път влиза директно в битката на кабинета Костов срещу главния прокурор Никола Филчев. Целта е прозрачна. С елиминирането на Филчев бившите сини управници ще се спасят от наказателно преследване. Изборът на нов главен прокурор ще отнеме време. Достатъчно, за да се блокира съдебната система и да се предизвика дестабилизация на държавата. А оттам до предсрочните избори има само няколко стачки. Точно това сънуват на Раковски 134. Николай Колев пък вече си представя как сяда в стола на главния прокурор. Председателят на ВАС Владислав Славов – също. В тази ситуация най-сладките сънища спохождат престъпниците Дали те ще се сбъднат, зависи от Конституционния съд. Междувременно няма да е лошо президентът да се противопостави категорично на опитите за дестабилизиране на държавността. А главният прокурор да поиска снемане на имунитета на съдиите от ВАС, които грубо нарушиха закона.

Двама са извършителите на убийството на бившия прокурор Николай Колев

Двама са извършителите на убийството на бившия прокурор Николай Колев, съобщи бТВ. Свидетели са забелязали двама души, които са разстреляли Колев в гръб с над десет куршума. Убийството е било извършено с автоматичен пистолет. До тялото на бившия прокурор е била намерена граната, която обаче не е избухнала.

Синът на Николай Колев е съобщил, че баща му е отишъл до близкия магазин, за да купи батерии за дистанционното.

Убийството на Никола Колев било организирано предварително, а той бил следен три месеца

Убийството на бившия прокурор Никола Колев е организирано предварително, а той е следен три месеца, предаде Радио Нет, цитирайки думи на сина на Никола Колев – Георги. Никола Колев излизал през вечер до близко магазинче, за да пазарува и е издебнат по обичайния си маршрут.

Убийството на Колев не можело да се разглежда встрани от нещата, свързани с Филчев

ПО ПОВОД НА УБИЙСТВОТО НА БИВШИЯ ПРОКУРОР НИКОЛАЙ КОЛЕВ, ВАСИЛ МИКОВ АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА ВАРНА ЗАЯВИ ПРЕД РАДИО НЕТ, ЧЕ НИКОЛАЙ КОЛЕВ СЪВСЕМ СПОКОЙНО Е ГОВОРИЛ ЗА ВСИЧКИ ОПАСНОСТИ, КОИТО СА ГО СЪПЪТСТВАЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ. ТОЙ, КАКТО ЗНАЕМ, СЪВСЕМ ОТКРИТО БЕШЕ ИЗРАЗИЛ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И ТОВА Е ОСНОВНОТО В СЛУЧАЯ. ТОВА УБИЙСТВО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНО ВСТРАНИ ОТ НЕЩАТА, СВЪРЗАНИ С ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР.

СПОРЕД МИКОВ, НИКОЛАЙ КОЛЕВ Е ОТ ХОРАТА И ВСЪЩНОСТ Е ЧОВЕКЪТ, КОЙТО НАЙ-МНОГО Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА ИЗБИРАНЕТО НА ФИЛЧЕВ ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР. НИКОЛАЙ КОЛЕВ БЕ ЧОВЕКЪТ, КОЙТО НАЙ-СЕРИОЗНА ПОМОЩ Е ОКАЗАЛ НА ФИЛЧЕВ, ЗА ДА БЪДЕ ИЗБРАН.

МИКОВ ОБЯСНИ ПРЕД РАДИО НЕТ: НИКОЛАЙ КОЛЕВ ТВЪРДЕШЕ, ЧЕ МУ СЕ ПОДГОТВЯ ПОКУШЕНИЕ И ТО ТОЧНО ТАКОВА ПОКУШЕНИЕ – СРЕЩУ ЖИВОТА. ГОВОРИХ С КОЛЕГА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ПРОКУРАТУРА, КОЙТО ДНЕС ГО Е ВИДЯЛ СЛЕДОБЕД И СА СИ ГОВОРИЛИ И ТОЙ Е ТВЪРДЯЛ, ЧЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ Е БИЛ СЛЕДЕН. ТОЙ ГИ ЗАБЕЛЯЗВАШЕ ТЕЗИ НЕЩА. ТАКА, ЧЕ ОТ ЕДНА СТРАНА СЪМ ИЗНЕНАДАН, ОТ ДРУГА СИ ДАВАМ СМЕТКА, ЧЕ ТОЙ Е СЪЗНАВАЛ КАКВО СЕ ПОДГОТВЯ.

