Над 154 000 възрастни и хора с увреждания са подкрепени с услуги в домовете си

Общо 154 214 възрастни хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания са подкрепени в домовете си с интегрирани здравно-социални услуги. Подкрепата е осигурена с проектите на 234 общини по мярката „Патронажна грижа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, която е реализирана в четири компонента с общ бюджет от над 161 млн. лв. Основната цел на операцията е създаване на мрежа от услуги за подкрепа в домашна среда с акцент върху предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги в домовете на хората в затруднение. Възрастните и хората с увреждания бяха подкрепяни с доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства. Те получаваха и съдействие за навременен достъп до неотложни административни услуги, психологическа подкрепа и консултиране. В разгара на пандемията, предизвикана от COVID-19, мярката беше надградена с възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. Дейностите включваха дезинфекция на сградите на социалните услуги, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители, осигуряване на допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд. Още: Тръгват 66 проекта за достъпна жилищна среда и мобилност на хора с увреждания Подкрепата за възрастните и хората с увреждания продължава и по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. С обявяването на първата мярка за новия програмен период „Грижа в дома“ продължи предоставянето на мобилни здравно-социални услуги в домовете на хората в затруднено положение. В момента 229 общини в Република България изпълняват проекти на обща стойност близо 150,9 млн. лв. Дания дава нова социална помощ на бедни семейства и пенсионери

text