СТР. 33 – 2.3.2015 -РУСАЛКА -АП +БАТА+Дунарит +БДЖ+Левски+Софарма+А.В.Билдинг+Химко+Ски-Чепеларе+Лудогорско пиле+Трейс+СимидАгро+

 

 -нови възможности без големи надежди гонят ви срокове включвайте се смело в играта промените са в ход лукс по мярка дългът ги зове раздвоение цената на мълчанието болезнено искрени проблеми в зародиш Играта на нерви съмнения в схемата Парите ми говорят реакции очаквания за успех

 

(((((((((((5.3.2015 17:29 БТА,  До 15 дни ще е съгласуван законопроектът за забраната на приватизацията на "Аудиовидео Орфей", студия "Време" и агенцията "Музика"

 

Комисия по икономическа политика и туризъм

04/03/2015, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"

1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 554-01-36, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители на 17 февруари 2015 г. — за първо гласуване.

2. Обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2014 г. — за второ гласуване.

……….

Комисия по правни въпроси

04/03/2015, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238

5. Изслушване на представители на Българска фондова борса-София АД, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел и др. относно прилагане на текстове от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

…………..

 

(((((((((Без големи надеждиочаквания за акциите

\Adidas отчете 14 пъти по-голяма загуба за 4-то тримесечие-германският концерн отдаде загубата на по-високите разходи за производствени ресурси, негативните валутни ефекти и обезценката на репутация

 

\\Софарма работи в Украйна

Софарма: Руският пазар възстанови нормалния си темп

Ситуацията в Украйна обаче все още налага ограничение на износа, посочват от фармацевтичната компания

5.3.2015 Инвестор (3JR / SFARM)

 

През февруари Софарма АД е реализирало спад в продажбите си с 16% спрямо същия месец на предходната година, дължащ се на спад в продажбите за износ с 28%, докато продажбите за вътрешен пазар нарастват с 14%, съобщи дружеството чрез БФБ.

 

През февруари руският пазар възстанови нормалния си темп на продажби, съответстващи на този период от годината. Ситуацията в Украйна все още налага ограничение на износа за този пазар, посочват от фармацевтичната компания.

Софарма АД Последна цена: 3.1 лв. 3JR/SFARM Актуално към 16:40/05.03.2015 г.

За първите два месеца на тази година приходите от продажби намаляват с 29% спрямо същия период на миналата година, в т.ч. 12% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 44% спад в продажбите за износ.

Консолидираната печалба на Софарма за 2014 г. е под неконсолидираната въпреки положителния резултат на Софарма Трейдинг. Основна причина за понижаващата се печалба на фармацевтичния холдинг са отрицателните разлики от промяна на валутните курсове.

Софарма съобщи още, че днес е закупило от Доверие Капитал АД (дъщерно на Доверие Обединен Холдинг) 605 00 акции (6,01% от капитала) на Медика АД, с което делът му достига 30,42%. Делът на Доверие Капитал спада до 65,07%.

От 26 февруари до и включително 4 март пък Софарма е изкупило обратно на БФБ 1000 собствени акции, представляващи 0,00076% от капитала на дружеството, на обща стойност 3 280 лв. при средна цена от 3,28 лв. за брой.

..

 

четвъртък, 05 март 2015, 13:00  Пресклуб на БТА – Шумен "Топлофикация – Шумен" ЕАД

Пресконференция на изпълнителния директор на "Топлофикация – Шумен" Димитър Димитров

 

Пресконференция на изпълнителния директор на "Топлофикация – Шумен" Димитър Димитров във връзка с оздравителната програма на дружеството.

 

анонимни главни секретари – в КФН, АП, БФБ, ЦД

(((Корадо издаде на 19 януари 2015 г общо 2 576 786 обикновени акции. ИП на емисията е Райфайзен банк. 

 

(((в мола на град Едмънтън в канадската провинцията Алберта има копие на един от легендарните кораби на Колумб, с които той е открил новия свят. Той е част от развлекателния воден парк, който е изграден като тропически плаж.

………

04-03-2015Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация:
На свое заседание от 04.03.2015 год. Съветът на директорите на дружеството е взел решение да отправи предложение до  ОС Облигационерите по емисия с ISIN код BG2100005094, издадена от Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) да се предоговорят част от условията по емисията, а именно:
– да бъде дадено съгласие за удължаване с 12 месеца на срока за плащане на дължимото на 17.03.2015 г. лихвено плащане, като върху дължимата сума в размер на 1 275 000 евро се начисли лихва в размер на 8%.
При евентуално одобрение от страна на ОСО, Емитентът ще предостави допълнително обезпечение по облигационната емисия.
В тази връзка е отправено искане до Банката довереник да свика ОСО, което да бъде насрочено за 27.03.2015 год., а при липса на кворум- за 15.04.2015 година.

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Корпоративна търговска банка АД, в качеството и на банка-довереник на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100017123, издадена от НУРТС България АД, свиква ОС Облигационерите на 04.03.2015 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Пейо К. Яворов № 2, Заседателна зала – партер, при следния дневен ред:
–  Даде съгласие за промяна на банката довереник на облигационерите и одобряване на една от предложените от Емитента кандидатури за банка довереник на облигационерите;
– Прие решение за възлагане и овластяване на Емитента да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите – КТБ, и да сключи договор с новия довереник, одобрен от Общото събрание на облигационерите – ОББ;
– Приемане на решение относно обезпеченията по емисията облигации във връзка с промяната на довереника на облигационерите;
………….

ЛИПСА НА КВОРУМ

На основание чл.223, ал. 1 от ТЗ Съветът на директорите на "Пълдин холдинг" АД свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на "Пълдин холдинг" АД (Дружеството), което да се проведе на 04 март 2015 г, от 10.00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, ул. "Брезовско шосе" №176. Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на избрания с решение на ОСА, проведено на 27.06.2014г., регистриран одитор на дружеството за 2014г.; Проект на решение: ОСА приема решение за промяна на избрания с решение на ОСА, проведено на 27.06.2014г., регистриран одитор на дружеството за 2014г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2014г. съгласно направени предложения.

2. Приемане на промени в месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството; Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за промяна в месечното възнаграждение на Изпълнителни членове и членовете на съвета на директорите на дружеството.

Право да участват и глсуват в Общото събрание на 04.03.2015г. имат само лицата вписани в регистрите на Централния депозитар към 17.02.2015г. В случай, че Общото събрание бъде отложено поради липса на кворум за резервната дата – 19.03.2015г., право да участват и гласуват имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 04.03.2015г.  Писмените материали са достъпни на акционерите и на страницата на Комисията за финансов надзор – раздел "Новини от Е-register", както и на интернет-страницата на дружеството: www.puldinjsc.ideabg.com

………….

10-03-2015Протокол от Общо събрание на акционерите
Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
На 05.03.2015 г. бе насрочено като втора дата провеждането на Общо събрание на притежателите на варанти на Свинекомплекс Николово АД, тъй като поради липса на кворум на обявената в поканата първа дата – 26.02.2015 г. не се проведе такова. На тази втора дата – 05.03.2015г. – не бяха регистрирани за участие в събранието притежатели на варанти, нито техни представители, тъй като такива не присъстваха на обявените час и място за провеждането му. Не са получени уведомления, молби или други искания в тази връзка. Ето защо, поради отсъствието на притежатели на варанти на Свинекомплекс Николово АД и/или техни представители на събранието, не бе прието решение за упражняване на правата по варантите.

..

Поради липса на кворум свиканото от Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SNA) Общо събрание на притежателите на варанти /ОСПВ/ за 26.02.2015 год. не се е провело.
Във връзка с това ОСА ще се проведе на 05.03.2015  год. от 14.00 ч. в с. Николово, община Русе, Заседателна зала на Дружеството и при същия дневен ред– Приемане на решение за упражняване на правата по издадените 2 625 000 варанти.
Право да участват в ОСПВ имат лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като притежатели на варанти 7 дни преди датата на ОСПВ съгласно списък, предоставен от ЦД, а именно към 26.02.2015 година.

……

06-03-2015Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Енергони АД-София (2EL)
Поради липса на кворум свиканото от Енергони АД-София (2EL) ОСА за 06.03.2015 год. не се е провело.
Във връзка с това ОСА ще се проведе на 20.03.2015 год. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.03.2015 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.03.2015 година.

..

Енергони АД-София (2EL) свиква ОСА на 06.03.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, при следния дневен ред:
– Приемане на решение относно обратно изкупуване на собствени акции, след изпълнение от Енергони АД на разпоредбите на чл. 247а от ТЗ, при следните параметри:
– максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 10 % от  капитала на дружеството (54 756 300 бр.), съгласно чл. 187б от ТЗ, но не повече от 3% (16 426 890 бр.) на календарна година, съгласно изискванията на чл. 111 от ЗППЦК;
– срок – не по-дълъг от пет години;
– изкупуването на собствени акции може да се извършва по три метода:
1. на регулиран пазар;
2. на нерегулиран пазар;
3. чрез поемане на задължение за изкупуване от лица имащи задължение за изкупуване на акции на Енергони АД и последващо изкупуване на собствените акции;
– цена на обратно изкупуване:
минимална цена: 0,001 лв.
максимална цена: 1 лв.
– Вземане на решение за одобрение на описаните в предходната точка сделки, когато страна по сделките са заинтересовани лица;
– Промени в органите на управление на дружеството. Предложения за решения: ОСА освобождава от длъжност Елена Георгиева, Пламен Илиев и Михаил Георгопападакос, и избира нови членове на СД съгласно предложения на акционерите;
– Промени относно седалище и адрес на управление на Дружеството;
– Вземане решение относно тестване за обезценка нематериалния актив с неограничен полезен живот, собственост на Дружеството. Предложение за решение: ОСА одобрява липсата на индикация, че нематериалният актив на Дружеството може да е обезценен;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.03.2015 год. от .11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

…………..

27 Февруари 2015 17:55 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти БФБ
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175245089, на основание чл. 84, ал. 2 от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно Удължаване срока на подписката, чрез която се извършва публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството с 13 дни, а именно до 17.03.2015 г., съгласно решение на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД в тази връзка, прието на основание чл. 84 от ЗППЦК. С оглед взетото решение за удължаване срока на подписката са извършени съответните поправки в графика на публичното предлагане, съдържащ се в Документа за предлаганите ценни книжа, представляващ част от Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1042-E от 03.12.2014 г., като съответно е променена относимата информация за очакваната дата на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, очакваната дата на регистриране на емисията акции от увеличението на капитала и на записаните от инвеститорите акции от увеличението по техни сметки в „Централен депозитар” АД, очакваната дата на вписване на емисията акции във водения от КФН регистър на публичните дружества и началото на търговията с акциите от емисията на регулиран пазар на „Българска фондова борса – София” АД. Останалите условия на публичното предлагане на новите акции от увеличението на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, предвидени в проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1042-E от 03.12.2014 г. и в съобщението по чл. 92а от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на Дружеството, не се променят. Инвеститорите могат да се запознаят с поправения Документ за предлаганите ценни книжа, част от проспекта за публично предлагане на акции на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, и да получат копие на хартиен носител на адреса на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, гр. София, район „Средец“,ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, тел (+359) 2 921 05 10, факс:(+359) 2 921 05 21, лице за контакти: Емилия Съева, от 10:00 до 17:00 ч., и на адреса на ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, тел. (+359) 2 921 05 10, факс:(+359) 2 921 05 21, лице за контакти: Николай Майстер, от 10:00 до 17:00 ч. Проспектът на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД може да бъде получен и от „Българска фондова борса – София” АД след приемането на ценните книжа на Дружеството за борсова търговия. Допълнителна информация за „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД може да бъде открита на интернет адреса на Комисията за финансов надзор www.fsc.bg. в.Сега/4.3.2015

=………

05 Март 2015 10:55 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от "Доверие Капитал" АД -София – дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг"АД, във връзка с продажба на акции от капитала на "Медика"АД. Досега акционерът е притежавал 7156349 броя или 71.08%. Той е продал 605 000 акции или 6.01% и вече контролира 6551349 дяла или 65.07%.

Доверие ОХ притежава пряко 54.13% и непряко 23.37%.

…………

06 Март 2015 11:55 БФБ  Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
ДО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА Относно: Информация за разкриване на дялово участие, на основание чл. 148б във връзка с чл. 100т от ЗППЦК УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 05.03.2015 г. в „МЕДИКА” АД e постъпилo Уведомлениe за разкриване на дялово участие в публично дружество на основание разпоредбата на чл. 145 ЗППЦК, от „ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД. От подаденото Уведомление е видно, че: Търговско дружество „ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД е прехвърлило 605 000 броя акции или 6,01 % от капитала на „МЕДИКА” АД. Сделката е регистрирана в Централен депозитар на 05.03.2015 г. Притежаваните акции от „ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД преди осъществяването на сделката са 7 156 349 или 71, 08 % от капитала на „МЕДИКА” АД. Притежаваните акции от „ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД, след осъществяването на сделката, са 6 551 349 или 65, 07 % от капитала на „МЕДИКА” АД. С уважение, Стойчо Пангев – Изпълнителен директор на „Медика” АД

….

06 Март 2015 11:55 БФБ Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
ДО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА Относно: Информация за разкриване на дялово участие, на основание чл. 148б във връзка с чл. 100т от ЗППЦК УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 05.03.2015 г. в „МЕДИКА” АД e постъпилo Уведомлениe за разкриване на дялово участие в публично дружество на основание разпоредбата на чл. 145 ЗППЦК, от „СОФАРМА” АД. От подаденoто Уведомление е видно, че: На 05.03.2015 г. „СОФАРМА” АД е придобила 605 000 броя или 6,01 % от капитала на „МЕДИКА” АД. Сделката е регистрирана в Централен депозитар на 05.03.2015 г. Притежаваните акции от „СОФАРМА” АД преди осъществяването на сделката са 2 458 306 или 24, 42 % от капитала на „МЕДИКА” АД. Притежаваните акции от „СОФАРМА” АД, след осъществяването на сделката, са 3 063 306 или 30, 42 % от капитала на „МЕДИКА” АД. С уважение, Стойчо Пангев – Изпълнителен директор на „Медика” АД

………

 

Фирма наля 6-цифрена сума в "Левски"

Новинар  16:39, 05 март 2015 – Оцеляването на футболния "Левски" изглежда все по-реално, след като родна фирма наля сериозни средства в тима.

В четвъртък пред клубния сайт собственикът Тодор Батков се похвали, че първият голям дарител от кампанията с акциите вече е факт. Става въпрос за "Аква Темпус", откъдето са се бръкнали с 6-цифрена сума. От "Герена" не уточняват размера на дарението, като се предполага, че става въпрос за 100 000 лева.

Именно толкова струва един от пакетите с акции на "сините", които Батков обеща в замяна на пари за спасяването на лиценза. Фирмата се занимава с инфраструктурно и хидротехническо строителство. Логото на компанията пък вече бе поставено на паната в залата за пресконференции в сектор "В" на "Георги Аспарухов", както и на клубния сайт на "сините".

 

……..

Казахстанци настъпват на имотния пазар

28.2.2015 Преса,

Казахстанци и украинци правят фурор на имотния ни пазар. През 2014 г. 317 физически лица от Казахстан са придобили апартамент, къща или друг тип недвижимости в страната. Увеличението спрямо пред-ходната година е 91%. Това показва справка на Агенцията по вписванията, изготвена по запитване на „Преса“.
Предпочитанията на казахстанците са главно към Черноморието, където те купуват както ваканционни апартаменти, така и градски жилища в Бургас и Варна. През 2014 г. група предприемачи от тази страна спазариха един от най-големите незастроени парцели в София – 165 дка срещу бизнес парка на Околовръстното шосе. Сделката беше за 12,1 млн. евро.

 

Напливът на украинците също е за отбелязване. През миналата година 532 граждани от бившата съветска република са купили имот у нас. Това е ръст от 85% в сравнение с 2013 г. Украинците си харесват за втори дом най-вече Бургаска област, където са регистрирани 388 купувачи.

 

Общо 11 918 чужденци са придобили недвижима собственост в страната през 2014 г. За една година има спад със 7%. По-слабите резултати се дължат основно на отлива на руски купувачи. Те са намалели с 13% – от 10 350 на 8989 през м.г. Клиентите от Москва, Санкт Петербург и др. се топят заради проблемите в родината си – обезценката на руската рубла, която изяде немалка част от спестяванията им, както и икономическите проблеми в резултат на санкциите от Запада и ниските цени на петрола.

 

Данни на БНБ показват, че през 2014 г. чуждестранни лица са вложили 118,3 млн. евро в имоти в България. През 2013 г. сумата беше 151,8 млн. евро.

………….

Чепеларе стана лидер в производството на ски

02 Март 2015 | 14:07

/КРОСС/ Фабриката за производство на ски в Чепеларе се наложи като световен лидер в бранша, след като в две поредни години пусна на пазара по над 800 000 чифта. От шест години заводът в родопското градче с 5200 жители е собственост на финландския гигант „Амер Спортс Груп". Родната фабрика държи рекорда сред останалите цехове в света и вади двойно повече спортни пособия от другия производител на ски на компанията – в Австрия, твърди управителят Йордан Ламбрев. Още след покупката на родния завод през 2008 г. финландците обявиха, че в родопското градче ще се правят 1/5 от ските в света. Преди да станат част от „Амер Спортс", чепеларци произвеждали 4 пъти по-малко.

Български ски се продават от Австралия до Канада

„Проучвания на „Амер Спортс Груп" сочат, че в Чепеларе се произвеждат най-много алпийки и бегачки в сравнение с останалите заводи на различни корпорации в Китай, Германия, Австрия, Франция, Испания, Чехия, Украйна, Финландия и Япония. Финландската компания държи рекордните 24% от световния пазар за оборудване на зимните спортове и притежава марките Wilson, Atomic, Suunto, Precor, Mavic, Salomon и Arcterix. Според експертите соченият доскоро като лидер в бранша Rossignol отстъпва първите позиции и се нарежда наравно с Jarden в челната тройка с около 13% пазарен дял.
„Продаваме чак в Австралия, Нова Зеландия, Япония, както и в САЩ, Канада и цяла Европа. Доставчиците в тази индустрия посочват, че ние сме най-мощният им клиент, който зареждат със специални пластмаси за направата на ски „Атомик" и „Саломон", коментира шефът на единствената фабрика за ски у нас.
Активният период за производство на оборудване за зимните спортове е през лятото и есента, когато в завода работят около 650 души. За производителите е важно сняг да има в началото на сезона, тъй като продажбите започват в средата на октомври и продължават до края на зимата. През миналата година „Атомик" започна производство и на ски облекла, каквито досега марката не е продавала. Цялата колекция е направена в гама, сходна на цветовете на ските.

Безснежните зими смъкват продажбите

Поредицата от безснежни зими смъкна продажбите на ски, затова и производството за последния сезон във фабриката е паднало с около 4-5%. „Произведохме малко над 700 000 ски през 2014 г. заради неблагоприятната зима в Европа, където е основната част от пазара. Въпреки това не отстъпваме от лидерските позиции", категоричен е Ламбрев.
Производството на ски за бягане в Чепеларе е намалено от 300 000 на 200 000 бройки, а спадът при алпийките е с около 1%. За сметка на това местната фабрика започна направата на ски „Атомик" и „Саломон" от по-висок клас и ценова категория.
Всъщност производството на ски не е никак лесно. Сложните процеси са обвързани с над 15 манипулации и различни технологии, материалите се внасят от Западна Европа.
Ските са продукт, в който има около 40 криви линии и нито една права, и за направата им се ползват техники от металообработването до художествения дизайн.
Фабриката за ски в Чепеларе е един от най-големите дарители в региона. Не минава спортен празник или значимо събитие в града под Мечи чал без финансовото участие на производителя. В подкрепа на дейността на нашите спортни федерации и единствения в страната алпийски батальон ръководството на цеха дарява ски за тренировките на спортисти и войници.

Историята на фабриката

Известната фабрика е създадена в началото на 70-те години на миналия век, след като „Спортпром" затваря цеха за ски с марка „Пирин" в София и го прехвърля в родопското градче. Така на пазара се появява нов бранд – „Пампорово", с годишно производство около 20 хиляди чифта.
През декември 1981 г. Министерството на леката промишленост започва преговори за получаване на лиценз за производство на австрийската марка „Атомик" в Чепеларе, а година по-късно са произведени първите ски. През 1995 г. държавната компания „Пампорово ски" става собственост на работническо-мениджърско дружество. Част от парите от продажбата на ски завода РМД вложило в покупката на лифта на чепеларския ски център „Мечи чал", където „Орион ски" заедно с още няколко частни фирми има участие от 49% чрез публично-частно партньорство с общината.
Финландският гигант „Амер спортс" стана собственик на „Пампорово ски" срещу около 5 млн. евро преди 6 години и оттогава досега наля над 40 млн. лева за усъвършенстване на производството.

Президент и посланици ги карат с удоволствие

Освен сред световния ски елит произведените в Чепеларе ски са хит и сред родните политици.
Президентът Росен Плевнелиев се спусна преди две години по пистата на ски центъра „Мечи чал" заедно с олимпийската шампионка Екатерина Дафовска, като караше подарените му ски, изработени в единствената фабрика у нас.
На върха на едната му ска стои емблемата на град Чепеларе, а на другата – картата на България с трикольора. Кметът на Чепеларе Тодор Бозуков подари на държавния глава и президентска карта, осигуряваща му ВИП присъствие на пистите над Чепеларе.
„Голям поддръжник съм на Чепеларе и всичко, което се прави тук. Истински съм впечатлен", каза тогава Плевнелиев. Освен него и бившият посланик на Великобритания в България Джонатан Алън е фен на ските родопско производство. Бившата посланичка на Финландия у нас Таря Лайтиайнен също лети по пистите с чепеларски ски, пише "Преса".
Прочети цялата статия тук: http://www.cross.bg/chepelare-proizvodstvo-fabrika-1454957.html#ixzz3TJhsqWJD

………….

Зануляването на НЕК

28.2.2015 Капитал, Финансите на компанията ще се оправят и без нужда от драстичен скок на цената на електроенергията

Проблеми за Ковачки и Енерджи маркет

другото голямо спестяване м разходите на НЕК ще дойде от прекратяване на задължението на държавната фирма да изкупува производството на някои топлофикации и заводски централи. По принцип тези ТЕЦ-ове чието комбинирано производство на еленергия и пара спестява поне 10% от използваното гориво, могат да се ползват с преференция. покрай тях обаче има доста производители, които имат няколко процента от т.н. високоефективно производство, но за сметка на това продават и сериозно количество неефективна еленергия на висока цена на НЕК. Това оснвоно са ТЕЦ Видахим и Свилоза, свързани с енергияйната група около Енерджи маркет, хкакто и трите топлофикации, чиято собственост се свързва с Хр.Ковачки. Част от депутатите на Бълг.демократичен център, като Г.Недев, който е бивш изп.дир на Топлофикация-Русе. Именно той е сред най-големите критици на промените в Закона за енергетиката.

От БДЦ всараха поправката -производители, които имат директна връзка с потреблителите, да могат да продоват директно без да ползват услугите на НЕС, ЕСО или ЕРП. например Топлофикация-Перник ще може да продава на Стомана индъстри, заобикалийки ЧЕЗ. това ще ст.пести на ТЕЦ-овете разходи и ще ги направи по-конкуретни.