Миков не изключва възможността зад убийството на Николай Колев да стои Алексей Петров

АПЕЛАТИВНИЯТ ПРОКУРОР НА ВАРНА ВАСИЛ МИКОВ ЗАЯВИ ПРЕД РАДИО НЕТ, ЧЕ НЕ ИЗКЛЮЧВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗАД УБИЙСТВОТО НА НИКОЛА КОЛЕВ ДА СТОИ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ. КОЛЕВ СЛЕД СТРЕЛБАТА НА АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ ГОВОРЕШЕ, ЧЕ ФИЛЧЕВ В МОМЕНТА ВНУШАВА НА АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, ЧЕ ИМЕННО КОЛЕВ Е ОРГАНИЗАТОР НА ТОВА ПОКУШЕНИЕ И ВСЪЩНОСТ ТОЙ СЕ ОПЛАКВАШЕ ОТ МАНИПУЛАЦИИТЕ, КОИТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ СА В ХОД И В КРАЙНА СМЕТКА ЦЕЛТА Е ДА БЪДЕ ПРОТИВОПОСТАВЕН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ НА НЕГО И В КРАЙНА СМЕТКА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА СЕГА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЯСНЕНО И ПО ТОЗИ НАЧИН, ОБЯСНИ МИКОВ.

Прокурорът Николай Колев бил застрелян с няколко куршума от пистолет със заглушител

Прокурорът Николай Колев е застрелян с няколко куршума от пистолет със заглушител на пресечката на бул. Пенчо Славейков и улица Абоба, близо до Пирогов, предаде БНР. Информацията все още не е потвърдена от ръководството на СДВР, което е на мястото на убийството. Все още не е изяснена марката на оръжието. На мястото са намерени повече от 10 гилзи. Не се знае дали са толкова куршумите в тялото.

Бившият военен прокурор Николай Колев е застрелян недалеч от Пирогов на ул. Абоба, съобщи също Инфо радио. Колев е починал на място. Сигналът за инцидента е подаден в 18.53 минути на тел. 166. Районът е отцепен.

Трупът е все още пред входа на кооперацията, където е бил застрелян Колев. Тече първият оглед, който ще трябва да изясни обстоятелствата около престъплението. Убийството е станало близо до мястото, където живее Колев. Вероятно той се е връщал от пазар. Може би убиецът му го е прострелял в гръб.

На мястото на инцидента са главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов и директора на СДВР румен Стоянов. От пресцентъра на МВР уточняват, че самоличността на трупа все още се уточнява.

Николай Колев, който беше прокурор от Върховна административна прокуратура стана известен след интервю, в което обяви, че главният прокурор Никола Филчев е душевно болен. Колев беше арестуван миналото лято по обвинение за незаконно притежание на оръжие и наркотици, открити в джипа му. Колев твърдеше, че те са подхвърлени от хора от Главна прокуратура. В началото на тази година Колев заведе дело във Върховния административен съд, твърдейки, че изборът на главния прокурор Никола Филчев е нелегитимен. Делото беше спряно след решение на Конституционния съд, според което назначаването на висши магистрати може да се обжалва единствено пред Конституционния съд.

Министър Антон Станков да свика незабавно Висшия Съдебен Съвет, иска адв. Николай Беров

Някои хора бягат от отговорност, а точно в тоя момент трябва да я поемат. Моето предложение е министърът на правосъдието Антон Станков да свика незабавно Висшия съдебен съвет /ВСС/ и да направи предложение към Върховна Касационна Прокуратура /ВКП/ разследването по случая да се поеме от двама представители на прокуратурата във ВСС и един представител на прокуратурата във Върховния административен съд, заяви в пряко телефонно интервю за Радио Нет адвокат Николай Беров, близък на убития бивш прокурор Никола Колев. Адвокат Беров каза още, че повечето от индикациите са свързани седна определена насоченост към Никола Филчев. Мисля, че е много прибързано и съвсем необосновано да се насочват каквито и да е индикации за подбудителство или организация към това зловещо престъпление, каза още Беров.

Убийството на Николай Колев е поръчано от Алексей Петров, според Едвин Сугарев

Пред радио Нет Едвин Сугарев коментира новината от последните минути за убийството на бившия военен прокурор Николай Колев, като го нарече смущаващ прецедент и коментира, че убийството може да бъде класифицирано като политическо, и убийство, което е свързано с един от основните хора в българското правораздаване. Едвин Сугарев каза, че е абсолютно убеден и ще свидетелства за това пред следствието, че убийството е поръчано от Алексей Петров и вероятно под давление на Никола Филчев. Сугарев напомни, че Николай Колев беше човекът, който пръв започна да говори за проблемните на прокуратурата, за психическите проблеми на главния прокурор, и беше човекът, който изнесе доста информации, свързани с този случай. Сугарев каза още, че е имал среща с Колев малко преди Коледа, 21 или 23 декември, на която той казал, че се опасява, че щял да му скочи Алексей Петров.

Николай Колев беше човекът, който ми предостави информацията и документите, свързани с случая с Георги Петракиев Цветанов, каза Сугарев. Той поясни, че това е странен прецедент, при който въпросният човек е бил изнудван, рекетиран, пребиван от Алексей Петров и в течение на две години Петров си е присвоил цялото му имущество. Заради случая пострада и прокурорката Ваня Савова.

Николай Колев се е движел с постоянна охрана последните дни

По непотвърдена информация в последните дни прокурорът Николай Колев се е движел с постоянна охрана, съобщи Дарик радио.

Днес убитият е споделил пред свой колега от Административния съд, че от няколко дни е следен и дори е споменал името на този, който го преследва. Това съобщи за Дарик радио апелативният прокурор на Варна Васил Миков, който заедно с Колев е в националното сдружение на българските прокурори. По думите му още от пролетта Колев е предупреждавал, че срещу него се организира покушение и не е преставал да говори за това. След този акт ще се борим срещу Никола Филчев и реакцията ни ще бъде силна и категорична, каза още Миков. Според него на първо място, трябва да бъдат проверени вересиите, свързани с отношенията между Николай Колев и главния прокурор.

Пред Дарик радио, както и пред Инфо радио Едвин Сугарев още веднъж заяви, че става дума за политическо убийство поръчано от главния прокурор Никола Филчев и бизнесмена Алексей Петров.

Още не съм се чул с главния прокурор Никола Филчев, това каза Николай Марков, говорител на прокуратурата пред Дарик радио. Утре ще има официална позиция на прокуратурата. Марков изрази съжаление за случилото се и отказа да коментира повече.

Убийството на Никола Колев е политическо, твърди Пламен Симов

Последната ми среща с Николай бе днес на обяд. Случаят е разтърсващ, защото в България се извършва демонстративно политическо убийство, по-демонстративно от това на Луканов, заяви в пряко телефонно интервю за Радио Нет шефът на Моряшкия синдикат Пламен Симов по повод убийството на прокурора Николай Колев. Симов добави още: Друга видима причина да бъде убит, освен това, че е бил срещу тоя шизофреник Филчев, срещу неговите методи… имам много неща да кажа, но няма да ви кажа тази вечер. Симов каза, че в разговора си с Колев по-рано днес е говорил за това, че Върховна Административна Прокуратура трябва да поеме някои неща, свързани с Филчев, с проблемите на Океански риболов, с проблемите на Симеон Сакскобургготски и неговата връзка с Филчев и това беше съществен разговор, който съм напълно убеден, че е бил подслушван и просто се удивлявам защо не са ни застреляли и двамата някъде.