…………..

 

Германската сделка на "Лудогорско пиле"

28.2.2015 Капитал, Групата PHW ще купи половината от разградския холдинг "Амета" от американския собственик

Разградската "Амета" и старозагорската "Градус" имат по около 30-35% пазарен дял всяка

Разград е един от двата града, в които се произвежда най-много пилешко. То е българско, но всъщност е интернационално. От 17 години производството е собственост на създаден от американското правителство инвестиционен фонд. От тази година в рецептата му влиза и германски капитал. Причината – половината от акциите на разградския производител на "Лудогорско пиле" "Амета" до един-два месеца ще са притежание на един от най-големите производители на пилешко в Европа – германската PHW.

Сделката е с интересен вкус поне по две причини. Първо, на пазара от пет години чуждестранните инвеститори масирано напускат страната, а в случая такъв влиза. При това с многогодишен опит в сектора на закупувания бизнес и многомилиарден финансов ресурс. И второ, още по-приятно като новина – че българската компания ще стане център на германската експанзия в региона, а и отвъд него.

Първата половина

Сделката не беше обявена официално нито от купувача, нито от продавача. Тя обаче е видима от поисканото разрешение за нея в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Оттам става ясно, че германската група PHW ("Паул Весйохан & ко."), се е договорила да направи съвместно предприятие с "Амета холдинг", "Камчия" и "Търговска компания". Според близки до сделката източници собствеността ще е разделена 50:50. Извън американската "Амета" другите две дружества са на компании с малтийска регистрация, но също се занимават с птици и фураж и имат допирни точки със собственика на "Лудогорско пиле".

Преговорите между PHW и "Амета холдинг" се водят от пролетта на миналата година, но са навлeзли в интензивна фаза през есента, т.е. сделката е станала сравнително бързо. Тя много вероятно ще е само първата стъпка и е възможно в средносрочен период (3-5 години) германската група да придобие 100% от холдинга. Логиката е, че американската концепция за държавни инвестиции в страните от Източна Европа е във фаза излизане, защото страната вече се води пазарна икономика. Те вече го направиха от банката БАКБ и от няколко фонда за недвижими имоти. При "Амета" собственикът е от този тип, затова излизането е очаквано. От друга страна, с първоначална покупка на 50% германският купувач си гарантира, че може първо да установи дали инвестицията е добра и да вземе решение дали иска да придобие цялата компания.

Информация за цената няма. По оценка на консултант оценката за 100% от "Амета холдинг" е годишната печалба на компанията преди лихви, данъци и амортизация (EBIDTA), умножена по пет. Друг анализатор обясни, че няма много сходни сделки за производители на храни в региона, но те са се движили в порядъка 4-6 пъти EBIDTA. Ако се приложи този коефицент към консолидираната печалба на "Амета", оценката е от порядъка на 56 млн. лева. Съответно предполага се, че цената на сделката е за половина

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

СТР. 33 – 23.2.2015 -Левски +Химко+Еврохолд+

 

през януари доходността по депозитите намалява – повишени разходи удариха печалбата

((най-големият облигационен фонд, в акции, Паричен пазар,

26.2.2015 08:43 БТА,  Нередовното и забавено превеждане на осигурителни вноски за УПФ и ППФ е проблем, за който се премълчава, смятат от пенсионносигурителните дружества Достъпно само за абонати

 

23-02-2015Заявления за допускане до търговия
В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
– Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София;
– ISIN код на емисията: BG2100006142;
– Размер на емисията: 5 млн. EUR;
– Номинална стойност на една обезпечена неконвертируема облигация: 1000 EUR; Емисията е с променлив лихвен процент 4.20% на годишна база. Банката ще върне заема до 25 септември 2019 година.
– На емисията се присвоява борсов код: 5BNF;

….

Нови еврови облигации на БАКБ ще се търгуват на БФБ

Публикуване: 24.02.2015, 10:45, Последваща емисия облигации на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София са на път да излязат за търговия на Бъллгарска фондова борса, става ясно от сайта на оператора. За целнта е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации.

Емисията е с ISIN код BG2100006142. Размерът й е 5 млн. евро, като всяка облигация е с номинал 1000 евро.
На емисията вече е присвоен борсов код 5BNF. Все още не е ясна датата на въвеждане в търговия.

………..

1. Допускане до търговия на емисия облигации
Във връзка с подадено заявление по чл. 19, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 31, ал. 8 от същите, допусна до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, емисия облигации издадена от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД;
– ISIN код на емисията: BG2100006142; – Размер на емисията: 5 000 000 евро; – На емисията се присвоява борсов код: 5BNF;
– Датата на въвеждане за търговия е 09.03.2015 г. /понеделник/; – Крайна дата за търговия:18.09.2019 г.;
– Годишен лихвен процент: 6 месечен EURIBOR+4.2%; – Дата на издаване: 25.09.2014г.; – Дата на падеж: 25.09.2019 г.;

26-02-2015Регистрация на финансови инструменти
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 06/26.02.2015 г. бе взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 19, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 31, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
– Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД;
– ISIN код на емисията: BG2100006142; – Размер на емисията: 5 000 000 евро; – Брой облигации: 5 000; – Номинална стойност на една облигация: 1000 евро;
– Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
– Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева, по обменния курс на БНБ към датата на сключване на сделката.
– Вид облигации: Обикновени, ипотечни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми;
– На емисията се присвоява борсов код: 5BNF; – Датата на въвеждане за търговия е 09.03.2015 г. /понеделник/; – Крайна дата за търговия:18.09.2019 г.;
– Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 100 % от номинала.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
– Емисията е осма по ред издадена от емитента;- Годишен лихвен процент: 6 месечен EURIBOR+4.2%;- Дата на издаване: 25.09.2014г.;- Дата на падеж: 25.09.2019 г.;
– Погасяване на заема: чрез амортизиране;
– Начин на амортизация:Погасяването на главницата ще се извършва на 6 месеца считано от датата на сключване на емисията, както следва:
25.03.2015; 25.09.2015 ; 25.03.2016 ; 25.09.2016 ;25.03.2017 ; 25.09.2017 ; 25.03.2018; 25.09.2018 ; 25.03.2019 ; 25.09.2019
– Срочност: 60 месеца считано от датата на сключване на емисията;
– Период на лихвено плащане: 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащанията, както следва:
25.03.2015; 25.09.2015 ; 25.03.2016 ; 25.09.2016 ; 25.03.2017 ; 25.09.2017 ; 25.03.2018 ; 25.09.2018 ; 25.03.2019 ; 25.09.2019
* Право на лихвено плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на лихвеното плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
– Наименование на латиница: CB Bulgarian American Credit Bank AD; – Седалище:гр. София – 1000, ул. Славянска 2; – ЕИК: 121246419;
– Адрес за кореспонденция: гр. София – 1000, ул. Славянска 2; – Тел : (+359 2) 965 83 77; – Факс: (+359 2) 944 50 10;
– e-mail: [email protected]; – Web адрес: www.bacb.bg;
– Представляващи: Васил Симов, Илиан Георгиев; – Лице за контакти: Петър Николов; – Предмет на дейност: Банкова дейност.

 

Местата- снимачна площадка на известните филми

всеки си има свой антикризисен план

Слабият ик.растеж, продължителната дефлация и нереформираните скетори са заплаха за фискалната стабилност

планират важните неща , търсят съмишленици – Без повече преференции – надзорно бездействие –

 

подходете зряло към конфликта в настроение флирт по утвръдената схема омагьосаният кръг нови възможности попарени надежди напук прогноза за влошаване белите конци на … игра на ръба на фалита приемлив изход провалените планове силен старт привиден избор неясно бъдеще опит за спасение свиване на бизнеса ВЕИ мания тежи на мястото си внимават с пари и партньори всичко се повтаря новият фокус болезненият път надолу непроменен модел развален телефон тежък проблем с доверието под напрежение бизнес пречки финансови проблеми делови разочарования без кавги без рискове

 

\по-евтините суровини свиха приходите и печалбата – големите производители се опитват да компенсират спадащите цени чрез увеличаване на обемите, което пък допълнително увеличава излишъцците от суровини. Това пък е знак че трябва да сме готови да по-дълъг период на по-ниски цени и увели(аване на ефективността и понижаване на инвестициите. Всичко това ще накара фирмите пък да се насочват към селективни инвестиции вп проекти, които осигуряват добра възвръщаемост.

\Спадащите цени всъщност си имат висока цена – Ниската или отрицателната инфлация по света е по-обезпокоително явление, отколкото звучи, пише The Economist.

За централните банки в богатия свят две е магическо число. Ако цените се повишат с 2% годишно, повечето потребители, в по-голяма или в по-малка степен, могат да пренебрегнат бавното им покачване. А и малко инфлация е изключително благотворна: тя дава на шефовете средство да сръчкат непродуктивните работници -едно замразяване на заплатите де факто означава намаляване с 2%, и стимул да инвестират печалбите си.

И най-важното, тя държи  икономиките далеч от дефлацията и водещите до икономическа  депресия решения – пестенето на парите и отлагането на  покупките, до които спадащите цени могат да доведат. Въпреки обявеното придържане към едва ли не представяните за магически 2% обаче, се задава период на спад на цените, пише в свой анализ The Economist, цитиран от БТА.\\

…..

  • Очаквани ефекти от т.нар. реформа за НОИ и фиска, пенсионноосигурителните дружества, осигурените и Капиталовия пазар.

Участници: Красен Станчев – председател на Съвета на ИПИ; Десислава Николова – главен икономист, ИПИ; Петър Ганев – старши икономист, ИПИ; Калоян Стайков.

…………

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: "Задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката"

организатор:БСК място:БСК, ул. Алабин 16-20, ет.123.02.2015

На 23 февруари 2014 г., понеделник, от 11.00 часа, в залата на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1)

ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „Задължения на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката“

Ще участват:

  • Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК
  • Камен Колев – зам.-председател на БСК

Ще бъдат представени резултатите от най-новото годишно изследване на фирмената и междуфирмената задлъжнялост, което Българската стопанска камара провежда за 12-та поредна година.

Подобно на предходните изследвания, и настоящото представя данни за задълженията по вид на кредиторите (финансови институции, други компании, персонал, данъчно-осигурителната система), по срочност (под и над 1 г.) и по икономически дейности. Изследването включва и данни за вземанията на предприятията, с акцент върху вземанията от държавата и общините, вкл. невъзстановени данъци, неразплатени обществени поръчки и др.

За контакт:

Божидар Данев
Тел.: + 3592 980 03 03
Email: [email protected]

Камен Колев
Тел.: +3592 932 09 37
Email: [email protected]

….

Дълговете в икономиката са достигнали 171 млрд. лв. в края на 2013 г. – БСК прогнозира фалити в търговията, строителството и услугите

Сега Румяна Гочева 24.2.2015 Според зам.-председателя на БСК Камен Колев (в средата) държава и общини бавят плащанията към фирмите защото "явно решават някакви други проблеми с тях".

Фирмите, общините и централната власт продължават да генерират нови и нови задължения, като общата им стойност в края на 2013 г. вече е била 171 млрд. лв. Това е ръст с 3.1 млрд. лв., или 1.9% спрямо предходната 2012 г. Само дълговете на фирмите са 117 млрд. лв., като почти половината от тях са просрочени. 90% от дълговете на фирмите са към други фирми – партньори. Това показва представеният вчера годишен анализ на Българската стопанска камара (БСК) за задлъжнялостта на компаниите през 2013 г.
Най-голям ръст има при задълженията в машиностроенето (29.2%), производството на превозни средства (12.9%) и производството на дървен материал и хартия (10%). Спрямо предходната 2012 г. борчовете между фирмите растат с 4.5 млрд. лв., или с 4%. Така през 2013 г. на 1 лв. приходи от продажби на фирмите се падат по 1.38 лв. задължения, които чакат да бъдат покрити. "Основната дилема е дали дълговете ще блокират дългосрочно растежа, или растежът ще намали риска от свръхзадлъжнялост", коментира зам.-председателят на БСК Камен Колев.
Данъчните и осигурителните задължения също се увеличават – при тях ръстът е с 238 млн. лв., или с почти 5 на сто. Затова и Колев допусна нови фалити на фирми, особено в секторите на търговията, строителството и услугите. "Запазва се високото ниво на необслужваните кредити и един друг показател, който смятаме, че ще тежи в икономиката. Ще нарастват и случаите на фактическа неплатежоспособност, от там броят на фалитите", обясни той и добави, че трябва да има бързо влизане и излизане от пазара.
"Винаги ще има фирми, които фалират", обясни той. По думите му активите бързо трябва да преминават в други ръце и да се осребряват, така че да носят доходи. "Тези процеси у нас отнемат години – сега отново предстои пореден търг за "Химко" – тези активи все още не носят никакъв доход", каза още Колев.

Затова от БСК предлагат да се създаде т.нар. клирингова къща за изчистване на задълженията между фирмите. Парите за нейния капитал може да бъдат осигурени от бюджета, от банките или чрез публично-частно партньорство. Клиринговата къща ще представлява самостоятелно юридическо лице, което играе ролята на банка за борсовата търговия", обясниха от БСК. Друго предложение предвижда "данъчна ваканция" за фирмите, които имат просрочени вземания от държавата и общините. За разлика от бизнеса през 2013 г. държавата е успяла да намали с 49.3% дълговете си към фирмите, докато тези на общините растат с почти същия процент. И държава, и общини обаче топят просрочените си дългове с по около 3 на сто, показват още данните.

……..

Слабият пазар на труда и високата фирмена задлъжнялост спират растежа

27.2.2015 Капитал, Добре познатите стари проблеми остават неадресирани и нерешени, твърдят от Брюксел

България ще бъде подложена на специално наблюдение от ЕК и заради междуфирмената свръхзадлъжнялост и слабата гъвкавост на пазара на труда, става ясно още от доклада за дисбалансите. Критиките в случая са същите като година по-рано.

Проблемната свръхзадлъжнялост:

– Фирмената задлъжнялост остава висока и може да повлияе негативно върху инвестициите, краткосрочния и средносрочния икономически растеж. Тази година ЕК добавя, че дефлационните процеси в България притискат допълнително фирмените бюджети.

– Високите дългове са проблем най-вече за компаниите в строителството, имотния бизнес, туризма и други услуги, което в крайна сметка може да доведе до неплащане на кредити и да удари банковия сектор. Тази година рисковете за банковия сектор поради задълженията на корпоративния сектор се оценяват като по-високи, отколкото през миналата.

– Задлъжнялостта на бизнеса се отразява неблагоприятно и на търсенето на кредити. Кредитирането на фирми остава доста ниско въпреки намаляването на лихвите. Същевременно компаниите предпочитат да спестяват. Тези фактори се отразяват и на трудовата заетост, която намалява през последните години.

– Повечето дългове са концентрирани в нефинансовия частен сектор, най-вече при свързаните предприятия. Този тип междуфирмено финансиране крие сравнително ниски рискове, но може да бъде проблем, ако чуждестранните инвеститори решат, че средата в България е станала рискова. Същевременно от ЕК отчитат спад на чуждите инвестиции в страната през последните години. Позитивното е, че позициите на България за увеличаване на износа се оценяват като добри.

– Калоян Стайков от Института за пазарна икономика (ИПИ) коментира за "Капитал Дейли", че евентуални мерки от страна на държавата по отношение на свръхзадлъжнялостта биха били по-стриктно спазване на сроковете за плащанията към бизнеса и ограничаване на просрочените плащания.

……..

 

Регистрация на дарение на акции

Чл.171. (1) РА подава нареждане до ЦД за регистрация на прехвърляне на финансови инструменти чрез дарение след изискване на:

1. писмен договор за дарение (оригинал или нотариално заверен препис);

2. удостоверителен документ относно притежаване на финансовите инструменти, предмет на дарението – оригинал;

3. нареждане за прехвърляне на финансовите инструменти, подписано от прехвърлителя.

(2) След проверка на документите по ал. 1 инвестиционният посредник, извършващ дейност като РА, нарежда прехвърляне на финансовите инструменти.

….

Евгений – Клиентите на инвестиционния посредник КТБ все още чакат парите си – мнения от КФН, Фонд за защита на инвеститорите – вт. 60 р.

…….

+Облигации в криза – Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт забавя плащане – вт. 30 р.

 

Явор Ачев: Инвеститорите имат апетит към риска, но по-умерен в сравнение с 2008
Все по-често са факт смесените инвестиции в акции и банкови депозити, например, коментира финансовият анализатор
23 фев2015 – Инвестор, Инвеститорите отново имат повишен апетит към риска, но след кризата от 2008-2009 той е по-умерен, коментира в ефира на Bulgaria On Air финансовият анализатор Явор Ачев. – „Макар акциите да повишават своя относителен дял в портфейлите във фондовете, все по-често имаме смесени инвестиции с банкови депозити или с облигации, или с други видове инвестиции,“ коментира той.
Относно структурата на инвестиционните фондове той коментира, че докато преди кризата интересът е бил насочен основно към фондовете в акции, „след кризата и намаляването на лихвените нива в България, все по-голям е интересът към фондовете на облигации от различен тип- държавни и корпоративни. Това е и световна тенденция. По принцип над 50% от инвестициите, включително и на физически лица е във фондове в облигации“, коментира финансовият анализатор.
По думите му раздвижването на инвестиционния пазар у нас се дължи на няколко фактора. – „На първо място на присъствието на много голям избор от инвестиционни фондове – както български, така и международни. Така българският клиент има възможност да избере от много богата палитра за инвестиции. Това постепенно доведе до по-голям интерес от страна на инвеститорите. И когато станахме свидетели на намаляване на лихвените нива, този интерес се трансформира в повече реални инвестиции,“ коментира Ачев.
 

На заседанието си на 18.02.2015 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо до „Финанс Директ” АД, гр. София, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти, както и за представяне на допълнителна информация и документи по искане за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

 

2.Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия в размер 500 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно  прехвърляеми, необезпечени облигации, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София, с номинална и емисионна стойност 100 лева всяка, с конверсионно съотношение в размер 100 лв., конвесрионна цена 1 лев, с фиксирана лихва в размер 5,00% на годишна база, платима на 6 месеца, и срок на облигационния заем 36 месеца. Вписва и горепосочената емисия (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

(((ИХ България АД предлага публично на до 500 000 безналични необезпреччени конвертируеми облигации с номинална и емисионна стойност от 100 лв. за един брой и с обща номинална сотйност 50 000 000 лв. Минималнитя брой записани ценни книжа, при който предлагането ще се счита за успешно е 300 000 броя. Емисията се издава на основание решение на ОСА на холдинга от 4.12.2014 г. Проспектът е одобрен от КФН на 18.2.2015 г. ИП е Алианц Банк България АД. Настоящите акционери имат право да запишат облигации от тази емисия съразмерно на досегашното им участие. Всеки друг инвеститор може да участва в процедурата като закупи права. в.Капитал Дейли и в.новинар 24.2.2015 г.

 

3.Приема на първо гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел. Уведомява писмено за приетата наредба Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българската асоциация на управляващите дружества за изразяване на предложения в рамките на срока за обществено обсъждане. Наредбата е публикувана на интернет – страницата на комисията за срок от 20 дни: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/nid_za_I-_2_.pdf

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Елана Агрокредит АД-София (0EA) свиква ОСА на 23.02.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
– Освобождава членовете на СД – Владислав Русев, Гергана Костадинова – изпълнителен директор, и Петър Божков, от отговорност за дейността им през 2014 год.; Акционерите определиха на всеки от мениджърите месечно възнаграждение за 2015/2016 г. в размер на три минимални работни заплати.
– Промени в устава на дружеството; чл.4: предметът на дейност на дрежуството е отпускане на заеми със средства, които не са акумулирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
– Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2014 год. и неразпределената печалба за 2011, 2012 и 2013 години. Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2014 год. в размер на 339 706.61 лв. да бъде разпределена по следния начин:
– 10 % или 33 970.66 лв. за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
– остатъкът от 305 735.95 лв., както и неразпределена печалба на Дружеството от 2011, 2012 и 2013 год. в размер на 13 182.06 лв., или сума в общ размер на 318 918.01 лв. да бъде разпределена като дивидент. Определя брутен дивидент в размер на 0.0623 лева на една акция от капитала на Дружеството;
В следващите две години функциите на Одитен комитет ще се изпълява от Съвета на директорите, а петър Стоянов Божков ще е негов председател. 

(((Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 23-02-2015 г. в София-1756. На ОСА е гласуван дивидент за 2014 г. в общ размер на 318918.01 Размер на дивидента за една акция бруто – 0.0623 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.0592 (само за акционери физчески лица) лв.Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.03.2015 год.

(((Планове за 2015 г. – През есента на 2014 г. беше одобрен от Комисията за финансов надзор проспект за увеличение на капитала на ЕЛАНА Агрокредит, което се планира през първо тримесечие на 2015 г. Дружеството ще увеличи капитала си с издаване на нови 15 346 305 акции. Новата емисия ще се счита за успешна при записване на минимум 5 млн. акции.

(((Уведомяваме Ви, че на 23-ти февруари 2015 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, „Софарма бизнес тауърс“, Кула Б, ет. 12 бе проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „Елана Агрокредит“ АД, на което бяха взети решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация по смисъла на разпоредбите на Приложение № 9 във вр. с чл. 28 ал. 2 от Наредба 2/17.09.2003 г.,подробно посочени в приложеното Уведомление.

……….
Тодоров АД-София (5T6) свиква ОСА на 23.02.2015 год. от 14.30 ч. в гр. София, ул. Бяло поле №3, ет.3, офис 10-11, при следния дневен ред:
– Промени в органите на управление на дружеството: ОСА освободи Веско Митков Вълчев като член на СД и избира за нов член Стелиана Велизарова Горанова, с мандат от 5 години;
………

Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) свиква ОСА на 24.02.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда, при следния дневен ред:
– Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като член на СД "Българска индустриална и търговска корпорация" АД и "БГ Тишу Пейпър" АД;
– Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения;
– Даване на съгласие от ОСА предоставяне на обезпечение. Предложение за решение:
ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза Българска индустриална и търговска корпорация АД, ЕИК 130477342, “К Кепитал” АД, ЕИК 175282454, “Сафин” АД, ЕИК 106626340, “Г и М Консулт” АД, ЕИК 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между страните на 9.10.2014 година. Договорът ще съдържа следните съществени условия:
1. Сума, за която се учредява залога: 12 945 519.67 евро;
2. Срок на погасяване: 5 години, считано от 09.10.2014 год.;
3. Лихвен процент: от 4% до 10% върху дължимата сума за различни периоди, описани в поканата за ОСА и материалите към нея;
– Овластяване на лицата, които представляват Дружеството да сключат договор за учредяване на особен залог на търговското предприятие в предвидената от закона форма;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.03.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
………

Прайм Турист АД-София (5P5) свиква ОСА на 25.02.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Македония 19 при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
– Промени в органите на управление на дружеството;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.03.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
………

Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SNA) свиква ОСПВ на 26.02.2015 год. от 14.00 ч. в с. Николово, община Русе, Заседателна зала на Дружеството, при следния дневен ред:
– Приемане на решение за упражняване на правата по варантите;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.03.2015 год. на същото място и при същия дневен ред.
Право да участват в ОСПВ имат лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като притежатели на варанти 7 дни преди датата на ОСПВ съгласно списък, предоставен от ЦД, а именно към 19.02.2015 година.
………..
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) свиква ОСА на 27.02.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул.Козановска 13, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
– Промени в органите на управление на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат;
– Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.03.2015 год. на същото място и при същия дневен ред.
………

София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) свиква ОСА на 27.02.2015 год. от 12.00 ч. в гр. София, ж.к. Дианабад, ул.Васил Калчев,,бл. 58, партер, ателие 6, при следния дневен ред:
– Промени в органите на управление на дружеството. ОСА освободи като член на СД Вангел Георгиев Вангелов.  Избира за нов независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров;
Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров в размер на 7000 лева.