Според Иван Татарчев главният прокурор не може да е замесен в убийството на Колев

Бившият главен прокурор Иван Татарчев каза в ефира на радио Нет, че е потресен от убийството на бившия военен прокурор Николай Колев. Това е нещо, което е непростимо за една правова държава и за една страна, който се гордее с това, че е намалила престъпността, което явно че е абсурдно, каза Иван Татарчев. Той изключи възможността главният прокурор да има нещо общо с този случай. Доколкото познавам Никола Филчев, той никога не би постъпил по този начин. Той е един добър юрист и изобщо с такива неща не се занимава, беше категоричен Татарчев.

Опасността за Едвин Сугарев и Васил Миков е реална, каза прокурор Анна Банкова

Ужасена съм от това, което се е случило, то е злокобно. Свързвам убийството на Колев с цялата тази атмосфера, която витае и която се развива от известно време и за съжаление считам, че сме уязвими, не можем да разчитаме и сякаш няма държавност, тя се е разпаднала, заяви в пряко телефонно интервю за Радио Нет колегата на убития Никола Колев Анна Банкова, прокурор от Върховна Административна Прокуратура /ВАП/. Банкова каза още, че не може да предположи какво ще предприеме оттук нататък по случая Колев Висшия съдебен съвет. Не се страхувам за себе си, изтръпвам от ужас за близките си, към които се чувствам отговорна, добави още Банкова. Според нея първата и мисъл след новината за убийството е била за Едвин Сугарев и Васил Миков. Считам, че опасността е реална, каза още Банкова. Не ме карайте да изричам думите, че може да има още убийства, добави още прокурор Банкова.

Огнян Герджиков трудно може да приеме версията, че това е политическо убийство

Трудно мога да приеме версията, че това е политическо убийство коментира убийството на прокурора от Върховна административна прокуратура Николай Колев председателят на НС Огнян Герджиков по радио Нет.

Според него усилията на националната служба по охрана не са насочени в точна посока като уточни, че охраната трябва да бъде насочена там където има съсредоточени икономически интереси. На въпроса дали НС ще гласува декларация заради този инцидент Огнян Герджиков отговори, че този случай не е нещо, което трябва да накара НС да излиза с декларация.

Николай Колев бил жертва на политически машинации за свалянето на Никола Филчев

Това убийство, този зловещ акт се използва, за да заострят противоречията в съдебната система и да може да бъде свален Филчев. За съжаление, политическите игри взеха една жертва, която трябваше да се принесе да един определен резултат – да бъде свален Филчев, заяви в пряко телефонно интервю за Радио Нет адвокат Николай Беров, близък на убития бивш прокурор Никола Колев. Според него, това може да се докаже само при едно обективно разследване. Николай Колев е жертва на политически машинации за постигане на определена цел, за разрешаване проблемите на съдебната система, е мнението на Николай Беров.

Убийството на Николай Колев е показен разстрел, според Нели Куцкова

За мен това е един показен разстрел на улицата, мисля че е много страшно. Това каза пред Дарик радио Нели Куцкова, говорител на Висшия съдебен съвет, коментирайки убийството на бившия военен прокурор Николай Колев. Независимо кой е поръчителят, независимо кой е извършителят, независимо какви са причините, трябва да се разбере истината, каза още Нели Куцкова и добави, че тя не е оптимист. Когато става въпрос за професионални килъри, повечето от убийците не се разкриват, каза съдия Нели Куцкова и посочи, че затворите са пълни с извършители на битови убийства. В България ние не бяхме свикнали на такива убийства, но когато става едва ли не пред вратата на къщата, е особено шокиращо, коментира Куцкова.

10.01.2002

в. Труд – стр. 5

Николай Колев, прокурор: Остана само да ме застрелят

Николай Колев бе пенсиониран от ВСС в края на март м. г. по искане на Филчев. Колев обаче оспори пенсионирането си пред ВАС и той го върна на работа. Но докато се чакаше съдебното решение, срещу него бяха образувани 7 преписки, сред които за притежаване на незаконно оръжие и наркотици. Междувременно възникна въпросът законно ли е разследван Колев, след като решението за пенсионирането му не е влязло в сила и той продължава да е с имунитет. На 22 ноември м. г. СГС прекрати делото за оръжието и дрогата, тъй като прие, че той има имунитет. Било нарушено и правото му на защита.

– Г-н Колев, разбрахме, че сте поискали от Върховния административен съд изборът на главния прокурор Никола Филчев да бъде обявен за незаконен. Какви мотиви изтъквате?

– Тъй като на 15 февруари 1999 г. като членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) в избора за главен прокурор участваха шефът на Специализираната следствена служба Бойко Рашков и следователят от тази служба Ангел Александров. Същата година обаче техният избор бе обявен за противоконституционен с решение ь 16 на Конституционния съд (КС). Така се оказа, че двамата нямаха право да участват повторно като членове във ВСС. Нели Куцкова пък бе избрана за член на съдебния съвет, без да има 15 г. трудов стаж. Поначало техният избор за членове на ВСС е нищожен, поради което и целият ВСС не е можел да изрази адекватна воля при избора на главен прокурор.

Това е моят мотив да се обърна към Върховния административен съд (ВАС) и да поискам обявяване на избора на Никола Филчев за нищожен. Конституцията ми дава право като гражданин и прокурор да обжалвам всички нищожни актове на администрацията.

– Защо чак сега се обърнахте към съда?

– Защото държавните мъже не взеха необходимите мерки. Съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за административното производство няма срок за атакуване на нищожен административен акт.

– Не се ли безпокоите за личната и професионалната си съдба?

– След толкова престъпления, извършени срещу мен, семейството ми и срещу редица други хора, остана да се страхувам единствено, че могат да ме застрелят. Ако все още има хора, които не са разбрали, че не трябва да изпълняват налудни указания.

5 март 2001

Николай Колев, бивш военен прокурор пред Mediapool.bg: Публикации в медиите против Никола Филчев са единственият мотив за прокурорските проверки

Винаги всички медийни изяви срещу прокуратурата и срещу главния прокурор са следени най- внимателно, с остър интерес, изключително остър интерес, включително и предавания по радиото, телевизията, и на тях се реагира съответно, като ако се прецени, че са неблагоприятни за Филчев, моментално започват проверки, възможности за наказателно преследване, ако не срещу самите журналисти, то срещу издателите или собствениците на вестника.

– През последните дни център на вниманието стана събитие, което някак си като че ли излезе от рамките на обичайното- в петък едновременно бяха привикани за проверка и за разпит един народен представител, шеф на икономическата комисия в парламента, както и шефа на столичния общински съвет. Какъв е според вас мотивът за тази проверка, която е започнала?

– За мен тази проверка, този публично оповестен разпит трябваше да се извърши на 10 януари тази година, като конкретният повод беше една публикация на 9 януари 2001 г., ако не бъркам датите, във вестник Новинар, който първи отпечата една кратка бележка за брата на Никола Филчев, Ангел Филчев Борисов, че е заловен с някакви контрабандни антики в Германия, и точно по повод на този материал се е взело решение от щаба на прокуратурата да бъдат извикани на разпит Антоан Николов, Стефан Софиянски, Любомир Павлов и други, за които се счита, че стоят зад публикацията, насочена срещу Филчев.

– В тази публикация дори не се говори за брата на Филчев, а за брат на наш големец.

– Да, но там моментално бил разпознат за кого става дума и са планирани съответните действия. И аз бях повикан. Беше ми обяснено, че има една проверка отпреди доста време, извършена от административната прокуратура от Димова и от касационната прокуратура от Найденов, която …послужи за повод да бъдат извикани Антоан Николов, Софиянски и други, като бъдат поканени журналисти, за да се упражни натиск срещу тях заради тази публикация. ….да бъдат поставени в зависимост.