Николай Христов – Директор за връзки с инвеститорите, г-жа Ирена Тодорова Вачева – изпълнителен директор на Дружеството.

от общо 2,400,000 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството, 120 000 броя са изкупени от „София Комерс – Заложни къщи“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне.

Акционерът „София Комерс Кредит“ Груп АД, ЕИК 175302519, притежаващ 359 800 броя акции, представляващи 15.78 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 14.99% от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД се представлява от законно представляващия Адриан Димитров Станев.

Калоян Иванов Ленков, служител в Дружеството, притежаващ 340 000 броя акции, представляващи 14.17% от капитала и 14.91% от акциите с право на глас на Дружеството.
Тодор Вачев – акционер притежаващ пряко 473 475 броя акции и общо (пряко и чрез свързани лица) 647 595 броя акции, представляващи 26.98% от капитала на Дружеството и 28.40% от акциите с право
на глас на Дружеството и председател на СД на Дружеството.
Ирена Тодорова Вачева, акционер притежаващ пряко 79 120 броя акции и общо (пряко и чрез свързани лица) 647 595 броя акции, представляващи 26.98% от капитала на Дружеството и 28.40% от
акциите с право на глас на Дружеството и изпълнителен директор на Дружеството.
………..

 

24-02-2015Вътрешна информация
Биоиасис АД-София (4OE)
На свое заседание, проведено на 24.02.2015 год., Съветът на директорите на Биоиасис АД на основание чл. 22а, ал.5 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 187б от ТЗ и на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК прие решение да бъде осъществена нова шеста процедура по обратно изкупуване на собствени акции на дружеството в границите определени от чл. 22а, ал.5 от Устава на Биоиасис АД, както следва:
– Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване по настоящата процедура – до 25 000 броя акции или до 2.08 % от регистрирания капитал.
– Минимална цена на обратно изкупуване –  3.00  лева;
– Максимална  цена на обратно изкупуване – 200.00 лева;
– Начален срок – 25.02.2015 год.
Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 180 календарни дни, считано от 25.02.2015 г. В случай на изчерпване на количеството, а именно дружеството изкупи до 25 000 броя акции преди крайния срок, настоящата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че до края на срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите по своя преценка може както да удължи срока с нови 180 календарни дни при съответно прилагане на разпоредбата на предходното изречение, така и да прекрати процедурата независимо от броя изкупени акции. Избран лицензиран инвестиционен посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването –  Елана Трейдинг АД.
Цел на обратното изкупуване – повишаване на ликвидността на акциите на дружеството.  

Биоиасис стартира нова процедура за обратно изкупуване на свои акции

На изкупуване подлежат до 2,1% от книжата, като минималната цена е 3 лв., а максималната – 200 лв. за брой

25.2.2025 Инвестор (4OE / BIOA)

На свое заседание, проведено вчера, Съветът на директорите на Биоиасис АД е взел решение за нова шеста процедура по обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, съобщи компанията чрез БФБ.
Целта на обратното изкупуване е да се повиши ликвидността на акциите на дружеството. Последните сделки с емисията са от 7 януари, когато се прехвърлиха 290 акции, всичките на цена от 16,08 лв. за брой.
На обратно изкупуване по настоящата процедура подлежат до 25 000 броя акции, или до 2,08% от регистрирания капитал, като минималната цена на обратно изкупуване е 3 лева, а максималната – 200 лева.
Началният срок на процедурата е днес – 25.02.2015 г. Срокът за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции, е до 180 календарни дни, считано от днес.
В случай на изчерпване на количеството, а именно дружеството да изкупи до 25 000 броя акции преди крайния срок, настоящата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила.
В случай, че до края на срока не се изкупи максимал

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

КТБ като ИП – февруари 2015

 

Фондът за компенсиране на инвеститорите не е плащал заради КТБ

24.2.2015 Капитал, Гаранционната схема има активи за над 13 млн. лв., които са инвестирани основно в ДЦК

Отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ) и автоматичното преустановяване на дейността на дружеството като инвестиционен посредник не е наложило изплащането на суми за компенсиране на щети, претърпени от инвеститорите. Това съобщи Милети Младенов, председател на управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите. В момента гаранционната схема разполага с 13.29 млн. лв., набрани от вноските на 93-ма участника (инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества). Средствата са инвестирани основно в държавни ценни книжа (ДЦК). Фондът е създаден, за да компенсира щети в случаите, когато инвестиционен посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите. Гарантираната сума е до 90% от вземането на клиента, но не повече от 20 хил. евро. Възможно е изобщо да не се стигне до нужда от изплащане на средства, ако всички акции, притежание на клиенти на конкретния посредник, са пазени добросъвестно и продължават да се съхраняват в техните подсметки.

Как се защитават инвеститорите

Претенции за изплащане на суми от КТБ не е имало нито през миналата година, нито към настоящия момент, обясниха от гаранционния фонд. Дори в годините след финансовата криза, когато участниците на пазара на финансови услуги намаляваха и инвестиционни посредници връщаха лицензите си, не е имало случаи на компенсиране на инвеститорите, обясни Милети Младенов. "Досега всички посредници уреждаха напълно задълженията към клиентите си", добави ръководителят на фонда. Той обясни, че в случая с КТБ се е наложило да бъде избрана обслужваща банка (Райфайзенбанк – бел. ред.), която да спомогне за прехвърлянето на сметките на клиентите на дружеството като инвестиционен посредник. "Фондове като този са създадени затова – да успокояват хората и те да могат да купуват книжа и да инвестират на капиталовия пазар", посочи Младенов, като даде за пример случаи на задействане на аналогичната гаранционна схема в Румъния през миналата година.

Българският фонд за компенсиране на инвеститорите набира средствата си чрез вноските, които правят инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества. По правилник те заделят до 0.5% от общия размер на паричните средства (когато държат клиентски пари за доверително управление) и до 0.1% от общия размер на клиентските активи (ценни книжа). "През първите години се придържахме към максималния размер на вноските, но във връзка със световната финансова криза и затрудненията ние намалихме вноската върху книжата от 0.1% на 0.05%", обясни Младенов. Той каза също, че почти всичките натрупани средства, които към 31 декември 2014 година възлизат на 13.29 млн. лв., са инвестирани в ДЦК.

За разлика от гаранционния фонд за влоговете в банките, при който компенсацията на клиент зависи от размера на средствата в депозита му, но максимум до 100 хил. евро, то при схемата за инвеститорите плащането е сума, равняваща се на 90% от вземането, което клиентът има да получава от инвестиционния си посредник, но не повече от 20 хил. евро. Щетата се покрива до 3 месеца от настъпване на събитието. Инвеститорите не се компенсират за загуби, претърпени от спада в цената на закупените книжа.

Кои са основните гаранционни схеми

На капиталовия пазар има три основни гаранционни схеми, които са създадени да компенсират съответно клиентите на банки, застрахователни дружества и инвеститорите. Фондът за гарантиране на влоговете в банките се задейства при отнемането на лиценза на КТБ и по данни към 19 февруари е изплатил 3.49 млрд. лв. на клиенти на банката. По информация на "Капитал", за да покрие сумата на гарантираните депозити, не са му достигнали 1.7 млрд. лв., които бяха осигурени със заем, който ще бъде върнат на държавата. Гаранционният фонд в застраховането разполага с близо 133 млн. лв. и е постоянно действащ в изплащането на компенсации на лицата, претърпели щети от незастраховани шофьори. През миналата седмица Комисията за финансов надзор (КФН) лансира идея за създаването на още един гаранционен фонд, който да е ориентиран към клиентите на пенсионните дружества. Така, ако някое от тях е натрупало загуби или отрицателна доходност, това да не се отразява върху размера на изплащаните от него пенсии.
 

 

…………..

КФН: Няма сигнали от ощетени клиенти на ИП "КТБ"

Евгений нАТОВ

Дебатите в парламента днес разпалиха още страстите по мерките за решаване на проблема с Корпоративна търговска банка. Депутатът от парламентарната група на БСП Георги Кадиев обяви от трибуната, че заради случилото се с банката на Цветан Василев оставки трябва да има и от Комисията за финансов надзор.

Във връзка с това изказване на народния представител, че комисията носи отговорност за "КТБ" АД в качеството й на инвестиционен посредник, от регулатора излязоха със свое становище по въпроса.

"КФН осъществява надзор и носи отговорност за дейността на всички инвестиционни посредници, в това число и за "КТБ" АД. Финансовите инструменти на клиенти, които са били поверени на "КТБ" АД, в качеството й на инвестиционен посредник, са изцяло налични и клиентите могат да се разпореждат с тях. Те са защитени по закон и във всеки един момент на специалния надзор, клиентите на инвестиционния посредник "КТБ" АД са могли и могат да прехвърлят финансовите си инструменти при друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централния депозитар.

В КФН няма сигнали от ощетени клиенти на инвестиционния посредник "КТБ" АД. Инвестиционните посредници изпълняват клиентски нареждания за покупка на ценни книжа и управление на портфейли по възлагане на клиента. Съгласно чл. 34 от Закона за пазарите на финансови инструменти инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти.

В изказването на г-н Кадиев, отново превес взема манипулативното политическо говорене, което цели да внесе объркване, паника и недоверие към финансовите институции, в това число и инвестиционните посредници. Подобни изказвания, издават некомпетентност, непознаване на законите и правомощията на институциите, което е недопустимо за народен представител."

Припомняме, че Корпоративна търговска банка притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник още от октомври 1997 година. Както повечето брокери, организирани от кредитна институция, дружеството не сключва много сделки с ценни книжа, но често в статистиката на "БФБ-София" е сред тези, които отчитат най-голям оборот от покупко-продажби с ценни книжа.

Както в."БАНКЕРЪ" вече е писал, с решението на БНБ са преустановени всички операции на КТБ като банкова институция и инвестиционен посредник. Пред лицата, ползващи услугата на банката като инвестиционен посредник, са на разположение няколко опции. Едната е да изчакат евентуалното възстановяване на операциите в банката, а другата е да потърсят услугите на друг инвестиционен посредник. Тук следва да отбележим една особеност за лица, притежаващи акции на подсметка в КТБ като обслужващ инвестиционен посредник. По тези книжа в регистрите, водени от "Централен депозитар", титуляри са самите клиентите и те мога да прехвърлят книжата си към лична сметка или към сметка на друг, избран от тях инвестиционен посредник без ограничения.

Поради спрените права, КТБ не може да се осъществяват сделки на "БФБ-София" чрез нея. Притежаваните акции от клиенти на КТБ могат да се прехвърлят към друг инвестиционен посредник, с който въпросните лица имат сключен договор за  брокерски услуги. Необходимо е да уведомят КТБ за това действие, както и посредника, при който ще се получат трансферираните акции. Таксите за прехвърляне зависят от индивидуалните тарифи на посредниците, като при повечето тези операции са без такса.

…………..

БФБ прекрати членството на КТБ

Евгений Натов

От днес "БФБ-София" АД прекрати членството на "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ). Решението на съвета на директорите на борсовия оператор е гласувано на 10 декември. Банката на Цветан Василев беше една от всичките 60 лицензирани инвестиционни посредници и търговски банки, които са членове на "БФБ-София" и това им дава право да подпомагат инвеститорите при сключване на сделки на борсата.

Основната причина БФБ да спре търговията с акции на КТБ и да прекрати членството на трезора е отнетия от Българска народна банка лиценз на кредитната институция.
На същото основание и съветът на директорите на "Централен депозитар" АД взе решение да прекрати членството на Корпоративна търговска банка в депозитаря. Прехвърлянето на финансови инструменти по клиентските сметки при КТБ при друг инвестиционен посредник или по лична сметка в "Централен депозитар" ще се извършва по реда на Правилника за дейността на депозитаря в законоустановените срокове.

БНБ отне лиценза и съответно правото на КТБ да извършва банкова и инвестиционна дейност на 6 ноември, след като одиторите обявиха в доклада си отрицателен капитал на банката в размер на 3.745 млрд. лв. Преди това КТБ бе поставена за пет месеца под специален надзор.

На 24 ноември Софийският градски съд спря делото за несъстоятелност на КТБ поради подадената жалба срещу отнетия лиценз от фирмата на Цветан Василев "Бромак" ЕООД, която е мажоритарен акционер в банката, до Върховния административен съд.

Във връзка с отнетия на 6 ноември от Българската народна банка лиценз на "Корпоративна търговска банка" АД, Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите определи изплащането на компенсации от фонда на клиентите на КТБ като инвестиционен посредник, да става посредством "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.
Искането за това се предявява писмено до председателя на фонда в срок една година от публикуването на съобщението, освен ако пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

………………..

Квесторите уволниха директора за връзки с инвеститорите на КТБ

Евгений Натов

Квесторите на КТБ уволниха директора за връзки с инвеститорите на банка Илиана Павлова, показва уведомление до Българската фондова борса. Трудовото правоотношение с Павлова в прекратено на 4 януари.

Припомняме ви, че на 11 декември 2014 г. Българската фондова борса прекрати членството на Корпоративна търговска банка АД (КТБ). Банката на Цветан Василев беше една от всичките 60 лицензирани инвестиционни посредници и търговски банки, които са членове на "БФБ-София" и това им дава право да подпомагат инвеститорите при сключване на сделки на борсата.

Основната причина борсовия оператор да спре търговията с акции на КТБ и да прекрати членството на трезора бе отнетия от Българска народна банка лиценз на кредитната институция.

На същото основание и съветът на директорите на "Централен депозитар" АД взе решение да прекрати членството на Корпоративна търговска банка в депозитара. Прехвърлянето на финансови инструменти по клиентските сметки при КТБ при друг инвестиционен посредник или по лична сметка в "Централен депозитар" ще се извършва по реда на Правилника за дейността на депозитаря в законоустановените срокове.

БНБ отне лиценза и съответно правото на КТБ да извършва банкова и инвестиционна дейност на 6 ноември, след като одиторите обявиха в доклада си отрицателен капитал на банката в размер на 3.745 млрд. лв. Преди това КТБ бе поставена за пет месеца под специален надзор.

………………

КФН: Блокираните финансови инструменти на клиенти на КТБ като ИП не са изложени на риск

15 Юли 2014 16:25 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket

Прехвърлянето при друг инвестиционен посредник се извършва по искане на лицето

Блокираните финансови инструменти на клиенти на КТБ като инвестиционен посредник не са изложени на потенциален риск. Това обяви в нарочно съобщение Комисията за финансов надзор (КФН) по повод съобщението на Българската народна банка (БНБ) за продължаване на процедурата на специален надзор над КТБ.
КТБ не отговаря пред кредиторите си с финансови инструменти и парични средства на своите клиенти, предоставени на институцията в качеството й на инвестиционен посредник, поясняват от Надзора.

Активите на клиентите на КТБ са защитени от закона и могат да бъдат прехвърлени при друг инвестиционен посредник или по собствена сметка на лицето. Прехвърлянето при друг инвестиционен посредник се извършва по искане на лицето по реда, предвиден в правилника на Централния депозитар АД.

КФН уточнява, че има правомощия по отношение КТБ АД само в качеството й на публично дружество, т.е. да следи дали публикува периодични отчети и дали разкрива регулирана информация във връзка с търгуваните финансови инструменти, емитирани от нея. Има и ограничени правомощия да я надзирава като инвестиционен посредник – само във връзка с договорите й с клиенти, търгуващи с финансови инструменти на регулиран пазар (борса).

Вероятно поради факта, че КФН не разполага със законови правомощия по регулирането и надзора на дейността на банките, и въпреки че банковият и небанковият сектор са свързани като части на финансовата система, представители на КФН не са били канени от президента или от неговата администрация и съответно не сa участвали в нито едно от проведените до момента заседания на Консултативните съвети по национална сигурност при президента, посветени на банковата система и обсъжданията за оздравяване на КТБ, възможни законови промени в тази посока, се казва всъобщението от Надзора.

…………..

КФН: Няма риск за клиентите, използвали КТБ като инвестиционен посредник

15.07.2014 18:42; 24 часа онлайн;

Комисията за финансов надзор (КФН) информира, че блокираните финансови инструменти на клиенти на Корпоративна търговска банка (КТБ) като инвестиционен посредник не са изложени на потенциален риск, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Ето пълния текст на съобщението:

Във връзка с днешното прессъобщение на Българската народна банка (БНБ) за продължаване на процедурата на специален надзор над КТБ, в рамките на своята компетентност Комисията за финансов надзор (КФН) информира, че блокираните финансови инструменти на клиенти на КТБ като инвестиционен посредник не са изложени на потенциален риск. КТБ не отговаря пред кредиторите си с финансови инструменти и парични средства на своите клиенти, предоставени на институцията в качеството й на инвестиционен посредник. Активите на клиентите на КТБ са защитени от закона и могат да бъдат прехвърлени при друг инвестиционен посредник или по собствена сметка на лицето. Прехвърлянето при друг инвестиционен посредник се извършва по искане на лицето по реда, предвиден в правилника на Централния депозитар АД.

Също така КФН прави следните уточнения във връзка с некоректни, манипулативни, лъжливи и клеветнически медийни публикации от страна на издания на „Икономедиа” АД и на свързани с тях лица и неправителствени организации, които целят да внушат, че институцията носи отговорност за евентуални злоупотреби или неупражнен надзор спрямо Корпоративна търговска банка АД (КТБ), свързани с неправомерно отпускане на кредити:

КФН няма никакви законови правомощия да упражнява надзор върху дейността на КТБ като банка по набиране на депозити и отпускане на кредити, както и да осъществява банков надзор спрямо банките в страната. Банковият надзор се упражнява единствено от Българската народна банка;

Съгласно дадените й от закона правомощия, КФН упражнява единствено надзор на небанковия финансов сектор – осъществява пълен надзор върху дейността на пенсионно-осигурителните дружества, пенсионните фондове, застрахователите и застрахователните посредници, инвестиционните посредници, които не са банки, и управляващите дружества. КФН също така регулира капиталовите пазари, като следи публичните дружества регулярно да разкриват необходимата информация за своите инвеститори, както и да спазват ЗППЦК.

Даването и отнемането на лиценз на банка, осъществяваща дейност като инвестиционен посредник, в т.ч. и на КТБ АД, се извършва от БНБ.
КФН има правомощия по отношение КТБ АД само в качеството й на публично дружество т.е. да следи дали публикува периодични отчети и дали разкрива регулирана информация във връзка с търгуваните финансови инструменти, емитирани от нея. Има и ограничени правомощия да я надзирава като инвестиционен посредник – само във връзка с договорите й с клиенти, търгуващи с финансови инструменти на регулиран пазар (борса).

КФН държи да подчертае, че незабавно след възникване на кризата предприе и упражни в пълен обем всички правомощия, дадени й от закона: спря търговията с акции на КТБ АД в качеството й на публично дружество и изиска допълнителна информация от БНБ за естеството на предприетите спрямо дружеството мерки, с оглед защита на правата и интересите на инвеститорите от небанковия финансов сектор. Още на 23.06.2014 г. КФН поиска със специално писмо до управителя на БНБ и финансовия министър и свикването на Консултативния съвет за финансова стабилност, на който да бъдат разгледани всички отворени въпроси.

По инициатива на заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” – Николай Попов, в съответствие с възложената му от закона специална компетентност и в следствие на получените в КФН множество сигнали и жалби, бяха инициирани действия по проверка на редица лица, в това число и медии, на изказвания и публикации относно евентуални пазарни манипулации и съответствие и спазване на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. След приключване на проверките и съответните административно-процесуални действия, предприети от заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, обществеността ще бъде надлежно информирана за резултатите.

Вероятно точно поради факта, че КФН не разполага със законови правомощия по регулирането и надзора на дейността на банките, и въпреки че банковият и небанковият сектор са свързани като части на финансовата система, представители на КФН не са били канени от президента на РБ или от неговата администрация и съответно не сa участвали в нито едно от проведените до момента заседания на Консултативните съвети по национална сигурност при президента, посветени на банковата система и обсъжданията за оздравяване на КТБ, възможни законови промени в тази посока.

Също така, не отговарят на истината и направените медийни внушения и тиражираните лъжи и манипулации, че КФН заедно с БНБ е подкрепяла идеите за т.нар. банкова ваканция. Институцията КФН или нейни представители не са участвали в дискусии в каквито и да са формати, както на политическо, така и на експертно ниво, на които да е била обсъждана подобна тема в най-широк смисъл.

Отново по повод появили се публични твърдения, искаме да изтъкнем, че КФН и нейни представители никога и по никакъв повод не са коментирали стабилността на банковата система или нейни участници, включително КТБ АД, тъй като КФН няма правомощия, свързани с надзора на банковата система, както и не разполагаме с информация за осъществявания над банките надзор и предприети мерки от страна на БНБ.

КФН използва случая за пореден път да заяви, че при изпълнението на законовите си задължения няма да допусне да стане заложник на манипулативни, лъжливи и клеветнически медийни публикации от какъвто и да е характер или да се подаде на друг вид натиск, оказван с цел да се избягване прилагането на закона с цялата му строгост и тежест спрямо нарушителите.

……………

КФН: Активите на клиентите на КТБ са защитени от закона

16.07.2014 | Категория: Бизнес  Нова ТВ

Блокираните финансови инструменти на клиенти на КТБ като инвестиционен посредник не са изложени на потенциален риск. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията за финансов надзор във връзка с днешното прессъобщение на Българската народна банка за продължаване на процедурата на специален надзор над КТБ. 

Корпоративна търговска банка не отговаря пред кредиторите си с финансови инструменти и парични средства на своите клиенти, предоставени на институцията в качеството й на инвестиционен посредник. 

Активите на клиентите на КТБ са защитени от закона и могат да бъдат прехвърлени при друг инвестиционен посредник или по собствена сметка на лицето. 

Прехвърлянето при друг инвестиционен посредник се извършва по искане на лицето по реда, предвиден в правилника на Централния депозитар АД. 

Съгласно дадените й от закона правомощия, КФН упражнява единствено надзор на …

………………

КФН се оправдава, че не носи никаква отговорност за случващото се с КТБ

От Дневник

Блокираните финансови инструменти на клиенти на КТБ като инвестиционен посредник не са изложени на потенциален риск, съобщиха от пресцентъра на Комисията за финансов надзор (КФН) във връзка с днешното прессъобщение на Българската народна банка (БНБ) за продължаване на процедурата на специален надзор над КТБ. В него се уточняма, че финансовата институция не отговаря пред кредиторите си с финансови инструменти и парични средства на своите клиенти, предоставени на институцията в качеството й на инвестиционен посредник. …

………….

 

 

 

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТ КФН

1. В съобщението е посочено, че законовите правомощия на КФН по отношение на надзорната й функция в частта с инвестицонните посредници се ограничава само до "инвестиционните посредници, които не са банки". В същото време в ЗПФИ и в ЗКФН се посочва, че комисията и по-точно зам. председателя може да прилага принудителни административни мерки ако са нарушения изискванията на ЗПФИ в частта за инвестиционните посредници и да предлага на БНБ мерки по ЗКИ. Освен това в същите закони е записано, че комисията може да поиска, но не е задължено да го прави, от подуправителят на БНБ отговарящ за "Банков надозр" да направи целева или съвместна проверка на банка-инвестиционен посредник.  Освен това БНБ издава лиценз на банка за посредник след като е получила становище от КФН по казуса. В тази връзка не е ли именно КФН надзорната институция на инвестиционните посредници, включително когато са банки?

 

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), инвестиционен посредник е лице, което по занятие предоставя една или повече инвестиционни услуги и/или извършва една или повече инвестиционни дейности.

 

КФН осъществява надзор по отношение на КТБ АД в качеството й на инвестиционен посредник, публично дружество и банка – довереник на облигационерите по облигационни емисии, но не и в качеството й на кредитна институция, т.е. КФН няма правомощия свързани с дейността на КТБ АД по набиране на влогове, отпускане на кредити и финансиране на частни лица. Надзор по отношение на КТБ АД в качеството й на кредитна институция се осъществява единствено от БНБ въз основа на правомощията й съгласно Закона за БНБ и Закона за Кредитните институции. КФН няма законови правомощия относно депозитите на вложителите в банката.

Следва да се има предвид, че лицензът издаден от БНБ на КТБ АД за извършване на дейност като кредитна институция е абсолютна предпоставка за предоставяне от дружеството на инвестиционни дейности и услуги като КФН не е издавала отделен лиценз на кредитната институция за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Дейностите свързани с предоставянето на инвестиционни услуги от кредитни институции са част от банковите дейности включени в лиценза, издаван от БНБ на банките и посочени в чл. 2 от Закона за кредитните институции.

Освен това следва да се подчертае, че изискванията към кредитните институции уредени в ЗКИ и актовете по прилагането му са много по-рестриктивни от изискванията към инвестиционните посредници съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Спрямо кредитните институции са предвидени по-строги изисквания за начален капитал, капиталова адекватност и ликвидност, вътрешната организация, за лицата, които управляват и представляват банката и лицата, които притежават квалифицирано участие в кредитната институция и надзор за спазване на тези изисквания от кредитните институции осъществява единствено БНБ.

Доколкото посочените изисквания са основополагащи за цялостната организация на дейността и стабилността на съответната банка КФН има само допълнителни надзорни функции по отношение на банките, извършващи дейност като инвестиционни посредници каквато е КТБ АД. Тези надзорни функции са ограничени единствено до спазване на конкретни норми на ЗПФИ, които са изчерпателно изброени в § 3 от ЗПФИ и са свързани основно с изискванията във връзка със сключването на договори с клиенти и предоставянето на инвестиционни дейности и услуги.

Надзорните правомощия на КФН спрямо КТБ АД в качеството й на инвестиционен посредник са ограничени. Такива правомощия са предвидени в чл. 118, ал. 2 от ЗПФИ  (възможност за КФН да приложи принудителни административни мерки или да предложи на БНБ да наложи такава мярка), чл. 18, ал. 7 от ЗКФН (възможност да се изисква от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор” извършването на целеви проверки или съвместни проверки на КФН и БНБ), но тези правомощия могат да бъдат упражнени само във връзка с извършвана дейност от банката в качеството й на инвестиционен посредник като надзорните функции на КФН са тясно свързани с необходимостта от съдействие от страна на БНБ (предоставяне на информация, съвместни проверки), без което КФН не би могла да осъществи ефективен надзор.

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1, предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по занятие може да осъществява само акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник от комисията при условията и по реда на закона и на актовете по прилагането му. Предоставяне на една или повече инвестиционни услуги и извършване на една или повече инвестиционни дейности по занятие може да се осъществява и от банка, която е получила лиценз за извършване на такива услуги и дейности от Българската народна банка. За да извършват дейност като инвестиционен посредник (ИП), дружества, получили лиценз от Българската народна банка за извършване на услуги и дейности като банка подават до КФН Заявление за вписване в регистъра на инвестиционните посредници (ИП), воден от КФН. Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор Комисията води публични регистри за инвестиционните посредници. С Решение от 20.10.1997 г. на Държавната комисия по ценните книжа „Корпоративна Търговска Банка” АД е вписана в регистъра на ИП, воден от комисията.

Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ, когато установи, че инвестиционен посредник или регулиран пазар, негови служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции, лица, които сключват сделки за сметка на посредника, както и лица, притежаващи квалифицирано участие, са извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на актовете по прилагането му, на правилника или други одобрени от заместник-председателя вътрешни актове на регулираните пазари на финансови инструменти, на решения на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, заместник-председателят, може да ги задължи да предприемат конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите в определен от нея срок. Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 2 от ЗПФИ, когато установи, че банка извършва дейността си в нарушение на ЗПФИ и на актовете по прилагането му, заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 и да предложи на Българската народна банка прилагането на мерките по чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции. Българската народна банка е длъжна да уведоми заместник-председателя за решението си в едномесечен срок от получаване на предложението на заместник-председателя. Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 3 от ЗПФИ  Заместник-председателят може да предложи на Българската народна банка да отнеме разрешението на банка само ако съответното лице системно нарушава разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му.

Надзорните правомощия на КФН по отношение на дейността на банката като инвестиционен посредник са посочени в § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ, а именно: за кредитните институции, извършващи една или повече инвестиционни дейности и/или предлагащи една или повече инвестиционни услуги, съответно се прилагат чл. 4, ал. 2, чл. 6, ал. 2, чл. 12, чл. 24, чл. 27 – 38, чл. 41, чл. 43 – 56, чл. 58, чл. 68, ал. 1, чл. 108 – 110 и чл. 112 от ЗПФИ. При нарушаване разпоредбите на горецитираните основания от ЗПФИ и съответно Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, в частта отнасяща се до кредитните институции, КФН има законови правомощия за съставяне на актове за установяване на административни нарушения.

Спрямо ИП „Корпоративна Търговска Банка” АД не са прилагани принудителни административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ.

 

Блокираните финансови инструменти на клиенти на КТБ като инвестиционен посредник не са изложени на потенциален риск. КТБ не отговаря пред кредиторите си с финансови инструменти и парични средства на своите клиенти, предоставени на институцията в качеството й на инвестиционен посредник. Активите на клиентите на КТБ са защитени от закона и могат да бъдат прехвърлени при друг инвестиционен посредник или по собствена сметка на лицето. Прехвърлянето при друг инвестиционен посредник се извършва по искане на лицето по реда, предвиден в правилника на Централния депозитар АД.

 

2. Правени ли са проверки на КТБ като инвестиционен посредник в рамките на последните пет години? Ако да, какви и кога са били правени? Има ли устанени нарушения?

 

Последната пълна проверка на „Корпоративна Търговска Банка ” АД, гр. София, действаща в качеството на инвестиционен посредник, е извършена въз основа на заповед от 2009 г. на зам.-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, която е приключила с констативен протокол, съставен на основание чл. 19, ал. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). При извършената проверка не са констатирани нарушения на законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността на инвестиционните посредници.

С цел съобразяване на дейността на „Корпоративна Търговска Банка” АД  с изискванията на ЗПФИ и нормативните актове по прилагането му, на инвестиционния посредник са отправени няколко препоръки. Всички отправени препоръки на „Корпоративна Търговска Банка” АД са изпълнени.

 

Отделно от горното се извършва постоянен надзор по отношение:

– Съгласно чл. 38, ал. 1 ЗПФИ (чл. 25, параграф 3, последно изречение от Директива 2004/39/ЕО (MiFID), както и чл. 14 параграф 1 от Регламент 1287/2006), инвестиционният посредник уведомява комисията за сключените от него сделки с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, при първа възможност, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на сключване на сделката. Във връзка с изпълнение на тези задължения на „Корпоративна Търговска Банка” АД при осъществяване на дейност като ИП, не са констатирани нарушения.

– Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 5 от Наредба № 38, инвестиционният посредник заплаща в срок годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки. Не са констатирани нарушения.

– Съгласно изискването на чл. 77н, ал. 12 от

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Публични фирми застрашени от 50 млн. лв. глоби – Закон за собствеността върху земята

 

Проф. Иван Станков: Необходими са нови промени в Закона за земите

17.3.2015 Инвестор, В дневния ред на парламентарната агрокомисия са изменения в законодателството за горите и за животновъдството

Въпреки че Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) беше променен наскоро, пак са необходими промени. Това коментира пред Investor.bg проф. Иван Станков – заместник-председател на парламентарната комисия по земеделие, който е и лектор на предстоящия Клуб Инвестор на тема „Ефективни стъпки за земеделско финансиране“. Събитието е на 25 март 2015 г. в Гранд хотел „София“.

Припомняме, че с промените в закона бе въведена глоба от 100 лева на декар за компаниите, които притежават земи, но са регистрирани извън Европейския съюз или в офшорни зони. Ако дружеството не отстрани нарушението, след три месеца санкцията става 300 лева на декар.

Промяната срещна много критики от страна на бизнеса с аргумента, че публичните дружества не могат да упражняват контрол върху това дали граждани извън ЕС придобиват техни ценни книжа.

„Не биваше това да се случва. Би трябвало в най-скоро време да се предприемат някакви действия и да се направи промяна, аз ще я подкрепя. В противен случай много повече ще загубим, отколкото ще спечелим“, заяви проф. Иван Станков. Той смята, че е необходимо да се промени отново ЗСПЗЗ, и то не само заради конкретния случай.

Още по темата

Клуб Инвестор ще събере на дискусия експерти и земеделски производители

Глобите трябва да отпаднат, но детайлите трябва да се огледат много внимателно, допълни проф. Станков.

Той съобщи, че парламентарната комисия работи интензивно и в момента на дневен ред са законодателни промени за горите. Според него трябва да бъде изработен и закон за биологичното производство.

Промени са необходими и в Закона за животновъдството, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, трябва да има и Закон за браншовите организации.

=====

Публичните компании с право да купуват ниви у нас

19.03.2015 20:58 | Бизнес Труд, Публични компании, листвани на фондовата борса, ще могат да притежават ниви в България дори ако сред техните акционери има офшорни компании или граждани на страни извън ЕС. Това прие единодушно на второ четене бюджетната комисия към парламента с промени в Закона за пазарите на финансовите инструменти.

Поправката беше внесена от депутатите Мартин Димитров, Румен Христов и Настимир Ананиев от Реформаторския блок.

“Внасям поправката, защото не бива да има ограничение пред инвестициите в България”, посочи пред “Труд” Мартин Димитров. Той уточни, че с друг текст, приет вчера, се разписва, когато офшорни компании закупят акции от публично дружество инвестиционните посредници по сделкато до 7 дни трябва да дават на НАП информация за действителните собственици, стоящи зад офшорката. Този текст бе предложение на Менда Стоянова от ГЕРБ.

С нея се прави промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от началото на годината. Публичните компании се вадят от забраната да имат земя у нас, ако чужденци и офшорни компани имат акции в тях. Тази забрана обаче остава за офшорки или граждани на страни извън ЕС. Ако до 1 май такива собственици не продадат нивите си, глобата е 100 до 300 лв./дка.

“Не може забраната и глобите да се отнасят до публични компании, защото те не могат да контролират дали чужденци купуват акции от тях”, аргументира се шефът на бюджетната комисия Менда Стоянова.

………….

Мартин Димитров: Спасихме публичните дружества от глоба за притежаваната земя

20.3.2015 Инвестор, Бюджетната комисия прие поправки, които разрешават на публичните дружества с чуждо участие да са собственици на ниви

 (6A6 / ATERA)

"Добра новина – извадихме публичните компании от забраната за покупка на акции от чужденци", е коментирал депутатът Мартин Димитров във facebook профила си.

Коментарът му е по повод поправката в преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, предложени от депутатите от Реформаторския блок Настимир Ананиев, Мартин Димитров и Румен Христов, с които са напът да отпаднат милионните глоби, които заплашваха публичните дружества, собственици на земеделски земи, в които има чуждестранен акционер извън ЕС или офшорна компания. Сега предстои да се гледат окончателно и в пленарната зала с положително становище oт комисия.

"Бях сезиран от десетки хора с много разумни аргументи. Цял свят се бори за инвестиции, а ние ще ги гоним и глобяваме. Днес (в четвъртък – бел. ред.) на второ четене в Бюджетна комисия беше подкрепено нашето предложение за публичните компании да няма ограничение за покупката на акции от граждани извън ЕС. Надявам се текстовете да минат успешно и през пленарна зала. Аргументите са прости, няма как да се контролира кой купува акции и съответно няма как да се ограничи. Забраната и въведените досега глоби от 100 лева за декар имаше опасност да ударят тежко капиталовия пазар и особено фондовете, които купуват земя. Засега разумът надделява!", е написал депутатът.

Според сега действащата нормативна уредба след 1 май офшорните фирми трябваше да се разделят окончателно с нивите си в България. Това е крайният срок, с който тези фирми трябва да се съобразят с последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приети на 11.02.2015 г.

В закона от миналата година се забрани не само придобиването в бъдеще на ниви от чуждестранни физически лица от страни извън ЕС, но и от търговски дружества, които пряко или косвено са притежавани от дружества, регистрирани в офшорни зони или в страни извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

Вече е приета и санкция за неспазването на забраната. Тя е в размер на 100 лева за всеки декар, а при повторно нарушение – 300 лв. за всеки декар.

"Заявяваме своята категорична позиция, че мениджмънтът на Адванс Терафонд АДСИЦ няма да допусне разпродажба на активи на дружеството, както и заплащане на имуществени санкции. С цел защита интересите на своите акционери, сме предприели необходимите действия за решаване на изложения проблем", заявиха от ръководството на Адванс Терафонд АДСИЦ по повод законовите промени.

………….

Забраната чужденци да притежават ниви у нас ще бъде смекчена

Публичните компании няма да бъдат глобявани, ако имат земя, а техни акции държат офшорки или граждани на страни извън ЕС

18:37 | 19.03.2015 | Медияпул, Депутатите са на път да облекчат частично забраната чужденци или офшорни компании да притежават земеделски земи в България. Тя беше въведена през миналата година, а наскоро парламентът реши, че от 1 май на нарушителите ще се налагат глоби от 100 лв. на декар, а при повторно нарушение – по 300 лв.

В сряда бюджетната комисия в парламента реши, че санкциите няма да важат за публичните компании, които притежават ниви и в същото време сред акционерите им има офшорни компании или чужденци от страни извън ЕС. Изключението беше направено чрез приетия на второ четене от комисията Закон за пазарите на финансови инструменти. Поправката е внесена от депутатите Мартин Димитров, Румен Христов и Настимир Ананиев от Реформаторския блок.

Преди време Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, работодателски организации, организациите на инвестиционните посредници и на публично търгуваните дружества, на пенсионно-осигурителните дружества и Българската фондова борса (БФБ) алармираха, че забраната поставя под риск бизнеса на компании с пазарна капитализация от 1.5 млрд. лв. Те притежават общо около 500 000 дка ниви. Акциите им обаче се търгуват на борсата и могат да бъдат купени от всякакви инвеститори – включително офшорни компании и чужденци от трети страни. Така публичните дружества се явяват нарушители на ограничението за притежаване на ниви, а не могат да принудят инвеститорите да продадат акциите си или да им забранят да ги купуват.

Изходът беше или да продадат нивите, които притежават, с което да сринат цените на пазара, или да закрият дейността си. В противен случай щяха да отнесат поне 50 млн. лв. санкции.

“Не може забраната и глобите да се отнасят до публични компании, защото те не могат да контролират дали чужденци купуват акции от тях”, коментира председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова (ГЕРБ). Забраната за непублични компании със собственици от трети страни или офшорни зони да притежават земя в България остава.

С измененията на закона се предлага още, когато офшорни компании закупят акции от публично дружество, инвестиционните посредници по сделката да подадат информация за истинските собственици на купувача в Националната агенция за приходите. Това трябва да стане до 7 дни от придобиването.

……….

Глобите за борсови собственици на земя отпадат

Бюджетната комисия прие единодушно поправки, според които публичните дружества с чуждо участие може да са собственици на ниви

20.3.2015 Капитал, Деница Ватева

Изключението е предложено от депутатите от Реформаторския блок Настимир Ананиев, Мартин Димитров (на снимката) и Румен Христов

Многомилионните глоби, които заплашваха публичните дружества, собственици на земеделски земи, в които има чуждестранен акционер извън ЕС или офшорна компания, са на път да отпаднат. Такава поправка бе одобрена единодушно в четвъртък на заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Текстът е в преходните и заключителни разпоредби на разглеждания на второ четене закон за пазарите на финансови инструменти и е предложен от депутатите от Реформаторския блок Настимир Ананиев, Мартин Димитров и Румен Христов. Така поправките предстои да се гледат окончателно и в пленарната зала с положително становище oт комисия.

Случаят е показателен с това, че законовите промени не се обмислят изчерпателно при гласуванията и в конкретния казус за един месец съществуване един текст изтри над 100 млн. лв. от пазарната капитализация на десетки дружества и показа на чуждите инвеститори, че не са желани в България и на капиталовия пазар.

За кого е изключението

В средата на февруари депутатите от всички партии приеха глоби, ако чужденци или фирми с чуждестранно участие извън ЕС притежават земеделски земи. С текстовете се въведоха санкции от 100 лв. на декар за всеки притежаван неправомерно декар и 300 лв. на декар за следващо нарушение, която може да бъде налагана на всеки три месеца. Така под ударите на закона попаднаха всички дружества, листвани на фондовата борса, макар че те няма как да контролират кой купува акции от тях.

Според новите текстовете от четвъртък забраната не трябва да се прилага за публични компании и дружества със специална инвестиционна цел.

В същия закон е въведено и изискването инвестиционните посредници да трябва да уведомяват по електронен път Националната агенция за приходите в седемдневен срок за сделки за покупка на акции от офшорни дружества и свързаните с тях лица и действителни собственици. Тези текстове са предложени от председателя на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова (ГЕРБ) и също бяха единодушно подкрепени от всички партии.

Проблем за компании с 1.5 млрд. лв. оценка

Поправките, въвеждащи глоби, по оценки на работодателски организации и сдружения на инвестиционни посредници засягаха компании с над 1.5 млрд. лв. капитализация. Освен фондовете, инвестиращи в земеделска земя, сред глобените трябваше да попаднат още фирми от секторите селско стопанство, туризъм, козметика, фармация, химическа индустрия и дуги., които притежават такива имоти, дори и да имат само една продадена акция на чуждестранна фирма.

В края на февруари от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници съобщиха, че само две седмици след приемането на промените в закона за земите от капитализацията на борсата са изтрити 137 млн. лв. Освен тези текстове негативно влияние са оказали още несигурната среда след кризата с КТБ и законовите промени, засягащи частните пенсионни фондове. Според бизнеса пък подобни политически решения отблъскват и чуждестранните инвеститори.

Предвидените в момента глоби по закон трябва да започнат да действат от 1 май, след като в пленарната зала по предложение на депутата от ДПС Венцислав Каймаканов първоначалният гратисен период до началото на октомври беше съкратен. Ако сега парламентът приеме окончателно предложенията за корекции, забраната чужденци да притежават земя остава за всички фирми, които не са листвани на борсата.

Заплахата от глоби изтри над 100 млн. лв. от пазарната капитализация на десетки дружества и показа на чуждите инвеститори, че не са желани в България.

Коментари: Добър знак, хубаво е човек като види че е сътворил голяма простотия, просто да се откаже от нея, а не да държи на инат…, да се откаже на по-късен етап.
Лошо е че законодателите ни, доста често, нямат елементарна обща култура, да не говорим за експертиза!

-"В средата на февруари депутатите от всички партии приеха глоби, ако чужденци или фирми с чуждестранно участие извън ЕС притежават земеделски земи. С текстовете се въведоха санкции от 100 лв. на декар,"
Кой им го подаде и с каква цел?Проба на простотията на обществото ли е това или проба на простотията на депутатите?
Да не бързаме да се радваме,нека го отменят официално.

………..

Адванс Терафонд: Няма да допуснем разпродажба на активите и плащане на санкции

23.2.2015 Инвестор, Депутатите сигурно са полудели, пише в блога си Bigbear по повод влезлите в сила законови промени за земеделската земя

 (6A6 / ATERA)

"Заявяваме своята категорична позиция, че мениджмънтът на Адванс Терафонд АДСИЦ няма да допусне разпродажба на активи на дружеството, както и заплащане на имуществени санкции. С цел защита интересите на своите акционери, сме предприели необходимите действия за решаване на изложения проблем", се казва в изявление на ръководството на Адванс Терафонд АДСИЦ, разпространено в уеб страницата на дружеството.

Изявлението е по повод влезлите в сила изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с обнародване в брой 14 от 20 февруари 2014 г. Изявлението в уеб страницата на Адванс Терафонд АДСИЦ е именно с дата 20 февруари 2014 г. 

Още по темата

Гони ли България чуждестранните инвеститори?

Законът за земята застрашава бизнеса на публични компании, предупредиха експерти

Публичните дружества скочиха срещу новите санкции за собствениците на ниви

От 1 май офшорки ще плащат глоби, ако притежават земеделска земя у нас

Срокът за уседналост на чуждите купувачи на ниви се увеличава на пет години

В резултат на промените за Адванс Терафонд АДСИЦ възниква непреодолим проблем, произтичащ от ограниченията, въведени за акционерите на дружеството, с разпоредбите на чл.3, ал. 7, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ, както и от предвидените в чл. 40а глоби за лицата, нарушили цитираните разпоредби, се казва в изявлението.

Приетите промени в ЗСПЗЗ са в безспорно противоречие със Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и предвиждат сериозни санкции за най-прозрачната част от българския бизнес – публичните компании.

С така приетите промени в закона, се изисква от Адванс Терафонд АДСИЦ и от всяко публично дружество да контролира своята акционерна структура.

Свободното прехвърляне на акциите на публични дружества, по силата на ЗППЦК, е залегнало и в европейското законодателство като задължителна предпоставка за съществуване на капиталов пазар.

Адванс Терафонд АДСИЦ подкрепя писмото, което беше подписано на 16.02.2015 г. от БФБ-София, Асоциация на индустриалния капитал в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел и Българска асоциация на управляващите дружества, изпратено до всички политически институции, парламентарно представени партии, съответните министри и председатели на парламентарни комисии, в което аргументирано се предлага да се измени ЗСПЗЗ като се допуснат изключения от ограниченията по чл.3, ал. 7, т.1 и т.2, които да се отнасят само за публичните дружества.

Българският капиталов пазар и до сега едвам съществуваше, изпаднал в кротка летаргия, докато тия дни не бе ударен и от “боговете” на законите, коментира BigBear в блога си под заглавие "Депутатите сигурно са полудели". 

Явно изпаднали в състояние на временно умопомрачение, българските депутати приеха закон, следствията на който вероятно ще доведат до ликвидиране на една цяла група борсово търгувани компании и ще породят редица негативни последици след това, смята блогърът.

Приета е една проста санкция, глобяваща всяка българска компания, която притежава българска земеделска земя и имаща за собственици лица, които не са граждани на ЕС, или дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Глобата е в размер на сто лева на декар при влизането на Закона в сила и 300 лева три месеца по късно, ако все още нежеланите собственици са акционери или съдружници.