– Казвате, че тази проверка е трябвало да се направи на 10 януари. Какво се случи, та не е била организирана тогава?

– Само мога да предполагам, но на 9 януари, когато бях извикан и аз да участвам, на мен беше отредена ролята да викам Антоан Николов, Софиянски, може би и друг имаше. Аз влязох в конфликт с Никола Филчев и му казах, че не си заслужава да привикваме хората и да ги окепазяваме публично, заради една глупава публикация, освен това аз бях предварително проверил и разбрах, че те нямат отношение към публикацията. Тя е резултат от действията на една журналистка от Новинар, чийто съпруг работи в Археологическия институт към БАН и благодарение на своите професионални връзки е разбрал от колегите си в Германия за този случай, който се разследва в Берлинската прокуратура.

– Казахте, че сте казал на Филчев, че няма смисъл да се окепазяват хората заради една глупава публикация. Филчев каза ли ви открито, че трябва да се извърши заради публикацията?

– Естествено. Там цяла група от най- висши магистрати, включително и неговият заместник Манчев, който ръководи по принцип всички тези дейности, знаеха, че за това се върши. Статийката от вестник Новинар беше копирана в 20 – 30 екземпляра, търсеха се връзки, материали.

– Какво точно формулира г-н Филчев конкретно, когато ви каза, че е заради публикацията ?

– Трябва да бъдат притиснати издателите на вестника и лицата, които имат отношение към тях , за да не допускат други такива публикации и преди всичко, очевидно, с цел отмъщение.

– Той ви го каза на четири очи?

– Не, мисля, че имаше и други хора. Там работеше цял щаб, когато извикан и аз. В резултат от това мое възражение той рязко измени поведението си, побесня от гняв, каза, че съм враг, щом не искам да работя за него, и напуснах. На следващия ден около обяд, сряда, 10 януари, научих от журналисти по телефона, че съм бил пенсиониран по негово искане, въпреки че съм на 51 години и съм на цивилен щат.

– Да, но в публичното пространство поне се чуха, макар и анонимно, някакви твърдения, които не бяха отхвърлени официално от прокуратурата, за корупция, финансови афери, за проверка на приватизационни сделки свързани с Никола Николов и с Антон Николов.

– Абсолютно същият мотив е, защото Дневник е препечатал или е преповторил същия материал и тогава вече се знаеше, че Дневник ще бъде ежедневника на СДС, освен Демокрация и зад него ще стои Никола Николов, от Разград, който е шеф на икономическата комисия

– Откъде се знаеше това нещо?

– От ваши колеги. От журналисти. И тогава стана ясно- щом този вестник захваща същата тема, значи той воюва срещу личността на главния прокурор и трябва да се процедира и спрямо него по същия начин.

– А може ли да говорим, че има някаква тенденция и в други медии, които да са били притискани по подобен пункт?

– Естествено. Винаги всички медийни изяви срещу прокуратурата и срещу главния прокурор са следени най- внимателно, с остър интерес, изключително остър интерес, включително и предавания по радиото, телевизията, и на тях се реагира съответно, като ако се прецени, че са неблагоприятни за Филчев, моментално започват проверки, възможности за наказателно преследване, ако не срещу самите журналисти, то срещу издателите или собствениците на вестника.

– Има ли някакъв пример, който можете да посочите за подобна практика?

– В който и аз имам вина – това е образуването на делото срещу Димитър Иванов, собственика на Дума или на издателския комплекс. Дело, образувано по повод унищожаване архивите на Шести отдел на Шесто управление на ДС.

– Искате да кажете, че мотивът за образуване на това дело не е унищожаването на архивите, а …

– Вижте, изобщо не е ясна съдбата на този оперативен архив, който е имал Шести отдел. Той не е бил официално регистриран, а даже и да е унищожен, отдавна е изтекла давността за носене на наказателна отговорност за този малък архив. Отделно от това се знаеше, че този архив всъщност е предаден на Главно следствено управление, но независимо от това, и с мое участие това дело беше образувано. Димитър Иванов аз лично го предупреждавах да не допуска повече публикации срещу Филчев и прокуратурата.