Мнозинството от депутати, приело този закон, вероятно има раздвоение на личността. Защото в нито една от програмите на техните партии няма заложено:
–          Ограничаване на инвестициите;
–          Ограничаване на притока от капитали от страни извън ЕС;
–          Увеличаване на административните разходи на българските компании;
–          Частична национализация на български компании притежаващи земя.

Нека да си представим, че правилото е влязло в сила и се спазва реално. Всички борсово търгувани компании, притежаващи земеделска земя, ще трябва да я продадат, или да плащат разоряващи глоби на всеки три месеца, защото те нямат контрол над акционерите си, които могат да се сменят всеки ден. Компаниите ще трябва и да доказват на проверяващите органи поне две неща:

–          Че земята, върху която са построени техни сгради и заводи, или която притежават, не е земеделска, а това се доказва със справки и документи, които са разход и нова административна тежест;

–          Всеки ден ще трябва да взимат справка от Централен депозитар за своите акционери, да идентифицират всеки един от тях като гражданин на страна от ЕС и също така да доказват, че фирмите акционери не са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Достатъчно е да съществува един акционер с една акция, отговарящ на условията, за да влезе в сила глобата. Следователно ще трябва всеки ден наново да се проверяват всички акционери. Справката от Централен депозитар има цена, която зависи от броя на акционерите, а колко ще струва проверката на всеки един акционер е практически трудно да се определи. А това са още административни разходи.

За специализираните компании за инвестиране в земеделска земя това е частична национализация. Ако вземем най-големия фонд, търгуван на борсата, то той още на третия месец ще дължи на държавата половината от настоящата си борсова оценка. От тук следствието е ограничаване на инвестициите, защото тази година има частична национализация, а догодина – пълна. За тези компании изходът ще е един – ликвидация.

Така че прилагането на горното правило ще доведе до допълнително ограничаване на инвестициите в българската икономика чрез БФБ, намаляване на борсово търгуваните компании и увеличаване на административната тежест на всички компании, защото те вероятно ще трябва да подават справки, дори да не притежават земя.

………….

Проф. Иван Станков: Необходими са нови промени в Закона за земите

17.3.2015 Инвестор, В дневния ред на парламентарната агрокомисия са изменения в законодателството за горите и за животновъдството

Въпреки че Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) беше променен наскоро, пак са необходими промени. Това коментира пред Investor.bg проф. Иван Станков – заместник-председател на парламентарната комисия по земеделие, който е и лектор на предстоящия Клуб Инвестор на тема „Ефективни стъпки за земеделско финансиране“. Събитието е на 25 март 2015 г. в Гранд хотел „София“.

Припомняме, че с промените в закона бе въведена глоба от 100 лева на декар за компаниите, които притежават земи, но са регистрирани извън Европейския съюз или в офшорни зони. Ако дружеството не отстрани нарушението, след три месеца санкцията става 300 лева на декар.

Промяната срещна много критики от страна на бизнеса с аргумента, че публичните дружества не могат да упражняват контрол върху това дали граждани извън ЕС придобиват техни ценни книжа.

„Не биваше това да се случва. Би трябвало в най-скоро време да се предприемат някакви действия и да се направи промяна, аз ще я подкрепя. В противен случай много повече ще загубим, отколкото ще спечелим“, заяви проф. Иван Станков. Той смята, че е необходимо да се промени отново ЗСПЗЗ, и то не само заради конкретния случай.

Още по темата

Клуб Инвестор ще събере на дискусия експерти и земеделски производители

Глобите трябва да отпаднат, но детайлите трябва да се огледат много внимателно, допълни проф. Станков.

Той съобщи, че парламентарната комисия работи интензивно и в момента на дневен ред са законодателни промени за горите. Според него трябва да бъде изработен и закон за биологичното производство.

Промени са необходими и в Закона за животновъдството, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, трябва да има и Закон за браншовите организации.

………….

Публичните компании с право да купуват ниви у нас

19.03.2015 20:58 | Бизнес Труд,

Публични компании, листвани на фондовата борса, ще могат да притежават ниви в България дори ако сред техните акционери има офшорни компании или граждани на страни извън ЕС. Това прие единодушно на второ четене бюджетната комисия към парламента с промени в Закона за пазарите на финансовите инструменти.

Поправката беше внесена от депутатите Мартин Димитров, Румен Христов и Настимир Ананиев от Реформаторския блок.

“Внасям поправката, защото не бива да има ограничение пред инвестициите в България”, посочи пред “Труд” Мартин Димитров. Той уточни, че с друг текст, приет вчера, се разписва, когато офшорни компании закупят акции от публично дружество инвестиционните посредници по сделкато до 7 дни трябва да дават на НАП информация за действителните собственици, стоящи зад офшорката. Този текст бе предложение на Менда Стоянова от ГЕРБ.

С нея се прави промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от началото на годината. Публичните компании се вадят от забраната да имат земя у нас, ако чужденци и офшорни компани имат акции в тях. Тази забрана обаче остава за офшорки или граждани на страни извън ЕС. Ако до 1 май такива собственици не продадат нивите си, глобата е 100 до 300 лв./дка.

“Не може забраната и глобите да се отнасят до публични компании, защото те не могат да контролират дали чужденци купуват акции от тях”, аргументира се шефът на бюджетната комисия Менда Стоянова.

…………

Публични компании, притежаващи ниви, възроптаха срещу нови глоби за тях

От Дневник  Последна промяна в 17:41 на 16 фев 2015,

Работодателски организации и Българската фондова борса настояват за промяна в гласувани миналата седмица текстове в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, които налагат тежки глоби на публични компании – притежаващи земеделска земя, сред акционерите на които има регистрирани в офшорни зони, съобщи БТА. 

От 1 май такива компании ще бъдат санкционирани с по 100 лева на декар. Ако нарушението не бъде отстранено, след три месеца глобата се утроява и става 300 лева на декар.

Забраната на лица извън ЕС и от офшорни зони да придобиват ниви беше въведена през миналата година, но досега нямаше санкции.

Текстовете ще пречат не само на дружествата със специална инвестиционна цел, които купуват и управляват земеделска земя, но и на всички публични компании, които притежават земя, подчерта изпълнителният директор на фондовата борса Иван Такев. Той припомни, че публичните дружества нямат контрол над това кой купува акциите им.

Организациите на бизнеса ще сезират за проблема президента, председателя на Народното събрание, председателите на парламентарните комисии, омбудсмана и политици.

Според данни, изнесени от Иван Такев, публичните компании в България притежават над половин милион декара земя. Пазарната капитализация на тези дружества е над 1.5 млрд. лева при обща пазарна капитализация на компаниите на борсата от 7.1 млрд. лева. 

При подобни текстове в нашите закони много трудно ще се намери инвеститор, който да купи държавните дялове във Фондовата борса и в Централния депозитар, посочи Такев. Привличането на стратегически инвеститор за двете дружества е сред приоритетите на правителството. 

Коментари:

много кофти промени гласуваха без да направят дебат, без да направят икономически анализ… тихо, без много шум – удряй по БФС… сега разни Пещерки и Прасчовци ще почакат малко да паднат акциите, да се поразчисти конкуренцията и после – купувай на безценица! Ето така се прави! Фалираш бизнесите, купуваш им активите за по 1 лев и после си имаш монополче. Горе-долу същата схема като с КТБ!

Коментар: официално идеята е да се забрани на офшорки да имат земеделска земя, което не е толкова лошо. Лошото е, публичните компании не могат да контролират кой купува акциите им. С последните промени се удрят основно АДСИЦ-ите, но и други като Софарма например. Самият закон както е в момента е в конфликт със закона за БФБ (в предния пост съм сбъркал съкращението) и с един куп европейски директиви и закони. Според мен ползват популистки теми, за да прокарат такива закони, с които депесарската клика да заграби още по-голяма част от България и българската икономика – в случая е земята.

..

какво ще стане ако софарма си основе дружество, което е 100% нейна собственост и собственик на земята?

..

добър въпрос! Най-вероятно това няма да реши проблема, защото собствеността пак е косвено в акционерите, а тях не ги знае никой от къде са и чии граждани са. Зависи как се чете закона.

..

До преди 1 година имаше забрана единствено за прякото притежаване на земя. Косвено през фирма всеки можеше да купува абсолютно легално. След като се създадоха фирми, които инвестираха стотици милиони в земя изведнъж решиха да променят закона и да забранят и косвеното притежание на земя. Конституцията забранява единствено прякото притежание на земя!

Сериозно, много дружества имат земеделска земя и с новия закон може да ги принудят да се ликвидират. Това си е удар по БФБ и заграбване на земя не с шепи, а с лопати…

Цялата схема е за едни акционерни дружества със специална инвестиционна цел, които купуват земя в огромни количества, точат еврофондове и продават акции по цял свят, та никога не се знае кой е реалният собственик на купената земя. Това е престъпна схема, която ограбва българското земеделие, източва еврофондове и загробва страната ни.

….

АДСИЦ-ите не работят с европейски пари. Субсидиите се дават на фермерите.

….

Точно публичните дружества са възможно най-прозрачните – с ясна собственост и с достъпни отчети, а и са сериозно контролирани.

Един пазар до сега не бяха сринали некадърните счетоводители на ГЕРБ – този на земя – и сега са на път да размажат и него. ГЕРБ са тотално некадърни парчета. И този закон недоразумение само го потвърждава. Колко прост трябва да си за да не можеш да схванеш че при публична компания никой не може да задължи някой да не купува, или да изгони някого.

………….

Европейския и български закон е ясен – хора, извън ЕС не могат да притежават българска земя. Кое не ти е ясно?

…………….

…………

Депутати и бизнес искат промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

5.3.2015 Инвестор, Промените в закона за земеделските земи нанасят косвени щети върху работещи български публични дружества, предупредиха от бизнеса

Представители на бизнеса поискаха с промени в Закона за пазарите на финансови инструменти публичните дружества да бъдат изключени от кръга на лицата, които нямат право да притежават земеделски земи. Това стана на заседание на парламентарната правна комисия, на която различни бизнес организации изложиха позициите си по повод последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), които предвиждат налагането на санкции на офшорни собственици на ниви, както и на собствениците с чуждестранно участие извън Европейския съюз (ЕС).

Още по темата

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

СТР. 33 – 16.2.2015 – РЗ +Арома+Сирма Груп +НУРТС +А.В. Билдингс +Петрол +Еврохолд+ЕвроинсИншурънс+ ИнтеркапиталПД +СлънчевБряг +АДИС +

размисли и страти проблясъци Изберете подходащия момент за промяна спорове хипотеза неприлично предложение грешен ход препятствия нерви объркване раздори Затегнати регулации затягане на кранчетоколана лоши спомени

 

 

Евроинс Иншурънс Груп АД е привлякло 10 млн. евро чрез облигации при лихва от 13%, като вероятно с част от тях ще участва в увеличението на капитала на ЗД Евроинс.

….

Нулев интерес към търга за права от увеличението на капитала на Евроинс

Това е сигнал, че мажоритарят не иска повече акции на цена от 1,20 лв., коментира участник във форума на Investor.bg

17.2.2015 Инвестор (4EH / EUBG) (5IC / EURINS)

Нулев беше интересът към търга за права от увеличението на капитала на Евроинс АД проведен вчера. Предложиха се общо 2 446 112 права, или 21% от всички издадени, като минималната възможна цена бе 0,001 лв. за право. Всяко право дава възможност за записване на 1 нова акция от ЗД Евроинс АД с емисионна цена 1,2 лв.

Преди аукциона бяха заявени за използване 9 307 444 права, или 79,19% от издадените, което показва, че правата са заявени от Евроинс Иншурънс Груп АД, собственик на 78,13% от капитала на Евроинс в края на 2014 г.

Ако срещу тези 9 307 444 права бъдат платени акции, то застрахователят ще набере 11,169 млн. лв.

„Явно както и при предното увеличение мажоритарят ще запиша само своя си дял. От една страна съм доволен че капитала ще се размие по-малко, но от друга не ми харесва много този сигнал че мажо не иска повече акции на 1,20“, написа в темата за дружеството във форума на Investor.bg, коментаторът Батя.

ЗД Евроинс АД  Последна цена: 0.996 лв.  5IC/EURINS  Актуално към 13:24/13.02.2015 г.

Евроинс Иншурънс Груп АД е привлякло 10 млн. евро чрез облигации при лихва от 13%, като вероятно с част от тях ще участва в увеличението на капитала.

На 13 февруари 2014 г. ЗД Евроинс България АД публикува отчета си със забавяне от две седмици спрямо нормативните срокове. Той показа печалба от 208 хил. лв. за 2014 г., след печалба от 7,16 млн. лв. за 2013 г. Нетният премиен приход намаля с 25% на годишна база до 70 млн. лв. за 2014 г.

Акциите на Евроинс АД поевтиняват с 38% за последните 12 месеца до 0,996 лв. за брой и 11,7 млн. лв. пазарна капитализация. Най-ниската цена за периода е 0,98 лв., а най-високата – 1,92 лв. за ценна книга.

..

Във връзка с решение на проведено ОСА от 19.08.2014 г., публикации във в. 24 часа от 14.01.2015 г. и в. Капитал дейли от 14.01.2015 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента на 14.01.2015 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник ИП Евро Финанс АД от 14.01.2015 г. относно увеличаване на капитала на ЗД Евро Инс АД, Ви уведомяваме за следното:
– брой акции преди увеличението: 11 753 556; – брой на издадените права: 11 753 556; – брой акции, предложени за записване: 11 753 556; – съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/1;
– Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 4 701 423 бр. нови акции; – номинална стойност: 1.00 лв.; – емисионна стойност: 1.20 лв.;
– начална дата за търговия на правата на борсата: 23.01.2015; – дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 16.02.2015 г.;

крайна дата за записване на акции от увеличението: 05.03.2015 г.; – борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Евро Финанс АД;

…………..

 

Застрахователите на Еврохолд с 43% годишен ръст на премиите през януари

Автомобилният подхолдинг отчита 27% спад на продажбите през месеца на годишна база

17.2.2015 Инвестор (4EH / EUBG) (5IC / EURINS)

Застрахователният подхолдинг на Еврохолд България – Евроинс Иншурънс Груп, отчита ръст от 43% на премийния си приход през януари на годишна база до 19,278 млн. евро, съобщи Еврохолд чрез Бюлетин Investor.bg.

При Евроинс Румъния има годишен скок от 66% за първия месец на годината до 15,352 млн. евро, докато при Евроинс България има понижение от 10% до 3,091 млн. евро. 
Още по темата

Евроинс с 40% ръст на премийния приход през декември

Чужд фонд купи 12% от Еврохолд за 8 млн. евро*

През миналата година ЕИГ отчете спад на продажбите с 1,65% до 157,7 млн. евро.
Евроинс Иншурънс Груп издаде облигации за 10 млн. евро при над 13% годишна лихва. Книжата са 6 годишни и лихвата може да падне до около 9,75%, след като Еврохолд стане гарант по тях. Вероятно с част от средствата Евроинс Иншурънс Груп ще участва в увеличението на капитала на ЗД Евроинс.

Еврохолд България АД Последна цена: 0.866 лв. 4EH/EUBG Актуално към 15:56/16.02.2015 г.

В същото време автомобилният подхолдинг на Еврохолд България – Авто Юнион, отчита 27% спад на продажбите през януари на годишна база до 247 автомобила. 

Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализирани 140 продажби на автомобили (-20% годишно), следвани от Стар Моторс (Mazda) – 33 бр. (-23%), Булвария (Opel, Chevrolet) – 30 бр. (без промяна), Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 28 бр. (+8%) и Нисан София (Nissan) – 18 бр. (-73%). 
Авто Юнион отчете 33% ръст на продажбите през 2014 г. до 3 410 реализирани автомобила.

…………

Дъщерно на Еврохолд е издало облигации за 10 млн. евро при над 13% годишна лихва

Книжата са 6 годишни и лихвата може да падне до около 9,75%, след като холдингът стане гарант по тях

16.2.2015 Инвестор (8AVA / 8AVA) (4EH / EUBG) (5IC / EURINS)

Евроинс иншурънс груп АД е издало облигации за 10 млн. евро при лихва от 3-месечен EURIBOR плюс 13% на 18 декември 2014 г., съобщи Еврохолд България АД чрез БФБ-София.

Информацията е от покана за общо събрание на акционерите на Еврохолд България АД, на което ще се гласува холдинга да стане гарант на дъщерното си дружество Евроинс Иншурънс груп АД по тези книжа, като така лихвата ще падне до 3-месечен EURIBOR плюс надбавка от 9,75%. Тъй като в момента EURIBOR е около нулата, лихвата в момента е 13%, а след положително решение на акционерите ще падне до 9,75%. Общото събрание е свикано за 17 март 2015 г. в София.

Книжата са 6 годишни със срок до 18 декември 2021 г. и са въведени за търговия на Ирладската фондова борса, като проспекта можете да прочетете на следния линк.

Евроинс Иншурънс Груп АД е с основен акционер Еврохолд България АД (с дял от 80,82%), а останалите 19,18% са на Basildon Holding S.A.R.L. От своя страна Евроинс Иншурънс Груп АД притежава 78,13% от ЗД Евроинс АД (България), 93,36% от Евроинс Застраховане Скопие АД, 93,28% от Евроинс Румъния – Застраховане и презастраховане, 100% от Евроинс Живот ЕАД, 100% в Евроинс здравно осигуряване АД и 90,75% в Интер Сигорта Турция.

Издаването на въпросните облигации бе предшествано от влизането в Еврохолд България АД на KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery с дял от 12% в края на ноември 2014 г.. Продавачи бяха главно дъщерни компании на Еврохолд АД и то основно застрахователни, тоест със сделката дъщерните дружества на холдинга си осигуриха ликвидност.

Възможно е именно KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery да е изкупил облигационната емисия, като това може би ще стане ясно от гласуването на 17 март 2015 г., като ако KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery е изкупил книжата, вероятно няма да има право да гласува, тъй като ще е заинтересовано лице.

Възможно е облигациите да са издадени с цел участие в увеличение на капитала на дъщерни дружества на Евроинс Иншурънс гръп АД, като такова тече при ЗД Евроинс България АД.

Акционерите на Еврохолд България АД ще гласуват също така за промени в Надзорния съвет, като за нови членове са предложени румънският гражданин Разван Лефтер и Ради Георгиев Георгиев.

Третата точка от дневния ред ще е за овластяване на управителния съвет на Еврохолд, дружеството да стане поръчител в полза на Универсална инвестиционна банка АД Скопие като обезпечение на всички вземания от дъщерното на Еврохолд – Евролийз Ауто ДООЕЛ Скопие. Кредитният лимит от банката към лизинговата компания се увеличава от 2,5 на 3,5 млн. евро при такса от 0,1% годишно върху максималния размер и краен срок за погасяване до 31 декември 2023 г. Лихвеният процент е 7,85% на годишна база.

Четвърта точка е Еврохолд България да стане поръчител по вземания на Уникредит Булбанк АД от дъщерните на Еврохолд, а именно Булвариа холдинг ЕАД, Ауто Италия ЕАД, Стар Моторос ЕООД, Булвария Варна ЕООД, Нисан София ЕАД,  Авто Юнион АД, Булвария Рент-А-Кар ЕООД, Милано Моторс ЕООД, Гранспорт Ауто ЕООД, Мотобул ЕООД. Общият лимит по кредита е 8 млн. лв., от които 5 млн. лв. за издаване на банкови гаранции и 3 млн. лв. за оборотни нужди.

По точка 5 ще се гласува Еврохолд да стане поръчител по банкови гаранции и акредитиви на Уникредит Булбанк АД в полза на Стар Моторс ЕООД до 2,5 млн. евро.

В точка шест ще се гласува за поръчителство от Еврохолд в полза на Първа инвестиционна банка за лимит в размер на 1,8 млн. евро с краен срок на погасяване 30 април 2020 г. със Астерион България (кредитополучател) и  Авто Юнион (съдлъжник).

Междувременно на 13 февруари 2014 г. ЗД Евроинс България АД публикува отчета си със забавяне от две седмици спрямо нормативните срокове. Той показа печалба от 208 хил. лв. за 2014 г., след печалба от 7,16 млн. лв. за 2013 г. Нетният премиен приход намаля с 25% на годишна база до 70 млн. лв. за 2014 г.

В понеделник (16 феврури) ще се състои аукцион за неиползваните права в увеличението на капитала на ЗД Евроинс АД, след като до момента са заявени за записване 79% от акциите.

Акциите на Еврохолд България АД поевтиняват с 14% за последните 12 месеца до 0,889 лв. за ценна книга и 113,2 млн. лв. пазарна капитализация.

……………..

16-02-2015Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Еврохолд България АД-София (4EH), както следва:
Еврохолд България АД-София (4EH) свиква ОСА на 17.03.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, при следния дневен ред:
– Промени в състава на надзорния съвет. Проект за решение: ОСА избира Разван Лефтер и Ради Георгиев Георгиев, за членове на надзорния съвет на Еврохолд България АД;
– Приемане на решение за овластяване по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Предмет на сделката: издаване от Еврохолд България АД на корпоративна подчинена гаранция в полза на всички облигационери и титуляри на сметки за ценни книжа от емисия подчинени облигации с ISIN код XS1155080085, емитирана от дъщерното на Еврохолд България АД дружество Евроинс Иншурънс Груп АД, ЕИК 175394058;
– Приемане на решение за овластяване по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Предмет на сделката: сключване от Еврохолд България АД на договор за поръчителство в полза на Универсална Инвестиционна Банка АД- Скопие, като обезпечение на всички вземания на Банката от дъщерно дружество на Еврохолд България АД, а именно от Евролийз Ауто ДООЕЛ- Скопие, по нов анекс към договор;
– Приемане на решение за овластяване по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Предмет на сделката: сключване от Еврохолд България АД на договор за поръчителство в полза на Уникредит Булбанк АД като обезпечение на всички вземания на Уникредит Булбанк АД от дъщерни дружества на Еврохолд България АД, посочени в поканата и материалите за ИОСА;
– Приемане на решение за овластяване по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Предмет на сделката: сключване от Еврохолд България АД на договор за поръчителство в полза на Уникредит Булбанк АД като обезпечение на всички вземания на Банката от дъщерно дружество на Еврохолд България АД, а именно от Стар Моторс ЕООД, съгласно анекс към договор за банков кредит под условие;
– Приемане на решение за овластяване по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Предмет на сделката: сключване от Еврохолд България АД на договор за поръчителство в полза на Първа Инвестиционна Банка АД като обезпечение на всички вземания на Банката от дъщерно дружество на Еврохолд България АД, а именно от Авто Юнион АД;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.04.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

…..

пазарът остава безраличен

фондовете поемат глътка въздух

(((доходите ни замръзват, а разходите растат.

 

(\Приходите на Rolls Royce с първи спад от 2004 г. насам – През 2014 г. приходите са намалели с 6%, а брутната печалба се свива с 8 на сто. Британският производител на двигатели Rolls-Royce се сблъсква с падащи приходи от продажби за първи път от десет години насам.През 2014 г. приходите са намалели с 6% на годишна база до 14,6 милиарда паунда. Печалбата преди данъци се свива с 8 на сто до 1,62 млрд. паунда (2,18 млрд. евро), съобщиха от базираната в Дарби компания.

\H&M зарадва инвеститорите с 14% ръст на продажбите през януари – Вторият най-голям моден търговец на дребно в света постигна своя четвърти пореден месец на двуцифрен растеж

\Текущата ситуация създава несигурност у инвеститорите – Пазарът обаче предлага не лоши инвестиционни възможности, смята Бончо Иванов от ОББ Асет Мениджмънт. „Текущата политико-икономическа обстановка предопределя несигурност в инвеститорското съзнание. Приемане на законопроекти без обмисляне, чуваемост, анализ на ефектите от тях, пренебрегване на мнението на съсловни организации и липса на обстоен дебат, последвано от вслушване в пренебрегвани “гласове” с разумни предложения е като да сготвиш ястие без подправки или някои продукти. Винаги може да ги добавиш някак си постфактум, стига да не си ги сервирал все още, но за всички ни е ясно, че е необходима обмислена промяна в “рецептите”, коментира за Investor.bg Бончо Иванов*, портфолио мениджър в ОББ Асет Мениджмънт АД. Тази обстановка се прочита от различните инвеститори по различен начин, като един от основните фактори, които им влияят в момента, е техния хоризонт. Пазарът предлага не лоши инвестиционни възможности в текущата ситуация, като отчетите, очакванията за отделни компании и обявените прогнози трябва да се четат внимателно“, добави той.

 

17.2.2015, АГЕНЦИЯТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С НОВ ДИРЕКТОР Мариета Захариева е новият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, съобщиха вчера от Министерството на икономиката. Тя има бакалавърска степен по специалност „Финанси“ и магистърска степен по специалност „Маркетинг“ от Университета за национално и световно стопанство в София, както и по специалност „Финанси“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ в Свищов. Работила е на ръководни позиции в Първа инвестиционна банка и в Банка ДСК. Заемала е поста на изпълнителен директор на Асоциацията на българските износители.

 

(((14.2.2015 24 часа, Резултати от търгово предложение от Вендрелл ЕООД към акционерите на Гамакабел АД (4GD). ИП е Първа ФБК ООД. ФЛ, приели офертата: нула. ЮР, приели офертата: 3, които са продали 100 793 акции. Предлагана цена: 0.81 лв. на акция.

Вендрелл притежава вече 1 180 941 акции поименни акции или 98.41% от капитала и гласовете в ОСА на Гмакабел АД.)))))))))))))))

….

Вендрелл ЕООД притежава вече 98.41% от Гамакабел АД

Публикуване: 20.02.2015, 17:17, Вендрелл ЕООД е придобило още 100 793 броя акции от Гамакабел АД(4GA), става ясно в съобщение от емитента. Акциите представляват 8.3994% от уставния капитал. Придобиването е следствие търговото предложение отправено от Вендрелл ЕООД към останалите акционери на Гамакабел АД.

Припомняма, че търговото предложение бе на цена 0.81 лв. за акция.
След придобиването на тези акции, Вендрелл ЕООД притежава вече 1 180 941 броя акции или 98.4118% от капитала на Гама кабел АД.
Намеренията на собственика са да отпише дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН,

……….

 

Търговата цена за акциите на Арома е повишена с 9,5% до 0,971 лв. за брой

Компанията отчете 20% ръст на печалбата до 1,524 млн. лв. за 2014 г.

18.2.2015 Инвестор (6AR / AROMA)

Димитър Луканов е повишил предложената търгова цена за акциите на Арома АД до 0,971 лв. за ценна книга, което е с 9,5% повече от първоначално оферираните 0,887 лв., показва обявление на Арома АД, публикувано чрез Бюлетин Investor.bg.

На 24 януари 2015 г. Комисията за финансов надзор наложи временна забрана на търговото предложение.

Арома АД Последна цена: 0.94 лв. 6AR/AROMA Актуално към 11:19/17.02.2015 г.

Търговият предложител Димитър Луканов Луканов притежава 835 983 акции на дружеството, или 5,4%, а Лукан Димитров Луканов е с 5 760 192 книжа (37,18%). Други акционери с дял от над 5% към края на 2014 г. са Harisson Management SA, Панама с 44,88% и Телекомплект Инвест АД с 5%. Общо това са 92,46% от капитала в големи пакети.

Арома АД отчете 20% ръст на нетната печалба до 1,5 млн. лв. за 2014 г., както и 6% повишение на нетните приходи от продажби до 28,14 млн. лв. за миналата година.

Собственият капитал към 31 декември 2014 г. е 23,9 млн. лв., или по 1,54 лв. на акция. Книжата на дружеството поскъпват с 25,3% за последните 12 месеца до 0,94 лв. за брой и 14,6 млн. лв. пазарна капитализация.

………

Арома Риъл Естейт ще премине към оценка по справедлива стойност

Досега имотите на дружеството са осчетоводявани по цена на придобиване

19.2.2015 Инвестор (AA8 / AA8)

Ръководството на Арома риъл естейт АД е взело решение за промяна на счетоводната политика по отношение на последващата оценка на инвестиционните имоти, съобщи дружеството чрез Бюлетин Investor.bg.

До 31.12.2014 г. се e използвал модела на цената на придобиване, но към 31.12.2014 г. е извършена пазарна оценка на имотите на дружеството от лицензиран оценител и резултатите от нея ще бъдат отразени в годишния финансов отчет за 2014 г. Считано от 01.01.2015 г. за последващо оценяване на инвестиционните имоти е избран модела на справедливата стойност.

Наскоро Комисията за финансов надзор наложи временна забрана на търговото предложение от Димитър Луканов към останалите акционер в Арома Риъл Естейт АД.

Предложената търгова цена беше 0,747 лв. за ценна книга. Собственият капитал на дружеството към 31 декември 2014 г. е 2,708 лв. на акция, или общо 8,39 млн. лв. Загубата за 2014 г. е 319 хил. лв., след минус 355 хил. лв. за 2013 г.

Арома Риъл Естейт АД Последна цена: 0.723 лв. AA8/AA8 Актуално към 16:50/09.02.2015 г.

Основните акционери в Арома Риъл Естейт АД към 31 декември 2014 г. са Harisson Management LLC Панама с дял от 44,88%, Лукан Димитров Луканов с 37,18%, Телекомплект Инвест АД с 5% и Димитър Луканов Луканов с 4,07%.

Арома Риъл Естейт АД е създадено след отделяне от Арома АД и стопанисва и управлява недвижими имоти, извършва дейности по покупко-продажба на недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти, чрез извършване на строежи и подобрения, отдаване под наем, лизинг, аренда, посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантска, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от закон. Централата му е на ул. Кирил Благоев 12 в столичния квартал Илиянци.

Акциите на Арома Риъл Естейт АД поскъпват със 141% в последните 12 месеца до 0,723 лв. за брой и 2,24 млн. лв. пазарна капитализация.

………..

 

Софтуерният разработчик Сирма Груп Холдинг АД излиза на борсата

19.2.2015 Инвестор, Групата ще се опита да набере между 19,2 млн. и 26,4 млн. лв., чрез които да финансира растежа си

Изпълнителният директор на Сирма Груп Холдинг Цветан Алексиев. Снимка: Сирма Груп Холдинг

Софтуерният разработчик Сирма Груп Холдинг АД подготвя първично публично предлагане (IPO) на Българска фондова борса, чрез което ще се опита да набере между 19,2 млн. и 26,4 млн. лв., съобщават от дружеството. Мениджър на публичното предлагане е инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“.

Проспектът е изготвен и чака одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН). Едва след това ще бъдат фиксирани началната и крайната дати за търговията с акции и окончателната емисионна цена.

В началото на декември 2014 г. Общото събрание на Сирма Груп Холдинг АД реши да предложи на потенциалните инвеститори 16 млн. нови акции. Емисионната цена ще бъде определена в диапазона от 1,20 лв. до 1,65 лв. на акция, издават предварително от компанията. Софтуерният разработчик възнамерява да увеличи капитала си от настоящите 49,84 млн. лева до 65,84 лв. след предлагането.

Сирма Груп Холдинг АД има над 23-годишна история и е една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. Компанията е реализирала стотици успешни проекти в Европа, САЩ, Латинска Америка, Азия и Африка, а партньори и клиенти са международни гиганти като Oracle, Microsoft, IBM, Hewlett Packard, Siemens, както и публични институции като Министерството на отбраната и Министерството на здравето на САЩ, пише в прессъобщението.

Сред знаковите проекти на групата са платформите за управление на съдържание на уеб порталите на BBC за Световното първенство по футбол през 2010 и Летните олимпийски игри в Лондон през 2012, а от края на миналата година клиент стават и Financial Times.

„Това е естествена крачка в развитието на Сирма. След преструктурирането в холдинг през 2009 г. сега групата ще използва възможността да набере свеж капитал, за да ускори растежа си, както и да увеличи своето присъствие на чуждестранни пазари. Имаме и много високотехнологични идеи и разработки, за които имаме пълното ноу-хау, и вярваме, че успешно ще се реализират на световния пазар“, коментира намеренията на Сирма Груп Холдинг нейният изпълнителен директор Цветан Алексиев.

В групата работят над 300 софтуерни специалисти. Компанията има и дългогодишни традиции в стартирането на иновативни бизнеси, а отскоро развива и собствен инкубатор за технологични стартъпи.

Първичното публично предлагане ще бъде не само първото за 2015 г., но и първото от 2013 г. насам. През 2014 г. нямаше нови листвания, а само няколко дружества увеличиха капитала си с права, осъществиха вторични предлагания на акции, предложиха на инвеститорите облигации или варанти.

„Многобройни са коментарите на местни и чуждестранни инвеститори за липсата на достатъчно добри компании на българската фондова борса, които да привлекат тяхното внимание. Считам, че Сирма, принадлежаща към един изключително перспективен отрасъл и доказала се с проекти на възможно най-високо ниво, е една такава компания. Тя може да даде началната искра за повишаването на активността на инвеститорската маса и завръщането на публичното предлагане като атрактивен начин за набиране на капитал за различни емитенти“, споделя от своя страна директорът „Инвестиционно банкиране“ в „ЕЛАНА Трейдинг“ Мирослав Стоянов.

…..

Сирма планира IPO и последващо листване на БФБ-София

София, 19 февруари 2015 г. сайт на фирмата, Най-големият български софтуерен разработчик – „Сирма Груп Холдинг“ АД (Сирма), прави нова решителна стъпка в развитието си. Компанията подготвя първично публично предлагане (IPO) и последваща регистрация на Българска фондова борса.

Утвърдена като регионален лидер в един от най-перспективните сектори в глобалната икономика, Сирма реши да даде възможност на по-широк кръг инвеститори да станат част от успеха на българска ИТ индустрия.

„Това е естествена крачка в развитието на Сирма. След преструктурирането в холдинг през 2009, сега групата ще използва възможността да набере свеж капитал, за да ускори растежа си, както и да увеличи своето присъствие на чуждестранни пазари. Имаме и много високотехнологични идеи и разработки, за които имаме пълното ноу-хау, и вярваме че успешно ще се реализират на световния пазар“, заяви Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Сирма има над 23 годишна история и е една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. Компанията е реализирала стотици успешни проекти в Европа, САЩ, Латинска Америка, Азия и Африка, а партньори и клиенти са международни гиганти като Oracle, Microsoft, IBM, Hewlett Packard, Siemens, както и публични институции като Министерството на отбраната и Министерството на здравето на САЩ. Сред знаковите проекти на групата са платформите за управление на съдържание на уеб порталите на Би Би Си (BBC) за Световното първенство по футбол през 2010 и Летните олимпийски игри в Лондон през 2012, а от края на миналата година клиент стават и Financial Times.

За целта на публичното предлагане на 04.12.2014г. Общото събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД реши да предложи на потенциални инвеститори 16 млн. нови акции по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Емисионната цена ще бъде определена в диапазона от 1.20 лв. до 1.65лв. на акция, а капиталът на холдинга ще се увеличи от настоящите от 49 837 156 лева до 65 837 156 лева.
Мениджър на публично предлагане е водещият инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“, който изготви и проспекта за публично предлагане на емисията. Документът очаква одобрение на Комисията за финансов надзор (КФН).

Мирослав Стоянов, директор Инвестиционно банкиране в „ЕЛАНА Трейдинг“ сподели: „Многобройни са коментарите на местни и чуждестранни инвеститори за липсата на достатъчно добри компании на българската фондова борса, които да привлекат тяхното внимание. Считам, че Сирма, принадлежаща към един изключително перспективен отрасъл и доказала се с проекти на възможно най-високо ниво, е една такава компания. Тя може да даде началната искра за повишаването на активността на инвеститорската маса и завръщането на публичното предлагане като атрактивен начин за набиране на капитал за различни емитенти“.

За Сирма:
„Сирма Груп Холдинг“ АД е холдингова компания с над 23 годишна история и е една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. В групата работят над 300 опитни софтуерни специалисти, които са реализирали стотици успешни проекти на пет континента. Сирма има експертиза и дългосрочни клиенти в някои от най-иновативните сфери на софтуерната индустрия: семантични технологии, мобилни приложения, ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence), финансови, банкови и разплащателни услуги, електронно правителство и др. Холдингът е с доказан опит в създаването на нови бизнеси на знанието, а много от дъщерните компании са сред световните лидери в своите сегменти. Групата има и дългогодишни традиции в стартирането на нови иновативни бизнеси, а от скоро развива и собствен инкубатор за технологични стартъпи. Водещите компании от структурата са отличени с редица международни и национални награди – „Сирма Солюшънс“ АД е носител на Forbes Business Awards 2012 в категорията „Развитие на бизнеса“, а „Онтотекст“ АД получи наградите за Иновационно предприятие на 2014 в категорията „Иновационен визионер“ и награда от състезанието #NewsHack2014 на британската медийна група Би Би Си (BBC). „Сирма Мобайл“ АД е носител на престижната награда за мобилна сигурност SIMagine 2011, а „Сирма Бизнес Консултинг“ АД е отличавана двукратно за най-добър ИКТ работодател за 2014 и 2012г. Компанията за инженерен CAD/CAM софтуер EngView Systems Jsc е носител на наградата European Information Technology Prize.

За ЕЛАНА Трейдинг:
„ЕЛАНА Трейдинг“ АД е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 24 години заема водеща позиция в търговията на финансови пазари и инвестиционното банкиране. Компанията е част от една от най-старите български финансови институции „ЕЛАНА Финансов Холдинг“.

„ЕЛАНА трейдинг“ е управлявала над 20 публични предлагания от началото на от 1998 г. досега, като е организирала и над 30 облигационни емисии. Сред знаковите и проекти са публичните предлагания на „Монбат“, „Енемона“, „Спиди“ и др. От 2002 г. насам работи и по проекти за преструктуриране, сливания и придобивания с мандат от ЕБВР. „ЕЛАНА Трейдинг“ е и ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г., както и дългогодишен партньор на европейската инвестиционна банка Saxo Bank за България. Компанията е многократно отличавана с награди за „Най-добър инвестиционен посредник на годината“ (2010, 2013 и 2014 г.), както и за принос към развитието на капиталовия пазар от БФБ-София през 2005, 2007 и 2014 г.

За „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД:
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135
Лице за контакт: Стефан Киряков
Телефон: (02) 976 83 10
E-mail: [email protected]
Зa „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД:
гр. София, ул. „Лъчезар Станчев&rdquo

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

АП – годишен план за 2015 +оценка Монтажи +Булгарплодекспорт

Общо 147 млн. лв. се очакват от приватизация

 

(((В средата на февруари Агенция за приватизация и следприватизационен контрол успя да сглоби списък от дружества, които би моглаискала да продаде през тази година. Имената им се въртят са познати от години, но ако се случи сделка, тя ще е за дребни пари. И докато бизнесът им запада, то активите с които разполагат може да привлекат по-търпеливите инвеститори.

В Плана й за работа се предвиждат 30 приватизационни продажби на:  дялове или акции – собственост на държавата в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;  обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;  както и имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лева. В общи линии няма кой знае какви изненадващи предложения. Всички са били предлагани и в предишни години или в централизирани публични търгове на БФБ-София.

Очакваните минимални постъпления от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол са в размер на  147 256 000 лева.

Шест от предприятията са приоритетни и за тази година, за които в.БАНКЕРЪ е писал през миналата година. В тях влизат "АДИС" (няма разрешение от Министерството на външните работи), "Аудиовидео Орфей" (Министерството на културата не е съгласно с продажбата му. В активите му са апетитни терени в София – в Бояна и кв. "Изток"), "БФБ-София", "БДЖ-Товарни превози" (прогнозите са, че до сделка едва ли ще се стигне), "Международен панаир – Пловдив" и "Овча купел" (с апетитни имоти в София).

 

(((Както се говори, няма да е чудно, ако през следващите месеци от онези 175 търговски дружества в т.нар. “забранителен списък” извадят още някое държавно предприятие, анпример, ЕлБиБулгарикум.

(((“Овча купел” ЕООД, гр. София

В началото на 2014 г. все още не е приключила процедурата по документално

прехвърляне на съответните държавни ведомства и Столична община на имотите, които с

Решение на МС от 12.03.2013 г. се изваждат от капитала на дружеството. С писмо от

03.01.2014 г., Министерство на икономиката и енергетиката уведоми АПСК, че възразява

по отношение стартирането на приватизационна процедура на този етап. С Решение №

174/28.03.2014 г. на МС едновременно се намалява и увеличава капитала на “Овча

купел”ЕООД и се предоставят имоти – държавна собственост, за управление на областния

управител на област София. След приключване на всички фактически действия по

изваждане от капитала на дружеството на посочените в Решението на МС имоти, АПСК

сключи договор с оценителски екип за изготвяне на актуализация на правен анализ,

приватизационна оценка и информационен меморандум.

 

 

Държавата чрез Министерството на финансите държи 50.05% от капитала на БФБ-София и 43.7% от капитала на Централния депозитар. Борсата обаче има 6.61% дял в депозитара, така че бъдещият купувач ще контролира над 50% от капитала в двете дружества. Те вървят в пакет още от първия опит за приватизацията им преди четири години, тъй като това е формулата, предпочитана от потенциалните стратегически инвеститори. Сега ще се направи трети опит за раздържавяване. С тази сделка ще се търси привличане на стратегически инвеститор и навлизането на българският капиталов пазар на повече външни инвеститори.

((Няма нищо лошо в тези планове, но не е ясно как агенцията ще ги осъществи, след като няма зелена светлина за продажбата на няколко от включените в списъка дружества. Безспорни са предложенията за фондовата борса и „Товарни превози“.

В началото на февруари министър Московски заяви, че е изпратил съм писмо до Агенцията за приватизация с предложение за приватизация на "БДЖ Товарни превози", но е песимист относно намирането на купувач. \"Досега няма нито един кандидат", призна си Московски.

(((Железопътната мрежа в страната се развива, но от друга страна подвижният състав на държавния жп превозвач е в доста трагично състояние. А и конкуренцията продължава да дърпа от пазарния дял на БДЖІТоварни превози.

(((За да има сделка тук обаче първо трябва да си уредят отношенията с кредиторите.

 

\Вече има принципното съгласие на министъра на икономиката Божидар Лукарски да стартира и тази продажба на държавния дял в Международен панаир-Пловдив, който възлиза на малко над 49%. Преди това обаче трябва да бъде изготвен правен анализ и приватизационна оценка на миноритарния пакет и съответно да се определи неговата цена.

 

(((някои от дружествата са в напреднал стадии на подготовка, но за повечето едва сега тя трябва да започне.

((всички са в състояниена етап подготовка, без до момента да успеят да го прескочат.

Освен тях на пазара ще бъдат пуснати и "НИТИ" ЕАД, гр. Казанлък ( със 100% държавно участие); състояние – подготвян. Акциите на дружеството са предлагани три пъти на публичен търг с явно наддаване, няма осъществена сделка.

"Булгарплодекспорт" ООД, гр. София (с 99% държавно участие); в състояние Подготвян. Министерство на икономиката и енергетиката е собственик на 99,1% от капитала на дружеството, а 0,9% са собственост на "Стоково тържище – Плодекс" ООД, гр. Русе.

производство, заготовка, изкупуване на всички видове селско – стопански стоки; – внос и износ на всички видове пресни и преработени плодове и зеленчуци

Не разполага със собствени активи, акъм 31.12.2013 г. Оборот (нетни приходи от продажби) – 1 000 лв. Финансов резултат (загуба) – 586 000 лв.

 

ВМТ "Орбита" АД, гр. София (с 98,63%); Подготвян

Подлежащи на приватизация са до 98,63% от капитала. Вътрешен и международен туризъм и отдих.

 

"Военно издателство" ЕООД, гр. София (със 100%) (което е притежава сграда в топ центъра); "Свободна безмитна зона-Бургас" АД, гр. Бургас (с 19,45% държавно участие); Подготвян.

Пакетът от акции, собственост на държавата в размер на 19,45% е предлаган за продажба на два различни Централизирани публични търгове, няма реализирани продажби.

Товарене, разтоварване и транспортно обработване на необмитени стоки, които се внасят с предназначение за износ, складиране и съхраняване на необмитени стоки, стоки за износ /сортиране, маркиране, пакетиране, разфасоване и др./,

Теренът, върху който е изграден основния терминал на дружеството представлява УПИ III-311, 741 в кв.24 на Северната промишлена зона на гр.Бургас и е в размер около 150 дка, предоставени за стопанисване и управление с ПМС№24/31.05.1989 г. и ПМС №64/ 11.04.1991 г. За него е съставен акт за частна държавна собственост №439/10.02.1997 г. с учредено право за ползване от Областният управител на Бургаска област. За по-голямата част от изградените върху този терен сгради има издаден нотариален акт за собственост от 06.11.1998 г.
 

"Русалка" ЕООД, гр. Варна (със 100%); Подготвян. От април 2009 е анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на “РУСАЛКА” ЕООД, гр. Варна.
През май същата година де обявява за приватизация държавното участие в капитала на "Русалка" – ЕООД, Варна.
и се забранява на "Русалка" – ЕООД, Варна, извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Агенцията за приватизация.
Изграждане и експлоатация на туристически обекти и спортни обекти; хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност.

Дружеството притежава миноритарен пакет от 1 600 650 броя акции, представляващи 21.78% от капитала на "Русалка тур" АД, гр.Варна. Акционерното участие на "Русалка" ЕООД, гр.Варна, е придобито въз основа на апортна вноска, включваща недвижими имоти, формиращи капитала на дружеството при създаването му с Решение №11 от 27.12.2004 г. на МС на РБългария.
Дружеството не притежава недвижими имоти.

 

"Система за агропазарна информация" ЕООД, гр. София (със 100% , няма съгласие от МЗХ); Подготвян

6 октомври 2014 г. Прекратява приватизационната процедура за продажбата на 100 дяла, представляващи 100% от капитала на „Система за агропазарна информация“ – ЕООД, София.

10 септември 2014 г. Продажбата на 100 дяла, представляващи 100 % от капитала на „Система за агропазарна информация“ – ЕООД, София (наричано за краткост „дружеството“), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

Събиране, обработка и разпространение на агропазарна и ветеринарно-лекарствена информация, маркетингови услуги, консултации и други дейности, свързани с обслужване на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

2013 г.

Нетни приходи от продажби: 768 хил. лв.

Финансов резултат: текуща печалба – 34 хил. лв.

към 31.03.2014 г.

Нетни приходи от продажби: 207 хил. лв.