– Какво му казахте на Димитър Иванов?

– Че главният прокурор е много недоволен, че ще си навлече неприятности с тези публикации, че може да се образува дело срещу него. Той на дълго и на широко ми обясняваше, че всъщност архивът не е бил официален архив

– А каква е Вашата прогноза, до къде ще стигне с разследването срещу Никола Николов и Антоан Николов?

– До никъде. Целта е просто тези хора да бъдат притискани по повод на проверки. По някакви публикации, по информации, които има. Винаги могат да се извадят сделки от списъка на фирмата, в които участва някой, да бъде разпитван, разследван, проверяван. Т. е. в случая нямаме действителна необходимост от извършване на проверки. Няма го и законният повод. Всъщност формално законният повод може да бъде намерен, но мотивацията е абсолютно различна – отмъщение за тези публикации, които всъщност не касаят лично Филчев, а неговия брат, който се занимава с търговия с антики и периодично го хващат.

– В последната публикация на в.168 часа миналата седмица беше обвързано освобождаването на Нестор Несторов отново с брата на г-н Филчев. Може ли да смятаме, че има такава връзка?

– За себе си съм убеден, че всъщност действителните мотиви за тази неприязън към Несторов се крият в това, че той на времето, преди 2 или 3 години разпореди да бъде прекратено дело по ….от Филчев.

– И за това той знае доста неща, има информация ?

– Не е кой знае колко тайна тази информация, че е хванат на някакво летище с контрабандно превозвани монети, това за него е постоянната му дейност. След като Несторов е направил нещо и знае някакви тайни за Филчев, тай се счита уязвим.

– Не е ли по- логично обаче човек, който знае тайни на Филчев, да бъде държан близо до главния прокурор, а не да бъде превръщан в негов противник?

– Това е нормалната логика на нещата. При нормални чувства, нормални отношения. Всъщност цялото поведение на Никола Филчев, особено в последно време, се диктува от неговите тежки психически проблеми, в които нормалната логика е заменена с парадоксална, с парадоксално мислене. В която най- близките му хора, тези, които са помагали най -много, се превръщат в подозрителни хора, във врагове, които трябва да бъдат отстранени на всяка цена.

-Това не е ли хиперболизирано твърдение?

– В смисъл?

– Когато казвате, че става дума за психически проблеми – какво трябва да разбираме – в буквален или преносен смисъл?

– В буквалния смисъл на думата, разбира се.

– Какво означава това?

– Това означава, че той има задълбочаващи се психични проблеми.

– Откъде правите този извод?

– От цялостното му поведение в продължение вече на две години.

– Това означава, че има задълбочаваща се тенденция на някакво поведение, което го кара …

– Той има чувството, че около него има само врагове. Той се е обградил със железни врати, със строга охрана – 8, 10, 12 човека. Предполага, че ще бъде убит, на мен ми е казвал няколко пъти, че от НСО го предупреждават, че аз ще го убия.

– Че вие ще го убиете?

– Да,че аз ще го убия, което е абсолютно несериозно и налудно. Питах някои хора от НСО защо си правят такива шеги и те ми казаха, че няма такова нещо. Че напротив, той е обсъждал с охраната си дали аз нямам намерения да го убия някой ден.

– Защо точно вие?

– Не само аз. И за други се отнася. Всеки, който по някакъв начин е изразил несъгласие с него, искал е да коригира някакво развитие на нещата в служебни планове и други и в един момент се превръща във враг, подозрителен човек, който трябва да бъде отстранен. За Чирипов темата е друга, но е пак в този план. И той беше използван да свърши определена работа.

– Той коя работа свърши?

– Накара парламента да гласува поправките в насоките, които Филчев иска.

– Как го направи, как накара парламента?

– Вие по – добре можете да проследите хронологията на публик