Финансов резултат: текуща печалба – 8 хил. лв.

“САПИ” ЕООД не притежава недвижими имоти.

 

"Сортови семена Елит" ЕАД (със 100%). Подготвян

Май 2006 -Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на “СОРТОВИ СЕМЕНА – ЕЛИТ” ЕАД, гр. София.
Изготвени са правният анализ, приватизационната оценка и информационният меморандум. Съществуват правни претенции относно правото на собственост върху част от терена и сградите на дружеството в гр. Кнежа. Заведени са две дела от частни земеделски коперации, които са на различна степен на развитие.

Селекционна дейност; сортоподдържаща селекция по веригата на целия производствен процес; производство, заготовка и съхранение на семена и посадъчен материал от всички звена на семепроизводната схема и от всички култури, сортове и хибриди;търговия със семена и посадъчен материал и други стоки в страната и чужбина

 

\\От дружествата, които са към Министерството на икономиката, ще се приватизира и "НИТИ-Казанлък" ЕАД. От АПСК са готови веднага да стартират процедурата, като избраният метод за продажба ще бъде конкурс, защото кандидатите трябва да преминат процедура за индустриална сигурност, тъй като дружеството е от военнопромишления комплекс. Минималната цена за дружеството ще бъде поне 3,5 млн. лв.

Сред По-значими дружества с мажоритарно държавно участие, за които Агенцията беше планирала през 2014 г. реализиране или започване на приватизационни продажби са "Военно издателство" ЕООД, гр. София (100%), “НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък (100%), “Сортови семена – Елит”ЕАД, гр. София (100%).

“НИТИ” ЕАД, гр. КАЗАНЛЪК

Във връзка с предприети действия по публична продажба на имущество на дружеството, от страна на НАП – Пловдив, възниква необходимост от изготвяне на актуализация на разработките на ПА, ПО и ИМ. С Решение от 12.05.2014 г. АПСК обяви ограничен конкурс за възлагане изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на дружеството.

За изследователския център НИТИ-Казанлък няма да се приемат ценови оферти под 3 млн. лв., като кандидатите за това предприятие ще се проучват по линията на индустриалната сигурност, каза Караниколов. Това ще е третият опит за продажба на дружеството, след два неуспешни търга през 2008 г., тръгнали с начални цени от 6.1 млн. лв. и 4.5 млн. лв.

“СОРТОВИ СЕМЕНА – ЕЛИТ” ЕАД, гр. СОФИЯ

Дружеството е осъдено от Окръжен съд – Плевен да предаде 16,217 идеални части от

ДМА. Решението е обжалвано в Апелативен съд – Плевен.

След получено писмо от МЗХ за продължаване на приватизационната процедура,

Агенцията възложи изготвянето и прие разработките ПА, ПО и ИМ на дружеството. Води

се кореспонденция с общинските служби по земеделие в гр. Кнежа и гр. Бяла Слатина с

цел изясняване статута на част от недвижимите имоти на дружеството – за част от

имотите, включени в капитала му, са издадени актове за общинска собственост. Очаква се

отговор от Общинска служба по земеделие – Кнежа за заявените реституционни

претенции към дружеството.

“ВМТ ОРБИТА” ЕАД, гр. СОФИЯ

След дадено разрешение от АПСК по реда на чл.28, ал. 1 от ЗПСК, дружеството е

осъществило продажба на етаж от сграда в гр. Велико Търново. Документите за

финализиране на продажбата са представени в АПСК. Проведена е процедура чрез пряко

договаряне за изготвяне на актуализации на правния анализ, приватизационната оценка и

информационния меморандум за дружеството.

През полугодието започна работата по приватизационните проекти за продажба на

“СИСТЕМА ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ” ЕООД, гр. СОФИЯ, но и тя бе прекратена.

 

процедури за ограничени конкурси за възлагане изготвянето направен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за

“НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък;

 “Система за агропазарна информация” ЕООД, гр. София;

процедури чрез пряко договаряне за възлагане изготвянето на

правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум, вкл. актуализация

и експертно становище за :

“Овча купел” ЕООД, гр. София;

 “Свободна безмитна зона – Бургас” АД, гр. Бургас;

 ВМТ “Орбита” АД, гр. София;

договора за възлагане изготвянето на правен анализ, приватизационна

оценка и информационен меморандум, вкл. актуализация и експ. становище:

“Система за агропазарна информация” ЕООД, гр. София;

На 810 000 лева възлизат предвидените  разходи за осъществяване на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол.

 

 

……….

……………

Утвърден е планът за работа на АПСК за 2015г.

11.2.2015 г. 12:35

На свое редовно заседание Надзорният съвет на АПСК утвърди  Плана за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол през 2015 година.

Основни цели в дейността на агецията през настоящата година са:

– да реализира 30 приватизационни продажби на:  дялове или акции – собственост на държавата в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;  обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;  имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.

– да осъществи следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията, поети с приватизационните договори за продажбата на 50 дружества;

Общо очакваните минимални постъпления от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол  се предвижда да бъдат в размер на  147 256 000 лева;

На 810 000 лева възлизат предвидените  разходи за осъществяване на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол.

Пресслужба АПСК

…………….

в.Преса, Год.план на АП е одобрен на заседание на 10 февруари.

((без зелен светлина са няколко от включените в списъка дружества.

……..

Пускат за приватизация 14 дружества с държавно участие 0

10.02.2015 | 09:10 по статията работи: econ.bg – В списъка влизат "БДЖ-Товарни превози" и "Българска фондова борса"

През настоящата година за приватизация ще бъдат пуснати 14 дружества с държавно участие. Очаква се те да бъдат обявени официално в плана за работа на Агенция за приватизация на следващото заседание на Надзорния съвет на структурата.

Шест от предприятията са приоритетни за тази година. В тях влизат "АДИС" (няма разрешение от МВнР), "Аудиовидео Орфей" (няма разрешение от МКултурата. В активите му са апетитни терени в София), "Българска фондова борса", "БДЖ-Товарни превози", "Международен панаир – Пловдив" и "Овча купел".

Освен тях на пазара ще бъдат пуснати и "НИТИ" ЕАД, гр. Казанлък ( със 100% държавно участие); "Булгарплодекспорт" ООД, гр. София (с 99% държавно участие); ВМТ "Орбита" АД, гр. София (с 98,63%); "Военно издателство" ЕООД, гр. София (със 100%); "Свободна безмитна зона-Бургас" АД, гр. Бургас (с 19,45% държавно участие); "Русалка" ЕООД, гр. Варна (със 100%); "Система за агропазарна информация" ЕООД, гр. София (със 100% , няма съгласие от МЗХ); "Сортови семена Елит" ЕАД (със 100%).

Към момента съгласие от страна на финансовия министър Владислав Горанов и на министъра на транспорта Ивайло Московски има съгласие за започване на приватизационната процедура за "Българска фондова борса" и за "БДЖ-Товарни превози". Разрешение за това е дадено и от министъра на икономиката Божидар Лукарски за "Международен панаир – Пловдив" АД, съобщава в-к "Стандарт".

Миналата седмица стана ясно, че икономическото министерство ще пусне за приватизация мажоритарни и миноритарни пакети от държавни предприятия. Тогава от ведомството обявиха, че интерес към държавните дружества има от страна и на български, и на чуждестранни инвеститори. По неговите думи обаче голяма част от компаниите, които биха донесли сериозна печалба, са в забранителния за приватизация списък.

…………..

Пускат 14 дружества с държавно участие за приватизация

10 Февруари 2015 11:50
През настоящата година се очаква за приватизация да бъдат пуснати 14 дружества с държавно участие, съобщава в. "Стандарт". Планът за работа на Агенцията за приватизация през 2015 г. ще бъде обсъден на следващото заседание на Надзорния съвет на ведомството.

Шест дружества влизат в списъка на приоритетните проекти, по които АПСК ще работи за осъществяване на приватизационни продажби през 2015 г. Това са "АДИС", "Аудиовидео Орфей", "Българска фондова борса", "БДЖ-Товарни превози", "Международен панаир – Пловдив" и "Овча купел".

Други приватизационни проекти, по които АПСК ще работи през 2015 г., са "НИТИ" ЕАД, гр. Казанлък (100% държавно участие); "Булгарплодекспорт" ООД, гр. София (99% държавно участие); ВМТ "Орбита" АД, гр. София (98,63%); "Военно издателство" ЕООД, гр. София (100%); "Свободна безмитна зона-Бургас" АД, гр. Бургас (19,45% държавно участие); "Русалка" ЕООД, гр. Варна (100%); "Система за агропазарна информация" ЕООД, гр. София (100%); "Сортови семена Елит" ЕАД (100%).

В Агенцията за приватизация вече има писма от министъра на финансите Владислав Горанов и от министъра на транспорта Ивайло Московски, които дават своето съгласие за стартиране на приватизационната процедура, съответно на "Българска фондова борса" и на "БДЖ-Товарни превози".

В "АДИС" са съсредоточени много дипломатически имоти. Затова в този случай е въпрос на целесъобразност какъв подход ще се избере при раздържавяването – дали да се продава цялото дружество или обособени части от него.(в.Преса, за продажбата й няма съгласие от принципала -МВнР. "Затова не подкрепих плана, казава Руси Статков от надзора на АП).

Друго атрактивно дружество от програмата за приватизация е "Овча купел" ЕООД. По отношение на "Международен панаир – Пловдив" АД вече има принципното съгласие на министъра на икономиката Божидар Лукарски да стартира и тази продажба на държавния дял в дружеството, който възлиза на малко над 49%. Преди това обаче трябва да бъде изготвен правен анализ и приватизационна оценка на миноритарния пакет и съответно да се определи неговата цена.

От дружествата, които са към Министерството на икономиката, ще се приватизира и "НИТИ-Казанлък" ЕАД. От АПСК са готови веднага да стартират процедурата, като избраният метод за продажба ще бъде конкурс, защото кандидатите трябва да преминат процедура за индустриална сигурност, тъй като дружеството е от военнопромишления комплекс. Минималната цена за дружеството ще бъде поне 3,5 млн. лв.

През тази година агенцията ще осъществява и действия по продажбата на обособени части от търговски дружества и на имоти – частна държавна собственост, предложени от областни управители. След като програмата за приватизация бъде приета от Надзорния съвет на агенцията, тя ще залегне в детайлизиран План за работа на АПСК през 2015 г., който ще бъде изпратен за одобрение от МС.

..

AПСК заложи приватизацията на БФБ сред приоритетите си за 2015 г.

Агенцията по приватизация планира да реализира 30 продажби през годината срещу 142 млн. лв.

12.2.2015 Инвестор, (BSO / BSO)

На свое редовно заседание Надзорният съвет на АПСК е утвърдил Плана за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол през 2015 година.

Основни цели в дейността на агецията през настоящата година са да реализира 30 приватизационни продажби и да осъществи следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията, поети с приватизационните договори за продажбата на 50 дружества.

Приоритети в дейността през 2015 г. са приватизационни продажби на държавното участие в капитала на “БФБ-София” АД, гр. София и “Международен панаир – Пловдив” АД, гр. Пловдив, както и приватизацията на дружествата “АДИС” ЕООД, гр. София, “Аудиовидео Орфей” ЕАД, гр.София, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр.София и „Овча купел” ЕООД,  гр.София.

Чуждестранният интерес, проявен от европейски инвеститори, включително интересът на няколко европейски борси за закупуване на държавния дял в капитала на “Българска фондова борса – София” АД, създава предпоставки за успешна приватизационна процедура, която би довело до трайно интегриране на българския капиталов пазар със сродните пазари в развитите европейски страни, смятат от АПСК.

Още по темата

БФБ-София с оборот от 106 млн. лв. през януари

Четири фирми искат да оценяват БФБ и ЦД

Г. Бисерински: Приватизацията на БФБ ще раздвижи капиталовия пазар в България

МФ: Спряхме приватизацията на БФБ поради променената инвестиционна обстановка

Приватизацита на БФБ-София се провали

И. Такев: Приватизацията на БФБ трябва да донесе ползи за купувача и продавача

Това е трети опит за приватизация на БФБ, като целта е борсата да бъде продадена заедно с Централния депозитар (ЦД). МФ притежава 50,1% от пазарния оператор и 43,7% от ЦД.

В средата на декември 2013 г. приватизационното ведомство започна нов конкурс за избор на оценител за готвената приватизация на "Българска фондова борса – София" и "Централен депозитар".

Последният опит за приватизация на БФБ се провали през март 2013 г., като не бе оповестено дали прекратяването на процедурата е поради липса на интерес или поради друга причина. 

Кандидат-купувачите бяха ограничен кръг от най-големите световни борси като London Stock Exchange, Deutsche Boerse, виенската CCE Stock Exchange Group и NASDAQ-OMX. Правителството бе обявило, че критерият ще е качеството на купувача, а не колко пари предлага.

Борсата отчете загуба от над 1 млн. лв. за 2014 г., след като приходите от комисионни спаднаха почти наполовина. Търговията на БФБ-София намаля с 49% през 2014 г. до 774,9 млн. лв.

АПСК предвижда договорените плащания през 2015 г. да бъдат общо в размер на 142,256 млн. лева. Основната част от планираните плащания в парични средства се очакват от реализиранe на успешни приватизационни сделки за пакети от акции/дялове от “АДИС” ЕООД, гр. София, “Международен панаир – Пловдив” АД, гр. Пловдив, “Аудиовидео Орфей” ЕАД, гр.София и “БФБ – София” АД, гр. София.

През 2015 г. се очакват и парични постъпления от следприватизационен контрол в размер на 5 млн. лева, в т.ч. приходи от редовни падежи, издадени в полза на АПСК изпълнителни листа и сключени спогодби за разсрочване на вземанията. В ход са процедури за публична продан на активи на дружества, които не са спазили приватизационните си ангажименти.

В допълнение към очакваните постъпления от приватизация и следприватизационен контрол, през 2015 г. се предвиждат и постъпления от приватизационната продажба на “БДЖ Товарни превози” ЕООД, гр. София, които ще постъпят по сметката на “Холдинг БДЖ” ЕАД на основание чл.8, ал.4 от ЗПСК.

“БДЖ Товарни превози” ЕООД, гр. София е важен проект през 2015 г., като подновяването на процедурата за приватизация на дъщерното дружество за товарни превози на "Холдинг БДЖ" ЕАД ще има за цел подобряване на финансовите  показатели на държавният превозвач, посочват от приватизационната агенция.

Агенцията очаква да осъществи успешни процедури за продажба на дружества, които са атрактивни със своите имоти, а именно “Военно издателство” ЕООД, “Овча купел”ЕООД и “Аудиовидео Орфей” ЕАД.

Списък на по-значимите проекти, за които АПСК ще работи за осъществяване на приватизационни продажби през 2015 г.:

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

СТР. 33 – 9.2.2015 АП-2015+Берлин+ЦСКА+Петрол+Булгартабак+БТК+РУБИН+

 игра на сигурно пред избор оживление време за размисъл с доза колебание забавен растеж въпрос на избор липса на контрол бавният път към дъното възможности затягане на контрола разнопосочни прогнози намери си сам

 

(((Най-хубавото е, че шансът да се докажеш остава

 

Комисия по бюджет и финанси

12/02/2015, 14:30 пл. "Княз Александър I" №1, зала 134

1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17/30.12.2014, внесен от МС.

МЕНДА СТОЯНОВА -председател

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиранеСигнатура402-01-17Дата на постъпване30/12/2014СесияПърва сесияТекст на законопроекта PDF формат
RTF формат Вносители

Разпределение по комисии

Доклади от комисии

…..

 

\Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2014 г. е 841 лв., за ноември – 833 лв., и за декември – 865 лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата e 847 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2014 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование"- с 14.5%, и „Култура, спорт и развлечения" – с 13.0%.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности" – със 7.4%, „Транспорт, складиране и пощи" – със 7.3%, и „Други дейности" – с 6.3%. С най-значителен спад за този период е средната месечна заплата в икономическата дейност „Операции с недвижими имоти" – с 14.0%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2014 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" – 1 791 лв.
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" – 1 543 лв.
• „Финансови и застрахователни дейности" – 1 524 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство" – 564 лв.
• „Административни и спомагателни дейности" – 595 лв.
• „Други дейности" – 605 лева.

…….

 неактуализирането на данните в правителствени или корпоративнифирмени сайтове е нормална практика у нас.

((нестабилен пазар на вземанияземеделска земя

растящ пазар

\Tримесечната печалба на Amеrica Mоvil се срина с над 4 пъти -Резкият спад на резултата на контролирания от милиардера К. Слим телеком е вследствие на валутните изменения в Латинска Америка. В началото на януари America Movil посочи, че възнамерява да ограничи разходите в Telekom Austria, която е компанията майка на българския мобилен оператор "Мобилтел". "Основната цел е ръст на приходите. През последните години Telekom Austria сви резултатите си", изтъкна пред австрийския седмичник News главният финансов директор на мексиканската компания Карлос Гарсия Морено. "Печалбата ще расте с приходите, ако разходите се държат под контрол. И ние ще осигурим това", добави той.\\

\Coca-Cola обяви 55% спад на тримесечната печалба

\Загубата на Zynga изненада неприятно пазара – продажбитепечалбата скочиха с

 

(((февруари 2015: Химимпорт контролира ПОК Съгласие и ПОК ЦКБ-Сила (по закон според в.капитал не може да има два ПОК).

ПОД Бъдеще – концентрира инвестиции в групата Еврохолд (изкупуването на Бъдеще първоначално от група фирми близкид до групата Еврохолд, а скоро след това от офшорна фирма, зад чиято собственост се заявява адвокат Т.Табаков. Фондовете на ПОК продължават да инвестират голяма част от активите си в свързани с Еврохолд фирми).

ПОК Топлина на Христо Ковачки в последните години купува качваните на БФБ емисии облигации на различни топлофикации и ТЕЦ-ве под негов контрол.

 

 

вПРЕСА – еротично, артистично и лирично

 

\Хаос на летище Хамбург заради стачка

12:43 | 09.02.2015 | 524 прочитания | Красен НиколовРазмер на текста

Хаос завладя летището в Хамбург в понеделник, след като служителите по сигурността започнаха стачка по спор за повишаване на възнагражденията, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

 

 

Народно събрание – Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Параграф 8) Сигнатура502-01-14Дата на постъпване06/02/2015СесияВтора сесияТекст на законопроекта PDF формат

RTF формат Вносители

Разпределение по комисии

……..

АДРЕС Недвижими имоти

има удоволствието да ви покани на ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на тема ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА ПРЕЗ 2014 И В НАЧАЛОТО НА 2015 ГОДИНА

  • На 11.02.2015 г. (сряда), 11:00 ч. В ресторанта на Central Park Hotel (бул. Витоша 106)

………..

 

12:27 Изложбата "Монголия – полъх на степта" се открива в Националния етнографски музей при БАН

"Кралство Мароко-страна на пътешествия" сборник на 17 български журналисти – разкрива природата, аромата на мароканските гозби и пъстротата на местните занаяти. Домакин на представянето на 9 февруари е Н.Пр.Латифа Ахарбаш – посланик в Сф. Максим минчев е президент на асоциацията на журналистите пътешественици.

….

Тракийска култова сграда (Хероон) – гр.Поморие

(((((((((((((((САЙТ – за туризъм – места, които си посетил, места, които искаш да посетиш!!!!!!!!!!!!))))))))))))))

 

Сделка с Албена АД формира оборота до обяд*

6.2.2015 Инвестор, До обяд търговията на пазара на акции на БФБ възлиза на 1,242 млн. лв. С най-голям оборот е Албена АД, чиито книжа поскъпват с 1,9%, следвана от Фонд за недвижими имоти България АД, съответно – с 1,171 млн. лв. и 15,6 хил. лв.

Оборотът при Албена АД се дължи на една сделка, чрез която са закупени 22 102 броя акции по цена от 53 лв. за брой. Това представлява близо 0,517% от капитала на дружеството.

Албена АД публикува своя междинен отчет за четвъртото тримесечие на миналата година на 29 януари 2015 г. Той показа, че печалбата на дружеството намалява с 31% на годишна база, или с 4,834 млн. лв., до 10,223 млн. лв. Към декември 2014 г. приходите на компанията са за 74,541 млн. лв., т.е. с 9% по-малко спрямо същия период на 2013 г.

Ниска активност заради несигурността

Малко сделки въртят оборота

Борсата търси посоката

 

………….

„Всеки инвеститор ни е важен – и тези с милиардите, но и тези с малките проекти – и големите и малките

във взаимен интерес е да се търси решение – може да разстрои клиентите и те да отидат при конкурент

има безброй много възможности да загубиш спестяванията си или фирминети пари

всеки е свободен да поеме риск колкото си иска (и му стиска) стига след това да може да поеме и преглътне загубата

нормално е и да може да ги управлява с колкото риск си иска

УД: трудностите се усещат на всеки пазар – трябва да се приспособи към променящия се пазар и растеж може да има и ще хзависи от способността на всяка компания да финансира дейността си с по-малко клиенти

 

земеделския инвестиционен фонд Серес – Ричард Дън е основен акционер в един от големите играчи на пазара на зем.земя у нас – купува земя и развива модерно земеделие.

 

БИЗНЕСМОДЕЛЪТ?????

(((моделът на Аквахим е да намери инвеститор, на който да продаде част от бизнеса си, за да се развива със свежите пари. Да работиш с един производител, колкото и да е голям той (когато пазарът бъде разработен, той може да учреди собствена фирма и да прекрати връзките с вас), крие известна доза риск. Затова целенасочено започнахме да развиваме партньорства и с други фирми. ри добро стечение на обстоятелствата може да продадете част от бизнеса си.

може да споделите успеха със служителите като получат дял от АД-то.

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

11-02-2015Протокол от Общо събрание на акционерите
На проведено ОСО от 05.02.2015 год. на ХипоКредит АД-София (9RTE) са взети следните решения:
– Констатира настъпил случай на неизпълнение по условията по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018089, емитирани от ХипоКредит АД;
– Приема решение за допълване и конкретизиране на решението на облигационерите по т. 2.12, инкорпорирано в Протокол на ОСО от 08.10.2014 г.;
– Дава съгласие да бъде даден допълнителен срок на емитента и свързаното с него лице Кредитекс ООД да изпълнят решенията на ОСО от 08.10.2014 г., инкорпорирани в Протокол от 08.10.2014 г.;
– Приема решение за изменение на текста на част от решенията, взети от ОСО, проведено на 08.10.2014 год.;
– Емитентът следва да извърши всички необходими правни и фактически действия с оглед законосъобразното отбелязване в регистрите на Служба по вписванията към Агенцията по вписванията във връзка със сключените от него договори за особен залог на вземания, обезпечени с ипотека за обезпечаване на облигационната емисия.

………..

10-02-2015Протокол от Общо събрание на акционерите
На проведено ОС Oблигационерите от  02.02.2015 год. на Евролизинг ЕАД-Пловдив (E4LA) са взети следните решения:
– ОСО възлага на Инвестбанк АД – Банка доверник по емисия облигации с ISIN код BG2100025076, издадена от Евролизинг ЕАД-Пловдив (E4LA), следното:
1. да изиска от Емитента справки за имущественото и финасовото му състояние;
2. да извърши проверка относно актуалната регистрация на Емитента в регистъра по чл. 3 "а" от Закона за кредитните институции, воден от БНБ;
3. да направо проверка относно възможностит за удовлетворяване на всички вземания на облигационерите, в т.ч. за главница, договорна и законова лихва, разноски и др. по предвидения законов ред;
4. да пристъпи към извършване на последващи действия за защита правата на облигационерите за тяхна сметка, съгласно предоставените  правомощия в ЗППЦК и условията на емисията облигации с  ISIN код BG2100025076, които счете за подходящи, със съдействието на облигационерите.

 

………..

Енемона АД-Козлодуй (E4A) свиква ОСА на 10.02.2015 год. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев 20, при следния дневен ред:
– Избор на регистриран одитор. Предложение за решение: ОСА приема препоръката на Одитния комитет за избор на одитор, който да завери преработените годишни финасови отчети на Енемона АД-Козлодуй за 2013 година-индивидуален и консолидиран.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.02.2015 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

…………

Спиди АД-София (0SP) свиква ОСА на 10.02.2015 год. от 16.00 ч. в гр. София – 1000, бул. Цариградско шосе № 115Н, Новотел София, при следния дневен ред:
12-02-2015Протокол от Общо събрание на акционерите
На проведено ОСА от 10.02.2015 год. на Спиди АД-София (0SP) са взети следните решения:
– Избира регистриран одитор за заверка на индивидуален и консолидиран отчет на Дружеството за 2014 и 2015 год.;
– Избира за нови членове Седрик Фавр-Лорен и Неделчо Аспарухов Бонев с мандат до 10.02.2018 год.;
– Промени в устава на дружеството;

………….

12-02-2015Протокол от Общо събрание на акционерите
На проведено ОСО от 11.02.2015 год. на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA) са взети следните решения:
– Даване на съгласие за разсрочване и преструктуриране на задълженията по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, чрез предоговаряне на част от условията, както следва:
1. Удължаване срока на емисията с 24 месеца (считано от 14.08.2018 до 14.08.2020 год.);
2. Схемата за погасяване на облигационния заем и лихвата се изменя така:
2.1. Главницата се изплаща на следните вноски /евро/:
– На 14.02.2015, 14.05.2015, 14.08.2015, 14.11.2015 – 62 500;
– На 14.02.2016, 14.05.2016, 14.08.2016, 14.11.2016 – 62 500;
– На 14.02.2017, 14.05.2017, 14.08.2017, 14.11.2017 – 125 000;
– На 14.02.2018, 14.05.2018, 14.08.2018 , 14.11.2018 – 125 000;
– На 14.02.2019, 14.05.2019, 14.08.2019 , 14.11.2019 – 187 500;
– На 14.02.2020, 14.05.2020, 14.08.2020 – 250 000;
2.2. Лихвените плащания се дължат при следните условия:
– Лихвеният процент се намалява на 6% на годишна база, считано от 14.02.2015 год.;
– Запазва се възможността за прилагане на стъпка на намаление на лихвения процент в размер на 0.25 % само при условие, че е налице плащане в срок на лихвените и главнични плащания, до достигане на лихвен процент в размер на 5% на годишна база. Главничните и лихвени плащания се считат за платени в срок в случай, че общата сума, дължима за предходния тримесечен период е наредена по сметка на Централен депозитар не по-късно от 2 работни дни преди съответния падеж;
– Лихвата по облигационния заем е платима на всеки три месеца на датите, посочени в приложената в протокола таблица;
3. Ако в срок от 3 /три/ дни преди изтичане на 30-дневния срок от падежа на което и да е дължимо главнично и/или лихвено плащане Емитентът не представи на Довереника на облигационерите документ, че съответното плащане е получено по сметка в ЦД АД, то това се приема за Случай на неизпълнение по емисията;
4. Облигационерите се съгласяват, че всяко плащане съгласно условията на емисията, направено в срока по т. 3 ще се счита за плащане по емисията и няма да е основание за каквито и да е неблагоприятни последици за емитента.
5. Всички останали условия на издадената облигационна емисия с ISIN код BG2100019079, без изрично посочените по-горе, остават в сила.
– Взема решение емитентът да подпише добавък към Застрахователна полица със ЗД Евроинс, отразяваш приетите промени в условията по облигационната емисия.
Протоколът от ОСО на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата

На основание чл. 214, ал. 2 от ТЗ представителят на облигационерите Инвестбанк АД свиква ОС Облигационерите от емисия с ISIN код BG2100019079, издадена от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA), на 11.02.2015 год. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Шипка № 14, хотел Кристал Палас, конферентна зала Шипка, при следния дневен ред:
– Даване на съгласие за разсрочване и преструктуриране на задълженията по емисия с ISIN код BG2100019079, чрез предоговаряне на част от условията както следва:
1. Удължаване срока на емисията с 24 месеца (считано от 14.08.2018 до 14.08.2020 год.);
2. Схемата за погасяване на облигационния заем и лихвата се изменя така:
2.1. Главницата се изплаща на следните вноски /евро/:
– На 14.02.2015, 14.05.2015, 14.08.2015, 14.11.2015 – 62 500; – На 14.02.2016, 14.05.2016, 14.08.2016, 14.11.2016 – 62 500; – На 14.02.2017, 14.05.2017, 14.08.2017, 14.11.2017 – 125 000;
– На 14.02.2018, 14.05.2018, 14.08.2018 , 14.11.2018 – 125 000; – На 14.02.2019, 14.05.2019, 14.08.2019 , 14.11.2019 – 187 500; – На 14.02.2020, 14.05.2020, 14.08.2020 – 250 000;
2.2. Лихвените плащания се дължат при следните условия:
– лихвеният процент се намалява на 6% на годишна база, считано от 14.02.2015 год.;
– запазва се възможността за прилагане на стъпка на намаление на лихвения процент в размер на 0.25% само при условие, че е налице плащане в срок на лихвените и главнични плащания, до достигане на лихвен процент в размер на 5% на годишна база. Главничните и лихвени плащания се считат за платени в срок в случай, че общата сума, дължима за предходния тримесечен период е наредена по сметка на Централен депозитар не по-късно от 2 /два/ работни дни преди съответния падеж;
– лихвата по облигационния заем е платима на всеки три месеца на датите, посочени в приложена в поканата таблица;
3. Ако в срок от 3 /три/ дни преди изтичане на 30-дневния срок от падежа на което и да е дължимо главнично и/или лихвено плащане Емитентът не представи на Банката Довереник на облигационерите документ, че дължимите суми са постъпили по сметка в ЦД-АД, това се приема за Случай на неизпълнение по емисията;
4. Всички останали условия на издадената облигационна емисия с ISIN код BG2100019079, без изрично посочените по-горе, остават в сила.
– Промяна на условията по предоставеното от Емитента обезпечение по смисъла на чл. 100з, ал.1 от ЗППЦК, представляващо застраховка от ЗД Евроинс АД;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.02.2015 год. на същото място и при същия дневен ред.

……………

ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CF) свиква ОСА на 12.02.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 103, в сградата на ЦКБ АД, при следния дневен ред:
– Промени в устава на дружеството. Предложение за решение: ОСА изменя чл. 2, ал.2 от устава на Банката  както следва: Адресът на управление е гр. София, бул. Цариградско шосе № 87.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.03.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

…………..

12-02-2015Вътрешна информация
Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Относно: Информация за финансови инструменти
11-02-2015 16:52:19

 С решение №53-Е от 30.01.2015 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане до търговия на емисията ипотечни облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, с ISIN код BG2100006142, в размер на 5 000 000 (пет милиона) евро, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, ипотечни, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвентируеми облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, с дата на емитиране 25.09.2014г. и падеж 25.09.2019г. Емисията е вписана във водения от КФН регистър по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН. БАКБ АД публикува Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ипотечни облигации от Осмата емисия ипотечни облигации, ISIN код BG2100006142. Проспектът съдържа цялата информация за Емитента – „Българо-американска кредитна банка“ АД, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите и финансовото състояние на „Българо-американска кредитна банка“ АД и вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с „Българо-американска кредитна банка“ АД и нейната дейност и правата, свързани с емисията ипотечни облигации. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с всички части на Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ипотечни облигации, т.е. с Регистрационен документ, с Документа за предлаганите ипотечни облигации и с Резюмето, преди да вземат решение да инвестират. Осмата емисия ипотечни облигации на БАКБ АД се заявява за допускане до търговия на Основен пазар на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ), Сегмент за Облигации. Борсови покупко-продажби на ипотечните облигации ще могат да се извършват след приемането им за търговия на БФБ на датата, определена от Съвета на директорите на БФБ. Ипотечните облигации от емисията не се предлагат и не са заявени и/или допуснати до търговия на друг регулиран или равностоен пазар на ценни книжа, освен „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ). Разпространението на Проспекта в някои юрисдикции извън България може да бъде ограничено от закона и лицата, в чието притежание може да бъде Проспекта, следва да се информират за тези ограничения и да ги спазват. Проспектът е публикуван на интернет страницата на „Българо-американска кредитна банка“ АД – www.bacb.bg в секция Облигации.

 

…..

Люк АДСИЦ-София (5L2) свиква ОСА на 12.02.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шандор Петьофи 13-15при следния дневен ред:
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава Галина Бисерова Стамболиева и Иван Крумов Панов като членове на Съвета на директорите.Избира Александра Иванова Величкова и Борис Виденов Божилов за членове на Съвета на директорите.

…………….

Синергон Холдинг АД-София (6S7) свиква ОСА на 13.02.2015 год. от 09.30 ч. в гр. София, ул.Солунска №2, при следния дневен ред:
– Овластяване на Управителния съвет на Синергон холдинг АД и изпълнителните членове на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на Синергон холдинг АД овластява Управителния съвет и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.  
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.02.2015 год. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

………….

ДАТА на аукцион

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 27.08.2014 г., публикации във в. Сега от 09.01.2015 г. и в. Капитал дейли от 09.01.2015 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента на 14.01.2015 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник, ИП Интеркапитал Маркетс АД от 14.01.2015 г., относно увеличаване на капитала на Би Джи Ай Груп АД-София, както и с постъпило заявление за допускане на емисия права до търговия от дружеството, БФБ-София въвежда за търговия на „Сегмент за права” емисия при следните параметри:
– емитент: Би Джи Ай Груп АД-София; – брой акции преди увеличението: 5 359 000; – брой на издадените права: 5 359 000; – брой акции, предложени за записване: 30 010 400;
– присвоен борсов код на издадените права: BOHM; – ISIN код на правата: BG4000002155; – номинална стойност: 1.00 лв.; – емисионна стойност: 1.00 лв.;
– начална дата за търговия на правата на борсата: 22.01.2015 г.;- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 13.02.2015 г.; – крайна дата за записване на акции от увеличението: 04.03.2015 г.;
– борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Интеркапитал Маркетс АД;

..

От БФБ – София АД съобщават, че на 13.02.2015 г./петък/ ще се проведе аукционът за неизползваните права от увеличението на капитала на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД – София (BOHM).
На аукциона ще бъдат предложени 4 466 053 броя  права, срещу които не са записани акции. Аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала.
Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.
Припомняме, че във връзка с увеличението на капитала за продажба бяха предложени 5 359 000 броя права, срещу които да бъдат записани 30 010 400 броя акции.

………….

КФН одобри емисионна стойност от 1,02 лв за новите акции на ЕЛАНА Агрокредит

Дружеството планира да увеличи капитала си с над 15 млн. броя нови акции

11.2.2015 Инвестор (0EA / 0EA)Комисията за финансов надзор (КФН) одобри представеното допълнение към проспекта за увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит, с което емисионната стойност на акция се променя на 1,02 лв, съобщи компанията.

Още по темата

ЕЛАНА Агрокредит намалява емисионната стойност на акция от 1,02 лв

Елана Агрокредит ще гласува за дивидент от 0,0623 лева на акция

Дружеството планира да увеличи капитала си с 15 346 305 броя нови акции, като при новата емисионна стойност максималната сума възлиза на 15 653 231 лв. Публичното предлагане ще бъде успешно при записани минимум 5 млн. акции.

Решението за промяна на първоначално заложената в проспекта емисионна стойност на акция беше взето от Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит на 20 януари 2015 г., защото на предстоящото Общо събрание на акционерите на 23 февруари 2015 г. се планира гласуване на дивидент от 6,23% на акция. По този начин стойността на дружеството би се променила и биха се създали неравнопоставени условия за настоящите и бъдещите инвеститори.

Датите на предлагането ще бъдат обявени допълнително…….

………….

 

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС – НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание одобирен от КФН простект за публично предлагане на варанти (на 18.12.2013 г) , свиква редовно Общо събрание на притежателите на такива книжа на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 26.02.2015 г. от 14.00 часа.

1.Приемане на решение за упражняване на правата по варантите.

Дружеството е емитирало 2 625 000 обикновени безналични поименни варанти.

„Свинекомплекс Николово” АД уведомява за резултатите от приключило първично публично предлагане на емисия варанти, въз основа на Проспект за публично предлагане, одобрен с решение на КФН № 981-Е от 18.12.2013 г., както следва:

Публичното предлагане на емисия варанти на „Свинекомплекс Николово” АД, приключи успешно, при следните резултати:

  • Дата на приключване на публичното предлагане – 24.02.2014г.
  • Общ брой издадени права – 2,625,000
  • Общ брой варанта, предложени за записване – 2,625,000
  • Брой записани и платени варанта – 2,625,000
  • Сума, получена от записаните и платени варанти по набирателната сметка, открита в "Обединена Българска Банка АД" – 1,076,250.00 лева

……..

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС – НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 16.02.2015 г. от 14.00 часа.

1.Промяна в размер на месечното възнаграждение на членовете на СД, считано от 1 март 2015, във връзка с увеличаване на минималните осигурителни прагове. Проектът за решение предвижзда 929 лв. за всеки от мениджърите. Мариана Киселова, като изпълнителен директор на дружеството, ще подпише анексите към договорите за управление с всеки директор. Нейният договор ще бъде парафиран от председателя на СД Ангел Стумбов. Третият член на борда е Румянка Михайлова.

Капиталът на дрвужеството е 3 500 000 лв., разпределен в същия брой акции.

……..

 

Адванс Екуити Холдинг АД насрочи извънредно ОСА на 9 март

Публикуване: 11.02.2015, 08:41, Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) свиква извънредно ОСА на 09.03.2015 год. Събранието е с начален час 11.00 ч. и ще се проведе в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4, при следния дневен ред:

– Одобряване и приемане представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2, предложение второ от ЗППЦК;
– Придобиване на всички акции собственост на "Енерджи Инвест" ЕАД в "Интерсол" АД;
– Трансформиране на част от вземането по заема на "Енерджи Инвест” ЕАД към "Адванс Екуити Холдинг” АД да бъде трансформирано в капитал като непарична вноска;
– Прехвърляне на дяловете на "Агро Тера Север" АД в "Ремусс" ООД към Дружеството;
– Сключване на договор за цесия между "Агро Тера Север" АД и Дружеството, с който Дружеството да придобие от "Агро Тера Север" АД вземането му дължимо от "Ремусс" ООД;
– Сключване на договор за особен залог на машини на "Агро Тера Север" АД в полза на Дружеството;
– Сключване на договор за цесия "Енерджи Ефект" ЕАД Дружеството, с който последното да придобие от "Енерджи Ефект" ЕАД вземания;
– Прехвърляне на дяловете на "Енерджи Ефект" ЕАД в "Адванс Енерджи 1" ООД на Дружеството;
– Сключване на договор за особен залог върху вземанията на "Енерджи Ефект" ЕАД по договори с гарантиран резултат (т.нар. ЕСКО-договори) в полза на Дружеството;

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Георги Тодоров: Създаваме национален отбор по киберсигурност

50% от административните услуги вече са електронизирани

С Министерството на здравеопазването изградихме интеграция в спешната помощ. Тя е обвързана с конкретни болници, така че в ситуация на инцидент линейката да се отправя към най-близкото и подходящо лечебно заведение. Ефектът от това е сериозен и ще става все по-видим. Знаем, че „златният час“ при инцидентите е много важен. Също в здравеопазването създадохме електронно досие, чрез мобилно приложение „Здраве“, което позволява достъп до личното здравно досие. До дни ще сме готови и с разработка по отношение на „белите“ рецепти, също чрез мобилно приложение.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ министърът на електронното управление Георги Тодоров.

Още от интервюто:

На каква фаза е реализацията на станалия исторически проект за електронно правителство в България?

Какво получават гражданите от мобилното приложение „Здраве“?

Как електронното управление навлиза в здравеопазването, образованието и културата?

Имат ли бъдеще виртуалните пари в белите и прозрачни сектори на икономиките?

Ще има ли технологичен скок при най-малките ученици?

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Големите археологически открития за 2022 година – Втора част

Продължаваме да ви представяме големите световни археологически открития за 2022 година.

Най-старите сламки за пиене в света

За осем златни и сребърни тръбички, открити в Южна Русия, и датирани от около 3500 г. пр.н.е., се предполага, че може да са най-старите сламки в света. Тръбичките са открити до един от трите скелета в гробна могила, известна като Майкопския курган, която е разкопана през 1897 година.

Тя е богато обзаведена – съдържа стотици други артефакти, включително керамични съдове, метални чаши, оръжия и мъниста, изработени от полускъпоценни камъни и злато. За тръбичките, които са кухи и са с дължина около 3.7 фута (около120 сантиметра) и диаметър малко под половин инч (1.3 сантиметра), първоначално се смяташе, че са били скиптри или стълбове, използвани за поддържане на балдахин.

Виктор Трифонов, археолог от Института за история на материалната култура на Руската академия на науките, подозира, че тръбичките може да са имали съвсем различно предназначение. Той смята, че те може да са били използвани като сламки в народен обичай за пиене от вида, изобразен в произведения на изкуството от Месопотамия, открити в днешен Ирак и датиращи от четвъртото хилядолетие пр.н.е. За да провери хипотезата си, той фокусира проучването си върху сребърните върхове на тръбичките, които са перфорирани по начин, който може да помогне за филтрирането на примесите в напитката. Трифонов анализира остатъка от един от тези накрайници и разкрива наличието на гранули от ечемично нишесте, вкаменени частици от растителна тъкан и поленово зърно от липа – възможно доказателство, че тръбите са използвани за пиене на ечемична бира. Той вярва, че практиката да се пие със сънародниците по този начин вероятно произлиза от Месопотамия и след това се разпространява в района около Майкоп.

Неолитно ловно светилище

В пустините на югоизточна Йордания преди около 9000 години ловци са издигнали каменно светилище, което е една от най-ранните ритуални структури, откривани някога. Екип, ръководен от археолозите Мохамад Таравне от университета „Ал-Хюсеин Бин Талал“ и Ваел Абу-Азизе от Френския институт за Близкия изток, открива светилището в неолитен лагер близо до мрежа от „пустинни хвърчила“. Пустинните хвърчила се състоят от двойки скални стени, които се простират през местността, често на няколко мили, и се събират в заграждение, където плячка от газели може да бъде заобиколена и по-лесна за ловуване. Преди това екипът установил, че „хвърчилата” в близост до светилището, датират от периода на неолита (преди 12 000 до 7000 години в Йордания) и сега открива ясни доказателства за връзката на светилището с тези огромни ловни съоръжения.

Светилището е построено като умален модел на хвърчило и една от двете стоящи стели, намерени в структурата, носи стилизирано изображение на пустинно хвърчило. Екипът също така открил голям каменен олтар с множество врязвания близо до огнище. „Една от хипотезите е, че каменният олтар е бил използван за разчленяване на трупове на газели в контекста на ритуални дейности, извършвани в светилището“, казва Абу-Азизе. „Ритуалното изпълнение най-вероятно е призовавало свръхестествените сили да дадат благословията си за успешен лов“, коментира Абу-Азизе. Изненадваща находка от около 150 морски вкаменелости също беше намерена в светилището, но предназначението им остава неизвестно.

Дата от най-ранният календар на маите

Три-сантиметрово изображение на глава на елен, открито в основата на пирамида в древния град Сан Бартоло, е най-ранното известно отбелязване от 260-дневния ритуален календар на маите, който все още се използва и днес. Дешифриран от екип, включващ археолозите Дейвид Стюарт от Тексаския университет в Остин и Хедър Хърст от Skidmore College като „7 елена“ – изображението представлява дата и е нарисувано около 250 г. пр.н.е. като част от стенопис, украсяващ една от вътрешните стени на пирамидата. Открити са 11 фрагмента от стенописа, представляващ елемент от ранната писменост на маите, но датата „7 елена” е единственият йероглифен надпис, който е разгадан досега.

Екипът вярва, че зад „7 елена“ стои писар, работещ, спазвайки художествената и литературната традиция, която вече е била доста стара през трети век пр.н.е. „Изображението със 7 елена има изящно калиграфско качество“, посочва Хърст. „Можете да видите деликатните движения на четката, използвана за рисуването му“, добавя Хърст, като уточнява, че знакът за деня функционира като вид надпис, вероятно отбелязващ важна дата, свързана с ролята, която пирамидата играе като част от по-голяма астрономическа обсерватория. Стюарт посочва, че „7 елена” е една от датите, които маите все още използват за отбелязване на началото на слънчевата година. „Това е дата за Нова година“, казва той. „Това трябва да се свърже с функцията на пирамидата като вид наблюдателна площадка за слънцето в джунглата“, заключава Стюарт.

Гробницата на занаятчиите

На археологическия обект El Castillo de Huarmey, намиращ се на северното крайбрежие на Перу, екип, ръководен от археолога Милош Гиерш от Варшавския университет, открива гробница, съдържаща останките на мъж, който е заемал важна властова позиция в империята Вари (650 г. сл. Хр. 1000). Варите са контролирали по-голямата част от днешно Перу, разчитайки на комбинация от военна агресия и проекти за напояване, за да спечелят благоразположението на местните хора. Мъжът в гробницата е открит, увит като мумия, с останките на други шест души в камери наблизо – вероятно един от тях е мъж, другите тела са на две жени и на трима юноши, чийто пол все още не е определен. „Те очевидно са били членове на елита, защото ги намерихме погребани с важни артефакти – златни и сребърни накрайници за уши, които са били аксесоари, принадлежащи на аристокрацията“, споделя Гиерш. „Но това, което е наистина интересно, е, че мъжете не изглежда да са били воини.“

Докато по-голямата част от мъжете с висок статус в иконографията на Вари са изобразявани с оръжия, мъжете и жените в тази гробница изглежда са били висококвалифицирани занаятчии. Човекът, увит като мумия, е погребан заедно с текстил, боядисана кожа и кошници в различни фази на производство. Археолозите също откриват набор от суровини за направата на кошници, включително тръстика, цветни памучни и вълнени конци, шнурове с различни размери и цветове, както и топки от смола, използвани като лепило. Гиерш отбелязва, че както мъжете, така и жените в гробницата имат белези по костите си, причинени от продължително използване на ръцете си при изработването на предмети, но по телата им няма травми от битки. Но от техните останки може да се заключи, че са имали и сериозни физически увреждания – счупени кости заради остеопороза, обездвижване и тежки кариеси. Тези особености говорят сами по себе си защо тези мъже не са били подходящи да бъдат воини. Гробницата се намира до огромен мавзолей, открит през 2012 година. Той съдържа останките на 58 жени от елита на народа Вари. Новооткритата гробница е първата, в която са положени и телата на мъже занаятчии от Вари с висок статус.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]